Skuteczna strona korporacyjna

Dobre przykłady stron biznesowych

Pozyskuj więcej klientów za pośrednictwem swojej strony korporacyjnej. W tym artykule dowiesz się jak skutecznie komunikować markę i wartości swojej korporacji online.

Sprawdź listę rzeczy, które nie mogą umknąć Twojej uwadze. Zainspiruj się przykładami świetnych stron korporacyjnych.

Dobra strona korporacyjna

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Strona korporacyjna to nie tylko wizytówka Twojego biznesu, ale narzędzie do zwiększania sprzedaży. Dobry projekt i treść, która odpowiada na potrzeby Twoich klientów korporacyjnych pomogą Ci to osiągnąć. Konwersja - to ona powinna być wyznacznikiem optymalizacji Twojej strony biznesowej.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > strona korporacyjna

Świat gna do przo­du, inter­net wypeł­nia się po brze­gi stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi kon­ku­ren­cji. Wszyscy chcą się prze­nieść do wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, a że to zja­wi­sko wciąż nowe – nie każ­dy wie, jak ten temat ugryźć. Szczególnie, że tu, w obrę­bie inter­ne­tu, rze­czy zmie­nia­ją się w tem­pie eks­pre­so­wym.

Zaledwie parę lat temu wystar­czy­ło mieć jakąś tam, prze­cięt­ną „stron­kę”, by móc zaist­nieć. Dzisiaj kon­ku­ren­cja jest zbyt przy­tła­cza­ją­ca, by pro­jek­ty śred­niej jako­ści mia­ły szan­se się wyróż­nić i wybić sku­tecz­no­ścią. A to wca­le nie pro­sta spra­wa. Biznesowa stro­na inter­ne­to­wa, aby była war­to­ścio­wa, nie tyl­ko musi być ład­na este­tycz­nie, ale powin­na speł­niać cały sze­reg innych wyma­gań. Łatwość obsłu­gi, czy­tel­ność, wyso­ka zawar­tość mery­to­rycz­na, dosto­so­wa­nie do urzą­dzeń mobil­nych, wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji, a tak­że pra­wi­dło­wa archi­tek­tu­ra – to jed­ne z klu­czo­wych ele­men­tów napraw­dę dobrej stro­ny www. Jeśli wła­śnie takiej ocze­ku­jesz, jeste­śmy goto­wi ją dla Ciebie zre­ali­zo­wać. Powierzając zada­nie Owocnym, możesz być pewien, że wkrót­ce otrzy­masz pro­jekt wyróż­nia­ją­cy się nowo­cze­sno­ścią, a przy tym prak­tycz­ny i dopa­so­wa­ny spe­cjal­nie do Twoich potrzeb.

Korporacja z kiepską strona www jest jak marynarz z dziurawym statkiem

Dziurawym stat­kiem nie dopły­nie się do celu, a i ryzy­ko zato­nię­cia jest spo­re. Szczególnie gdy na kar­ku czuć pirac­ki oddech kon­ku­ren­cji. By rejs oka­zał się uda­ny, war­to zadbać o jakość swo­je­go stat­ku. Dobrze, by był nowo­cze­sny – to gwa­ran­tu­je kom­fort. W świe­tle tej meta­fo­ry spró­buj­my dopo­wie­dzieć na pyta­nie, co w przy­pad­ku stron inter­ne­to­wych ozna­cza okre­śle­nie „nowo­cze­sność”?

Nowoczesna strona korporacyjna - 4 cechy

Solidna podstawa funkcjonowania firmy

Strona inter­ne­to­wa to już nie tyl­ko wizy­tów­ka, na któ­rej klient znaj­dzie dane adre­so­we, e-mail czy tele­fon przed­się­bior­stwa. Strona www wykra­cza rów­nież dale­ko poza suche przed­sta­wie­nie ofer­ty i port­fo­lio. Dzisiaj to ona może stać się auten­tycz­nym narzę­dziem wspie­ra­ją­cym sprze­daż, a nawet orga­ni­zu­ją­cym pra­cę całej fir­my. System rezer­wa­cji, roz­bu­do­wa­ny sklep inter­ne­to­wy, (jak poka­zu­je­my tu) cała masa mniej­szych i więk­szych funk­cji, któ­re sku­tecz­nie i na bie­żą­co uspraw­nia­ją dzia­łal­ność przed­się­bior­stwa, obni­ża­ją kosz­ty i oszczę­dza­ją czas. Taka stro­na to praw­dzi­wy skarb. To wię­cej niż pra­cow­nik.


Wygląd – przede wszystkim prostota

Świat inter­ne­tu prze­cho­dził przez róż­ne fazy, by w koń­cu zna­leźć spo­sób na stro­ny inter­ne­to­we naj­bar­dziej przy­ja­zne dla odbior­cy. Jesteśmy w punk­cie, w któ­rym oka­za­ło się, że pro­sto­ta jest abso­lut­nie bez­kon­ku­ren­cyj­na. Estetyczna opra­wa gra­ficz­na przy­cią­ga, zachę­ca i sprze­da­je. Wbrew pozo­rom zapro­jek­to­wa­nie takiej stro­ny nie jest łatwe. Tylko zmysł dobre­go pro­jek­tan­ta stron www wspar­ty doświad­cze­niem i wie­dzą na temat odpo­wied­niej archi­tek­tu­ry tre­ści jest w sta­nie skon­stru­ować praw­dzie, inter­ne­to­we, a przede wszyst­kim sku­tecz­ne cudeń­ka.


