Owocna biblioteczka

Obowiązkowe notatki z najważniejszych lektur o marketingu.

O reklamie

Autor: David Ogilvy
Jeśli rekla­ma nie sprze­da­je pro­duk­tu, to nie jest kre­atyw­na” – Amen. Reklama, któ­ra nie obie­cu­je kon­su­men­to­wi żad­nych korzy­ści, nie sprze­da pro­duk­tu. A jed­nak więk­szość kam­pa­nii rekla­mo­wych nie zawie­ra żad­nej obiet­ni­cy korzy­ści. To naj­waż­niej­sze zda­nie w tej książ­ce – prze­czy­taj je jesz­cze kil­ka razy! Pisze David Ogilvy, praw­dzi­wy geniusz rekla­mo­wa­nia pro­duk­tów.

How We Decide

Autor: Jonah Lehrer
Genialna książ­ka z jasnym prze­sła­niem: nasz mózg emo­cjo­nal­ny jest szyb­szy i zazwy­czaj mądrzej­szy niż nasz mózg logicz­ny. Lata doświad­czeń i uży­wa­nia logi­ki tre­nu­ją nasze emo­cje; zacho­wu­ją one wszyst­ko, gro­ma­dząc praw­dzi­wą mądrość. Badania dowo­dzą, że wie­le decy­zji podej­mu­je­my lepiej, gdy kie­ru­je­my się instynk­tem.

Potęga Irracjonalności

Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje.
Autor: Dan Ariely
Ludzie są nie­wia­ry­god­nie podat­ni na efekt kon­tek­stu. Podejmowane przez nas decy­zje deter­mi­nu­ją nie­zwią­za­ne wpły­wy z bez­po­śred­nie­go oto­cze­nia, nie­zwią­za­ne emo­cje, krót­ko­wzrocz­ność i inne for­my irra­cjo­nal­no­ści, któ­re poka­zu­je ta książ­ka. Mój ulu­bio­ny rodzaj książ­ki: wymie­nia i wyja­śnia wszyst­kie rze­czy, któ­re ludzie robią wbrew intu­icji.

Wywieranie wpływu na ludzi

Psychologia perswazji
Autor: Robert Cialdini
Pierwsza i kla­sycz­na, już książ­ka na temat psy­cho­lo­gii per­swa­zji. Jak uzy­skać 700% wię­cej ochot­ni­ków. Jak sprze­da­wać wię­cej, podwa­ja­jąc ceny. Jak spra­wić, by ludzie myśle­li, że pod­ję­li wybór, gdy tak napraw­dę to my go pod­ję­li­śmy za nich…

Brain
Rules

12 sposobów na supermózg.
Jak przetrwać w pracy, domu i szkole.
Autor: John Medina
Ludzki mózg ewo­lu­ował w warun­kach nie­mal nie­ustan­ne­go ruchu. Można z tego wnio­sko­wać, że opty­mal­ne śro­do­wi­sko dla prze­twa­rza­nia infor­ma­cji będzie zawie­ra­ło ruch. Dokładnie tak jest. W zasa­dzie naj­lep­sze spo­tka­nie biz­ne­so­we odby­ło­by się, gdy­by wszy­scy cho­dzi­li z pręd­ko­ścią ok. 2,8 km na godzi­nę.

The Culting of Brands

When customers become true believers.
Autor: Douglas Atkin
Sekta nam pochle­bia: spra­wia, że czu­je­my się wyjąt­ko­wi i ory­gi­nal­ni, doce­nia­ni za to, kim napraw­dę jeste­śmy. Sekty muszą odse­pa­ro­wać się od ist­nie­ją­ce­go sta­nu rze­czy. Unikatowa, fascy­nu­ją­ca, wni­kli­wa ana­li­za sekt i tego, dla­cze­go ich stra­te­gia dzia­ła. A tak­że tego, jak wyko­rzy­stać te infor­ma­cje w pro­mo­wa­niu swo­jej fir­my.

Nie każ mi myśleć!

O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych.
Autor: Steve Krug
Używaj kon­wen­cjo­nal­nych zwro­tów tak, by ludzie nie musie­li myśleć nawet przez mili­se­kun­dę. – Steve Krug napi­sał książ­kę, któ­ra sta­ła się lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą dla wszyst­kich, któ­rzy two­rzą stro­ny inter­ne­to­we.

