Fajne strony internetowe

Przykładowe strony internetowe, które robią robotę

Szukasz inspiracji do ulepszenia lub stworzenia swojej strony? Każdy właściciel firmy powinien zrozumieć kluczowe różnice między złymi a dobrymi stronami.

Najładniejsze strony internetowe i te najlepsze to nie zawsze te same witryny. Poznaj przykładowe strony internetowe, które robią robotę.

Fajne strony internetowe

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Dobre strony internetowe, korzystając z najnowszych technologii, mają większą dynamikę i łatwiej jest na nich nawigować. Ważne, aby strona koncentrowała się na zawartości, która przyciągnie gości i będzie w stanie przemienić ich w klientów. Przy tworzeniu dobrej strony www trzeba pamiętać o dwóch grupach odbiorców: odwiedzających i botach indeksujących.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > fajna

Od poja­wie­nia się HTML5 i CSS3, a tak­że jQuery stro­ny inter­ne­to­we uległy zmia­nom.

Mają w tej chwi­li inte­re­su­ją­ce opcje, któ­re nada­ją im więk­szą dyna­mi­kę, szyb­ciej się ładu­ją i łatwiej jest na nich nawi­go­wać. Fajne strony www z tego arty­ku­łu wyko­rzy­stu­ją nowe tech­no­lo­gie.

Naj­ład­niej­sze stro­ny internetowe wyglą­da­ją dziś ina­czej niż kie­dyś. Oglą­da się je z przy­jem­no­ścią. Jeśli chcesz dowie­dzieć się jak dokład­nie projektuje się takie stro­ny, czytaj dalej.

W tym arty­ku­le przed­sta­wi­li­śmy naj­ład­niej­sze stro­ny www z całe­go świa­ta, któ­re war­to zoba­czyć.

Fajne strony internetowe przyciągają klientów. Dobre strony przyciągają zyski dla firmy!

Każda fir­ma powin­na co kil­ka lat roz­wa­żyć zmia­nę stra­te­gii inter­ne­to­wej, nie­waż­ne czy idzie to w parze ze zmia­ną usług i pro­duk­tów, zmia­ną strategii bran­din­go­wej, czy też po to, by po pro­stu uzy­skać lep­szą konwersję.

Poniższe wska­zów­ki mogą posłu­żyć jako wzór, lista zadań i prze­wod­nik w przy­szłych pla­nach nowej odsło­ny Twojej strony inter­ne­to­wej.

Poinformuj wszyst­kich o pla­nach stwo­rze­nia dobrej stro­ny www. Spotkaj się ze współ­pra­cow­ni­ka­mi (z Twojego dzia­łu i spo­za nie­go), udzia­łow­ca­mi, klien­ta­mi, człon­ka­mi rady dyrek­to­rów, men­to­ra­mi bran­ży i inny­mi zainteresowanymi.

Zadaj im podob­ne pyta­nia:

  • Czego bra­ku­je obec­nej stro­nie www?
  • Jakie ele­men­ty obec­nej stro­ny są war­te zacho­wa­nia?
  • Na czym fir­ma tra­ci naj­bar­dziej w obec­nej wer­sji ser­wi­su?
  • Czy zmia­ny powin­ny być kosme­tycz­ne (wpły­wa­ją­ce na ogól­ną estetykę), czy potrzeb­ny jest remont gene­ral­ny?

Gdy pra­co­wa­li­śmy nad nową odsło­ną stro­ny Owocni.pl połą­czy­li­śmy siły, aby wypra­co­wać wspól­ną kon­cep­cję.

Pomogło nam to zde­fi­nio­wać zakres, kie­ru­nek, w jakim chcie­li­śmy podążyć, wyso­kość budże­tu, wyma­ga­nia tech­nicz­ne, a co naj­waż­niej­sze, cele – wszyst­ko, co potrzeb­ne, aby usta­lić stra­te­gię zmian na stro­nie internetowej.

Efekty? Prawie 3-krotnie wyż­sza kon­wer­sja.

Używaj jak najlepszych narzędzi, jeśli chcesz uzyskać jak najlepsze rezultaty!

Przeczytaliśmy chy­ba wszyst­ko co moż­na zna­leźć na temat mar­ke­tin­gu w księ­gar­ni.

Tu znaj­dziesz notat­ki z naj­waż­niej­szych ksią­żek o mar­ke­tin­gu. Z tej wie­dzy powsta­ły nie­zwy­kłe narzę­dzia, któ­re pomo­gą Ci zro­zu­mieć jak dzia­ła mózg Twojego klien­ta w sie­ci. - Kliknij.

War­to z nich sko­rzy­stać, już na samym począt­ku. Skromnie rzecz ujmu­jąc. Są dosko­na­łe!

Fajne strony internetowe - przykłady

Dobra strona www wymaga określenia budżetu i skali przedsięwzięcia

Wysokość budże­tu, jaki chce­sz prze­zna­czyć na odświe­że­nie stro­ny inter­ne­to­wej prze­ło­ży się na ska­lę przed­się­wzię­cia.

