Skuteczna strona internetowa dla fundacji

Przykłady dobrych stron organizacji pozarządowych

Potrzebujesz inspiracji do stworzenia własnej strony internetowej dla fundacji, która pomoże Ci pozyskiwać fundusze?

Sprawdź konkretne przykłady. Zobacz, jak podkreślić unikalność swojej misji i efektywnie promować cele Twojej organizacji na stronie fundacji.

Strona internetowa dla fundacji

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Strona internetowa dla fundacji staje się jej wizytówką, miejscem do pozyskiwania darczyńców i budowania godnego zaufania wizerunku. Dobrze zdefiniowane cele, intuicyjna nawigacja, atrakcyjny design i regularna aktualizacja to podstawy skutecznej strony fundacji.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > fundacji

Owocna strona internetowa dla fundacji

Witryna inter­ne­to­wa jest jed­ną z naj­waż­niej­szych wizy­tó­wek orga­ni­za­cji. Od tego jak wyglą­da, jak się po niej poru­szać i co zawie­ra, zale­ży czy będzie odwie­dza­na przez inter­nau­tów. A to wła­śnie o ich aten­cję cho­dzi. Stworzenie nowo­cze­snej stro­ny www wyma­ga ogrom­nej wie­dzy, doświad­cze­nia, dla­te­go war­to powie­rzyć to zada­nie spe­cja­li­stom. Im stro­na jest bar­dziej przej­rzy­sta, przy­ja­zna w nawi­ga­cji, tym łatwiej przy­cią­gnie nawet przy­pad­ko­we­go odbior­cę i być może zaskar­bi sobie jego uwa­gę na dłu­żej i prze­ko­na go do zaan­ga­żo­wa­nia się lub popie­ra­nia dzia­łań orga­ni­za­cji.

Zyski z dobrej strony fundacji

Po pierw­sze – moż­li­wość pro­mo­wa­nia orga­ni­za­cji

Po dru­gie – narzę­dzie bez­po­śred­niej komu­ni­ka­cji z odbior­cą, dają­cą moż­li­wość budo­wa­nia rela­cji z oto­cze­niem

Po trze­cie – moż­li­wość bie­żą­ce­go ana­li­zo­wa­nia wize­run­ku orga­ni­za­cji i reago­wa­nia w razie potrze­by


Liczba stron inter­ne­to­wych wzra­sta bar­dzo szyb­ko, tak­że wśród pod­mio­tów poza­rzą­do­wych rośnie kon­ku­ren­cja. Aby móc sku­tecz­nie pozy­ski­wać zaan­ga­żo­wa­nie inter­nau­tów, war­to zadbać o swój wize­ru­nek w sie­ci. De fac­to, aby stro­na speł­nia­ła swo­je zada­nia musi wyróż­niać się na tle innych, o to naj­le­piej zadba­ją fachow­cy. Komunikacja i inte­rak­tyw­ność – to dwa klu­czo­we aspek­ty w przy­pad­ku stron www dla orga­ni­za­cji.

Aby, uda­ło się zbu­do­wać funk­cjo­nal­ną i atrak­cyj­ną witry­nę nale­ży spre­cy­zo­wać jej cel. Od defi­ni­cji celów zale­ży for­ma oraz układ stro­ny.

W przy­pad­ku fun­da­cji witry­na może sta­no­wić:
narzę­dzie pro­mo­cyj­ne – two­rzo­ne w celu zaist­nie­nia w sie­ci;
plat­for­ma infor­ma­cyj­na – mają­ca na celu przed­sta­wie­nie cało­ści mate­ria­łów o orga­ni­za­cji;
narzę­dzie e-com­mer­ce – słu­żą­ce sprze­da­ży.

Warto w tym miej­scu wspo­mnieć o współ­czyn­ni­ku kon­wer­sji, czy­li wskaź­ni­ku, któ­ry infor­mu­je ilu użyt­kow­ni­ków wyko­na­ło pożą­da­ną przez nas akcję. np. zare­je­stro­wa­ło się w ser­wi­sie lub sko­rzy­sta­ło z zakład­ki kon­takt. W skró­cie mówiąc kon­wer­sja poka­zu­je jaką sku­tecz­ność ma nasza stro­na, czy­li w jakim stop­niu osią­ga­my wyzna­czo­ne na wstę­pie cele. Optymalizacja stro­ny i nasta­wie­nie na dużą sku­tecz­no­ści, powin­no leżeć u pod­staw jej two­rze­nia.

Przemyślana zawartość strony internetowej dla fundacji

Tworzenie stron to pro­ces, któ­ry powi­nien być spój­ny i kon­se­kwent­ny. Kwestie tre­ści oraz ukła­du stro­ny powin­ny być usta­lo­ne w począt­ko­wej fazie pro­jek­tu. Warto przy tym pamię­tać, że zarów­no nie­do­bór infor­ma­cji jak i ich nad­miar powo­du­ją, że stro­na sta­je się nie­atrak­cyj­na i auto­ma­tycz­nie zosta­je odrzu­ca­na przez użyt­kow­ni­ków sie­ci. Trzeba umieć wypo­środ­ko­wać i zna­leźć przy­sło­wio­wy „zło­ty śro­dek”, tak skon­tro­wa­ne są naj­lep­sze stro­ny.

