Strona internetowa przychodni

Dobre przykłady stron medycznych

Chcesz poprawić wizerunek swojego biznesu medycznego za pomocą nowej, atrakcyjnej strony internetowej przychodni, szpitala lub prywatnej praktyki? Trafiłeś we właściwe miejsce.

Znajdziesz tu inspirujące przykłady dobrych stron medycznych oraz elementy, które przyciągają uwagę pacjentów i przekonują ich do skorzystania z usług przychodni.

Dobra strona internetowa przychodni

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Strony medyczne muszą przede wszystkim zbudować zaufanie. Bez niego ciężko o zdobycie pacjentów. Opinie, doświadczenie, uprawnienia i certyfikaty są kluczowe na stronie internetowej przychodni lub innej placówki medycznej. Zastosowanie techniki responsive web design pozwala na dostosowanie strony do różnych urządzeń, co zwiększa jej zasięg.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > przychodni medyczna

Jak przy­cią­gasz pacjen­tów do swo­je­go gabi­ne­tu lub kli­ni­ki lekar­skiej?

Wiesz, że w dużej mie­rze ich zaufa­nie budu­ją reko­men­da­cje i reno­ma. Stawiasz też na trans­pa­rent­ność i dogod­ną loka­li­za­cję Twojego biz­ne­su.

W internecie te same war­to­ści decy­du­ją o suk­ce­sie. Receptą na zaprojektowanie dobrej stro­ny w bran­ży medycz­nej jest przej­rzy­stość, prostota i respon­syw­ność.

Dobra strona medyczna - przykład

Dzięki wdro­że­niu tych pojęć Twoja stro­na zacznie gene­ro­wać real­ne zyski. Nie jest to łatwe zada­nie – możesz same­mu pró­bo­wać się z nim zmie­rzyć lub sko­rzy­stać z naszej pomo­cy. Zapytaj nas o bez­płat­ną ofer­tę pod numerem tele­fo­nu 660 970 980 lub napisz do nas.

Responsywne strony medyczne - recepta na szeroki zasięg oddziaływania

Dziś Twoi pacjen­ci są w cią­głym bie­gu. Coraz czę­ściej pla­nu­ją swo­je wizyty za pośred­nic­twem smart­fo­nów, table­tów, note­bo­oków, lap­to­pów czy kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych.

Tak duży roz­rzut urzą­dzeń z któ­rych korzy­sta­ją użyt­kow­ni­cy wyma­ga projektowania stron respon­syw­nych.

Co to wła­ści­wie zna­czy?

Responsive Web Design to nic inne­go jak two­rze­nie stron www, któ­re automatycznie dopa­so­wu­ją się do ekra­nów o róż­nej roz­dziel­czo­ści i różnych urzą­dzeń.

Tworzenie paru wer­sji strony internetowej przychodni, ekra­ny star­to­we i prze­łącz­ni­ki na poszcze­gól­ne wer­sje ode­szły już daw­no do lamu­sa.

Projekt responsywnej strony www - co zyskujesz?

Jeden URL do wer­sji mobil­nej i stan­dar­do­wej. Parę lin­ków, któ­re pro­wa­dzą do jed­nej stro­ny jest nega­tyw­nie odbie­ra­ne przez robo­ty Google.

W kon­se­kwen­cji Twoja stro­na medyczna nie pozy­cjo­nu­je się - czy­li jesteś „nie­wi­dzial­ny” dla klien­tów.

Jeden kod HTML, któ­ry musi być seman­tycz­ny. Projektując stro­nętworzymy kod CSS według zasad media Queries - wów­czas wyświe­tla się pra­wi­dło­wo na wszyst­kich roz­dziel­czo­ściach ekra­nu.

Kod stro­ny RWD jest łatwiej­szy w moder­ni­za­cji, aktu­ali­za­cji i codzien­nym utrzy­ma­niu. Wszystkie fil­my i obraz­ki w tej tech­no­lo­gii odpo­wied­nio się ska­lu­ją bez wzglę­du na roz­miar stro­ny.