Little
Bets

Jak przełomowe idee wyłaniają się z małych odkryć.
Autor: Peter Sims
Historie stu­dia Pixar, Chrisa Rocka, Franka Gehry’ego i Krzemowej Doliny. Przykłady tego, jak wie­le suk­ce­sów lub kre­atyw­no­ści przy­cho­dzi z wypró­bo­wy­wa­nia wie­lu rze­czy. Szybkich pora­żek i szyb­kich infor­ma­cji zwrot­nych. Wypróbowywania więk­szej ilo­ści rze­czy i prze­my­śla­nych ćwi­czeń.

Zalety Iracjonalności

Korzysci plynace z postepowania wbrew logice.
Autor: Dan Ariely
Jeśli prze­czy­ta­li­ście jego nie­sa­mo­wi­tą książ­kę zaty­tu­ło­wa­ną Potęga irra­cjo­nal­no­ści i bar­dzo się Wam spodo­ba­ła – To ta książ­ka, jest jej kon­ty­nu­acją, z więk­szą ilo­ścią przy­kła­dów – głów­nie orga­ni­za­cyj­nych.

Thinking, Fast and Slow

Zwycięzca nagrody Nobla w Ekonomii.
Autor: Daniel Kahneman
Profesor Kahneman, lau­re­at nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie eko­no­mii, przez więk­szą część książ­ki przed­sta­wia duży prze­gląd więk­szo­ści swo­ich prac. Jeśli podo­ba­ła Wam się „Przewidywalna Irracjonalność” albo „Napotykając szczę­ście” czy któ­ra­kol­wiek z popu­lar­no-psy­cho­lo­gicz­nych ksią­żek, to jest wła­ści­wie Ojciec Chrzestny wszyst­kich tych dzieł.

The Lean Startup

Jak dzisiejsi przedsiębiorcy używają ciągłej innowacji do tworzenia ekstremalnych sukceów w biznesie.
Autor: Eric Ries
Każdy współ­cze­sny przed­się­bior­ca powi­nien prze­czy­tać tę książ­kę dwa razy! Ona zmie­nia życie! Sukces star­tu­pu nie jest efek­tem dobrych genów czy bycia we wła­ści­wym miej­scu we wła­ści­wym cza­sie. Sukces star­tu­pu może być zapro­jek­to­wa­ny dzię­ki prze­strze­ga­niu wła­ści­wej pro­ce­du­ry, co ozna­cza, że moż­na się tego nauczyć. A to ozna­cza, że moż­na też tego nauczać!

Tested Advertising Methods

Autor: John Caples
John Caples – Ojciec rekla­mo­wej rewo­lu­cji, i jeden z pierw­szych ewan­ge­li­stów mie­rze­nia jej sku­tecz­no­ści, napi­sał książ­kę, któ­ra w swo­ich cza­sach była fun­da­men­tem wie­dzy o sku­tecz­nej rekla­mie. To aktu­al­ny rów­nież dziś, obo­wiąz­ko­wy kla­syk wśród pod­ręcz­ni­ków. Uczyli cię na lek­cjach pol­skie­go, by pisać pięk­ny wstęp przed każ­dym wypra­co­wa­niem? Zapomnij o tym! W rekla­mie to nie dzia­ła. A Co dzia­ła świet­nie? Sprawdź tu!

Ignore Everybody

Autor: Hugh MacLeod
Artysta, Hugh MacLeod prze­ka­zu­je genial­ne, zwię­złe infor­ma­cje na temat kre­atyw­no­ści. Seth Godin mówi o tej książ­ce tak „Polecam ten tytuł wszyst­kim muzy­kom, arty­stom i przed­się­bior­com. To będzie wasza naj­waż­niej­sza lek­tu­ra, nawet jak nie lubi­cie zbyt wie­le czy­tać. I muszę potwier­dzić, że jest w tym dużo racji.

Zmień swój mózg, zmień swoje życie.

Opanuj stres, niepokój, depresję, obsesyjne zachowania, gniew i nadimpulsywność.
Autor: David McRaney
Poznaj leka­rza, któ­ry ska­nu­je mózgi i powią­zu­je okre­ślo­ne zacho­wa­nie ze związ­ka­mi che­micz­ny­mi w mózgu. Bardzo tech­nicz­ne zagad­nie­nia neu­ro­lo­gicz­ne, ale w naszym fachu wie­dzy o mózgu nigdy nie jest zbyt wie­le…

You Are Not So Smart.

