Fajne strony internetowe

Przykładowe strony internetowe, które robią robotę

Szukasz inspiracji do ulepszenia lub stworzenia swojej strony? Każdy właściciel firmy powinien zrozumieć kluczowe różnice między złymi a dobrymi stronami.

Najładniejsze strony internetowe i te najlepsze to nie zawsze te same strony. Sprawdź, na co zwracać uwagę tworząc własną witrynę.

Fajne strony internetowe

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Dobre strony internetowe, korzystając z najnowszych technologii, mają większą dynamikę i łatwiej jest na nich nawigować. Ważne, aby strona koncentrowała się na zawartości, która przyciągnie gości i będzie w stanie przemienić ich w klientów. Przy tworzeniu dobrej strony www trzeba pamiętać o dwóch grupach odbiorców: odwiedzających i botach indeksujących.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > fajna

Od poja­wie­nia się HTML5 i CSS3, a tak­że jQuery stro­ny inter­ne­to­we ule­gły zmia­nom. Mają w tej chwi­li inte­re­su­ją­ce opcje, któ­re nada­ją im więk­szą dyna­mi­kę, szyb­ciej się ładu­ją i łatwiej jest na nich nawi­go­wać. Większość stron z tego arty­ku­łu wyko­rzy­stu­je nowe tech­no­lo­gie. Co łatwo zauwa­żyć, naj­ład­niej­sze stro­ny www wyglą­da­ją dziś ina­czej niż kie­dyć. Takie wspa­nia­ło­ści oglą­da się z przy­jem­no­ścią. Jeśli chcesz dowie­dzieć się jak dokład­nie pro­jek­tu­je się nowo­cze­sne stro­ny, zaj­rzyj tu. W tym arty­ku­le przed­sta­wi­li­śmy naj­ład­niej­sze stro­ny z całe­go świa­ta, któ­re war­to zoba­czyć.

Fajne strony internetowe przyciągają klientów. Dobre strony przyciągają zyski dla firmy!

Każda fir­ma powin­na co kil­ka lat roz­wa­żyć zmia­nę stra­te­gii inter­ne­to­wej, nie­waż­ne czy idzie to w parze ze zmia­ną usług i pro­duk­tów, zmia­ną stra­te­gii bran­din­go­wej, czy też po to, by po pro­stu uzy­skać lep­szą kon­wer­sję. Poniższe wska­zów­ki mogą posłu­żyć wam jako wzór, lista zadań i prze­wod­nik w przy­szłych pla­nach nowej odsło­ny waszych stron inter­ne­to­wych. Poinformujcie wszyst­kich o pla­nach stwo­rze­nia dobrej stro­ny www. Spotkajcie się ze współ­pra­cow­ni­ka­mi (z wasze­go dzia­łu i spo­za nie­go), udzia­łow­ca­mi, klien­ta­mi, człon­ka­mi rady dyrek­to­rów, men­to­ra­mi bran­ży i inny­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi.

Zadajcie im podob­ne pyta­nia:
a) Czego bra­ku­je obec­nej stro­nie WWW?
b) Jakie ele­men­ty obec­nej stro­ny są war­te zacho­wa­nia?
c) Na czym fir­ma tra­ci naj­bar­dziej w obec­nej wer­sji ser­wi­su?
d) Czy zmia­ny powin­ny być kosme­tycz­ne (wpły­wa­ją­ce na ogól­ną este­ty­kę), czy potrzeb­ny jest remont gene­ral­ny?

Gdy pra­co­wa­li­śmy nad nową odsło­ną stro­ny Owocni.pl połą­czy­li­śmy siły, aby wypra­co­wać wspól­ną kon­cep­cję. Pomogło nam to zde­fi­nio­wać zakres, kie­ru­nek, w jakim chcie­li­śmy podą­żyć, wyso­kość budże­tu, wyma­ga­nia tech­nicz­ne, a co naj­waż­niej­sze, cele – wszyst­ko, co potrzeb­ne, aby usta­lić stra­te­gię zmian na stro­nie inter­ne­to­wej. Efekty? Prawie 3krotnie wyż­sza kon­wer­sja.

Używaj jak najlepszych narzędzi, jeśli chcesz uzyskać jak najlepsze rezultaty!

Przeczytaliśmy chy­ba wszyst­ko co moż­na zna­leźć na temat mar­ke­tin­gu w księ­gar­ni.
Tu znaj­dziesz notat­ki z naj­waż­niej­szych ksią­żek o mar­ke­tin­gu. Z tej wie­dzy powsta­ły nie­zwy­kłe narzę­dzia, któ­re pomo­gą Ci zro­zu­mieć jak dzia­ła mózg Twojego klien­ta w sie­ci. - Kliknij. Jeśli dopie­ro zaczy­nasz pro­jek­to­wać, war­to z nich sko­rzy­stać, już na samym począt­ku. Skromnie rzecz ujmu­jąc. Są dosko­na­łe!