W efek­cie stro­na internetowa przychodni, szpitala, laboratorium czy innej firmy medycznej będzie się tak samo wyświe­tlać na 18 - calo­wym monitorze, jak i na table­cie.

Stro­ny z jed­nym adre­sem URL, z jed­ną wer­sją kodu HTML – lepiej się indek­su­ją. Twoja stro­na pnie się do góry w pozy­cjo­no­wa­niu orga­nicz­nym i pod­no­si Twoje zyski.

Jak zamienić odwiedzającego Twoją stronę w kupującego?

Model stro­ny Twojego gabi­ne­tu lekar­skie­go, czy kli­ni­ki jest już ukoń­czo­ny? Masz dużą licz­bę wejść na swo­ją stro­nę?

Teraz musisz zachę­cić odwie­dza­ją­cych do sko­rzy­sta­nia z Twoich usług.

Jak to zro­bić?

Z pomo­cą przy­cho­dzi opty­ma­li­za­cja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji.

Współczynnik kon­wer­sji jest to licz­ba zre­ali­zo­wa­nych celów podzie­lo­na przez licz­bę odbior­ców. Celem w przy­pad­ku gabi­ne­tu lekar­skie­go jest zapi­sa­nie się na new­slet­ter, wizy­tę czy wyko­na­nie tele­fo­nu.

Obliczenie współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji nie jest wca­le trud­ną rze­czą, któ­rą musisz powie­rzyć spe­cja­li­stom.

Aby go uzy­skać wystar­czy podzie­lić ilość trans­ak­cji (sprze­da­ży) lub innej pożą­da­nej przez Ciebie akcji przez ilość osób, któ­re odwie­dzi­ły Twoją stronę.

Średnio pla­su­je się na pozio­mie 2%. Istnieją przy­kła­dy stron, któ­re znacznie prze­wyż­sza­ją tę war­tość.

Przedstawiamy parę pro­stych zabiegów, któ­re pozwo­lą Ci pod­wyż­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji nawet o 300%!

Podwyższ dochodowość swojej przychodni – zoptymalizuj współczynnik konwersji!

Zamknij naj­waż­niej­szy prze­kaz Twojego biz­ne­su w pierw­szych 300 pikselach.

Innymi sło­wy napisz kwin­te­sen­cję swo­je­go biz­ne­su opa­trzo­ną ład­ny­mi obra­za­mi w gór­nej czę­ści stro­ny.

Strona internetowa przychodni dentystycznej - przykład

Masz parę sekund na zyska­nie uwa­gi klien­ta. Według badań poło­wa użytkowników nie prze­wi­ja stron inter­ne­to­wych w dół. Jest to prze­słan­ka, z któ­rej powi­nie­neś wycią­gnąć wnio­ski już przy pro­jek­to­wa­niu.

Najważniejszy jest traf­nie sfor­mu­ło­wa­ny komu­ni­kat oraz przy­ci­ski nawiązujące do akcji – „zadzwoń”, „skon­tak­tuj się”, „zapisz się na newsletter”.

Sam wiesz co jest naj­waż­niej­sze dla Twoich pacjen­tów – prze­łóż to na język internetu i obser­wuj jak współ­czyn­nik kon­wer­sji wzra­sta niczym słupek ter­mo­me­tru.

Ogranicz moż­li­wość wybo­ru. Strony inter­ne­to­we, w któ­rych góru­je zbyt duża licz­ba ele­men­tów rozpraszają użyt­kow­ni­ków.

Odbiorca zawsze szu­ka pre­tek­stu, aby zre­zy­gno­wać z zaku­pu. Usługa będzie zbyt dro­ga, bada­nie w porad­ni spe­cja­li­stycz­nej oka­że się nie tak pil­ne jak się wcze­śniej wyda­wa­ło, Twoje cen­trum medycz­ne znaj­dzie się nagle na dru­gim koń­cu mia­sta, co oczy­wi­ście sta­no­wi pro­blem.