Why You Have Too Many Friends on Facebook, Why Your Memory Is Mostly Fiction, and 46 Other Ways You're Deluding Yourself
Autor: David McRaney
Wspaniałe pod­su­mo­wa­nie 46 błę­dów poznaw­czych. Wiele z nich było oma­wia­nych w takich książ­kach, jak Potęga Irracjonalności , ale jeśli nie czy­ta­li­ście ich, to jest wspa­nia­ła książ­ka na począ­tek. W prze­ciw­nym wypad­ku jest to dobre przy­po­mnie­nie, war­te prze­czy­ta­nia.

Crowd Sourcing.

Why the power of the crowd is driving the future of business.
Autor: Jeff Howe
Wspaniałe spoj­rze­nie na inny spo­sób wyko­na­nia pro­jek­tu: nie obcią­ża­niem out­so­ur­cin­giem jed­nej oso­biy, ale stwo­rze­nie sys­te­mu, w któ­rym tysią­ce ludzi mogą mieć swój drob­ny wkład.

Wyznania mówcy.

Spraw by ludzie Cię słuchali.
Autor: Scott Berkun
To naj­lep­sza książ­ka o wystą­pie­niach publicz­nych jaka kie­dy­kol­wiek zosta­ła wyda­na. Pozycja obo­wiąz­ko­wa dla każ­de­go, kto się tym zaj­mu­je. Wspaniałe, kon­kret­ne pora­dy i oso­bi­ste opo­wie­ści.

Sztuka skutecznego przekazu

Why some ideas survive and others die.
Autor: Chip Heath and Dan Heath
Doskonała ana­li­za tego, co spra­wia, że okre­ślo­ne pomy­sły czy histo­rie są lepiej zapa­mię­ty­wa­ne od innych! Możemy zasto­so­wać tę wie­dzę w każ­dym obsza­rze fir­mo­we­go mar­ke­tin­gu! Fascynujące!

Pstryk

Jak zmieniać, żeby zmienić.
Autor: Chip Heath and Dan Heath
Wspaniała książ­ka psy­cho­lo­gicz­na o rze­czy­wi­stych spo­so­bach doko­na­nia trwa­łej zmia­ny – zarów­no oso­bi­stej, jak i orga­ni­za­cyj­nej. Tak wie­le potęż­nych prze­my­śleń opie­ra­ją­cych się na fak­tach, a nie teo­rii. Inspirujące, prze­czą­ce intu­icji histo­rie ogrom­nych zmian orga­ni­za­cyj­nych wbrew wszyst­kie­mu. Wysoce zale­ca­na dla każ­de­go.

Paradoks wyboru

Dlaczego więcej to mniej
Autor: Barry Schwartz
Masz przed sobą wie­le moż­li­wo­ści i decy­zji? To zmie­ni spo­sób, w jaki będziesz na nie patrzeć. Gdy mamy nie­ogra­ni­czo­ny wybór, uzy­sku­je­my w naszych decy­zjach lep­sze wyni­ki, niż uzy­ska­li­by­śmy mając bar­dziej ogra­ni­czo­ny świat, jed­nak czu­je­my się gorzej.

Drive

Kompletnie nowe spojrzenie na Motywację.
Autor: Daniel Pink
Kiedy pie­nią­dze wyko­rzy­sty­wa­ne są jako zewnętrz­na nagro­da za jakieś dzia­ła­nie, bada­ni tra­cą zain­te­re­so­wa­nie nim. Bardzo zaska­ku­ją­ca ana­li­za dzia­ła­nia moty­wa­cji. Motywacja zewnętrz­na i wewnętrz­na. Praca i zaba­wa. Niezbędna dla każ­de­go mana­ge­ra.

The Wisdom of Crowds

Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce.
Autor: James Surowiecki
Oszałamiające przy­kła­dy tego, jak gru­py róż­nych ludzi, dzia­ła­ją­cych nie­za­leż­nie, są mądrzej­sze niż każ­da poje­dyn­cza oso­ba w gru­pie. Olbrzymie kon­se­kwen­cje w zarzą­dza­niu, na ryn­kach, w podej­mo­wa­niu decy­zji i wie­lu innych.

Poke the box

Autor: Seth Godin
Obłędny krót­ki mani­fest o tym, jak wyro­bić sobie nawyk zaczy­na­nia róż­nych rze­czy. Inspirujący jak dia­bli.
Dawaj dawaj dawaj!

