Projekt strony www dla gabinetu stomatologicznego i ortodontycznego.

Projekt strony www dla gabinetu stomatologicznego i ortodontycznego.

> wzory projektow-stron-gabinetow-stomatologicznych

Projektowanie sku­tecz­nej stro­ny dla bran­ży sto­ma­to­lo­gicz­nej i orto­don­tycz­nej nie jest pro­ste. Prowadzenie gabi­ne­tu sto­ma­to­lo­gicz­ne­go czy orto­don­tycz­ne­go w cza­sach gdy prak­tycz­nie każ­dy biz­nes posia­da stro­nę inter­ne­to­wą, nie jest zada­niem łatwym. Jednym ze spo­so­bów by prze­go­nić kon­ku­ren­cję jest posia­da­nie sku­tecz­nej i atrak­cyj­ne­go pro­jek­tu stro­ny www, któ­ra wyróż­ni­ła­by się na tle innych. Jak zapro­jek­to­wać taką stro­nę co powin­na ona zawie­rać i czy jest to bar­dzo trud­ne? W tym arty­ku­le posta­ram odpo­wie­dzieć Ci na wszyst­kie te pyta­nia.

5 fajnych wzorów i przykładów stron gabinetów stomatologicznych

Strony inter­ne­to­we, któ­re są zapro­jek­to­wa­ne dla bran­ży sto­ma­to­lo­gicz­nej powin­ny wyglą­dać schlud­nie i pro­fe­sjo­nal­nie. Oczywiście wygląd stro­ny w cało­ści zale­ży od Twoich upodo­bań a inspi­ra­cje do pro­jek­tu stro­ny możesz zna­leźć prak­tycz­nie wszę­dzie, jed­nak pro­jek­ty stron w tej bran­ży, nie mogą być zbyt agre­syw­ne (sta­raj się nie uży­wać jaskra­wych kolo­rów, dla bran­ży zdro­wot­nej naj­le­piej użyć róż­nych odcie­ni kolo­ru nie­bie­skie­go, koja­rzy się on z pro­fe­sjo­na­li­zmem, ładem i porząd­kiem), powin­ny zachę­cać odwie­dza­ją­ce­go do dal­szych eks­plo­ra­cji.

Lepiej od wiel­kich skom­pli­ko­wa­nych stron two­rzyć stro­ny pro­ste acz nie pry­mi­tyw­ne.
Proste stro­ny są łatwiej­sze w użyt­ko­wa­niu, wyglą­da­ją ele­ganc­ko, zwy­kle posia­da­ją intu­icyj­ne
menu i poma­ga­ją w zwięk­sze­niu pożą­da­nych rezul­ta­tów.

Dobry plan budo­wa­nia stro­ny gabi­ne­tu to pod­sta­wa. Pierwszą i naj­waż­niej­szą
rze­czą, któ­ra jest klu­czem do zapro­jek­to­wa­nia sku­tecz­nej stro­ny inter­ne­to­wej
gabi­ne­tu sto­ma­to­lo­gicz­ne­go jest przy­go­to­wa­nie odpo­wied­nie­go pla­nu. Musisz
zro­zu­mieć swo­ich użyt­kow­ni­ków. Warto odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie, „cze­go
naj­bar­dziej ocze­ku­ją i potrze­bu­ją użyt­kow­ni­cy odwie­dza­ją­cy moją stro­nę?”,
pomo­że Ci to w usta­le­niu, jakie rze­czy są waż­ne i pożą­da­ne.

Stwórz wartościowe treści. Dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz.

Tworzenie stron to nie tyl­ko ład­ny wygląd, czy aspek­ty tech­nicz­ne, to tak­że treść. Twoi klien­ci po tre­ści będą oce­nia­li, czy zechcą sko­rzy­stać z Twoich usług, a w bran­ży sto­ma­to­lo­gicz­nej jak i medycz­nej waż­ne jest bar­dzo waż­ne jest zaufa­nie, dla­te­go posta­raj się zamie­ścić jak naj­wię­cej infor­ma­cji o swo­jej ofer­cie, roz­wie­wa­ją­cych poten­cjal­ne oba­wy klien­tów. Warto więc zadbać o ich odpo­wied­nią for­mę. Bardzo waż­na jest czy­tel­ność tre­ści, odpo­wied­ni kon­trast czy styl typo­gra­fii. Pamiętaj aby typo­gra­fia były dopa­so­wa­na do sty­lu stro­ny oraz jej ele­men­tów.

Strona gabinetu stomatologicznego

Optymalizacja tre­ści pod algo­ryt­my wyszu­ki­wa­rek. Nie moż­na tak­że zapo­mnieć o opty­ma­li­za­cji stro­ny pod wyszu­ki­war­ki. Optymalizacja to takie przy­go­to­wa­nie kodu, gra­fi­ki jak i tre­ści stro­ny, by poja­wia­ła się ona wyso­ko w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia takich wyszu­ki­wa­rek jak na przy­kład Google. Spowoduje to zyska­nie więk­szej licz­by odwie­dza­ją­cych a jak wia­do­mo, wię­cej odwie­dza­ją­cych to wię­cej poten­cjal­nych klien­tów.

Co jeszcze powinna zawierać nowoczesna strona www, gabinetu stomatologiucznego?

Najlepsze stro­ny den­ty­stów, nie posia­da­ją tyl­ko ład­ne­go wyglą­du, ale tak­że korzy­sta­ją z naj­now­szych dostęp­nych tech­no­lo­gii. Dlatego, jeże­li chcesz poko­nać swo­ją kon­ku­ren­cję, musisz być na bie­żą­co z nowin­ka­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi i sto­so­wać naj­now­sze tech­no­lo­gie.