W odróż­nie­niu od innych mediów Internet umoż­li­wia komu­ni­ka­cję dwu­kie­run­ko­wą.

Warto sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści, wybie­ra­jąc, np.:
czat – dzię­ki, któ­re­mu inter­nau­ci mogą na bie­żą­co roz­ma­wiać z zapro­szo­nym gościem lub mię­dzy sobą;
forum – na któ­rym mogą wyra­żać swo­je opi­nie na dany temat;
ankie­ty, son­dy;
zapy­taj eks­per­ta – moż­li­wość zada­wa­nia szcze­gó­ło­wych pytań.

Niezwykle waż­na jest bie­żą­ca aktu­ali­za­cja – taką rolę może speł­niać dział aktu­al­no­ści. Tworząc stro­ny inter­ne­to­we zawie­ra­ją­cą czę­ste aktu­ali­za­cje, co w przy­pad­ku NGO spraw­dza się bar­dzo, koniecz­ne jest stwo­rze­nie CMS (czy­li Systemie Zarządzania Treścią), któ­ry w łatwy i przy­stęp­ny spo­sób pozwo­li mody­fi­ko­wać tre­ści zawar­te na stro­nie.

Layout czy­li gra­ficz­ny wygląd stro­ny, musi przy­cią­gać uwa­gę, ale koniecz­nie musi być spój­ny z sys­te­mem iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej orga­ni­za­cji. Zachowana więc powin­na być wybra­na kolo­ry­sty­ka oraz typo­gra­fia. Spójny pro­jekt daje zaska­ku­ją­co dobre efek­ty. Warto prze­szpe­rać zaso­by inter­ne­tu i zna­leźć swo­je przy­kła­dy stron, któ­re w naszym odczu­ciu są gra­ficz­nie cie­ka­we i este­tycz­ne zara­zem. Mogą one posłu­żyć jako inspi­ra­cje dla zespo­łu two­rzą­ce­go witry­nę.

Jeśli już o tym mowa, war­to zain­we­sto­wać od razu w stro­nę wyko­na­ną w opar­ciu o naj­now­szą tech­no­lo­gię, a mia­no­wi­cie: respon­si­ve web design (RWD). Umożliwia ona wygod­ne prze­glą­da­nie stro­ny na roz­ma­itych nośni­kach. Wykonanie stro­ny w tej tech­ni­ce pozwa­la uwzględ­nić każ­dą roz­dziel­czość ekra­nu: pio­no­wą i pozio­mą, małą i dużą. Witryna stwo­rzo­na zgod­nie z tą ideą jest ela­stycz­na, bowiem auto­ma­tycz­nie zosta­je ska­lo­wal­na do pożą­da­nej roz­dziel­czo­ści. Dzięki zasto­so­wa­niu RWD stro­na ska­lu­je zdję­cia i fil­my, zmie­nia­jąc układ tre­ści oraz dosto­so­wu­je typo­gra­fię - wię­cej dowiesz się tu. Wiąże się to bez­po­śred­nio z wygo­dą użyt­ko­wa­nia, czy­li funk­cjo­nal­no­ścią stro­ny inter­ne­to­wej. Funkcjonalność to takie skon­stru­owa­nie stro­ny, któ­re pozwa­la na zna­le­zie­nie poszu­ki­wa­nych infor­ma­cji przez inter­nau­tów w spo­sób szyb­ki i efek­tyw­ny.

Nawigacja to jej bar­dzo waż­ny ele­ment war­to więc, zadbać o :

intu­icyj­ne menu;
ścież­kę nawi­ga­cyj­ną, któ­ra infor­mu­je użyt­kow­ni­ka, w któ­rym miej­scu ser­wi­su aktu­al­nie się znaj­du­je;
łącze do stro­ny głów­nej jest szcze­gól­nie istot­ne w przy­pad­ku roz­bu­do­wa­nych ser­wi­sów, w któ­rych moż­na pobłą­dzić.

Projekty stron wyko­na­ne przez pro­fe­sjo­na­li­stów są przej­rzy­ste w tre­ści, mają dobrą kom­po­zy­cję , a este­ty­ka i gra­ficz­ne ele­men­ty wyróż­nia­ją ją na tle coraz więk­szej kon­ku­ren­cji. Dzięki zasto­so­wa­niu respon­si­ve web design stro­na jest nowo­cze­sna, uży­tecz­na i dostęp­na dla wszyst­kich urzą­dzeń prze­glą­da­ją­cych sieć, czy­li nie­zwy­kle prak­tycz­na.

Na koniec war­to wspo­mnieć, o waż­nym aspek­cie, a mia­no­wi­cie moż­li­wo­ści ana­li­zo­wa­nia ruchu na stro­nie. Zabiegi takie, jak mie­rze­nie licz­by odsłon, w zależ­no­ści od pory dnia, bada­nie kolej­no­ści czy­ta­nych infor­ma­cji, powin­ny stać się nie­odzow­nym ele­men­tem dba­nia o sku­tecz­ność stro­ny. Daje to moż­li­wość bie­żą­ce­go dosto­so­wy­wa­nia witry­ny do potrzeb użyt­kow­ni­ków. Takie zmia­ny, to zawsze są zmia­ny na lep­sze.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5