Jeżeli dys­po­nu­je­sz duży­mi środ­ka­mi, zada­nie to może­sz zle­cić dużej agen­cji.

Jeżeli jed­nak Twój kapi­tał jest nie­co mniej­szy (7 500 PLN – 15 000 PLN) to war­to zasta­no­wić się nad pomo­cą z zewnątrz w for­mie kon­sul­ta­cji. Tak czy ina­czej, odświe­że­nie stro­ny www to dość dro­ga impre­za.

Zastanów się też nad zakre­sem pro­jek­tu i tym, czy ludzie w fir­mie dadzą radę podo­łać pro­jek­to­wi o takiej ska­li.

W naszej fir­mie na przy­kład, zespół ds. stra­te­gii i mar­ke­tin­gu poświę­cił pro­jek­to­wi aż 3 mie­sią­ce.

Dyrektorzy gene­ral­ni, finan­so­wi i mar­ke­tin­go­wi oraz praw­ni­cy rów­nież powin­ni być zaan­ga­żo­wa­ni od począt­ku.

Co wię­cej, inte­re­sa­riu­sze wyż­sze­go szcze­bla powin­ni otrzy­my­wać raport o postę­pach co naj­mniej raz na tydzień.

Najładniejsze strony internetowe mają dobrze określone standardy

Upewnij się, że obec­ny design stro­ny, tre­ści, układ, gru­pa doce­lo­wa oraz sta­ty­sty­ki stro­ny (inte­rak­cja odwie­dza­ją­cych i kon­wer­sja) są udokumentowane.

W ten spo­sób będzie­sz mógł oce­nić suk­ces nowej odsło­ny stro­ny.

Określ obec­ne i przy­szłe klu­czo­we wskaź­ni­ki efek­tyw­no­ści i miej je na uwa­dze. Pamiętaj, że mogą się one zmie­nić wraz ze wzro­stem Twojej firmy. Myśl więc w sze­ro­kich kate­go­riach i zbie­raj­ jak naj­wię­cej danych.

Zdefiniuj lub okre­śl­ na nowo pro­fil gru­py doce­lo­wej. Konsumenci są coraz bar­dziej zorien­to­wa­ni w bran­ży, a naj­now­sze tech­no­lo­gie pozwa­la­ją użytkownikom na zablo­ko­wa­nie pew­nych prze­ka­zów.

Mając to na uwa­dze, waż­ne jest stwo­rze­nie stro­ny, któ­ra sku­pi się na kon­wer­sji zaan­ga­żo­wa­nych użyt­kow­ni­ków.

Kiedy już usta­li­sz pro­fil gru­py doce­lo­wej, łatwiej będzie Ci dostro­ić cha­rak­ter tre­ści.

Przydatne strony internetowe są dobrze zaplanowane

Ogólny wygląd ład­nej stro­ny www, to nie wszyst­ko. Typ tre­ści na przydatnych stronach internetowych jest naj­le­piej odbie­ra­ny przez ich klien­tów (obra­zy, treści, fil­mi­ki).

Elementy typu call to action, czy­li te, któ­re pro­wo­ku­ją odbior­cę do wykonania pożą­da­ne­go dzia­ła­nia muszą z nim współgrać.

Stworzenie pro­fi­lu gru­py doce­lo­wej poma­ga zarzą­dzać tre­ścia­mi i pozwa­la mar­ke­tin­gow­com zacho­wać jed­no­li­ty cha­rak­ter wszyst­kich ele­men­tów.

Wykorzystaj w peł­ni wszel­kie zgro­ma­dzo­ne w Google Analytics dane o grupie doce­lo­wej, wyni­ki ankiet i kate­go­rie potrzeb, aby utwo­rzyć pro­fi­le gru­py doce­lo­wej i sce­na­riu­sze uży­cia pro­duk­tu.

W ten spo­sób może­sz opra­co­wać od 3 do 5 pro­fi­lów gru­py doce­lo­wej.

Darmowy dodatek

Hej 👋 Pobierz szablon Profilu Idealnego Klienta z ćwiczeniami do jego uzupełnienia. Twórz komunikację, która każdym słowem trafia w pragnienia Twoich odbiorców. Ten profil dźwiga cały marketing firmy!

OK
OK
Pobierz teraz

Nie zapomnij o zawartości, która przyciągnie klientów

Masz już najładniejszą stronę www. Świetnie! Ale pamię­taj­, że nie oce­nia się książ­ki po okład­ce. Jeżeli publi­ko­wa­ne tre­ści nie są na naj­wyż­szym pozio­mie, to stro­na rów­nież taka nie jest.

Nie cho­dzi tyl­ko o dobrze opracowany tekst, na któ­re­go napi­sa­nie recep­ty
znaj­dziesz tutaj – wszyst­ko musi być zapla­no­wa­ne, nakie­ro­wa­ne na modelowego odbior­cę.