Czas na mobile

Dzisiaj inter­net moż­na mieć nawet w kie­sze­ni. Ludzie coraz czę­ściej korzy­sta­ją z tej moż­li­wo­ści, buszu­jąc po sie­ci za pomo­cą tele­fo­nów komór­ko­wych, table­tów czy smart­fo­nów. Należy zda­wać sobie spra­wę z tego, że licz­ba mobil­nych użyt­kow­ni­ków inter­ne­tu wciąż będzie rosnąć. W tym świe­tle nowo­cze­sne pro­jek­to­wa­nie stron inter­ne­to­wych = Responsive Web Design. Projektowanie stron inter­ne­to­wych z myślą jedy­nie o stan­dar­do­wych wymia­rach moni­to­ra to duży błąd. Na komór­ce czy table­cie takie witry­ny są znacz­nie mniej czy­tel­ne i znie­chę­ca­ją odbior­cę. Każda stro­na inter­ne­to­wa, by przy­no­sić odpo­wied­nie rezul­ta­ty i speł­niać ocze­ki­wa­nia powin­na być zatem dosto­so­wa­na do wiel­ko­ści róż­nych urzą­dzeń.

„Co pią­ty Polak korzy­sta z Internetu za pomo­cą urzą­dze­nia mobil­ne­go. Liczba tego typu użyt­kow­ni­ków powięk­sza się z każ­dym dniem”.


Wysoki współczynnik konwersji (ang. Conversion rate)

A co to? – ktoś spy­ta. Śpieszymy z odpo­wie­dzią. Wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji na stro­nie www może­my spraw­dzić pro­stym rów­na­niem okre­śla­ją­cym licz­bę zre­ali­zo­wa­nych poprzez stro­nę celów, dzie­ląc ją przez licz­bę odbior­ców. Czym są zre­ali­zo­wa­ne cele? To wszyst­kie dla Ciebie waż­ne czyn­no­ści, wyko­na­ne przez użyt­kow­ni­ka stro­ny, czy­li pobra­nie ofer­ty, zapi­sa­nie się do new­slet­te­ra, zro­bie­nie rezer­wa­cji czy zaku­pie­nie pro­duk­tu. Skuteczna i nowo­cze­sna stro­na www to miej­sce, na któ­re poten­cjal­ni klien­ci nie tyl­ko wcho­dzą i je oglą­da­ją, ale na któ­rym podej­mu­ją ocze­ki­wa­ne dzia­ła­nia. To prze­cież przede wszyst­kim one przy­no­szą Ci zyski. Jak zwięk­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji? Da się to osią­gnąć jedy­nie za pomo­cą dobre­go, mądre­go pro­jek­tu wspar­te­go wie­dzą na temat zacho­wań kon­su­men­ta. Owocni gwa­ran­tu­ją wła­śnie taki pro­jekt.

Strona biznesowa musi być przełożona na namacalny zysk

Powyższe infor­ma­cje na pew­no pomo­gły Ci mniej wię­cej zorien­to­wać się, czym obec­nie jest nowo­cze­sna stro­na www. Teraz poroz­ma­wiaj­my o korzy­ściach. Co możesz zyskać dzię­ki takiej stro­nie?

Zwiększenie zysków. W świe­cie, w któ­rym inter­net jest naj­po­tęż­niej­szym narzę­dziem, dobrze skon­stru­owa­na, nowo­cze­sna stro­na inter­ne­to­wa prze­kła­da się na nama­cal­ny zysk. Klienci czer­pią z Twojej stro­ny, jak naj­wię­cej, doko­nu­ją trans­ak­cji, inte­res pręż­nie się roz­wi­ja.

Czas. Nowoczesna stro­na inter­ne­to­wa pra­cu­je jak nama­cal­ny pra­cow­nik. Albo kil­ku pra­cow­ni­ków.

Prestiż. Posiadając dobrze sku­tecz­ną i nowo­cze­sną stro­nę inter­ne­to­wą, Twoja fir­ma zysku­je pre­stiż i sta­je się bar­dziej zna­czą­ca na ryn­ku. Dołącza tym samym do gro­na naj­lep­szych part­ne­rów biz­ne­so­wych, któ­rym war­to zaufać.


Projektowanie stro­ny inter­ne­to­wej to skom­pli­ko­wa­ny pro­ces. Tylko zespół, któ­ry zna się na rze­czy, jest zło­żo­ny z pasjo­na­tów i spe­cja­li­stów, jest w sta­nie zre­ali­zo­wać Twoje ocze­ki­wa­nia. Jeśli ocze­ku­jesz więc kor­po­ra­cyj­nej stro­ny inter­ne­to­wej, któ­ra przy­no­si nama­cal­ne zyski, jeste­śmy goto­wi, by Ci pomóc. Owocni to zespół spe­cja­li­stów i pasjo­na­tów. Znamy się na rze­czy, wie­my, jak stwo­rzyć stro­nę www, któ­ra nie tyl­ko wyróż­ni Cię pośród kon­ku­ren­cji, a przy tym będzie speł­nia­ła wszyst­kie inne wyma­ga­nia współ­cze­sne­go inter­ne­tu. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą i bez­płat­ną ofer­tę pod nume­rem tele­fo­nu 660 970 980.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5