Skuteczna strona prawnicza

Dobre przykłady z branży prawniczej

Zastanawiasz się, jak stworzyć stronę prawniczą, która przyciągnie i przekona klientów do oferty Twojej kancelarii? Podkreśl swój profesjonalizm.

Przekonaj się, jak to robić na przykładach najlepszych. Zaczynajmy!

Skuteczna strona prawnicza

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Skuteczna strona internetowa kancelarii prawnej, adwokata czy radcy prawnego ma budzić zaufanie. Przedstawiciele tych zawodów zaufania publicznego muszą udowodnić swoje kompetencje, inaczej nikt nie powierzy im swoich spraw. Wyzwanie stojące przed projektantem stron prawniczych polega na stworzeniu strony, która z jednej strony zwróci uwagę potencjalnego klienta, a z drugiej zaoferuje mu ważne informacje w przystępnej formie.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > strona prawnicza

Kiedy poten­cjal­ny klient zwra­ca się do kan­ce­la­rii praw­ni­czej, lub adwo­ka­ta o pora­dę jest to dla nie­go zawsze sytu­acja wyjąt­ko­wa, czę­sto mają­ca ogrom­ny wpływ na jego życie pry­wat­ne czy zawo­do­we. Najczęściej znaj­du­je się na roz­dro­żu i jego dal­sze dzia­ła­nie będzie zale­ża­ło od kom­pe­tent­nej pora­dy praw­nej. Szuka kan­ce­la­rii, któ­ra wzbu­dzi jego zaufa­nie, praw­ni­ka, rad­cę praw­ne­go, adwo­ka­ta, któ­re­mu może powie­rzyć swój los, któ­ry odpo­wied­nio zaopie­ku­je się całą spra­wą. Oczekuje wyso­kiej jako­ści świad­czo­nych usług. Do wybo­ru ma dzie­siąt­ki stron podob­nych do Twojej, dla­cze­go miał­by wybrać wła­śnie Ciebie? Przy oka­zji, jeśli inte­re­su­je Cię iden­ty­fi­ka­cja i pro­jek­to­wa­nie logo w bran­ży praw­ni­czej klik­nij tutaj.

Klientem kan­ce­la­rii praw­ni­czej może być każ­dy – oso­ba fizycz­na lub pod­miot gospo­dar­czy, od pro­ste­go rol­ni­ka po wyra­fi­no­wa­ne­go przed­się­bior­cę, obaj będą na począt­ku szu­kać pomo­cy w Internecie. Jaka stro­na inter­ne­to­wa przy­cią­gnie uwa­gę ich obu? Żadna! Trzeba to zro­bić w dwóch osob­nych ser­wi­sach.

Optymalnie zapro­jek­to­wa­na stro­na inter­ne­to­wa musi speł­niać sze­reg wymo­gów mery­to­rycz­nych i for­mal­nych. Tworzenie stron zaufa­nia spo­łecz­ne­go, jaki­mi są stro­ny praw­ni­cze, to praw­dzi­we wyzwa­nie, któ­re­mu mogą spro­stać Owocni. Zespół naszych pro­jek­tan­tów pro­po­nu­je sze­reg inspi­ru­ją­cych, przej­rzy­stych, nowo­cze­snych i sku­tecz­nych roz­wią­zań.

Co znaj­dziesz w arty­ku­le:
Zasady pro­jek­to­wa­nia sku­tecz­nych stron praw­ni­czych.
Czym jest tech­no­lo­gia Responsive Web Design?
Na czym pole­ga opty­ma­li­za­cja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji?
Przykłady sku­tecz­nych stron praw­ni­czych.

Współczesny świat tak­że praw­ni­ków ska­zu­je na inter­dy­scy­pli­nar­ne wędrów­ki. Duncan Kennedy (ur. 1942; ame­ry­kań­ski filo­zof pra­wa)

Skuteczne strony prawnicze w pigułce

Internetowe stro­ny praw­ni­cze powin­ny być jasne, oczy­wi­ste, dość łatwe nawet dla począt­ku­ją­cych użyt­kow­ni­ków. Stronia głów­na może wyglą­dać impo­nu­ją­co, ale jeśli klien­ci nie widzą dal­szych czy­tel­nych lin­ków, nie znaj­dą odpo­wied­nich infor­ma­cji i opusz­czą stro­nę. Prosta nawi­ga­cja, prze­my­śla­na archi­tek­tu­ra infor­ma­cji jest naj­waż­niej­sza i wbrew pozo­rom wyma­ga sta­ran­ne­go zapla­no­wa­nia.