Responsive Web Design (w skró­cie RWD), to nowe podej­ście do pro­jek­to­wa­nia i wdra­ża­nia stron. Strona inter­ne­to­wa, któ­ra zosta­ła wyko­na­na zgod­nie z zasa­da­mi RWD jest zop­ty­ma­li­zo­wa­na pod każ­dy rodzaj urzą­dze­nia, na któ­rym jest wyświe­tla­na. Strona taka, nie tyl­ko wyświe­tla się popraw­nie ale tak­że posia­da nawi­ga­cję przy­sto­so­wa­ną do roz­mia­ru ekra­nu, jest czy­tel­na oraz posia­da scroll’owanie (prze­wi­ja­nie stro­ny) tyl­ko po jed­nej osi, góra-dół. Korzystanie z takiej stro­ny bez wzglę­du na urzą­dze­nie na jakim jest wyświe­tla­na, sta­je się przy­jem­ne i intu­icyj­ne.

W cza­sach, w któ­rych smart­fo­ny i inne urzą­dze­nia prze­no­śne, takie jak na przy­kład table­ty, sta­ją się coraz popu­lar­niej­sze, waż­ne jest by Twoja stro­na była odpo­wied­nio zop­ty­ma­li­zo­wa­na i wyświe­tla­ła się popraw­nie tak­że dla użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z takich urzą­dzeń (bądź co bądź to tak­że Twoi poten­cjal­ni klien­ci). Dlatego war­to korzy­stać z RWD, przy­nie­sie to tyl­ko same korzy­ści.

Kolejnym ele­men­tem, któ­ry wyróż­nia nowo­cze­sne stro­ny sto­ma­to­lo­gów od tych mniej nowo­cze­snych, (i tym samym ska­za­nych na nie­uchron­ną poraż­kę) jest wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji (z ang. conver­sion rate). Czym jest współ­czyn­nik kon­wer­sji? To licz­ba zre­ali­zo­wa­nych celów podzie­lo­na przez licz­bę odbior­ców. Na przy­kład jeże­li wyno­si on 1%, zna­czy to, że 1 oso­ba na 100 odwie­dzin stro­ny, zapi­sa­ła się na new­slet­ter czy pobra­ła ofer­tę han­dlo­wą. By zwięk­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji, nale­ży poznać przy­czy­nę tego, że klien­ci nie podej­mu­ją ocze­ki­wa­nych dzia­łań i następ­nie to napra­wić. Postaraj się by współ­czyn­nik kon­wer­sji Twojej stro­ny był wyso­ki. Jest to klucz do zwięk­sze­nia przy­cho­dów Twojej fir­my i osią­gnię­cia suk­ce­su.

Każdy dentysta potrzebuje kilku elementów zaufania...

Poczucie zaufa­nia Twoich klien­tów do Twojej fir­my, zwłasz­cza w bran­żach zwią­za­nych ze zdro­wiem jest spra­wą bar­dzo waż­ną. Zamieść refe­ren­cje od swo­ich poprzed­nich klien­tów oraz pozy­tyw­ne komen­ta­rze pocho­dzą­ce z zewnętrz­nych stron. Bądź jed­nak szcze­ry, nie ma nic gor­sze­go od fał­szy­wych reko­men­da­cji, w przy­pad­ku ich wykry­cia Twoja fir­ma stra­ci zaufa­nie bez­pow­rot­nie. Ważne by umiesz­czać ele­men­ty zaufa­nia w pobli­żu miejsc takich jak np. przy­cisk do zapi­sa­nia się na new­slet­ter czy for­mu­larz kon­tak­to­wy, wte­dy ist­nie­je więk­sza szan­sa, że Twój klient z nich sko­rzy­sta i tym samym zwięk­szy się współ­czyn­nik kon­wer­sji.

Dobra strona www

Czy Twoja aktu­al­na stro­na inter­ne­to­wa speł­nia wszyst­kie wymie­nio­ne warun­ki? Jeżeli tak to szcze­rze Ci gra­tu­lu­ję, posia­dasz świet­ną, sku­tecz­ną, nowo­cze­sną stro­nę! Jeżeli jed­nak nie, może war­to sko­rzy­stać z pomo­cy pro­fe­sjo­na­li­stów? Twoi klien­ci powie­rza­ją Ci swo­je zdro­wie bo Ci ufa­ją. Pomyśl co by się sta­ło gdy­by zaczę­li korzy­stać z usług den­ty­stów ama­to­rów lub (o zgro­zo) zaczę­li wyry­wać sobie zęby sami. Tak samo jest z pro­jek­to­wa­niem stron, robie­nie tego same­mu lub korzy­sta­nie z usług projektantów/szarlatanów cza­sa­mi może skoń­czyć się tra­gicz­nie.

Dentystyczna strona www

Jak widać zapro­jek­to­wa­nie sku­tecz­nej, nowo­cze­snej stro­ny w bran­ży sto­ma­to­lo­gicz­nej, nie jest wca­le takim pro­stym zada­niem. Mam jed­nak nadzie­ję, że dzię­ki temu arty­ku­ło­wi uda Ci się stwo­rzyć stro­nę, któ­ra roz­gro­mi Twoją kon­ku­ren­cję! Jeśli chcesz, aby­śmy pomo­gli Ci w tym zada­niu po pro­stu daj nam o tym znać. Napisz lub zadzwoń 660 970 980. Z przy­jem­no­ścią wyśle­my Ci nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę już dziś!