Linchpin

Are You Indispensable?
Autor: Seth Godin
Geniusz patrzy na coś, przy czym inni utknę­li i świat rusza z miej­sca. Doskonała książ­ka przy­po­mi­na­ją­ca o war­to­ści genial­nych pra­cow­ni­ków zamiast pra­cow­ni­ków sys­te­mo­wych.

Tribes

Zostań internetowym przywódcą.
Autor: Seth Godin
Przywódcy mają zwo­len­ni­ków. Managerowie mają pra­cow­ni­ków. Inspirujące spoj­rze­nie na to, cze­go potrze­ba, by orga­ni­zo­wać i mobi­li­zo­wać gru­py ludzi. Jedna z naj­gło­śniej­szych ksią­żek ostat­nich lat.

Meatball Sundae.

Is Your Marketing out of Sync?
Autor: Seth Godin
Klopsikowe lody – Czy two­im rekla­mom bra­ku­je syn­chro­ni­za­cji, to kolej­na dosko­na­ła pozy­cja autor­stwa Setha Godina. Zamiast pytać, jak wyko­rzy­stać nowe narzę­dzia inter­ne­to­we, by wes­przeć nasz ist­nie­ją­cy biz­nes, spy­taj­my, jak może­my zmie­nić nasz biz­nes, by naj­le­piej wyko­rzy­stać nowe narzę­dzia.

Teraz małe jest wielkie.

Anegdoty i niezwykłe pomysły biznesowe.
Autor: Seth Godin
Seth Godin to jeden z naj­więk­szych cele­bry­tów, w rekla­mo­wej blo­gos­fe­rze. A to zbiór jego krót­kich, głę­bo­kich postów z blo­ga, wszyst­kie pro­wo­ku­ją do myśle­nia i inspi­ru­ją każ­de­go do rekla­mo­wa­nia wszyst­kie­go. Jeśli do tej pory nie był to Twój ulu­bio­ny pisarz, być może po tych tek­stach sta­niesz się jego fanem i wier­nym uczniem.

Potęga minimalizmu

The Fine Art of Limiting Yourself to the Essential...in Business and in Life
Autor: Leo Babuta
Stań się nie­wia­ry­god­nie sku­tecz­ny. – Ustal ogra­ni­cze­nia. Rozpoznaj naj­waż­niej­sze ele­men­ty i cał­ko­wi­cie wyeli­mi­nuj resz­tę. To napraw­dę bar­dzo wia­ry­god­na lek­tu­ra, napi­sa­na przez kogoś, kto przez lata żył w ten spo­sób i osią­gał suk­ce­sy.

Pragmatic Thinking and Learning

Refactor Your Wetware (Pragmatic Programmers)
Autor: Andy Hunt
Wspaniała kolek­cja wybra­nych fak­tów na temat tego, jak uczyć się efek­tyw­nie i myśleć jasno. Ponieważ napi­sa­na zosta­ła przez pro­gra­mi­stę, jest w niej wie­le kom­pu­te­ro­wych ana­lo­gii, któ­re doce­nią pro­gra­mi­ści. W „Pragmatycznym myśle­niu i ucze­nie się” ludzie, któ­rzy nie są pro­gra­mi­sta­mi mogą poczuć się tro­chę pomi­nię­ci…

Nudge

Usprawnianie decyzji dotyczących zdrowia, bogactwa i szczęścia.
Autor: Richard Thaler i Cass Sunstein
Ta książ­ka sta­no­wi wyjąt­ko­wo cie­ka­we omó­wie­nie zagad­nie­nia liber­ta­ria­niań­skie­go pater­na­li­zmu. Czyli wpły­wa­nia na zacho­wa­nie ludzi dla ich wła­sne­go dobra, bez zabra­nia­nia żad­nych opcji ani znacz­ne­go zmie­nia­nia eko­no­micz­nych bodź­ców.

Cognitive Surplus

Creativity and generosity in a connected Age
Autor: Clay Shirky
Czy pasyw­ne oglą­da­nie tele­wi­zji było chwi­lo­wym zwy­cza­jem, któ­ry trwał 80 lat, i czy wra­ca­my dziś do bar­dziej uczest­ni­czą­cej kul­tu­ry? Cały czas wol­ny, któ­ry ludzie poświę­ca­ją na doda­wa­nie haseł do Wikipedii, two­rze­nie fil­mi­ków na YouTube czy śmiesz­nych pod­pi­sów do obraz­ków z kota­mi to czas, w któ­rym wcze­śniej pasyw­nie oglą­da­li tele­wi­zję. Z pew­no­ścią Ty tak­że polu­bisz prze­my­śle­nia Claya Shirky’ego na temat kul­tu­ry inter­ne­to­wej.

