Skuteczna strona TSL

Dobre przykłady

Twój biznes z branży transportowej, logistycznej lub spedycyjnej potrzebuje profesjonalnej strony internetowej?

Sprawdź, jakie projekty są skuteczne w zdobywaniu klientów na tym rynku. Zainspiruj się konkretnymi przykładami z branży.

Skuteczna strona dla branży TSL - transport, spedycja, logistyka

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Branża logistyczna, transportowa i spedycyjna to rynek o silnej konkurencji, a firma bez wiarygodnej strony internetowej traci zlecenia. Zwróć szczególną uwagę na budowanie zaufania u potencjalnego klienta, opracuj czytelną ofertę i umieść na stronie certyfikaty i inne elementy świadczące o rzetelności Twojej marki.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > strona logistyczna

Branża logi­stycz­na to rynek hiper-kon­ku­ren­cji. Firma, któ­ra nie posia­da budzą­cej wia­ry­god­ność stro­ny, po pro­stu nie zdo­by­wa zle­ceń. Dobre foto­gra­fie, i kil­ka słów o fir­mie nie wystar­czą, aby wzbu­dzić zaufa­nie w poten­cjal­nym klien­cie. One rów­nież są waż­ne, ale naj­lep­sze stro­ny z bran­ży trans­por­to­wej sta­wia­ją przede wszyst­kim na zapre­zen­to­wa­nie wyso­kie­go pro­fe­sjo­na­lizm usług, jakie świad­czy dana fir­ma, oraz nowo­cze­sność witry­ny inter­ne­to­wej. To ona ma być atu­tem fir­my, gdyż jest odzwier­cie­dle­niem nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, jakie sto­su­jesz w swo­im biz­ne­sie.

Zobacz nasze dwie ostat­nie reali­za­cje, aby poznać jakość naszej pra­cy. Odwiedź ser­wi­sy Bianco Logistic i Tacholandię.

Projektowaliśmy już stro­ny www dla róż­nych branż, a pro­jek­ty stron, od któ­rych będzie aż biło pro­fe­sjo­na­li­zmem nie są dla nas niczym nowym. Ważne jest, byś przed­sta­wił na stro­nie zakres usług, jakie świad­czy Twoja fir­ma oraz skło­nił poten­cjal­ne­go klien­ta do sko­rzy­sta­nia z nich. Transport to bran­ża szcze­gól­na, gdyż skie­ro­wa­na głów­nie do dużych firm potrze­bu­ją­cych trans­por­tu towa­rów na duże odle­gło­ści.

A ponie­waż ofer­tę kie­ru­je się głów­nie w stro­nę firm han­dlo­wych, to w tym przy­pad­ku pro­mo­cje, new­slet­te­ry i niskie ceny, czy ład­ne zdję­cia nie ode­gra­ją więk­szej roli w oddzia­ły­wa­niu na klien­ta. Istotne jest co inne­go – wzbu­dze­nie zaufa­nia w poten­cjal­nych klien­tach, a to moż­na osią­gnąć za pomo­cą kil­ku sztu­czek.

Użytkownik, któ­ry wcho­dzi na Twoją stro­nę jest zapew­ne zde­cy­do­wa­ny na sko­rzy­sta­nie z usług jakiejś fir­my trans­por­to­wej i gotów jest prze­zna­czyć na usłu­gę pew­ną kwo­tę. Być może chce pod­jąć dłuż­szą współ­pra­cę. Masz tyl­ko kil­ka sekund, by po zała­do­wa­niu się Twojej stro­ny Twój poten­cjal­ny klient zechciał nie tyl­ko zgłę­bić infor­ma­cje na niej zawar­te, ale i sko­rzy­stać z usług fir­my – na przy­kład przez zło­że­nie zapy­ta­nia ofer­to­we­go, o któ­rym mowa poni­żej. Spedycja rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi.

