Strona internetowa dla branży beauty

Dobre przykłady z branży piękności

Chcesz przyciągać więcej klientów do swojego salonu kosmetycznego, fryzjerskiego, spa lub innego biznesu z branży beauty?

Potrzebujesz świetnej, nie tylko wizualnie, strony. Zainspiruj się skutecznymi stronami internetowymi dla branży beauty.

Strona internetowa dla branży beauty

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Klienci przychodzą do salonu kosmetycznego, fryzjerskiego czy spa po piękno. Strona internetowa dla branży beauty nie może być wizualnie słaba, bo wtedy nie będzie w stanie tego piękna sprzedać. Oprócz zachwycającej grafiki potrzebujesz jeszcze przekonujących treści i intuicyjnych funkcjonalności.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > beauty

Funkcjonalna strona internetowa dla branży beauty, czyli jaka?

Żaden gabinet kosmetyczny, fry­zjer, klin­ka czy gabi­net pięk­no­ści nie będzie tak dobrze funk­cjo­no­wał i pozy­ski­wał nowych klien­tów, jeśli nie będzie posia­dał wła­snej, nowo­cze­snej stro­ny inter­ne­to­wej.

Odpowiemy na pyta­nie jak taka stro­na www powin­na wyglą­dać, aby jak naj­le­piej speł­nia­ła swo­je zada­nie.

Strona internetowa dla branży beauty musi być przejrzysta i funkcjonalna

Można mno­żyć przy­kła­dy stron, gdzie bar­dzo czę­stym błę­dem są ani­ma­cje Flash. Najczęściej taka ani­ma­cja ma postać intro rekla­mu­ją­ce­go salon kosmetyczny.

Niestety, uzy­sku­je­my efekt dokład­nie odwrot­ny do rekla­my. Internauta, nie lubi cze­kać i dla­te­go omi­ja takie stro­ny z dale­ka.

Wykonywanie całej stro­ny we Flashu to pomysł, któ­ry w ogó­le się nie spraw­dza, ze wzglę­du na czas ładow­nia stro­ny i brak moż­li­wo­ści pozycjonowania.
Teraz zde­cy­do­wa­nie lepiej zain­we­sto­wać w stro­nę wyko­na­ną w technologii respon­si­ve web design (RWD) o któ­rej wię­cej pisze­my tutaj.

Dzięki niej moż­li­we jest wygod­ne prze­glą­da­nie stro­ny na roz­ma­itych nośnikach, takich jak: tablet, smart­pho­ne czy tele­fon. Stro­na ska­lu­je swój wygląd pod kon­kret­ny nośnik.

Owszem, zmie­nia się więc nie­co układ tre­ści, dosto­so­wa­na zosta­je typografia, ale pro­jekt nadal jest tak samo spój­ny i efek­tow­ny, jak na ekranie stan­dar­do­wych roz­mia­rów.

Ten aspekt stro­ny powią­za­ny jest z wygo­dą użyt­ko­wa­nia, czy­li inny­mi sło­wy funk­cjo­nal­no­ścią.

Podczas tworzenia stro­n gabi­ne­tów kosme­tycz­nych trzeba zadbać o to, aby poszu­ki­wa­ne infor­ma­cje były łatwo dostępne.

Strona internetowa dla branży beauty

Dlatego bar­dzo waż­ny jest łatwy do zlo­ka­li­zo­wa­nia obszar nawi­ga­cyj­ny, któ­ry w pro­sty i pre­cy­zyj­ny spo­sób infor­mu­je o zawar­to­ści stron, do których pro­wa­dzą łącza.

Warto zadbać o to, aby kate­go­rie łączy w jak naj­bar­dziej pre­cy­zyj­ny sposób opi­sy­wa­ły ich treść. Skoro o tre­ści mowa…

Zasadniczym zada­niem stro­ny inter­ne­to­wej dla bran­ży beauty jest informowanie.

Internauta chce od razu zna­leźć odpo­wie­dzi na pyta­nia: Czym zaj­mu­je się fir­ma? Co wyróż­nia ją od kon­ku­ren­cji? Jakie korzy­ści, pro­duk­ty oraz usługi ofe­ru­je? Nie waż­ne czy two­rzysz stro­nę inter­ne­to­wą salonu kosmetycznego, fryzjera, czy sola­rium.

Tworzenie stron efek­tyw­nych i efek­tow­nych pole­ga na udo­stęp­nie­niu tych wszyst­kich infor­ma­cji bez nie­po­trzeb­ne­go zaśmie­ca­nia stro­ny.

Właściwe pro­por­cje i skon­cen­tro­wa­nie się na naj­waż­niej­szych rze­czach jest klu­czem do wydaj­ne­go ser­wi­su.

Strona internetowa salonu kosmetycznego

Przy two­rze­niu stro­ny www trze­ba mieć przede wszyst­kim na uwa­dze potrze­by i ocze­ki­wa­nia użyt­kow­ni­ków sie­ci.

Internauta dzia­ła szyb­ko, więc jeśli w kil­ka chwil nie znaj­dzie na stro­nie poszu­ki­wa­nej infor­ma­cji, nie­zwłocz­nie i bez żalu opusz­cza ją i zazwy­czaj wię­cej na nią nie wra­ca­ją.

A cho­dzi prze­cież nie tyl­ko o to, aby wra­ca­li na stro­nę salonu kosmetycznego, ale żeby rów­nież wyko­na­li pożą­da­ną czyn­ność, np. skorzystali z for­mu­la­rza kon­tak­towego.