Zarządzanie sprzedażą

Najskuteczniejsze metody sprzedaży i budowania więzi z klientami
Autor: Chet Holmes
Jeżeli chcesz stwo­rzyć efek­tyw­ną machi­nę sprze­da­żo­wą we wła­snej fir­mie, to jestem pew­ny, że bar­dzo Ci się ta książ­ka spodo­ba. To jed­na z nie­wie­lu ksią­żek któ­ra w pro­sty spo­sób poka­zu­je, jak zmie­nić zawar­te w niej infor­ma­cje w rze­czy­wi­ste wyni­ki, krok po kro­ku. Bez iro­nii.

You, Inc.

Sztuka sprzedawania siebie
Autor: Harry Beckwith
To jed­na z naj­now­szych ksią­żek Beckwitha, ale może­cie prze­czy­tać cokol­wiek jego autor­stwa. Wszystkie jego książ­ki zawie­ra­ją pierw­szo­rzęd­ne infor­ma­cje na temat uła­twia­nia sobie życia poprzez więk­szą ostroż­ność, bez wzglę­du na to, czy cho­dzi o mar­ke­ting czy po pro­stu o życie.

The personal MBA

Master the art of business
Autor: Josh Kaufman
Oto praw­dzi­we Arcydzieło. To książ­ka „DLA POCZĄTKUJĄCYCH”, któ­rą będę pole­cał wszyst­kim, któ­rzy inte­re­su­ją się biz­ne­sem. Zdumiewający prze­gląd wszyst­kie­go, co trze­ba wie­dzieć. Zawiera wszyst­kie pod­sta­wy, minus mod­ne sło­wa i tłuszcz. Nasze notat­ki mogą wam przy­bli­żyć temat, ale zde­cy­do­wa­nie musi­cie prze­czy­tać całą książ­kę. Jedna z naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych ksią­żek, jaką prze­czy­ta­łem od lat.

Seeking Wisdom

From Darwin to Munger
Autor: Peter Bevelin
To jed­na z moich ulu­bio­nych ksią­żek. Niewiarygodnie boga­ta. Wspaniały prze­gląd lek­cji Charliego Mungera (part­ne­ra Warrena Buffetta) – i jego podej­ścia do list kon­tro­l­nych oraz mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych mode­li kie­ru­ją­cych jasnym myśle­niem. Główny morał: jeśli może­my unik­nąć błę­dów, idzie nam lepiej niż więk­szo­ści. Jest to więc kata­log naj­częst­szych lub naj­waż­niej­szych błę­dów. I choć oma­wia głów­nie inwe­sty­cje, to moż­na go zasto­so­wać do życia.

What Technology Wants

Technology is a living force...
Autor: Kevin Kelly
Technologia podob­nie do bio­lo­gii jest żyją­cą siłą, któ­ra może roz­sze­rzyć nasz poten­cjał, jeśli będzie­my słu­chać cze­go chce. Fascynujące spoj­rze­nie na tech­no­lo­gię z per­spek­ty­wy histo­rii i filo­zo­fii; skąd pocho­dzi tech­no­lo­gia, dokąd zmie­rza.

Potęga pełnego zaangażowania

Zarządzanie energią, a nie czasem, jest gwarancją sukcesu w pracy i w życiu.
Autor: Jim Loehr, Tony Schwartz
Autorzy przez wie­le lat pra­co­wa­li z naj­lep­szy­mi spor­tow­ca­mi, dyrek­to­ra­mi i odkry­li, że naj­lep­si z nich zna­li sekret­ny prze­pis. Wiedzieli, jak się zmu­sić, a potem zre­ge­ne­ro­wać, zmu­sić, zre­ge­ne­ro­wać. Przyjmijmy takie samo podej­ście w swo­im życiu emo­cjo­nal­nym, umy­sło­wym, fizycz­nym i ducho­wym. Powinniśmy myśleć w kate­go­riach sprin­tów, a nie mara­to­nów. Zaangażujmy się w peł­ni w to, co robi­my, a póź­niej daj­my sobie czas na rege­ne­ra­cję. Ale za każ­dym razem zmu­szaj­my się bar­dziej, idź­my dalej niż stre­fa kom­for­tu, dokład­nie tak, jak w przy­pad­ku dobre­go pla­nu ćwi­czeń.

