Regulamin


Owocny przewodnik po elementach strony1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem Agencji Reklamowej Owocni jest:
Owocni.pl Mariusz Słowik
81-589 Gdynia, u. Miętowa 66
NIP: 958-141-41-61
REGON: 220204880

Zwanym dalej zamiennie jako Usługodawca lub Agencja: Polityka prywatności znajduje się na tej podstronie.
W zakładce kontakt znajdują się wszystkie dane naszej firmy.

1.2. Strony: owocni.pl, www.copywriting.pl, www.logofirmowe.pl, www.etworzenie.pl, działają na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Owocni.pl Mariusz Słowik, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Postanowienia niniejszego regulaminu oraz oświadczenie stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza jego akceptację oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów Agencji zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz.883). Przedmiotem Regulaminu jest wykonywanie przez Agencję Reklamową Owocni.pl na rzecz zamawiającego projektów graficznych, stron internetowych, materiałów reklamowych oraz dostarczanie projektów drogą elektroniczną Usługobiorcy lub wdrożenie nowości na stronach www. Określamy zasady akceptacji projektów, przyjmowania zleceń oraz odpowiedzialności Agencji Reklamowej Owocni.pl.

1.4. Zamówienia mogą być składane drogą mailową na adres studio@owocni.pl lub obsluga@owocni.pl oraz w siedzibie firmy 81-589 Gdynia, ul. Miętowa 66.

1.5. Koszt podstawowy projektu graficznego, copywritingu lub wykonania strony internetowej ustalany jest indywidualnie mailowo, telefonicznie lub osobiście.

1.6 Usługobiorca zobowiązany jest do podania swoich danych firmowych niezbędnych do wystawienia faktury.

1.7 Usługodawca zobowiązuje się nie udostępniać danych firmowych swoich Usługobiorców osobom trzecim chyba że indywidualna umowa z Usługobiorcą zezwoli na takie działanie w celu wykonania usługi (Na osobno ustalonych z Klientem warunkach). Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania Usługobiorcy o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 100,poz. 1087).

Komu przekazujemy Państwa dane?
Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych usług:

 • naszym pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom pośredniczącym w realizacji naszych usług lub organizacji akcji marketingowych zgodnie z umową;
 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 • podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu usług, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
 • podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.
 • Innym administratorom danych, przetwarzającym dane we własnym imieniu:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - PayU) - w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz;
 • podmiotom nabywającym wierzytelności - w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;
 • Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: art.6 ust. 1 b) RODO) oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: art.6 ust. 1 f) RODO).

  1.8. Usługobiorca akceptując regulamin wyraża zgodę do umieszczania projektów prac wykonanych przez Usługodawcę na stronie internetowej Agencji Reklamowej w portfolio.

  1.9. Agencja oświadcza, że żaden z materiałów do przygotowania projektu, nie narusza praw autorskich osób trzecich

  1.10. Cena oraz czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie na podstawie oddzielnej umowy, w której uwzględnione są szczegóły zamówienia, cena i czas realizacji. Średni czas realizacji zamówienia to 120 dni roboczych. Minimalna cena zamówienia to 813,01 zł netto (1000 zł brutto, w tym 23% VAT). Chyba że Strony zgodziły się na wyjątek omówiony na oddzielnie ustalonych warunkach.

  1.11. W kalkulacji ceny podawane są w netto i brutto. W Kwocie brutto wliczony jest VAT w wysokości 23%.

  1.12.Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Agencji, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  1.13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  2. DEFINICJE

  2.1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularze dostępne na Stronach owocni.pl, www.copywriting.pl, www.logofirmowe.pl, www.etworzenie.pl, umożliwiające Klientowi bezpośredni kontakt z Agencją.

  2.2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

  2.3. USŁUGODAWCA, AGENCJA – Mariusz Słowik wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Owocni.pl Mariusz Słowik, adres siedziby: ul. Miętowa 66, 81-589 Gdynia, NIP: 958-141-41-61 REGON: 220204880, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. adres poczty elektronicznej: studio@owocni.pl, tel.: +48660970980, +48570704470, +48586690410

  2.4. USŁUGOBIORCA, KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  2.5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Agencję na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

  2.6. PŁATNOŚĆ - Dokonywana przez Klienta zapłata na rzecz Usługodawcy z wykorzystaniem Systemu. 2.7. PAYU - PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

  2.8. RODO - powszechnie używany skrót oznaczający nowe, unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. RODO weszło w życie z dniem 25.05.2018 r.