Projekt stro­ny głów­nej powi­nien być dosko­na­ły, pierw­sze wra­że­nie jest zawsze naj­waż­niej­sze, jed­nak nie może być gra­ficz­nie prze­ła­do­wa­ny. Prostota i mini­ma­lizm są na pierw­szym miej­scu, czę­sto mniej zna­czy lepiej. Podstrony opi­su­ją­ce usłu­gi pozo­sta­ją zawsze spój­ne i czy­tel­ne. Stosujemy odpo­wied­nie ilu­stra­cje, ele­men­ty dyna­micz­ne i kolo­ry, ale oszczęd­nie. Przeładowanie róż­nych ele­men­tów odcią­ga uwa­gę od tre­ści i powo­du­je zmę­cze­nie, a nawet iry­ta­cję i zamknię­cie stro­ny.

Treści i infor­ma­cje umiesz­cza­ne na stro­nie głów­nej i pod­stro­nach są zawsze dro­bia­zgo­wo kon­sul­to­wa­ne, spraw­dza­ne i pod­da­wa­ne pilo­ta­żo­we­mu bada­niu. Owocni mają duże doświad­cze­nie w for­mu­ło­wa­niu tre­ści rekla­mo­wych, haseł i slo­ga­nów, któ­re moż­na potem dowol­nie wyko­rzy­sty­wać w innych mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych.

Responsive Web Design, lub design respon­syw­ny, to moż­li­wość prze­glą­da­nia tej samej stro­ny inter­ne­to­wej na róż­nych urzą­dze­niach. Rozwiązanie to wyda­je się szcze­gól­nie prak­tycz­ne i nie­odzow­ne w przy­pad­ku firm praw­ni­czych, do któ­rych tra­fia­ją nie­kie­dy bar­dzo wyma­ga­ją­cy i uzbro­je­ni w róż­ne gadge­ty klien­ci.

Nowoczesna stro­na inter­ne­to­wa nie może obejść się bez moż­li­wo­ści opty­ma­li­zo­wa­nia współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji, co w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do więk­szej sku­tecz­no­ści oddzia­ły­wa­nia danej stro­ny na poten­cjal­ne­go klien­ta poprzez zba­da­nie funk­cjo­no­wa­nia stro­ny i zasto­so­wa­nie odpo­wied­nich udo­sko­na­leń.


Z przed­sta­wio­nych powy­żej wska­zó­wek doty­czą­cych kre­owa­nia sku­tecz­nych stron praw­ni­czych nale­ży sze­rzej wyja­śnić dwa sto­sun­ko­wo nowe poję­cia:

(1) Responsive Web Design oraz

(2) współ­czyn­nik kon­wer­sji.

Responsive Web Design (RWD) na stronie internetowej dla prawnika

Responsive Web Design – to taki spo­sób pro­jek­to­wa­nia stron inter­ne­to­wych, aby moż­na było je prze­glą­dać na róż­nych urzą­dze­niach. Jeszcze do nie­daw­na więk­szość stron była pro­jek­to­wa­na z myślą o kom­pu­te­rach sta­cjo­nar­nych i lap­to­pach, ewen­tu­al­nie pod­sta­wo­wa wer­sja stro­ny była wzbo­ga­ca­na o wer­sję mobil­ną prze­zna­czo­ną na tele­fo­ny komór­ko­we. Niestety, wer­sja mobil­na naj­czę­ściej cha­rak­te­ry­zo­wa­ła się bra­kiem jakiej­kol­wiek gra­fi­ki i czę­sto mia­ła okro­jo­ną ilość tek­stu.

Dzisiaj wybór urzą­dzeń, na któ­rych może­my prze­glą­dać stro­ny inter­ne­to­we, jest ogrom­ny: od kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych i lap­to­pów, poprzez zwy­kłe tele­fo­ny komór­ko­we, aż do naj­now­szych wer­sji smart­fo­nów i table­tów. Nie spo­sób jest zapro­jek­to­wać osob­ną wer­sję stro­ny na każ­de z tych urzą­dzeń, cho­ciaż­by z powo­du innych roz­mia­rów ekra­nu, róż­nej roz­dziel­czo­ści. W takim przy­pad­ku wyko­rzy­stu­je­my opcję Responsive Web Design i stro­na będzie się pre­zen­to­wa­ła jed­na­ko­wo dobrze nie­za­leż­nie od nośni­ka.

