Strona dla firmy od A do Z.

Poznaj recepty genialnych twórców.

Przewodnik po tworzeniu strony dla firmy, która wygrya walkę o klienta.

> strona internetowa > projektowanie stron-dla-firm

W inter­ne­cie nie dosta­niesz dru­giej szan­sy, aby zro­bić dobre pierw­sze wra­że­nie. Strona fir­mo­wa, któ­ra wywie­ra naj­lep­sze wra­że­nie, w więk­szo­ści przy­pad­ków, zgar­nia klien­ta. Co waż­ne, każ­de­go klien­ta. Dziś, jutro i poju­trze. Ta sytu­acja jest inna niż w praw­dzi­wym świe­cie, w któ­rym Twój pro­fe­sjo­na­lizm i szan­sa poroz­ma­wia­nia z klien­tem sta­no­wią o sile Twojego biz­ne­su. Chcesz dowie­dzieć się jak pro­jek­to­wać nowo­cze­sne stro­ny fir­mo­we, któ­re wygry­wa­ją? Koniecznie prze­czy­taj ten arty­kuł.

Przyciągaj klientów i spraw, by do Ciebie wracali. Proste?

Projekty stron fir­mo­wych powin­ny być przej­rzy­ste, mini­ma­li­stycz­ne i boga­te w istot­ne infor­ma­cje w miej­scach, na któ­re każ­dy użyt­kow­nik tra­fi intu­icyj­nie. Dlatego etap opra­co­wy­wa­nia archi­tek­tu­ry infor­ma­cji w pro­ce­sie two­rze­nia fir­mo­wej stro­ny www odgry­wa tak klu­czo­wą rolę. Rozmieśćmy przy­ci­ski, ban­ne­ry, tre­ści i for­mu­la­rze kon­tak­tu w widocz­nych punk­tach stro­ny – naj­bar­dziej pożą­da­ne jest pierw­sze 300 pik­se­li od góry ekra­nu, ponie­waż na tym obsza­rze Twoi klien­ci kon­cen­tru­ją swo­ją uwa­gę.

Aby wyróż­nić się na tle kon­ku­ren­cji nie wystar­czy stwo­rzyć stro­ny www na sza­blo­nie. Powielanie sche­ma­tów zmniej­sza szan­sę na zaist­nie­nie w sie­ci. Strona fir­mo­wa powin­na być nie­sztam­po­wo wyko­na­ną ręcz­ną pra­cą pro­jek­tan­ta, spój­ną z pod­stro­na­mi. Piękny i spój­ny pro­jekt gra­ficz­ny ma szan­sę zachwy­cić użyt­kow­ni­ków i spra­wić, że pozo­sta­ną na fir­mo­wej stro­nie dłu­żej niż 3 sekun­dy – a to już ogrom­ny suk­ces. Zobacz przy­kła­dy naj­lep­szych pro­jek­tów stron dla fir­my, któ­ry­mi zachwy­ca się cały świat.

Strony dla firm, którymi zachwyca się cały świat.

Jak widać na wszyst­kich powyż­szych przy­kła­dach two­rze­nie nowo­cze­snych stron fir­mo­wych nie może obyć się bez per­fek­cyj­nych foto­gra­fii rekla­mo­wych. Żyjemy w kul­tu­rze obraz­ko­wej, tysią­ce bodź­ców i komu­ni­ka­tów zale­wa nas każ­de­go dnia. Aby wygrać bata­lię o uwa­gę odbior­cy powin­ni­śmy sto­so­wać ład­ne, budzą­ce cie­płe sko­ja­rze­nia licen­cjo­no­wa­ne foto­gra­fie, któ­re są alter­na­ty­wą do czę­sto powta­rza­ją­cych się w Internecie dar­mo­wych zdjęć. Inspiracje znaj­dziesz tutaj lub w swo­jej fir­mie – wystar­czy po nie się­gnąć!

Content is king - Zawartość jest królem.