Dobra strona www wymaga określenia budżetu i skali przedsięwzięcia

Wysokość budże­tu, jaki chce­cie prze­zna­czyć na odświe­że­nie stro­ny inter­ne­to­wej prze­ło­ży się na ska­lę przed­się­wzię­cia. Jeżeli dys­po­nu­je­cie duży­mi środ­ka­mi, zada­nie to może­cie zle­cić dużej agen­cji. Jeżeli jed­nak wasz kapi­tał jest nie­co mniej­szy (7 500 PLN – 15 000 PLN) to war­to zasta­no­wić się nad pomo­cą z zewnątrz w for­mie kon­sul­ta­cji. Tak czy ina­czej, odświe­że­nie stro­ny WWW to dość dro­ga impre­za.

Dobra strona www Owocni

Zastanówcie się też nad zakre­sem pro­jek­tu i tym, czy ludzie w fir­mie dadzą radę podo­łać pro­jek­to­wi o takiej ska­li. W naszej fir­mie na przy­kład, zespół ds. stra­te­gii i mar­ke­tin­gu poświę­cił pro­jek­to­wi aż 3 mie­sią­ce.

Dyrektorzy gene­ral­ni, finan­so­wi i mar­ke­tin­go­wi oraz praw­ni­cy rów­nież powin­ni być zaan­ga­żo­wa­ni od począt­ku. Co wię­cej, inte­re­sa­riu­sze wyż­sze­go szcze­bla powin­ni otrzy­my­wać raport o postę­pach co naj­mniej raz na tydzień.

Najładniejsze strony internetowe mają dobrze określone standardy

Dobra strona internetowa

Upewnijcie się, że obec­ny design stro­ny, tre­ści, układ, gru­pa doce­lo­wa oraz
sta­ty­sty­ki stro­ny (inte­rak­cja odwie­dza­ją­cych i kon­wer­sja) są udo­ku­men­to­wa­ne.
W ten spo­sób będzie­cie mogli oce­nić suk­ces nowej odsło­ny stro­ny inter­ne­to­wej.
Określcie obec­ne i przy­szłe klu­czo­we wskaź­ni­ki efek­tyw­no­ści i miej­cie je na uwa­dze.
Pamiętajcie, że mogą się one zmie­nić wraz ze wzro­stem waszej fir­my, myśl­cie więc w
sze­ro­kich kate­go­riach i zbie­raj­cie jak naj­wię­cej danych.

Zdefiniujcie lub okre­śl­cie na nowo pro­fil gru­py doce­lo­wej.
Konsumenci są coraz bar­dziej zorien­to­wa­ni w bran­ży, a naj­now­sze
tech­no­lo­gie pozwa­la­ją użyt­kow­ni­kom na zablo­ko­wa­nie pew­nych prze­ka­zów.
Mając to na uwa­dze, waż­ne jest stwo­rze­nie stro­ny, któ­ra sku­pi się na kon­wer­sji
zaan­ga­żo­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Kiedy już usta­li­cie pro­fil gru­py doce­lo­wej,
łatwiej będzie wam dostro­ić: cha­rak­ter tre­ści.

Przydatne strony internetowe są dobrze zaplanowane

Ogólny wygląd ład­nej stro­ny www, to nie wszyst­ko. Typ tre­ści jest naj­le­piej odbie­ra­ny przez naszych klien­tów (obra­zy, copy, fil­mi­ki). Elementy typu call to action, czy­li te któ­re pro­wo­ku­ją odbior­cę do wyko­na­nia porzą­da­ne­go dzia­ła­nia. Stworzenie pro­fi­lu gru­py doce­lo­wej poma­ga zarzą­dzać tre­ścia­mi i pozwa­la mar­ke­tin­gow­com zacho­wać jed­no­li­ty cha­rak­ter wszyst­kich ele­men­tów.

Ładna strona www

Wykorzystajcie w peł­ni wszel­kie zgro­ma­dzo­ne w Google Analitics dane o gru­pie doce­lo­wej, wyni­ki ankiet i kate­go­rie potrzeb, aby utwo­rzyć pro­fi­le gru­py doce­lo­wej i sce­na­riu­sze uży­cia pro­duk­tu. W ten spo­sób może­cie opra­co­wać od 3 do 5 pro­fi­lów gru­py doce­lo­wej.

Strona firmy Sony

Nie zapomnijcie o zawartości, która przyciągnie klientów

Ładna strona www

Macie już pięk­ną, nowiut­ką stro­nę inter­ne­to­wą. Świetnie! Ale pamię­taj­cie, że nie oce­nia się
książ­ki po okład­ce. Jeżeli publi­ko­wa­ne tre­ści nie są na naj­wyż­szym pozio­mie, to stro­na
rów­nież nie jest. I nie cho­dzi tyl­ko o dobrze napi­sa­ny tekst, na któ­re­go napi­sa­nie recep­ty
znaj­dziesz tutaj – wszyst­ko musi być zapla­no­wa­ne, nakie­ro­wa­ne na mode­lo­we­go odbior­cę.
Twórca tek­stu musi rozu­mieć gru­pę doce­lo­wą i jej zacho­wa­nie w sie­ci. Opracujcie stra­te­gię
publi­ko­wa­nia tre­ści, a zoba­czy­cie, że copy będą odbie­ra­ne tak, jak­by­ście tego chcie­li.
W Owocnych wie­my, że zarzą­dza­nie i usta­le­nie kalen­da­rza edy­tor­skie­go są tak samo
waż­ne jak opra­co­wa­nie ram dla publi­ko­wa­nych tre­ści.