Sukces i co dalej...

Jak ludzie sukcesu, osiągają jeszcze większy sukces.
Autor: Marshall Goldsmith, Mark Reiter
Skierowane do ludzi, któ­rzy już osią­gnę­li suk­ces. Cechy oso­bo­wo­ści, któ­re pro­wa­dzą do suk­ce­su (oso­bi­sta dys­cy­pli­na, zga­dza­nie się na wszyst­ko, nad­mier­na pew­ność sie­bie) to rów­no­cze­śnie cechy, któ­re powstrzy­mu­ją przed pój­ściem dalej! Kiedy to trze­ba słu­chać rad i nie pozwo­lić, by nad­mier­na pew­ność sie­bie spra­wi­ła, że będzie­my robić zbyt wie­le. Uszczypliwe idee wbrew intu­icji, któ­re, jak dla mnie, były bar­dzo praw­dzi­we. Wspaniałe kon­kret­ne suge­stie doty­czą­ce tego, jak być lep­szym. Odkryj 20 nawy­ków dzia­ła­nia, któ­re musisz zła­mać…

Manifest inwestora

Przygotowując się na armagedon dobrobytu i wszystkiego co pomiędzy...
Autor: William J. Bernstein
Każdy, kto ma jakie­kol­wiek pie­nią­dze do zain­we­sto­wa­nia (lub już je zain­we­sto­wał) powi­nien prze­czy­tać tę książ­kę. Jasne myśle­nie, wyko­rzy­stu­ją­ce tyl­ko fak­ty i licz­by, a nie domy­sły. Teoria współ­cze­sne­go port­fe­la: wyko­rzy­stuj ele­men­ty pasyw­ne całe­go ryn­ku, bez spe­ku­la­cji, bez wybie­ra­nia akcji i uni­kaj całej bran­ży finan­so­wej wymu­sza­ją­cej opła­ty.

4-Godzinny tydzień pracy.

Uwolnij się od schematu od 9 do 17 dołącz do niezależnych finansowo
Autor: Timothy Ferriss
Oto książ­ka, któ­ra naj­bar­dziej ze wszyst­kich zmie­ni­ła moje życie. Bestseller New York Times, któ­ry lata­mi oku­po­wał listę prze­bo­jów. Możecie prze­czy­tać moje naj­waż­niej­sze notat­ki, ale to i tak kro­pla w morzu. Genialne odwró­ce­nie wszyst­kich ksią­żek w sty­lu „jak zarzą­dzać całym swo­im bała­ga­nem”. Ta książ­ka opo­wia­da, jak odmó­wić swo­je­mu bała­ga­no­wi, usta­lić ocze­ki­wa­nia na swo­ich warun­kach i być rów­nie sku­tecz­nym w krót­szym cza­sie.

The E Myth Revisited

Dlaczego większość małych biznesów nie działa i co z tym zrobić.
Autor: Michael E. Gerber
W zało­że­niu brzmi bar­dzo pro­sto. Wszystko musi być sys­te­mem. Myślcie o swo­jej fir­mie, jak o pro­to­ty­pie fran­czy­zy. Powinniście móc dać pod­ręcz­nik komu­kol­wiek i spra­wić, by pora­dził sobie rów­nie dobrze, co wy. Ponad milion sprze­da­nych egzem­pla­ży? Przekonaj się sam…

Kod Talentu

Jak zostać geniuszem
Autor: Daniel Coyle
Wspaniała książ­ka, któ­ra poka­zu­je, że głę­bo­kie ćwi­cze­nia są tym, co napraw­dę spra­wia, że sta­je­my się w czymś lep­si. Czym są głę­bo­kie cwi­cze­nia? To nic inne­go jak – zma­ga­nie się w okre­ślo­ny, pożą­da­ny spo­sób – dzia­ła­nie na skra­ju swo­ich moż­li­wo­ści, gdzie popeł­nia się błę­dy –doświad­cze­nia, w trak­cie któ­rych jeste­śmy zmu­sze­ni, by zwol­nić, popeł­nić błę­dy i popra­wić je. Brzmi banal­nie? Tak Ci się tyl­ko wyda­je, sprawdź.

