Responsywność strony

Projektowanie stron responsywnych: 7 zasad

Jeśli na poważ­nie myślisz o biz­ne­sie w sie­ci, to powi­nien być Twój obo­wiąz­kowy arty­kuł! Stworzenie strony skutecznie sprzedającej na każdym urządzeniu nie musi być trudne.

Oto poradnik, jak stworzyć responsywną stronę. Zebrałem dla Ciebie wskazówki, które działają na naszej stronie i witrynach setek naszych klientów.

Responsywne strony internetowe

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

40% wszystkich zakupów dokonywanych jest za pośrednictwem urządzeń mobilnych, a użytkownicy kupujący tą drogą wydają nawet dwa razy więcej! Responsywne strony internetowe to konieczność! Poprawiają doświadczenie użytkownika i robotów Google - zdobywają więcej darmowego ruchu.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > responsywnosc strony

Responsywne strony www to konieczność dla obecności firmy w sieci

Tworzenie stron responsywnych daje firmom przewagę w wyścigu o klienta.

Dzieje się tak z kilku powodów.

Twoi klienci korzystają ze smartfona i chcą móc natychmiast sprawdzić niezbędne informacje na Twojej witrynie.

55%

Ponad 55% całego ruchu w sieci pochodzi z urządzeń mobilnych

92%

92% użytkowników regularnie korzysta z internetu również na smartfonie

72%

72% użytkowników preferuje strony responsywne i przyjazne urządzeniom mobilnym

37%

37% użytkowników preferuje zakup od marki, która posiada stronę responsywną i dopasowaną do potrzeb urządzeń mobilnych

73%

Ponad 73% projektantów podkreśla, że powodem opuszczania stron, jest brak dostosowania do urządzeń mobilnych

90%

Nawet 90% użytkowników dokona zakupu u konkurencji, jeśli ich doświadczenie ze stroną nie będzie dobre

Dokonując zakupów na urządzeniu mobile chętniej otwieramy portfele - wydajemy średnio nawet dwa razy więcej niż na zwykłym komputerze.

Nie stać Cię na to, aby Twoja strona nie była responsywna!

Musisz znać pojęcie responsywność. Co to takiego?

Responsywność strony (RWD) - co to takiego?

Mówiąc najprościej, responsywność to zdolność strony internetowej do dopasowania się wyglądem do rozmiaru ekranu, na jakim jest wyświetlana.

Nieresponsywny design ma jeden roz­miar, jak wydru­ko­wa­ny pla­kat. To ozna­cza, że na urzą­dze­niu z małym ekra­nem zosta­nie albo zmniej­szo­ny do maleń­kich, nie­czy­tel­nych roz­mia­rów, albo użyt­kow­nik będzie musiał prze­wi­jać go w górę i w dół, w pra­wo i w lewo. Niefajnie.

Jeśli miałeś kiedyś do czynienia z nieresponsywną stroną wiesz, z jaką frustracją łączy się znalezienie na niej czegokolwiek.

W takich warunkach kupowanie to ostatnie na co użytkownik ma ochotę.

Frustracja w korzystaniu z jakichkolwiek urządzeń prowadzi wyłącznie do jednego: zamknięcia strony. Nie chcesz tego w kontekście swojej witryny.

Oprócz pojęcia: “strona responsywna (mobile responsive)” spotkałeś się pewnie również ze “stroną przyjazną urządzeniom mobilnym (mobile friendly)”.

W przypadku Responsive Web Design, czyli RWD niektóre elementy mogą być ukryte lub zmniejszone. Strona mobilna jest “odchudzona” w stosunku do wersji pełnowymiarowej, widocznej na laptopie czy ekranie PC.

Strona mobile friendly dostosowuje się gładko do wielkości ekranu urządzenia, ale zachowuje wszystkie swoje funkcjonalności.

Oznacza to, że niektóre elementy mogą być bardzo niewielkie lub trudne do kliknięcia. Taka strona zazwyczaj też wolno się wczytuje, co jest spowodowane wielkością grafik.

Mobilność zmusza do skupiania na esencji oferty. Nie ma w niej miejsca na puste słowa i nic niewnoszące funkcje.

Nie pozostawiaj decyzji o tym, które elementy pominąć, ukryć lub zmniejszyć przypadkowi.

Responsywne strony wymagają zaangażowania osób, które znają się na UX, czyli user experience. W skrócie: na tym, jak użytkownicy korzystają z narzędzi i usług internetowych.

Projektowanie stron responsywnych zajmuje więcej czasu. Efekty dają więcej zysków

Jak moż­na się spo­dzie­wać, nie­za­leż­ne pro­jek­to­wa­nie trzech/czte­rech różnych ukła­dów zaj­mie wię­cej cza­su.

