Skuteczna strona gminy, miasta, urzędu

Dobre przykłady

Chcesz poprawić wizerunek gminy, miasta, powiatu lub urzędu, zaangażować odbiorców i usprawnić komunikację z nimi? Profesjonalna i atrakcyjna strona internetowa to jeden ze sposobów!

Zobacz inspirujące przykłady profesjonalnych projektów graficznych, które poprawiają wizerunek lokalny, przyciągają i angażują mieszkańców.

Skuteczna strona gminy, miasta

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Właściwie zaprojektowana strona gminy, miasta czy urzędu znacząco poprawia wizerunek i komunikację z obywatelami. To przynosi wiele korzyści, np. zmniejszenie kolejek interesantów. Wyzwaniem stron instytucji jest fakt, że muszą być zrozumiałe dla młodego pokolenia, ale też dla osób starszych czy niepełnosprawnych. Masz wiele grup docelowych, a strona musi odpowiadać na potrzeby ich wszystkich.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > strona gminy-miasta

Polskie mia­sta prze­cho­dzą coraz bar­dziej uda­ne trans­for­ma­cje.

Gminy otrzy­mu­ją nowe obo­wiąz­ki, a miesz­kań­cy są czę­sto lokal­ny­mi patrio­ta­mi wła­snych dziel­nic. Starostwa powia­to­we są coraz bli­żej przed­się­bior­ców i zwy­kłych obywateli.

Jednak te wszyst­kie urzę­dy i insty­tu­cje nie zawsze wie­dzą, jak pochwa­lić się suk­ce­sa­mi na wła­snej stro­nie inter­ne­to­wej.

Pokaż się z nowo­cze­snej, atrak­cyj­nej i peł­nej suk­ce­sów stro­ny. Dobre projekty stron www są wła­śnie po to!

Strona gminy, miasta - miej­sce w globalnej sie­ci dla lokal­nych spraw

Choć urzę­dy codzien­nie zała­twia­ją wie­le skom­pli­ko­wa­nych spraw i pomagają w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów współ­cze­sne­go spo­łe­czeń­stwa, ich stro­ny inter­ne­to­we wyglą­da­ją czę­sto jak z innej epo­ki. Bynajmniej nie z przy­szłej.

Strona gminy, miasta i urzędu o archaicznej budo­wie ser­wi­sów, brak najpotrzebniejszych infor­ma­cji w widocz­nym miej­scu, męczą­ca wzrok kolo­ry­sty­ka, skom­pli­ko­wa­na nawi­ga­cja, brak dopa­so­wa­nia do urzą­dzeń mobil­nych - to „głów­ne grze­chy” stron inter­ne­to­wych pol­skich urzę­dów.

Co zro­bić, by być bli­żej ludzi i sku­tecz­niej wyko­rzy­stać poten­cjał internetu dla potrzeb gmi­ny, mia­sta, dziel­ni­cy czy sta­ro­stwa?

Urząd od nowoczesnej strony

Zadbaj o prze­my­śla­ną archi­tek­tu­rę infor­ma­cji. Niech ich gra­da­cja odpo­wia­da naj­częst­szym celom wizyt inter­nau­tów na stro­nie.

Dobry pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej uwzględ­nia wie­le czyn­ni­ków. Od wyżej wspo­mnia­nej infor­ma­cyj­no­ści, poprzez prze­kie­ro­wy­wa­nie do odpo­wied­nich dzia­łów i łatwość dopa­so­wa­nia do potrzeb użyt­kow­ni­ka, aż po pra­wi­dło­we wyświe­tla­nie na urzą­dze­niach mobil­nych.

Responsive Web Design (RWD) na stronie miasta

Dzięki sto­so­wa­niu tej meto­dy pro­jek­to­wa­nia, stro­na miasta będzie się wyświe­tla­ła per­fek­cyj­nie na każ­dym urzą­dze­niu: lap­to­pie, table­cie, smartfonie.

Pod jed­nym adre­sem url będzie jed­na­ko­wa treść, w ukła­dzie dopasowanym do urzą­dze­nia, na któ­rym jest otwie­ra­na.

To wszyst­ko powo­du­je, że teraz wszel­kie dzia­ła­nia opty­ma­li­za­cyj­ne wystar­czy prze­pro­wa­dzić raz, stro­na będzie oszczęd­niej obcho­dzi­ła się z zaso­ba­mi ser­we­ra, a utrzy­ma­nie ser­wi­su jest mniej cza­so­chłon­ne - zatem tań­sze.

RWD sprawdza się nie tyko na stronie miasta, ale też stronach gmin, urzędów i wszystkich innych.

Nowoczesna strona miasta - przykład

Inspiracje regio­na­mi - jak zna­leźć kom­pro­mis przy two­rze­niu stro­ny?

Przykłady stron inter­ne­to­wych urzę­dów poka­zu­ją, że czę­sto roz­po­czę­to reali­zo­wa­nie nowo­cze­snej kon­cep­cji, wpro­wa­dzo­no świe­żo wyglą­da­ją­cy logo­typ, odważ­ne hasła pro­mo­cyj­ne, uru­cho­mio­no roz­licz­ne meto­dy promocji.