Aby przy­kuć uwa­gę użyt­kow­ni­ka nie­zbęd­na jest sku­tecz­na
zawar­tość – hip­no­ty­zu­ją­ce nagłów­ki, waż­ne tek­sty rekla­mo­we
przed­sta­wio­ne wytłusz­czo­nym dru­kiem, per­swa­zyj­ne tek­sty,
któ­re prze­ko­nu­ją i zachę­ca­ją do akcji.


Według badań ponad 50% użyt­kow­ni­ków zwra­ca uwa­gę tyl­ko na
nagłów­ki - jeże­li jest on nie dość dobrze napi­sa­ny, Twoja stro­na
spo­tka się z dużym współ­czyn­ni­kiem odrzu­ceń. Nie prze­kła­da się
to wzmoc­nie­nie wize­run­ku, a co dopie­ro na wzrost sprze­da­ży
usług.

Zamiana odwiedzających w klientów – czyli tajemnica współczynnika konwersji

Skuteczny content na stronie firmowej

Jeśli trak­tu­jesz serio zasa­dy sku­tecz­ne­go pro­jek­to­wa­nia
fir­mo­wych stron inter­ne­to­wych, powi­nie­neś sku­piać się na
odbior­cach. Nie spo­czy­waj za szyb­ko na lau­rach - wyso­ką
sta­ty­sty­kę odwie­dzin stro­ny obróć w kli­kal­ność ele­men­tów,
któ­re przy­nio­są sprze­daż Twojej fir­mie. Tutaj do gry wcho­dzi
współ­czyn­nik kon­wer­sji. Co to takie­go i jak może pomóc Ci w
budo­wa­niu suk­ce­su Twojej fir­my?


Współczynnik kon­wer­sji jest to licz­ba zre­ali­zo­wa­nych celów
podzie­lo­na przez licz­bę odbior­ców. Celem może być sprze­daż
pro­duk­tu, zapi­sa­nie się na new­slet­ter czy wyko­na­nie
tele­fo­nu. Aby go uzy­skać wystar­czy podzie­lić ilość trans­ak­cji
(sprze­da­ży) lub innej pożą­da­nej przez nas akcji przez ilość osób,
któ­re odwie­dzi­ły naszą stro­nę. Średni współ­czyn­nik kon­wer­sji
wyno­si 2%. Najlepsze stro­ny mają go na pozio­mie aż 50%. A to
ozna­cza, że co dru­ga oso­ba wcho­dzą­ca na witry­nę doko­nu­je
porzą­da­ne­go dzia­ła­nia.


Czasem naj­prost­sze zabie­gi spra­wia­ją, że współ­czyn­nik
kon­wer­sji dia­me­tral­nie wzra­sta. Zmiana kolo­ru przy­ci­sków
nawo­łu­ją­cych do akcji, kolej­no­ści obra­zu z tek­stem, redak­cja
nagłów­ka. Przedstawiamy wska­zów­ki, któ­re zamie­nią zwy­kłych
obser­wa­to­rów w świa­do­mych klien­tów Twoich pro­duk­tów!

80% Odwiedzających stronę przeczyta tylko nagłówki.

Stworzenie per­swa­zyj­ne­go i zwię­złe­go nagłów­ka to pod­sta­wa sprze­da­ży, ale i wiel­ka sztu­ka. Jeśli zain­te­re­su­jesz odbior­cę nagłów­kiem to jest duża szan­sa, że zosta­nie Twoim klien­tem. Kluczem do suk­ce­su są testy. Przetestuj 3 napi­sa­ne przez Ciebie nagłów­ki i zobacz, któ­ry będzie naj­bar­dziej sku­tecz­ny. Nagłówek war­to przed­sta­wić w for­mie gra­ficz­nej, ponie­waż jest on wte­dy bar­dziej atrak­cyj­ny dla użyt­kow­ni­ka. Pamiętaj o przy­ci­skach nawo­łu­ją­cych do akcji (Call to action) i oznacz je kon­tra­sto­wym kolo­rem w sto­sun­ku do kolo­ry­sty­ki stro­ny. Czasem zmia­na kolo­ru przy­ci­sku bądź jed­ne­go sło­wa w komu­ni­ka­cie zwięk­sza­ją kon­wer­sję o 300%.