Twórca tek­stu musi rozu­mieć gru­pę doce­lo­wą i jej zacho­wa­nie w sie­ci.

Opracuj stra­te­gię publi­ko­wa­nia tre­ści, a zoba­czysz, że copy będą odbierane tak, jak tego chcesz.

W Owocnych wie­my, że zarzą­dza­nie i usta­le­nie kalen­da­rza edy­tor­skie­go są tak samo waż­ne jak opra­co­wa­nie ram dla publi­ko­wa­nych tre­ści.

WAŻNE: Pracując nad nową odsło­ną dobrej stro­ny inter­ne­to­wej pamiętaj o
dwóch gru­pach doce­lo­wych: odwie­dza­ją­cych i botach indek­su­ją­cych.

Wyszukiwarki inter­ne­to­we mają bar­dzo szcze­gó­ło­we algo­ryt­my, według któ­rych oce­nia­ją stro­ny i powinieneś zro­bić wszyst­ko, aby utrzy­mać lub nawet polep­szyć swo­je miej­sce w ran­kin­gach.

Poniżej znaj­dzie­sz 2 klu­czo­we pora­dy co do opty­ma­li­za­cji dla
wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych:

1. Skorzystaj z narzę­dzi dla webma­ste­rów Google.

W trak­cie pro­ce­su roz­wi­ja­nia stro­ny inter­ne­to­wej, fir­ma może zało­żyć konto Google (jeże­li jesz­cze go nie masz) i zapo­znać się z narzę­dzia­mi
dla webma­ste­rów Google.

To dar­mo­we narzę­dzie pomo­że zidentyfikować pro­ble­my z indek­so­wa­niem, a tak­że współ­czyn­ni­kiem kli­kal­no­ści na serwisie/podstronach.

Jeżeli tre­ści są reor­ga­ni­zo­wa­ne, mogą zostać zako­pa­ne głę­biej, czy­niąc je trud­niej­szy­mi do przeskanowania, co pro­wa­dzi do powsta­nia obsza­rów niezaindeksowanych.

2. Hosting, hosting, hosting.

Rozważ dokład­nie to, gdzie stro­na będzie hosto­wa­na. Czy będzie to
ser­wer będą­cy wła­sno­ścią fir­my, czy też wybie­rze­sz fir­mę hostin­go­wą?

Czy masz odpo­wied­nią prze­pu­sto­wość ser­we­ra? Jaka będzie struk­tu­ra i
jakich biblio­tek Javascript uży­je­sz: MooTools czy jQuery? PHP, .Net czy
Rails? WordPress czy Drupal? Te decy­zje trze­ba pod­jąć na wcze­snych
eta­pach pro­jek­tu.

Przygotuj strategię po uruchomieniu nowej strony www

Twoja pra­ca nie koń­czy się na uru­cho­mie­niu ład­nej stro­ny www.

Powinieneś przy­go­to­wać plan pro­mo­cji w mediach, kam­pa­nię PR i ogłoszenia na blo­gach.

Zamieszczaj tre­ści mar­ke­tin­go­we w tych kana­łach przy­naj­mniej do dwóch tygo­dni po uru­cho­mie­niu nowej stro­ny.

Skontaktuj się z naj­bar­dziej wpły­wo­wy­mi oso­ba­mi w social media, któ­re pomo­gą popchnąć wia­do­mość dalej.

Później opra­cuj­ plan orga­ni­za­cji, przy­go­to­wa­nia i publi­ka­cji nowych tre­ści, któ­re zwa­bią nowych odwie­dza­ją­cych: mar­ke­ting przy­cho­dzą­cy w najlepszym wyda­niu.

Upew­nij­ się, że wszy­scy w fir­mie są odpo­wied­nio poin­for­mo­wa­ni.

Powiadom wszyst­kie dzia­ły o nowej odsło­nie naj­ład­niej­szej stro­ny internetowej w całej bran­ży.

Wszystkie zmia­ny powin­ny być jasne i wszy­scy powin­ni wie­dzieć, jak wyko­rzy­stać wer­sję „2.0” lub „3.0” stro­ny, tak aby każ­dy mógł efek­tyw­nie wyko­ny­wać swo­ją pra­cę.

Każda orga­ni­za­cja ma swo­je potrze­by, waż­ne jest jed­nak, aby obrać jakiś plan. Niech ta lista słu­ży Ci za prze­wod­nik. Dopa­suj­ ją do wyzwań, przed któ­ry­mi stoi Twoja fir­ma, a zyskasz stro­nę www, któ­ra odzwier­cie­dla fir­mę w spo­sób, któ­ry jest korzyst­ny zarów­no dla Ciebie jak i dla Twoich klientów.

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia? Zapy­taj­ o niezobowiązującą ofer­tę, pod nume­rem: 660 970 980. Zapraszamy!

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5