  3. FORMY PŁATNOŚCI:

  3.1. Za wykonanie zlecenia, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności należności (kwoty brutto) na konto bankowe wskazane na fakturze pro-forma lub fakturze VAT lub płatność gotówką.

  3.2. Klient również ma możliwość zapłaty za pomocą portali WeTransfer, Paypal oraz PayU.

  4. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  4.1. Agencja umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

  5. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  5.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Agnecję jest odpłatne.

  5.2. W momencie składania zamówienia Klient ma świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty (przycisk „zamawiam i płacę”)

  5.3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  5.3.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Klienta.

  5.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  5.5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  5.6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  5.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  6. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

  6.1. Po oddaniu projektu do weryfikacji Klienta, Klient ma 7 dni na wskazanie ewentualnych uwag. Agencja zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia ponownych uwag, jeśli w sposób oczywisty będą one zmierzać do wydłużenia terminu oddania projektu przez Agencję.

  6.2. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumiem stron lub w konkretnych przypadkach, które reguluje Kodeks Cywilny.

  7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  7.1. Reklamację może złożyć każdy klient, który zrealizował zamówienie.

  7.2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na adres e- mailowy obsluga@owocni.pl lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby firmy Owocni.pl Mariusz Słowik

  7.3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Agencję. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

  7.4 Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie reklamacji. Owocni.pl Mariusz Słowik rozpatrzy reklamację Klienta w terminie do 14 dni roboczych.

  7.5 Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail lub na piśmie na adres wskazany do korespondencji listem poleconym.

  8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  8.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronach internetowych pod adresami: owocni.pl, www.copywriting.pl, www.logofirmowe.pl, www.etworzenie.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Owocni.pl Mariusz Słowik. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości stron, bez zgody Usługodawcy.

  8.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony alfabravo.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  9.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są domyślnie zgodnie z prawem polskim. Chyba że Strony umówiły się za pośrednictwem umowy inaczej.

  9.2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 9.3. Strony uzgadniają, iż ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy w pierwszej kolejności rozstrzygane będą polubownie. 9.4 W braku porozumienia, w ciągu 30 dni od zgłoszenia sprawy spornej przez jedną ze stron, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Klienta. 9.5 W sytuacji uznania na mocy prawomocnego wyroku jednego lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy. 9.6. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

  9.3. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

  INETGRALNĄ CZĘŚĆ REGULAMINU STANOWI PONIŻSZE OŚWIADCZENIE

  § 1

  1. Owocni.pl Mariusz Słowik oświadcza, że dysponuje Licencją Standardową banku zdjęć Shutterstock na używanie, powielanie, zmianę lub pokazywanie dzieła.

  2. Owocni.pl Mariusz Słowik oświadcza, że korzystanie z dzieła przez Klienta zgodnie z Licencją Standardową banku zdjęć shutterstock nie będzie naruszać praw osób trzecich.

  3. Owocni.pl Mariusz Słowik oświadcza, iż zezwala Klientowi na wykorzystanie dzieła tylko i wyłącznie na określonych polach eksploatacji.

  4. Owocni.pl Mariusz Słowik oświadcza, iż Niniejsza Umowa nie przekazuje Klientowi żadnego tytułu prawnego do Dzieła ani udziału w nim.  § 2

  1. Klient oświadcza, iż przejmuje odpowiedzialność wobec banku zdjęć Shutterstock za wykorzystanie dzieła niezgodnie z przekazaną mu Licencją Standardową.

  2. Klient oświadcza, iż przejmuje odpowiedzialność względem osób trzecich odnośnie roszczeń z praw autorskich.

  3. W razie podniesienia roszczeń przez bank zdjęć Shutterstock lub osoby trzecie przeciwko Owocni.pl Mariusz Słowik na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do Utworu lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem przez Klienta z Utworu niezgodnie z postanowieniami Umowy, Klient zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Owocni.pl Mariusz Słowik z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

  4. Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem oraz treścią Licencji Standardowej banku zdjęć Shutterstock, które stanowią integralną część niniejszego oświadczenia.

  5. Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem Systemu PayU lub Systemu PayPal lub regulaminem swojego banku w zależności od wybranej płatności.