Realizacja

Zasady wprowadzana planów w życie.
Autor: Larry Bossidy i Ram Charan
Egzekwowanie: Brakujące ogni­wo, głów­ny powód tego, że fir­my nie dotrzy­mu­ją swo­ich obiet­nic, prze­paść pomię­dzy tym, co chcą osią­gnąć lide­rzy fir­my i zdol­no­ścia­mi orga­ni­za­cji do wyko­na­nia. Dogłębne spoj­rze­nie na brud­ną dys­cy­pli­nę dopro­wa­dza­nia rze­czy do koń­ca w dużej orga­ni­za­cji.

5 Elements of Effective Thinking

Pięć elementów skutecznego myślenia
Autor: Edward B. Burger i Michael Starbird
Krótka i genial­na książ­ka ze wska­zów­ka­mi na temat lep­sze­go myśle­nia. Konsekwencja, dokład­ność, sku­pia­nie się na pod­sta­wach, kre­atyw­ność i bar­dziej aktyw­na nauka. Zaskakująco inspi­ru­ją­ca.

A Guide to the Good Life

Starożytna sztuka stoickiej radości.
Autor: William Irvine
Przewodnik dobre­go życia: Starożytna sztu­ka sto­ic­kiej rado­ści to książ­ka, któ­ra napraw­dę zro­bi­ła na mnie wra­że­nie. Filozofia, któ­rą kie­ru­ję się w życiu odkąd skoń­czy­łem sie­dem­na­ście lat, ide­al­nie naśla­du­je filo­zo­fię sprzed dwóch tysię­cy lat zwa­ną sto­icy­zmem. Oto naj­waż­niej­sze notat­ki, któ­re stresz­cza­ją książ­kę i powin­ny pomóc Ci w pod­ję­ciu decy­zji czy chcesz czy­tać całą. A war­to!

The War of Art

Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles
Autor: Steven Pressfield
Czy jeś pisa­rzem, któ­ry nie pisze, mala­rzem, któ­ry nie malu­je, przed­się­bior­cą, któ­ry nie zało­żył wła­sne­go biz­ne­su? Czy kie­dy­kol­wiek mia­łeś wizję tego, kim możesz się stać, dzie­ła, któ­re­go może Ci się udać doko­nać, speł­nio­ne­go czło­wie­ka, któ­rym los pozwo­li Ci być? Wiesz więc, czym jest „opór”. Koniecznie prze­czy­taj “Wojnę Sztuki”, lub poniż­sze naj­waż­niej­sze notat­ki z książ­ki.

Kod talentu

Jak zostać geniuszem
Autor: Daniel Coyle
Essencja Coyle’a z „Kodu talen­tu”, któ­ry ze wszyst­kich prze­pro­wa­dzo­nych badań na temat świa­do­mej prak­ty­ki wyde­sty­lo­wał 52 pora­dy, któ­re moż­na wpro­wa­dzić w życie. Niesamowita i inspi­ru­ją­ca książ­ka, w 90 minut moż­na prze­czy­tać całość, a potem zabrać się do pra­cy!

Willpower – Siła woli

Nasza największa siła, odkrywana na nowo!
Autor: Roy Baumeister i John Tierney
Posiadasz ogra­ni­czo­ne zaso­by siły woli, któ­re male­ją kie­dy ich uży­wasz. Istnieją dwie cechy, któ­re wpły­wa­ją na „dobre wyni­ki” w życiu: inte­li­gen­cja i samo­kon­tro­la. Większość pro­ble­mów oso­bi­stych i spo­łecz­nych wypły­wa z bra­ku samo­kon­tro­li. Kiedy spy­ta­no gru­pę ludzi o ich poraż­ki życio­we, brak samo­kon­tro­li zna­lazł się na szczy­cie listy. Porozmawiajmy więc o niej.

Making a Good Brain Great - Zadbaj o mózg

Osiąganie i utrzymanie optymalnej wydajności umysłowej - Program kliniki Amena.
Autor: Daniel G. Amen
O tym, jak dbać o mózg – tę maź wewnątrz czasz­ki – opo­wia­da lekarz, któ­ry ska­nu­je mózgi i powią­zał okre­ślo­ne zacho­wa­nia ze związ­ka­mi che­micz­ny­mi w mózgu.

