Skuteczna strona internetowa dla firmy budowlanej

Dobre przykłady z branży budowlanej

Potrzebujesz strony internetowej dla firmy budowlanej? Takiej, która zwiększy zaufanie klientów przez spójną prezentację oferty i atutów Twojej firmy? Dobrze trafiłeś.

Sprawdź, o co zadbać na przykładach skutecznych stron budowlanych.

Strona internetowa dla firmy budowlanej

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Strony internetowe dla firm budowlanych powinny być solidne, profesjonalne i stabilne, tak samo jak firmy, dla których są tworzone. Ich klienci oczekują potwierdzenia fachowości - certyfikatów, uprawnień, zdjęć realizacji, opinii - i powinni je znaleźć na stronie.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > firmy budowlanej

Stronę inter­ne­to­wą tak jak zbu­do­wa­nie domu dobrze jest powie­rzyć zaufa­nej, pro­fe­sjo­nal­nej i wywią­zu­ją­cej się z zobo­wią­zań fir­mie. Zobacz przy­kła­dy stron, któ­re stwo­rzy­li­śmy i dowiedz się dla­cze­go nasi Klienci mówią, że two­rzy­my naj­lep­sze stro­ny w sie­ci.

Strona internetowa dla firmy budowlanej - 5 nowoczesnych przykładów

Nasze strony budujemy na trwałych fundamentach.

Tworzymy od pod­staw, uwzględ­nia­jąc wszyst­kie potrze­by firm budow­la­nych, remon­to­wych archi­tek­tów, geo­de­tów i dewe­lo­pe­rów. Krótko mówiąc: two­rzo­ne przez nas stro­ny inter­ne­to­we są jak ide­al­ne fir­my bran­ży budow­la­nej: solid­ne, pro­fe­sjo­nal­ne i sta­bil­ne. Użytkownicy Internetu są coraz bar­dziej świa­do­mi jego moż­li­wo­ści, nowo­cze­śni i wyma­ga­ją­cy. Wizytówka fir­my w sie­ci to dzi­siaj zde­cy­do­wa­nie za mało. Poniżej przy­kład naszej ostat­niej stro­ny budow­la­nej.

Firmy z bran­ży budow­la­nej muszą szczy­cić się przede wszyst­kim solid­no­ścią i facho­wo­ścią, zwłasz­cza w sie­ci, gdzie od ofer­ty kon­ku­ren­cji dzie­li nas jed­no klik­nię­cie.

Również w kształ­cie i zawar­to­ści stro­ny inter­ne­to­wej. A suk­ces fir­my w Internecie nie ozna­cza już tyl­ko posia­da­nia stro­ny inter­ne­to­wej. Współpracując z Owocnymi przy two­rze­niu nowo­cze­snej, a jed­no­cze­śnie solid­nej stro­ny www (zaska­ku­je­my wyłącz­nie na plus) zysku­jesz wie­le świet­nych roz­wią­zań.

Przede wszyst­kim zadba­my, aby Twoja stro­na inter­ne­to­wa była przy­ja­zna, miła dla oka i wzbu­dza­ją­ca zaufa­nie. Dobre wra­że­nie to pod­sta­wa. Firmy z bran­ży budow­la­nej uczest­ni­czą w two­rze­niu pięk­nych domów, my pro­jek­tu­je­my pięk­ne stro­ny.

Następnie wypo­sa­ży­my Twoją stro­nę www we wszyst­kie nie­zbęd­ne ele­men­ty, aby poru­sza­nie się na niej było pro­ste i intu­icyj­ne. Łatwa komu­ni­ka­cja i funk­cjo­nal­ność to inter­ne­to­we nie­zbęd­ni­ki, aby stro­na była łatwa w nawi­ga­cji. Czy mógł­byś sobie wyobra­zić dom ze śle­py­mi kory­ta­rza­mi czy blok wie­lo­pię­tro­wy bez win­dy? Każdy aktyw­ny przy­cisk musi być dokład­nie tam, gdzie trze­ba i pro­wa­dzić tam, gdzie trze­ba – bez żad­nych nie­spo­dzia­nek. Zamieścimy na stro­nie inter­ne­to­wej wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje, któ­re pomo­gą w wykre­owa­niu dobre­go wize­run­ku Twojej fir­my. W bran­ży budow­la­nej opi­nia decy­du­je o wszyst­kim.

Zawartość dobrej strony budowlanej

Zadbamy rów­nież o wyjąt­ko­wą zawar­tość Twojej stro­ny budowlanej. Stworzymy tre­ści, któ­re przy­cią­gną uwa­gę Twoich klien­tów. To w jaki spo­sób przed­sta­wisz infor­ma­cje o swo­jej dzia­łal­no­ści w sie­ci jest rów­nie waż­ne, jak to, jakich mate­ria­łów czy narzę­dzi uży­jesz budu­jąc lub pro­jek­tu­jąc domy. Słowa budu­ją zaufa­nie do fir­my i pozwa­la­ją jej zabły­snąć.

Będziemy pamię­tać o para­me­trze boun­cing rate, o któ­rym wię­cej prze­czy­tasz tutaj. Nie pozwo­li­my, aby Klient, któ­ry wszedł na Twoją stro­nę opu­ścił ją bez zapo­zna­nia się z jej zawar­to­ścią i nie zna­lazł na niej tego, cze­go potrze­bu­je uda­jąc się na poszu­ki­wa­nia do kon­ku­ren­cji.

Pomożemy Twojej stro­nie inter­ne­to­wej uzy­skać wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji, aby każ­dy odwie­dza­ją­cy stał się Klientem rze­czy­wi­stym od razu lub w naj­bliż­szej przy­szło­ści.

Nieważne, gdzie będzie znaj­do­wał się Twój poten­cjal­ny klient – jeże­li będzie miał w ręku tele­fon komór­ko­wy, tablet lub smart­fo­na – z łatwo­ścią zapo­zna się z ofer­tą Twojej fir­my. Tak wła­śnie dzia­ła Responsive Web Design, czy­li tech­no­lo­gia dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia. Nie chciał­byś prze­cież, aby przy­pad­ko­wo usły­sza­na dobra opi­nia o Twojej fir­mie zosta­ła zapo­mnia­na, bo nie będzie moż­na wyświe­tlić jej stro­ny w urzą­dze­niach mobil­nych? A to tyl­ko nie­któ­re z wie­lu roz­wią­zań, któ­re pro­po­nu­je­my, aby Twój fir­ma odnio­sła suk­ces i zosta­ła zapa­mię­ta­na. Zapoznaj się z naszą ofer­tą i nie prze­gap napraw­dę dobrej oka­zji do zwięk­sze­nia swo­ich zysków.

Zaufaj nam, nasze stro­ny odda­je­my pod klucz! Zapytaj nas o bez­płat­ną ofer­tę stwo­rze­nia stro­ny www, dla Twojej fir­my. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5