Jednak prze­glą­da­jąc kon­kret­ne witry­ny łatwo zauwa­żyć, że pogo­dze­nie stro­ny este­tycz­nej z infor­ma­cyj­ną, spo­łecz­ną i mar­ke­tin­go­wą jest zadaniem, któ­re­mu nie­zwy­kle trud­no spro­stać.

Urzędnik też inter­nau­ta

Wszyscy jeste­śmy inter­nau­ta­mi i coraz chęt­niej się­ga­my po nowe for­my korzy­sta­nia z tego medium.

Odświeżenie wize­run­ku stro­ny gminy, miasta czy urzę­du musi zatem uwzględ­niać aktu­al­ne tren­dy i pro­gno­zy tech­no­lo­gicz­ne.

Jednak rów­nie istot­ne jest zapre­zen­to­wa­nie god­nej opra­wy gra­ficz­nej, odpo­wied­nie­go miej­sca na róż­ne for­my kon­tak­tu z użyt­kow­ni­ka­mi, ale tkajże nie­zbęd­nych uła­twień dla osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych.

Uwzględnienie tych wszyst­kich czyn­ni­ków zaowo­cu­je nie tyl­ko usprawnioną komu­ni­ka­cją, ale tak­że zna­czą­co popra­wi wize­ru­nek.

Strony gmin, miast i stanów - dobry przykład

Dla mieszkańców, społeczności i firm - dobra strona miasta i gminy

Zyskiem z prze­pro­jek­to­wa­nia stro­ny mia­sta, gmi­ny czy sta­ro­stwa jest zwięk­szo­na komu­ni­ka­tyw­ność i popra­wa opi­nii miesz­kań­ców o urzę­dzie.

Dzięki poda­niu infor­ma­cji w atrak­cyj­nej i prze­my­śla­nej for­mu­le, nie tyl­ko zmniej­szysz kolej­ki inte­re­san­tów, ale tak­że dotrzesz do osób mło­dych, które tak trud­no zachę­cić do zain­te­re­so­wa­nia spra­wa­mi lokal­nej społeczności.

Dobry gospo­darz potra­fi nie tyl­ko prze­pro­wa­dzać zmia­ny, zarzą­dzać i inspi­ro­wać, ale powi­nien tak­że wycho­dzić naprze­ciw ocze­ki­wa­niom.

Dlatego wspól­nie z Tobą zasta­no­wi­my się nad rolą i miej­scem mediów społecznościowych na nowej stro­nie inter­ne­to­wej.

W tej kwe­stii nie mamy dla Ciebie goto­we­go roz­wią­za­nia. Musimy Cię najpierw zapy­tać jaka for­ma komu­ni­ka­cji z użyt­kow­ni­kiem jest dla Ciebie naj­bar­dziej pożą­da­na.

Zyskaj miejsce, gdzie informacja spotyka się z pasją

Odsłaniając nowy ser­wis www idziesz z duchem cza­su.

Pokazujesz, że każ­dy miesz­ka­niec, któ­ry sko­rzy­sta z internetu, w łatwy i przy­jem­ny spo­sób może dotrzeć do aktu­al­no­ści z regio­nu, komu­ni­ka­tów zwią­za­nych z dzia­ła­niem urzę­du, a tak­że odszu­kać temat, któ­ry jest mu szcze­gól­nie bli­ski.

Czy inte­re­su­ją go aktu­al­ne komu­ni­ka­ty władz, wyni­ki lokal­nej dru­ży­ny spor­to­wej na zawo­dach, czy aktu­al­ny reper­tu­ar pobli­skie­go teatru - w nowym pro­jek­cie każ­da sfe­ra dzia­ła­nia znaj­dzie się w łatwym do odszukania miej­scu.

A być może pra­gniesz, by ser­wis infor­mo­wał tak­że o peł­nej ofer­cie kulturalnej oraz edu­ka­cyj­nej regio­nu, poka­zy­wał jego archi­tek­to­nicz­ne ciekawostki i pre­zen­to­wał gale­rię naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych miejsc?

Najlepsze stro­ny gmin, miast i urzędów korzy­sta­ją z bogac­twa doświad­czeń

Obserwujemy internet od lat, dla­te­go dopa­su­je­my pro­jek­ty stron internetowych do Twoich ocze­ki­wań i potrzeb użyt­kow­ni­ków, któ­rych chcesz do ser­wi­su przy­cią­gnąć.

Harmonijne połą­cze­nie wygó­ro­wa­nych ocze­ki­wań współ­cze­sne­go internauty z misją mia­sta, powia­tu czy gmi­ny, wyma­ga wdro­że­nia nowoczesnych mecha­ni­zmów i zasto­so­wa­nia inte­li­gent­nych roz­wią­zań.

Zaprezentujemy Ci je w peł­ni i spra­wi­my, że nowa stro­na inter­ne­to­wa będzie praw­dzi­wym powo­dem do dumy. Napisz do nas i porozmawiajmy o Twojej stronie.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5