Projektowanie stron responsywnych wymaga przemyślenia wielu kwestii:

Priorytety poszczególnych elementów: czy wszystkie grafiki widoczne na desktopie są niezbędne? Czy w obecnej formie są czytelne na wszystkich urządzeniach?

1

Optymalna wielkość fontów: nikt nie będzie czytał Twojego tekstu z lupą

3

Wielkość i wygląd przycisków: wygoda użytkownika to podstawa

5

Liczba kolumn: na ekranie laptopa dobrze prezentuje się kilka kolumn. Na smartfonie jedna sprawdza się zazwyczaj najlepiej

2

Długość linijki: co ciekawe, tekst na mobile może być proporcjonalnie szerszy względem ekranu niż na ekranie laptopa

4

Umiejscowienie reklam: trzeba przewidzieć to, jak się będą zachowywać na różnych ekranach

6

Niezbędnym mini­mum są obec­nie dwa desi­gny uwzględniające różne rozdzielczości: dla tele­fo­nów i stan­dar­do­wych moni­to­rów kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych.

Responsive Web Design to must have stron tworzonych w Owocnych. Jesteśmy tutaj, gdybyś potrzebował dopracowanej w detalach strony responsywnej, zoptymalizowanej do zbierania konwersji.

Jak projektuje się strony responsywne?

Kiedyś rozpoczynano od projektowania strony na desktop, a następnie przechodzono do wersji mobilnej. To już nieaktualne.

Mobile First! Najpierw wersja mobilna - to najlepszy sposób projektowania marketingu, który działa.

Każdy z nas spogląda na swój smartfon średnio 58 razy dziennie, co przekłada się na ok. 3h 15 min korzystania z telefonu każdego dnia.

40%

Już nawet 40% wszystkich zakupów w sieci dokonywanych jest za pomocą smartfonów

Smartfon stał się nie tylko dodatkiem do komputera. Dla wielu klientów jest wręcz ważniejszy.

Projektowanie stron responsywnych powinno wychodzić od mobilnych urządzeń.

Urządzenia mobil­ne wyma­ga­ją od zespo­łów pro­jek­to­wych sku­pie­nia się na tyl­ko naj­waż­niej­szych danych i funk­cjach. Na małych ekra­nach po pro­stu nie ma miej­sca na zbęd­ne, nie­po­trzeb­ne ele­men­ty.

Obecnie przy pro­jek­to­wa­niu i ana­li­zie kon­cep­cji wszyst­ko musi zostać wzię­te pod uwa­gę ze wzglę­du na ela­stycz­ność.

Ustalamy style/kolory/ilustracje, ale pozy­cja i roz­miar nie muszą już być nie­zmien­ne. To ozna­cza, że zro­zu­mie­nie celów, pozna­nie odbior­ców i hie­rar­chii pro­jek­tu jest teraz waż­niej­sze niż kie­dy­kol­wiek.

Kie­dy naj­pierw pro­jek­tu­jesz wer­sję mobil­ną, efek­tem jest pro­dukt skoncentrowany na naj­waż­niej­szych zada­niach, któ­re ma zre­ali­zo­wać strona, bez niepotrzebnych dodat­ków i ogól­ne­go cha­osu w inter­fej­sie.

Mobilność zwiększa możliwości

Nowe plat­for­my dla apli­ka­cji mobil­nych wprowadzają cie­ka­we moż­li­wo­ści, któ­re zostawiają prze­glą­dar­ki dla kom­pu­te­rów stacjonarnych w tyle.

Weź pod uwa­gę nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści ofe­ro­wa­ne dewe­lo­pe­rom przez iPhone’y Apple’a czy plat­for­my Google Android.

Zalicza się do nich m.in. dokład­ne infor­ma­cje na temat loka­li­za­cji dzię­ki systemowi GPS, orien­ta­cja w tere­nie dzię­ki cyfro­we­mu kom­pa­so­wi, wprowadzanie danych za pomo­cą jed­ne­go lub kil­ku jed­no­cze­snych gestów dzię­ki opcji mul­ti-touch, pozy­cjo­no­wa­nie urzą­dze­nia za pomo­cą akce­le­ro­me­tru i wie­le innych.

Jeśli nadal do Ciebie nie przemawiają te argumenty, to powinien to zrobić kolejny.

Google automatycznie priorytetyzuje zawartość mobilnej wersji Twojej witryny. Oznacza to, że strony, które dobrze się prezentują na urządzeniach mobilnych mają duże szanse na wyświetlanie w wynikach wyszukiwania ponad tymi, które responsywne nie są.

Co więcej, Google posiada zestaw wskaźników do oceny aspektów technicznych i sposobu działania witryny - Page Experience Update.