300 Pierwszych pixeli odpowiada za większość działań.

Badanie współczynnika konwersji strony jubilerskiej

Według badań ponad poło­wa użyt­kow­ni­ków zwra­ca uwa­gę tyl­ko na
gór­ną część Twojej stro­ny www. Większość bada­nych nawet nie
prze­wi­ja stro­ny inter­ne­to­wej w dół. Umieść naj­bar­dziej
chwy­tli­we i zwię­złe komu­ni­ka­ty w pierw­szych 300 pik­se­lach, a
Twoja szan­sa na sprze­daż wzro­śnie do nie­wy­obra­żal­nych
roz­mia­rów! Najważniejsze są nagłów­ki i przy­ci­ski zachę­ca­ją­ce
do akcji. Najlepsze przy­kła­dy stron fir­mo­wych cechu­ją się
przej­rzy­sto­ścią – nie zapo­mi­naj o tym!


Pamiętaj, aby nie dawać zbyt duże­go wybo­ru. Jeżeli przed­sta­wisz za
dużą ilość pro­duk­tów w 1 miej­scu użyt­kow­nik się pogu­bi. Daj 2,
max. 3 pro­duk­ty i ułatw klien­to­wi dro­gę do doko­na­nia zaku­pu
jak tyl­ko możesz. Konsumentem kie­ru­ją impul­sy - to już daw­no
potwier­dzo­na nauko­wo teo­ria.

RWD – Responsive Web Design. Bądź widoczny. Zawsze!

Współczesny świat wyma­ga two­rze­nia stron respon­syw­nych. Polega to na tym, że stro­ny inter­ne­to­we auto­ma­tycz­nie dopa­so­wu­ją do ekra­nów o róż­nej roz­dziel­czo­ści i róż­nych urzą­dzeń. Będą się bez­pro­ble­mo­wo wyświe­tlać na table­cie, 18-calo­wym ekra­nie lap­to­pa czy smart­fo­nie. Kiedyś pro­jek­to­wa­ło się parę wer­sji stron, ale wpły­wa­ło to nega­tyw­nie m.in na pozy­cjo­no­wa­nie w wyszu­ki­war­ce Google.

Dobry nagłówek to klucz do sukcesu

Responsive Web Design spra­wia, że do wer­sji mobil­nej i stan­dar­do­wej kie­ru­je jeden URL. Pozwala to na lep­sze pozy­cjo­no­wa­nie Twojej stro­ny w natu­ral­nych wyni­kach wyszu­ki­war­ki Google. Korzyścią stron respon­syw­nych jest też jeden kod HTML. Na eta­pie pro­jek­tu two­rzy się kod CSS według zasad media Queries i wte­dy Twoja stro­na dopa­so­wa­na jest do ekra­nów o róż­nej wiel­ko­ści.

Strony responsywne są czytelniejsze i się lepiej pozycjonują

Kolejną war­to­ścią doda­ną respon­syw­nych stron fir­mo­wych (respon­si­ve web design) jest fakt, że kod stro­ny jest łatwiej­szy w moder­ni­za­cji, aktu­ali­za­cji i codzien­nym utrzy­ma­niu. Wszystkie zdję­cia bądź fil­my umiesz­czo­ne na stro­nie będą się odpo­wied­nio ska­lo­wać na róż­nych urzą­dze­niach. Powoduje to brak ogra­ni­czeń w dostęp­no­ści Twoich usług w sie­ci i pomna­ża zyski! Strony z jed­nym adre­sem URL i jed­ną wer­sją kodu HTML lepiej się indek­su­ją. W efek­cie znaj­dziesz się na wyż­szej pozy­cji w sie­ci i łatwiej będzie Ci poko­nać kon­ku­ren­cję. Aby liczyć się w pele­to­nie Twoja stro­na musi być respon­syw­na!

Jeśli poszu­ku­jesz zespo­łu do prac nad swo­im ser­wi­sem, zapy­taj nas o bez­płat­ną ofer­tę dla sie­bie. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Jesteśmy tu by Ci pomóc.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5