Kilka kroków do magnetyzującej strony spedycji:

Aby stro­na z bran­ży trans­por­to­wej mia­ła powo­dze­nie, war­to opa­try­wać ją zna­ka­mi świad­czą­cy­mi o tym, że jest to mar­ka god­na zaufa­nia – w spo­sób dys­kret­ny, ale dają­cy się zauwa­żyć, na przy­kład w pra­wym dol­nym rogu stro­ny. Oczywiście nie mogą to być zna­ki nie mają­ce żad­ne­go odbi­cia w rze­czy­wi­sto­ści – niech będą to fak­tycz­ne cer­ty­fi­ka­ty, ban­ner „Rzetelna fir­ma”, lub coś inne­go, co pozwo­li klien­to­wi mieć pew­ność, że powie­rza trans­port swo­je­go towa­ru fir­mie z doświad­cze­niem.

Kolory, takie jak nie­bie­ski, gra­fi­to­wy, gra­na­to­wy, to bar­wy powszech­nie uzna­wa­ne za wzbu­dza­ją­ce zaufa­nie i świad­czą­ce o rze­tel­no­ści danej fir­my. Dlatego fir­my z bran­ży trans­por­to­wej powin­ny mieć witry­nę zapro­jek­to­wa­ną z prze­wa­gą tych barw, prze­ła­ma­nych ewen­tu­al­nie kolo­ra­mi czer­wo­nym czy poma­rań­czo­wym, świad­czą­cy­mi o nowo­cze­sno­ści i szyb­ko­ści świad­czo­nych usług.

Elementem, któ­ry war­to umie­ścić na stro­nie z bran­ży trans­por­to­wej jest okien­ko zapy­ta­nia ofer­to­we­go lub for­mu­la­rza zamó­wień. To swe­go rodza­ju zło­że­nie zamó­wie­nia na trans­port towa­ru za pośred­nic­twem Internetu. Takie zamó­wie­nie jest póź­niej prze­twa­rza­ne i reali­zo­wa­ne przez pra­cow­ni­ków fir­my. Na pod­sta­wie tego, ilu klien­tów spo­śród wszyst­kich odwie­dza­ją­cych stro­nę zło­ży zapy­ta­nie ofer­to­we, moż­na wyzna­czyć współ­czyn­nik kon­wer­sji. Jest on war­to­ścią pro­cen­to­wą okre­śla­ją­cą, jak wie­le osób spo­śród odwie­dza­ją­cych stro­nę dopro­wa­dzi­ło do osta­tecz­ne­go zaku­pu towa­ru lub usłu­gi danej fir­my. W tym przy­pad­ku zło­że­nie zapy­ta­nia ofer­to­we­go moż­na uznać za suk­ces, do któ­re­go wła­śnie zmie­rza dana stro­na. Aby współ­czyn­nik kon­wer­sji mógł być wyż­szy, nale­ży zasto­so­wać takie roz­wią­za­nia i tak dłu­go mody­fi­ko­wać stro­nę, by więk­sza ilość jej odsłon koń­czy­ła się zło­że­niem zapy­ta­nia ofer­to­we­go.

Innowacyjnym roz­wią­za­niem, któ­re już wkra­cza w stan­dar­dy biz­ne­su zwią­za­ne­go z logi­sty­ką i trans­por­tem jest nagra­nie video o Twojej fir­mie. Video umiesz­czo­ne na stro­nie odno­si spek­ta­ku­lar­ne suk­ce­sy w pro­mo­cji towa­rów i usług. To moc­na broń w biz­ne­sie takim jak logi­sty­ka i trans­port, gdyż po pierw­sze – wciąż jesz­cze mało zna­na, a po dru­gie – pozwa­la w krót­kim, odpo­wied­nio nakrę­co­nym fil­mi­ku przed­sta­wić Twoją fir­mę od naj­lep­szej stro­ny. To roz­wią­za­nie wygod­ne dla klien­tów, któ­rzy w krót­kim video odnaj­dą odpo­wie­dzi na wszyst­kie swo­je pyta­nia. Zważ na to, że na Twoją stro­nę będą wcho­dzić głów­nie przed­się­bior­cy, któ­rzy rzad­ko mają czas, by prze­glą­dać stro­nę i wczy­ty­wać się w jej zawar­tość. Taki fil­mik da im szyb­ki pogląd na to, że wła­śnie w usłu­gi Twojej fir­my war­to inwe­sto­wać. Na pew­no inspi­ra­cje do stwo­rze­nia takiej krót­kiej poglą­dów­ki na Twoją ofer­tę cho­dzą Ci po gło­wie, więc wyko­rzy­staj je i stwórz coś śmia­łe­go, nie­ba­nal­ne­go, coś, co wyróż­ni Twoją ofer­tę na tle kon­ku­ren­cyj­nych!