W ustalaniu kolejności wyników wyszukiwania bierze pod uwagę m.in. prędkość ładowania strony, to czy korzysta z tzw. elastycznych systemów siatki, “odchudzonych” na potrzeby smartfonów obrazów.

39%

39% użytkowników opuszcza stronę, jeśli obrazy ładują się zbyt długo

Stosowanie się do praktyk mobile first znacznie poprawia wydajność SEO, a to przekłada się na ruch na Twojej stronie.

Gdy strona firmowa jest RWD masz szansę na lepszą widoczność w sieci.

Tworzenie stron responsywnych, które sprzedają

Co powinno być priorytetem na samej stronie, która jest odpowiednia dla wszystkich urządzeń?

Wezwanie do działania

Ekrany urządzeń mobilnych są niewielkie. Musisz nadać priorytet informacjom, które umieszczasz w tej przestrzeni. Najważniejszą z nich jest wezwanie do działania CTA, więc musi być na samej górze.

Krótkie, treściwe informacje

To, że na co dzień korzystamy głównie ze smartfonów, wpłynęło również na to, jak korzystamy z internetu na komputerach stacjonarnych. Preferujemy krótkie, jasne teksty. Hasła, zamiast pustosłowia.

Strona responsywna to nie esej ani powieść. Pilnuj głównego wątku. Zamieszczaj wyłącznie istotne dla odbiorcy informacje.

Reszta i tak znudzi odbiorcę lub zginie w szumie informacyjnym.

Prosta nawigacja

Menu powinno być przejrzyste tak samo, jak informacje na stronie. Nie każ użytkownikowi szukać tego, na czym mu zależy.

Na dużych ekranach dobrze sprawdza się menu poziome (horyzontalne). Natomiast na urządzeniach mobilnych mniejszych od tabletu - wygodniejsze jest menu pionowe (wertykalne).

Łatwe poruszanie się po Twojej stronie powinno być priorytetem. Nie ma nic bardziej frustrującego niż maleńkie linki, do których ciężko dosięgnąć kciukiem.

Przyciski zamiast linków

Linki tekstowe sprawdzają się w treści artykułu. Ale jeśli chcesz, aby użytkownik mobilny naprawdę w coś kliknął, podaj mu to w formie przycisku.

Na urządzeniach mobilnych przyciski muszą być odpowiednio duże i wyraźne, aby wygodnie było w nie kliknąć. Zawsze powinno towarzyszyć im odpowiednie CTA.

Prosta finalizacja płatności

Popraw mobilne doświadczenia zakupowe swoich klientów.

Integruj intuicyjne opcje płatności cyfrowych.

W erze PayU i Google Wallet, konsumenci oczekują płynności i bezpieczeństwa. Upewnij się, że Twoja strona wspiera te nowoczesne metody płatności.

Skup się na funkcjonalności automatycznego uzupełniania. W świecie, gdzie każda sekunda jest na wagę złota, nie możesz pozwolić, by Twoi klienci tracili czas na wpisywanie informacji, które mogą być automatycznie wypełnione.

Każda dodatkowa sekunda czy kliknięcie w procesie zakupowym zwiększa ryzyko porzucenia koszyka. Twoim celem jest stworzenie ścieżki zakupowej tak płynnej, jak to tylko możliwe.

Optymalizacja obrazów

Strony internetowe muszą ładować się szybko. To, co najczęściej je spowalnia, to zbyt duże grafiki.

Istnieją sposoby na “odchudzenie” grafik z nadmiarowych megabajtów bez utraty jakości obrazu. Stworzenie strony responsywnej to jeden z najskuteczniejszych.

Czytelne fonty

Przy wyborze czcionki na stronę mobilną, zawsze pamiętaj o dwóch rzeczach: prostocie i funkcjonalności. Wybieraj czcionki, które są łatwe do odczytania na mniejszych ekranach.

Pomimo że pewne czcionki mogą wyglądać świetnie na dużym ekranie komputera, na urządzeniu mobilnym mogą być nieczytelne i frustrujące.

Niektóre stylizowane czcionki mogą wymagać więcej czasu na załadowanie, co wpływa negatywnie na prędkość strony.

Chcesz stworzyć stronę responsywną dla swojej firmy, która ma to wszystko?

Tu nie cho­dzi o kolej­ne “mod­ne” funk­cje, tyl­ko o zwięk­sze­nie współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji i lep­szą zamia­nę odwie­dza­ją­cych w praw­dzi­wych klien­tów.

W czasach, gdzie większość użytkowników to użytkownicy mobilni, sprzedaż online w dużej mierze zależy od tego, jak Twoja strona radzi sobie na mobile.

Przygotujmy ją do lepszego pozyskiwania klientów! Napisz do nas po niezobowiązującą ofertę.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5