Najlepsze stro­ny ogra­ni­cza­ją ilość nie­po­trzeb­nych ele­men­tów wokół przycisków nawią­zu­ją­cych do akcji!

Droga do naj­wyż­sze­go współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji nie jest usła­na róża­mi. Tak samo, jak dro­ga do wyle­cze­nia się pacjen­ta nie nale­ży do zbyt przyjemnych – ale czy na pew­no?

Testuj róż­ne moż­li­wo­ści. Czerp gar­ścia­mi inspi­ra­cje od swo­jej kon­ku­ren­cji. Nie ma jed­nej meto­dy na suk­ces w kwe­stii kon­wer­sji. Metoda prób i błędów sta­no­wi fun­da­ment tej dys­cy­pli­ny, ale....

Napisz naj­lep­szy nagłó­wek, któ­ry poru­szy tłu­my. Liczą się per­swa­zyj­ne i zwię­złe komu­ni­ka­ty.

Przetestuj 3 róż­ne napi­sa­ne przez Ciebie nagłów­ki.

Pamiętaj, że opra­wa gra­ficz­na nagłów­ka jest rów­nie waż­na jak jego treść. Wyróżnij przy­cisk Call to action i umieść go tak, aby od razu rzu­cał się w oczy. Gwarantujemy, że sprze­dasz swo­je usłu­gi!

Przyciski CTA oznacz kolo­rem będą­cym w kon­tra­ście do kolo­ry­sty­ki strony. Komunikat musi infor­mo­wać o tym, co się wyda­rzy po klik­nię­ciu. Czasem zmia­na kolo­ru przy­ci­sku bądź jed­ne­go sło­wa w komu­ni­ka­cie zwięk­sza­ją kon­wer­sję o 300%.

Najlepsze pro­jek­ty stron w bran­ży medycz­nej zawie­ra­ją wia­ry­god­ne fil­my wideo.

Przedstaw pro­fe­sjo­na­lizm, pokaż inno­wa­cyj­ność swo­je­go gabi­ne­tu czy kliniki, pode­przyj się reko­men­da­cją pacjen­tów w fil­mie wideo, któ­ry sku­pi uwa­gę odwie­dza­ją­cych.

Nie ma lep­sze­go medium niż film – wyko­rzy­staj go do wzbu­dze­nia zainteresowania pacjen­tów. Nagraj reko­men­da­cje, na któ­rych opie­ra się Twój biz­nes.

Dobre stro­ny ładu­ją się nie dłu­żej niż 8 sekund. Twoja stro­na nie może prze­kro­czyć tego pro­gu.

Twoi użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z dwur­dze­nio­wych lap­to­pów, table­tów i smart­fo­nów, ale tak­że i sta­rych kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych pod­łą­czo­nych do mode­mów tele­fo­nicz­nych lub mobil­ne­go inter­ne­tu.

Usuń dużo ważą­ce pli­ki stro­ny i zbyt cięż­kie zdję­cia. Bądź wier­ny minimalizmowi. Osiągniesz suk­ces jeśli Twoja stro­na będzie wyświe­tlać się jak bły­ska­wi­ca bez wzglę­du na szyb­kość łącza i rodzaj urzą­dze­nia.

Pamiętaj o tych zasa­dach przy pro­jek­to­wa­niu stro­ny www, dla swo­je­go gabi­ne­tu czy kli­ni­ki.

Proces opty­ma­li­za­cji stro­ny inter­ne­to­wej nie będzie usła­ny róża­mi i może dopro­wa­dzić Cię do miej­sca, w któ­rym Twoja wie­dza oka­że się nie­wy­star­cza­ją­ca.

W razie czego jesteśmy tutaj. Wszyst­kie zasa­dy opty­ma­li­za­cji i projektowania sku­tecz­nych stron mamy opa­no­wa­ne do per­fek­cji! Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak może­my Ci pomóc!

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5