Firma logi­stycz­no - trans­por­to­wa powin­na mieć stro­nę zapro­jek­to­wa­ną mini­ma­li­stycz­nie – tyl­ko naj­waż­niej­sze tre­ści, bar­dzo pro­fe­sjo­nal­ne słow­nic­two, klu­czą­ce sta­le wokół zapew­nie­nia naj­wyż­szej jako­ści prze­wo­zów poświad­czo­nych odpo­wied­ni­mi doku­men­ta­mi. Strona musi mieć też pro­sty i czy­tel­ny wygląd – taki, by klient za pomo­cą jed­ne­go klik­nię­cia zna­lazł się na stro­nie z zapy­ta­niem ofer­to­wym i skłon­ny był bez zwle­ka­nia wypeł­nić je. Twoją naj­więk­szą zale­tą jest to, że w krót­kim cza­sie jesteś w sta­nie zała­do­wać towar, prze­je­chać z punk­tu A do punk­tu B i roz­ła­do­wać go. Bez zbęd­nych przerw, ozdob­ni­ków i dodat­ko­wych usług, któ­re wydłu­ża­ją czas trans­por­tu. Niech Twoja stro­na będzie tak pro­sta i sku­tecz­na jak usłu­gi, któ­re ofe­ru­jesz!

Zadbaj też o respon­si­ve web design, czy­li tech­no­lo­gicz­ne dopa­so­wa­nie stro­ny www do wiel­ko­ści urzą­dze­nia, jakim posłu­gu­je się odbior­ca. Niech jakość stro­ny będzie per­fek­cyj­na zarów­no dla tych korzy­sta­ją­cych ze smart­fo­nów, jak i dla osób, któ­re otwie­ra­ją ją na dużych ekra­nach kom­pu­te­rów. Nie inwe­stuj też nie­po­trzeb­nie w cięż­kie apli­ka­cje, któ­re nie pozwo­lą na szyb­kie łado­wa­nie się stro­ny, na przy­kład przy wol­niej­szym łączu odwie­dza­ją­ce­go. Ponieważ zale­ży Ci na tym, by witry­na była odwie­dza­na przez jak naj­więk­szą licz­bę osób, nie możesz sobie pozwo­lić na to, by któ­raś z nich zre­zy­gno­wa­ła widząc dłu­go ładu­ją­cą się apli­ka­cję, któ­ra nic nie wno­si, i skie­ro­wa­ła się na stro­nę kon­ku­ren­cji.

Profesjonalne projektowanie strony dla branży TSL

Najważniejsze przy pro­jek­to­wa­niu stro­ny jest wła­ści­we jej wyko­na­nie przez doświad­czo­ny zespół. W Owocnych jeste­śmy przy­go­to­wa­ni na każ­de wyzwa­nie. Mając na uwa­dze to, że wyko­na­nie witry­ny dla fir­my trans­por­to­wej nie jest łatwym zada­niem, jeste­śmy goto­wi pod­jąć się go, by prze­ko­nać innych i sie­bie, że nie ma dla nas rze­czy nie­wy­ko­nal­nych! Jesteśmy w sta­nie przed­sta­wić licz­ne przy­kła­dy stron, któ­re po naszej inge­ren­cji zyska­ły wła­ści­wą ren­tow­ność i sta­ły się czę­ściej odwie­dza­ne. Tworzenie stron to nasza pasja, a Ty możesz przy­czy­nić się do posze­rze­nia licz­by naszych zado­wo­lo­nych klien­tów.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5