WAŻNE: Pracując nad nową odsło­ną dobrej stro­ny inter­ne­to­wej nale­ży pamię­tać o
dwóch gru­pach doce­lo­wych: odwie­dza­ją­cych i botach indek­su­ją­cych. Wyszukiwarki
inter­ne­to­we mają bar­dzo szcze­gó­ło­we algo­ryt­my, według któ­rych oce­nia­ją stro­ny i
powin­ni­ście zro­bić wszyst­ko, aby utrzy­mać lub nawet polep­szyć swo­je miej­sce w
ran­kin­gach. Poniżej znaj­dzie­cie 3 klu­czo­we pora­dy co do opty­ma­li­za­cji dla
wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych:

Skorzystajcie z narzę­dzi dla webma­ste­rów Google.
W trak­cie pro­ce­su roz­wi­ja­nia stro­ny inter­ne­to­wej, fir­ma może zało­żyć
kon­to Google (jeże­li jesz­cze go nie macie) i zapo­znać się z narzę­dzia­mi
dla webma­ste­rów Google. To dar­mo­we narzę­dzie pomo­że ziden­ty­fi­ko­wać
pro­ble­my z indek­so­wa­niem, a tak­że współ­czyn­ni­kiem kli­kal­no­ści na
serwisie/podstronach. Jeżeli tre­ści są reor­ga­ni­zo­wa­ne, mogą zostać
zako­pa­ne głę­biej, czy­niąc je trud­niej­szy­mi do prze­ska­no­wa­nia, co pro­wa­dzi
do powsta­nia obsza­rów nie­zin­dek­so­wa­nych.

Hosting, hosting, hosting.
Rozważcie dokład­nie to, gdzie stro­na będzie hosto­wa­na. Czy będzie to
ser­wer będą­cy wła­sno­ścią fir­my, czy też wybie­rze­cie fir­mę hostin­go­wą?
Czy macie odpo­wied­nią prze­pu­sto­wość ser­we­ra? Jaka będzie struk­tu­ra i
jakich biblio­tek Javascript uży­je­cie: MooTools czy jQuery? PHP, .Net czy
Rails? WordPress czy Drupal? Te decy­zje trze­ba pod­jąć na wcze­snych
eta­pach pro­jek­tu.

Przygotujcie strategię po uruchomieniu nowej strony www

Wasza pra­ca nie koń­czy się na uru­cho­mie­niu ład­nej stro­ny www. Powinniście przy­go­to­wać plan pro­mo­cji w mediach, kam­pa­nię PR i ogło­sze­nia na blo­gach. Zamieszczajcie tre­ści mar­ke­tin­go­we w tych kana­łach przy­naj­mniej do dwóch tygo­dni po uru­cho­mie­niu nowej stro­ny. Skontaktujcie się z naj­bar­dziej wpły­wo­wy­mi oso­ba­mi w social media, któ­re pomo­gą popchnąć wia­do­mość dalej. Później opra­cuj­cie plan orga­ni­za­cji, przy­go­to­wa­nia i publi­ka­cji nowych tre­ści, któ­re zwa­bią nowych odwie­dza­ją­cych: mar­ke­ting przy­cho­dzą­cy w naj­lep­szym wyda­niu.

Dobra strona marki

Co do komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej to upew­nij­cie się, że wszy­scy w fir­mie są odpo­wied­nio poin­for­mo­wa­ni. Powiadomcie wszyst­kie dzia­ły o nowej odsło­nie naj­ład­niej­szej stro­ny inter­ne­to­wej w całej bran­ży. Wszystkie zmia­ny powin­ny być jasne i wszy­scy powin­ni wie­dzieć, jak wyko­rzy­stać wer­sję „2.0” lub „3.0” stro­ny, tak aby każ­dy mógł efek­tyw­nie wyko­ny­wać swo­ją pra­cę. Każda orga­ni­za­cja ma swo­je potrze­by, waż­ne jest jed­nak, aby obrać jakiś plan. Niech ta lista słu­ży wam za prze­wod­nik, dopa­suj­cie ją do wyzwań, przed któ­ry­mi stoi wasza fir­ma, a przy­go­tu­je­cie stro­nę WWW, któ­ra odzwier­cie­dla fir­mę w spo­sób, któ­ry jest korzyst­ny zarów­no dla was jak i dla waszych klien­tów.


Jeśli dopie­ro roz­po­czy­na­cie pra­cę, zapy­taj­cie nas o wspar­cie i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę, pod nume­rem: 660 970 980. Zapraszamy!

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5