Powrót do rzeczywistości

Prześmiewcza książka o tym, jak przechytrzyć, prześcignąć i pokonać
Autor: Guy Kawasaki
Świetna kolek­cja ese­jów o przed­się­bior­czo­ści z autor­skie­go blo­ga blog.guykawasaki.com

Nawyk samodyscypliny

Zaprogramuj wewnętrznego stróża.
Autor: Neil Fiore
Dobra książ­ka z prze­my­śle­nia­mi i rada­mi na temat tego, jak poko­nać pro­kra­sty­na­cję.

Zbyt dobry, by mogli Cię zignorować

Dlaczego umiejętności przebijają pasję na drodze do znalezienia pracy którą kochasz.
Autor: Cal Newport
Szokująco mądre prze­my­śle­nia na temat karie­ry. POZYCJA OBOWIĄZKOWA dla każ­de­go, kto nie kocha swo­jej pra­cy, chce odejść z pra­cy i zająć się reali­za­cją swo­ich pasji, albo nie jest pewien, co powi­nien robić. Wiele razy w tygo­dniu pole­cam ją ludziom, któ­rzy wysy­ła­ją mi takie pyta­nia mailem. Najlepsza książ­ka, jaką prze­czy­ta­łem w tym tema­cie.

Sztuka uczenia się.

W poszukiwaniu doskonałości.
Autor: Josh Waitzkin
Mistrz sza­cho­wy zosta­je mistrzem Tai Chi – odkry­wa, że jego praw­dzi­wym talen­tem jest nauka, a następ­nie dzie­li się swo­imi spo­strze­że­nia­mi i opo­wie­ścia­mi.

Sztuka osiągania zysku

The Art of Profitability
Autor: The Art of Profitability
Poniżej znaj­dzie­cie 25 róż­nych przy­kła­dów mode­li osią­ga­nia zysku, któ­re może­cie zasto­so­wać we wła­snym biz­ne­sie, i dzię­ki któ­rym uzy­ska­cie docho­dy ze źró­deł, o któ­rych nigdy byście nie pomy­śle­li.

The Willpower Instinct

Jak działa samokontrola. Dlaczego to ma znaczenie i co możesz zrobić, aby wyciągnąć z niej więcej.
Autor: Kelly McGonigal
Rewelacyjna książ­ka o sile woli autor­stwa pro­fe­sor psy­cho­lo­gii Uniwersytetu Standforda, któ­ra spe­cja­li­zu­je się naucza­niem wła­śnie w tej dzie­dzi­nie. Mocny akcent na począ­tek: Najlepszym spo­so­bem na popra­wę samo­kon­tro­li jest dostrze­że­nie tego, jak i dla­cze­go ją tra­cisz. Jest to lep­sza książ­ka o sile woli od poprzed­niej na mojej liście, łatwiej ją zasto­so­wać, jest lepiej napi­sa­na i lepiej przed­sta­wia temat. Jest napraw­dę świet­na (O ILE zasto­su­jesz ją w życiu!)

Talent jest przeceniany

Co naprawdę odróżnia światowej klasy mistrzów od całej reszty.
Autor: Geoff Colvin
Talent nie jest wro­dzo­ny – bie­rze się z tysię­cy godzin roz­myśl­nej prak­ty­ki, kon­cen­tru­ją­cej się na popra­wie sła­bych stron. Tylko tyle. Jeżeli uda wam się prze­brnąć przez pierw­sze 20 pro­cent książ­ki, w któ­rej znaj­du­ją się same pyta­nia, kolej­ne 60 pro­cent jest cał­kiem nie­złe.
Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Wydarzenia
cykliczne
Powtarzające się wyda­rze­nia kreu­ją poczu­cie przy­na­leż­no­ści, trwa­łe zain­te­re­so­wa­nie i wycze­ki­wa­nie.
Na co cze­ka­ją i co wspo­mi­na­ją Twoi użyt­kow­ni­cy? (Poza zapla­no­wa­ny­mi prze­rwa­mi tech­nicz­ny­mi)

Czy ist­nie­ją jakieś regu­lar­ne, powta­rza­ją­ce się wyda­rze­nia, któ­re wszy­scy lubią? Wiele gier dla dzie­ci wyko­rzy­stu­je struk­tu­rę nar­ra­cji do two­rze­nia wyda­rzeń – dla­cze­go by nie wypró­bo­wać tego same­go w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych i ogól­no­do­stęp­nych stro­nach? Przemyśl, w jaki spo­sób wszy­scy użyt­kow­ni­cy lub gru­py mogli­by polu­bić powta­rza­ją­ce się doświad­cze­nia.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę