Poznaj współczynnik konwersji

A potem popraw go nawet o 300%

Jak to się dzieje, że niektóre strony mają tak absurdalnie wysoki współczynnik konwersji? Czy to magia? Nie. Ich właściciele testują, co działa na stronie, a co trzeba poprawić.

Podzielę się z Tobą sprawdzonymi strategiami, które pomogą Ci przekształcić zwykłych odwiedzających w klientów o wysokiej wartości.

Zaczynajmy!

Współczynnik konwersji na stronie

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Współczynnik konwersji informuje, jak efektywne są działania marketingowe. Zawsze też można go poprawić, niekoniecznie przebudowując całą stronę. Niekiedy drobne zmiany, jak kształt przycisku, potrafią wystrzelić słupki sprzedaży.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > konwersja

Konwersja - co to znaczy współczynnik konwersji?

Tworzysz stronę po to, żeby mieć konwersje. Im więcej tym lepiej.

Konwersja mówi o skuteczności Twojej strony w przekonywaniu użytkowników do działania.

Współ­czyn­nik kon­wer­sji (conver­sion rate)

To licz­ba zre­ali­zo­wa­nych celów podzie­lo­na przez licz­bę odbior­ców, a następnie pomnożona przez 100, aby otrzymać wartość procentową.

Obliczanie konwersji nie jest trudne. Poniżej znajdziesz wzór.

Współczynnik konwersji - jak obliczyć ten wskaźnik na swojej stronie?

Aby obliczyć wartość procentową współczynnika konwersji wystarczy liczbę konwersji podzielić przez liczbę wszystkich odbiorców i pomnożyć wynik przez 100.

Dla przy­kła­du, ile procent osób odwie­dza­ją­cych Twoją stro­nę doko­na­ło zaku­pów, zapi­sa­ło się na new­slet­ter, pobra­ło ofer­tę han­dlo­wą lub cen­nik pro­duk­tów.

Optymalizacja kon­wer­sji (conversion rate optimization) to roz­po­zna­nie, dla­cze­go klien­ci nie podej­mu­ją ocze­ki­wa­nych dzia­łań i napra­wie­nie tego.

Brzmi to jak coś oczy­wi­ste­go? Może i tak, ale wie­le firm o tym zapo­mi­na, przez co tra­ci napraw­dę spo­ro pie­nię­dzy.

Jeśli Twoim celem jest optymalizacja konwersji, możesz zacząć od małych kroczków: mikrokonwersji. Drobne zmiany w nawigacji i prowadzeniu klienta w głąb procesu sprzedażowego potrafią przynieść spektakularne wyniki.

Dobra konwersja - marketing zamiany odwiedzających w klientów

2%

Wskaźnik konwersji większości stron średnio wynosi 2-3%

10%

Kiedy przekracza 10% oznacza to, że strona radzi sobie bardzo dobrze

Istnieją jednak firmy, które osiągają niewiarygodne wyniki.

Średnia dzie­się­ciu naj­lep­szych zna­nych nam stron wyno­si aż 23% (od 18 do 42%). Nie­któ­re z nich zbu­do­wa­ne są tak, że na pierw­szy rzut oka mogły­by znie­chę­cić nie­jed­ne­go poten­cjal­ne­go nabyw­cę, a jed­nak kon­wer­tu­ją dosko­na­le.

Co jest istotą ich sukcesu? Niestety, nie ma na to jednej, krótkiej odpowiedzi.

Paradoksalnie to, co podwyższy konwersję na jednej stronie, zupełnie nie zadziała na drugiej. Potrzebujesz testów, co działa konkretnie na Twoich docelowych klientów.

Dlatego tacy gigan­ci jak Google czy Amazon wyod­ręb­ni­li w fir­mach nie­za­leż­ne dzia­ły, któ­rych zada­niem jest nie­ustan­ny pro­ces testo­wa­nia róż­nych roz­wią­zań dla róż­nych stron.

Ważna uwaga: oceniając swój współczynnik konwersji warto go zawsze odnosić do średniej w branży oraz samego rodzaju konwersji.

Zazwyczaj branża rozrywkowa ma znacznie wyższy współczynnik konwersji niż edukacyjna czy finansowa.

O wiele trudniej jest też uzyskać wypełnione formularze niż zachęcić użytkownika do pobrania darmowego materiału.

Konwertować - co to znaczy?

Świętym Graalem każdego marketingowca jest lepsza konwersja. Co to konkretnie oznacza dla firmy?

Podniesienie współczynnika konwersji może oznaczać:

 • wzrost sprzedaży
 • zwiększenie liczby zapisów na wydarzenie
 • wzrost liczby pozyskanych kontaktów
 • więcej subskrybentów newslettera
 • wzrost liczby powracających klientów w kampaniach remarketingowych

Przejdźmy do konkretnego przykładu. Gdy na Twoją stronę z oprogramowaniem dla księgowych trafia 1000 osób, a 2 z nich decydują się na zakup, to współczynnik konwersji wynosi 0,2%.

Dzięki narzędziom takim jak Google Analytics możesz sprawdzić, na którym etapie odwiedzający “odpadają” - zamykają stronę.

Przypuśćmy, że wielu potencjalnych klientów rezygnuje na bardzo zaawansowanym etapie - na stronie płatności.

Podstawowe pytanie brzmi: jak można sprawić, aby pozostali i dokonali ostatniego kroku?

Być może wina leży po stronie formularza płatności, który jest zbyt skomplikowany? Może wymagasz zbyt wielu danych, których użytkownicy nie chcą podawać? Może warto zrezygnować z konieczności zakładania konta, aby dokonać zakupu?

Zastanawiając się nad tym, co to jest konwersja w marketingu, zastanawiamy się równocześnie nad przebiegiem całego procesu zakupowego.

Nie ma tutaj pewników: tak naprawdę testom powinieneś poddawać różne elementy strony. W ich ocenie pomogą Ci testy A/B.

Co warto testować na stronie?

 • nagłówki
 • treści
 • fonty
 • grafiki
 • układ strony
 • formularze
 • wezwania do działania CTA
 • wielkość, kolor i kształt przycisków

Optymalizację współczynnika konwersji najlepiej rozpocząć metodą trzech kroków.

3 kroki do poprawy konwersji na Twojej stronie

Optymalizacja współczynnika konwersji wymaga 3 rzeczy:

Zrozumienie idealnego klienta

1

Dostarczenie motywatorów do działania

3

Usunięcie blokad, które hamują go przed działaniem

2

Twoja strona nie jest dla Ciebie. Jest dla odbiorców.

Dlatego powinieneś zrobić wszystko, aby ich zrozumieć. Wykorzystaj Google Analytics, przygotuj ankiety, zbierz feedback z social media czy innych kanałów komunikacji z Twoimi klientami.

Gdy dowiesz się, kim są, na czym im zależy i z jakimi wyzwaniami się borykają, będzie Ci prościej przygotować treści i komunikaty, które zwiększą ich zaangażowanie.

Darmowy dodatek

Hej 👋 Pobierz szablon Profilu Idealnego Klienta z ćwiczeniami do jego uzupełnienia. Twórz komunikację, która każdym słowem trafia w pragnienia Twoich odbiorców. Ten profil dźwiga cały marketing firmy!

OK
OK
Pobierz teraz

Kolejnym krokiem powinna być optymalizacja tego, co już istnieje. Naprawdę rzadko zdarzają się przypadki, że trzeba do kosza wyrzucić absolutnie wszystko.

Musisz jednak prześledzić całą swoją witrynę i sprawdzić, gdzie ewentualnie występują niedociągnięcia. Gdzie pojawiają się informacje, które są zbędne? Na jakich etapach odbiorcy często rezygnują z interakcji z marką?

Czy na pewno wszystkie kluczowe potrzeby, które odkryłeś w punkcie pierwszym, są przez Twoją witrynę zaadresowane?

Pomogą Ci w tym opinie samych użytkowników, dane z Google Analytics o słabo konwertujących podstronach i współczynniku odrzuceń. Możesz też śledzić zachowanie odbiorców na swojej stronie, np. używając Hotjar.

Trzecim krokiem jest rozpoczęcie testów.

Strategie marketingowe nie stoją w miejscu, a przynajmniej nie powinny.

Pewne ich elementy pozostają stałe, aby marka zachowała ciągłość. Chcesz kojarzyć się z pewnymi wartościami, jakością i solidnością.

Ale jeśli to, co masz, nie działa, nie wspiera marki, ale ją blokuje, trzeba to zmienić. Dlatego testuj i sprawdzaj, co przekonuje Twoich odbiorców.

7 wskazówek, które możesz wdrożyć już teraz

Jak two­rzyć roz­wią­za­nia o dużym poten­cja­le? Eksperci są zgod­ni, że w tym tema­cie nie ma złotych prak­tyk, pasujących do każdego biznesu.

Sekretem cią­głe­go zwięk­sze­nia pozio­mu kon­wer­sji jest cią­głe eks­pe­ry­men­to­wa­nie, testo­wa­nie i wdra­ża­nie uspraw­nio­nych roz­wią­zań.

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc - zamów bezpłatne badanie swoich działań.

Jest jednak kilka wskazówek, które przyspieszają two­rze­nie dobrych stron z potencjałem konwersji tak, abyś nie musiał doko­ny­wać naj­lep­sze­go wybo­ru spo­śród sła­bych roz­wią­zań.

1. Strona docelowa pod lupą: unikaj fajerwerków, postaw na esencję

Masz jedną szansę, aby przykuć uwagę użytkownika, który wszedł na Twoją stronę. Bądź oczy­wi­sty w swo­jej ofer­cie.

Zrezygnuj ze wszystkich elementów, które przeszkadzają w odbiorze. Nie stosuj różnorodnych kolorów, czcionek, zbyt wielu grafik i fontów.

Stosuj wyróżniki oszczędnie. Jeśli podkreślasz znaczenie wszystkiego, tak naprawdę nie podkreślasz niczego.

Zastanów się, co dla Twojego klienta ma największe znaczenia podczas dokonywania decyzji i na tym się skup.

Do zapamiętania: strony pozbawione niepotrzebnych urozmaiceń są zazwyczaj tymi, które najlepiej konwertują.

2. Serwuj najważniejsze informacje w pierwszych 300 pikselach

Umieszczaj naj­waż­niej­szą zawar­tość w gra­ni­cy 300 pixe­li od góry stro­ny.

Badania dowo­dzą, że ponad poło­wa osób odwie­dza­ją­cych witry­nę nie prze­wi­ja paska w dół.

Pamiętaj, że stro­ny doce­lo­we, któ­re mają za zada­nie kon­wer­to­wać, nie są ese­ja­mi. Przejdź od razu do sed­na spra­wy i umieść wszyst­kie swo­je naj­bar­dziej cen­ne infor­ma­cje na górze stro­ny.

Wykorzystuj whi­te spa­ce - wolną przestrzeń. Daj oddech najważniejszym informacjom.

86%

Wideo umieszczone w strategicznym miejscu na landing page’u może podnieść konwersję nawet o 86%

Niekiedy lepszym wyborem niż statyczna grafika okazuje się właśnie wideo.

3. Sprytne nagłówki są warte tysiąca słów

Główny nagłó­wek jest jak pierw­sze sło­wa przy pozna­wa­niu nowej oso­by. Dobry nagłó­wek to wiel­ka szan­sa na dobrą kon­wer­sję.

Oto przy­kła­dy rezul­ta­tów, jakie Dustin Curtis uzy­ski­wał zmie­nia­jąc treść nagłów­ka zapra­sza­ją­ce­go do śle­dze­nia go na Twitterze.

 • “Jestem na Twitterze” – klikalność 4.70%
 • “Śledź mnie na Twitterze” – klikalność 7.31%
 • “Powinieneś śle­dzić mnie na Twitterze” – klikalność 10.09%
 • “Powinieneś śle­dzić mnie na Twitterze tutaj” – klikalność 12.81%

4. Za duży wybór to żaden wybór

Z doświadczenia naszej strony i stron naszych klientów wiem, że zbyt wiele opcji wybo­ru wpły­wa destruk­cyj­nie na poziom kon­wer­sji. Sprawia, że ludzie często nie dokonują wyboru w ogóle.

Dla przykładu: wybór mię­dzy trze­ma sma­ka­mi dże­mu przy­nie­sie poten­cjal­nie więk­szą sprze­daż niż wybór mię­dzy trzy­dzie­sto­ma. Po pro­stu gubi­my się, gdy wybór jest za duży.

Jasno pod­kre­śl główną pożą­da­ną akcję kon­wer­sji (nie ma zna­cze­nia, czy doty­czy ona sprze­da­ży, czy pro­ste­go wypeł­nie­nia for­mu­la­rza).

Wszystkie inne aktyw­ne lin­ki wybo­ru nale­ży wyeli­mi­no­wać ze stro­ny lub nie pod­kre­ślać ich wizu­al­nie.

5. Najważniejszy element - Call To Action

Napisanie dobrego CTA (wezwania do działania) to sztuka, której warto poświęcić parę chwil.

Nie wystarczy zwykłe “Zarezerwuj”, “Wejdź” czy “Pobierz”.

Upewnij się, że Twoje wezwa­nia do dzia­ła­nia (CTA) zawie­ra­ją odpo­wied­nie zwro­ty, któ­re mówią dokład­nie o tym, co się sta­nie, jeśli ktoś klik­nie w dany link i motywują go do tego.

Zwykła zaba­wa kolo­ra­mi CTA, może przy­nieść zaska­ku­ją­ce rezul­ta­ty w kon­wer­sji.

Nie ma tu jed­ne­go naj­sku­tecz­niej­sze­go kolo­ru. Chodzi o wyso­ki kon­trast w sto­sun­ku do kolo­ry­sty­ki stro­ny. Call To Action musi się wyróżniać!

Pamiętaj o wyzwalaczach kliknięć - to bodźce i informacje, które umieszczamy w sąsiedztwie przycisku, aby zachęcić do kliknięcia.

Zadaniem wyzwalacza jest rozwianie wątpliwości i niepokoju użytkownika.

Np. poinformowanie go, że nie ma konieczności podpinania karty kredytowej, zakup objęty jest gwarancją, oferujesz darmową wysyłkę.

Jeśli Twoja marka jest mniej znana, możesz w wyzwalaczu kliknięć posiłkować się statystykami, które potwierdzą Twoją obecność na rynku, np. “2765 osób skorzystało z tego kursu”.

6. Dobre praktyki technologiczne, które nie mogą być bagatelizowane

Wiele osób stawiając swoją pierwszą stronę myśli w kategoriach tego, co widać, a nie tego, co na zapleczu.

Jednak to, co na backgroundzie ma ogromny wpływ na doświadczenia użytkownika na stronie, a te decydują o konwersji.

Bezwzględnie powinna interesować Cię prędkość ładowania Twojej strony.

W sie­ci brak pręd­ko­ści jest tym, co zabi­ja konwersję.

Odwiedzający Twoją stro­nę doce­lo­wą nie mogą się docze­kać jej zoba­cze­nia. Jeśli stro­na nie zała­du­je się szyb­ko, to praw­do­po­dob­nie spró­bu­ją zna­leźć inną.

Prędkość ładowania strony nie powinna przekraczać 2 sekund - możesz to sprawdzić na przykład na PageSpeed Insights.

7. Inspiruj się konkurencją i sam bądź trendsetterem

Nie rozwija się ten, kto stoi w miejscu. Jeśli Twoja strona od lat wygląda tak samo, to zapewne konkurencja dawno Cię wyprzedziła ze swoimi wynikami: w tym współczynnikiem konwersji.

Testuj, eksperymentuj i podglądaj. Nieważne, czy działasz w branży odzieżowej, kosmetycznej, wnętrzarskiej, finansowej czy usługowej.

Marketing internetowy rozwija się w każdej z nich.

Jeśli zauwa­żysz, że kon­ku­ren­cja prze­pro­wa­dza testy, sko­rzy­staj z ich wie­dzy i prze­te­stuj sza­blo­ny, któ­re wyda­ją się być naj­lep­sze na ich stro­nach.

Prawdopodobnie zaosz­czę­dzisz dzię­ki temu masę cza­su, ener­gii i budżetu, dzię­ki cze­mu będziesz mógł zacząć dal­szą podroż znacz­nie szyb­ciej.

Odważ się wprowadzać też nowości, których nikt z konkurencji nie testuje.

Kluczowe wnioski

Na Twój wskaźnik konwersji wpływa mnóstwo czynników. Dobra wiadomość jest taka, że na zdecydowaną większość z nich masz wpływ.

Zastosowanie wymienionych w tym artykule wskazówek: wyeksponowanie najważniejszych komunikatów, uproszczenie nawigacji, ograniczenie wyboru, przyspieszenie ładowania i ułatwienie podjęcia akcji może w krótkim czasie przynieść duży skok konwersji.

W Owocnych specjalizujemy się w projektowaniu stron i tworzeniu treści, których głównym celem jest wysoka konwersja. Przygotować dla Ciebie bezpłatną ofertę?

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5