Pamiętajmy, że coraz wię­cej osób korzy­sta nie tyl­ko z kom­pu­te­ra sta­cjo­nar­ne­go, ale i z pozo­sta­łych urzą­dzeń, szcze­gól­nie jeśli doty­czy to nowo­cze­sne­go przed­się­bior­cy, dla któ­re­go szyb­ki i nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do infor­ma­cji jest klu­czo­wy w pro­wa­dze­niu biz­ne­su. Tendencja jest wzro­sto­wa, wkrót­ce żad­na stro­na nie będzie mogła dla Ciebie pra­co­wać bez RWD.

Konwersja strony prawniczej

Na począ­tek defi­ni­cja: Współczynnik kon­wer­sji (ang. conver­sion rate) poka­zu­je nam, jaka część osób odwie­dza­ją­cych stro­nę WWW doko­na­ła pożą­da­nej akcji, np. zare­je­stro­wa­ła się, wypeł­ni­ła for­mu­larz kon­tak­to­wy, czy też doko­na­ła zaku­pu. Pełny arty­kuł na ten temat znaj­du­je się tutaj.


Jest on wyli­cza­ny na pod­sta­wie wzo­ru:

współ­czyn­nik kon­wer­sji = ( licz­ba osób doko­nu­ją­cych akcji / licz­ba osób odwie­dza­ją­cych stro­nę ) * 100%


Przykładowo, gdy na naszą stro­nę tra­fia 1000 osób, a dwie z nich zosta­ją naszy­mi klien­ta­mi, to współ­czyn­nik kon­wer­sji wyno­si 0,2%. Łatwo może­my zauwa­żyć, że dużo klien­tów rezy­gnu­je z usłu­gi na stro­nie płat­no­ści. Wtedy nale­ży zadać sobie pyta­nie, jak to popra­wić? Może zwy­czaj­nie upro­ścić for­mu­la­rze ban­ko­we lub roz­sze­rzyć for­my płat­no­ści? Trzeba zba­dać, dla­cze­go ludzie nie kon­wer­tu­ją, potem usu­nąć przy­czy­ny takie­go sta­nu rze­czy.

Nowoczesna stro­na inter­ne­to­wa potrze­bu­je śle­dze­nia kon­wer­sji, aby móc podej­mo­wać traf­ne decy­zje rekla­mo­we. Optymalizacja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji powo­du­je zwięk­sze­nie licz­by użyt­kow­ni­ków Twojej stro­ny, któ­rzy wyka­za­li zain­te­re­so­wa­nie ofer­tą i wyko­na­li jed­ną z wymie­nio­nych powy­żej akcji. Optymalizacja kon­wer­sji to jedy­na dro­ga, aby pozy­skać wię­cej klien­tów spo­śród osób odwie­dza­ją­cych stro­nę bez potrze­by wyda­wa­nia kolej­nych pie­nię­dzy na pozy­ska­nie zupeł­nie nowych użyt­kow­ni­ków stro­ny.

„Prawa nie dzia­ła­ją same z sie­bie.” Mencjusz (371-ok. 289 p.n.e.; filo­zof chiń­ski)

Strony, które wygrywają z konkurencją nie powstają przypadkiem

Jeśli wpro­wa­dzi­my w życie omó­wio­ne zasa­dy, to ma szan­sę powstać stro­na wyjąt­ko­wa: ele­ganc­ka, zro­zu­mia­ła, nowo­cze­sna, uni­wer­sal­na i sze­ro­ko dostęp­na. Będzie przy­ja­zna dla klien­tów o zróż­ni­co­wa­nym sta­tu­sie spo­łecz­nym i opła­cal­na dla każ­dej kan­ce­la­rii praw­ni­czej. Zaopiekowany klient i usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny praw­nik – to jest real­ny cel, do któ­re­go dąży­my, a pierw­szym kro­kiem będzie wizy­ta na dobrze zapro­jek­to­wa­nej stro­nie inter­ne­to­wej.

Zespół Owocnych jest pod każ­dym wzglę­dem, mery­to­rycz­nie i prak­tycz­nie, przy­go­to­wa­ny do two­rze­nia sku­tecz­nych praw­ni­czych stron WWW. Jeśli potrze­bu­jesz inspi­ra­cji, obej­rzyj przy­kła­dy naj­lep­szych stron inter­ne­to­wych zapro­jek­to­wa­nych na uży­tek kan­ce­la­rii praw­ni­czych.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5