Współczynnik konwersji strony beauty

Współ­czyn­ni­k kon­wer­sji to wskaź­ni­k, któ­ry poka­zu­je jaką sku­tecz­ność ma nasza stro­na, czy­li w jakim stop­niu osią­ga­my zamie­rzo­ny cel.

Optymalizacja stro­ny internetowej salonu kosmetycznego z nasta­wie­niem na dużą sku­tecz­no­ść, powin­no leżeć u pod­staw jej two­rze­nia.

Strona inter­ne­to­wa jest wizy­tów­ką fir­my, któ­rą klien­ci bio­rą pod uwa­gę nawet, jeśli sama trans­ak­cja nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­na za pomo­cą internetu.

Ważne jest takie opra­co­wa­nie zwar­to­ści stro­ny, któ­re buduje zaufanie i zado­wala nasze­go poten­cjal­ne­go klien­ta danej bran­ży.

Minimalizm w inter­ne­cie spraw­dza się naj­le­piej. Warto więc infor­ma­cje prze­ka­zy­wać w mia­rę krót­ko i zwięź­le.

Informacje o fir­mie są ważne. Internauci lubią wie­dzieć z kim mają do czynienia. Szczegółowe infor­ma­cje spo­wo­du­ją, że użyt­kow­ni­cy uzna­ją taką fir­mę za wia­ry­god­ną.

Z dru­giej jed­nak stro­ny, inter­nau­ta zazwy­czaj nie czy­ta, a jedy­nie ska­nu­je tekst w poszu­ki­wa­niu, cze­goś na czym mógł­by zaha­czyć wzrok. Dlatego war­to wyróż­nić za pomo­cą pogru­bie­nia lub wyli­cze­nia, to co dla nas najważniejsze.

Obok wszyst­kich innych zakła­dek, takich jak oferta z opisami zabiegów, czy gale­ria, gdzie zapre­zen­to­wać moż­na efek­tow­nie sam obiekt, wnę­trza i per­so­nel przy pra­cy, war­to pomy­śleć o zakład­ce zawie­ra­ją­cej aktu­al­no­ści.

Częste aktu­ali­za­cje, poka­zu­ją­ce nowo­ści czy atrak­cyj­ne pro­mo­cje, sprzyjają komu­ni­ka­cji z klien­ta­mi i nawią­zy­wa­niu nowych rela­cji.

Decydując się na taki dział koniecz­ne jest stwo­rze­nie CMS (czy­li Systemu Zarządzania Treścią), dzię­ki któ­re­mu z łatwo­ścią będzie­my mody­fi­ko­wać tre­ści zawar­te na stro­nie.

Cechy, jakie powinna mieć strona internetowa salonu kosmetycznego

Strony inter­ne­to­we salonów kosme­tycz­nych i salo­nów uro­dy w swo­im zało­że­niu mają za zada­nie uła­twiać komu­ni­ka­cję na sze­ro­ko poję­tej linii usłu­go­daw­ca - usłu­go­bior­ca.

Ułatwieniem w kon­tak­cie mię­dzy salo­nem fry­zjer­skim może być np. system rezerwacji on-line.

Warto wspo­mnieć w tym miej­scu, że jest to spo­sób na zbie­ra­nie infor­ma­cji o klien­tach, co jest bez­cen­nym narzę­dziem biz­ne­so­wym.

W samym kon­tak­cie war­to sko­rzy­stać z nowo­cze­snych narzę­dzi jak znacznik na google maps, zazna­cze­nie loka­li­za­cji, nie tyl­ko uła­twia użytkownikom zna­le­zie­nie naszej fir­my w realu, ale rów­nież sprzy­ja pozycjonowaniu stro­ny.

Ponadto odno­śnik do kon­tak­tu powi­nien zna­leźć się w wie­lu miej­scach, np. każ­do­ra­zo­wo pod opi­sem zabie­gu. W koń­cu o nawią­za­nie rela­cji cho­dzi, praw­da?

Najlepsze stro­ny z któ­rych nie­wąt­pli­wie nale­ży czer­pać inspi­ra­cje są w sfe­rze wizu­al­nej dosto­so­wa­nie do kon­kret­nej gru­py doce­lo­wej.

Potencjalni klienci wymu­szają kolo­ry­sty­kę, tema­ty­kę wyko­rzy­sta­nych zdjęć czy gra­fik. Projektowanie layout'u nie spro­wa­dza się jedy­nie do pod­sta­wie­nia elemetów gra­ficz­nych pod kon­kret­ne roz­wią­za­nia pro­gra­mi­stycz­ne.

Elementy gra­ficz­ne w dużej mie­rze wpły­wa­ją na atrak­cyj­ność każ­dej strony z bran­ży beau­ty, a co za tym idzie na jej kon­ku­ren­cyj­ność.

Podsumowując: funk­cjo­nal­no­ści sprzy­ja dobry lay­out stro­ny, któ­ry war­to powie­rzyć pro­fe­sjo­na­li­stom.

Projekty stron nale­ży roz­pa­try­wać pod bar­dzo wie­lo­ma aspek­ta­mi.

Funkcjonalność, intu­icyj­ność, atrak­cyj­ność wizu­al­na i wygo­da użyt­ko­wa­nia... Tworzenie stron uwzględ­nia­ją­ce takie para­me­try, naj­le­piej powie­rzyć wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stom, a prze­ło­ży się to na wyni­ki finan­so­we firmy.

Stworzenie strony internetowej dla firmy z branży beauty, to wyzwa­nie. Spokojnie, jeste­śmy tu, aby Ci pomóc. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofertę, stwo­rze­nia stro­ny dla Twojej fir­my. Napisz lub zadzwoń 660 970 980.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5