Skuteczna strona edukacyjna

Dobre przykłady z branży edukacyjnej

Szukasz inspiracji do projektu strony internetowej dla szkoły lub innej placówki edukacyjnej? Inspiruj się świetnymi stronami.

Odkryj jak prezentowanie usług edukacyjnych oraz ułatwianie procesu rekrutacji wpływa na zwiększenie zaufania i reputacji do Twojej placówki.

Skuteczna strona edukacyjna

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Głównym celem strony edukacyjnej jest skuteczne przyciąganie nowych uczniów. Najlepsze witryny notują współczynnik konwersji na poziomie 40%. Mają zwięzłą, przejrzystą i zorganizowaną treść, która trafia w potrzeby uczniów. Unikalne cechy wyróżniające szkołę spośród konkurencji widać na nich od wejścia.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > strona edukacyjna

W Internecie moż­na zna­leźć przy­kła­dy stron edukacyjnych, któ­re swoim wyglądem raczej odstra­sza­ją niż zachę­ca­ją przy­szłych uczniów.

Krzyczące, nie­do­pa­so­wa­ne i mało tre­ści­we, często zbudowane na szablonie darmowe strony internetowe dla szkół nie wno­szą żad­nych tre­ści, któ­re w sku­tecz­ny spo­sób wer­bo­wa­ły­by nowych słu­cha­czy.

Strona internetowa dla szkoły - jak się wyróżnić na rynku szkolnym?

Strona edukacyjna szkoły musi w przy­stęp­ny spo­sób prze­ka­zy­wać informacje o kie­run­kach, nabo­rach czy ter­mi­nach spo­tkań.

Wszystkie te dane powin­ny być zmyśl­nie wkom­po­no­wa­ne w układ stro­ny, tak by odwie­dza­ją­cy nie mie­li wąt­pli­wo­ści, co jest napraw­dę waż­ne.

Dobrze jest uni­kać nad­mia­ru gra­fi­ki i tre­ści. Skuteczna stro­na internetowa dla szkoły musi być przej­rzy­sta i czy­tel­na.

Sporo uwa­gi nale­ży poświę­cić gra­fi­ce – wizu­al­na kon­cep­cja stro­ny jest jak pierw­sze wra­że­nie. Już po kil­ku sekun­dach zapa­da decy­zja czy zosta­je­my tu dłu­żej.

Dobra strona internetowa dla szkoły

Dobrze jest korzy­stać ze spraw­dzo­nych wzor­ców doty­czą­cych ukła­du stro­ny, któ­re dają użyt­kow­ni­kom poczu­cie prze­by­wa­nia „u sie­bie”.

Dobre prak­ty­ki to na przy­kład umiesz­cze­nie logo szko­ły w lewym gór­nym rogu stro­ny, pane­lu do logo­wa­nia w pra­wym, a odno­śni­ków do regu­la­mi­nu czy kon­tak­tu w stop­ce stro­ny.

Taki zna­jo­my pier­wia­stek pozwa­la czy­tel­ni­kom w pro­sty i intu­icyj­ny spo­sób korzy­stać ze stro­ny edukacyjnej.

Pamiętaj, aby dopa­so­wać kolo­ry­sty­kę do logo­ty­pu szko­ły, tak aby odwiedzającym łatwo było natych­mia­sto­wo sko­ja­rzyć bar­wy z pla­ców­ką.

Inspiracje możesz czer­pać tak­że z kie­run­ków, jakie ofe­ru­je szko­ła. Na przy­kład szko­ła ogrod­ni­cza świet­nie zapre­zen­tu­je się w odcie­niach zie­le­ni.

Staraj się nie uży­wać wię­cej niż trzech kolo­rów. Zbyt barw­na stro­na edukacyjna odwra­ca uwa­gę, zamiast ją przy­cią­gać.

Dobrze jest dobie­rać bar­wy na pod­sta­wie pale­ty kolo­rów. W internecie jest mnó­stwo wska­zó­wek, jak z niej korzy­stać i któ­re z kolo­rów wpły­wa­ją pozytywnie lub nega­tyw­nie na psy­chi­kę czło­wie­ka.

Taka wie­dza pozwo­li sub­tel­nie pokie­ro­wać przy­szłym klien­tem. Wyobraź sobie na przy­kład czar­no­brą­zo­wą stro­nę szko­ły.

Nie poszedł­byś do niej, praw­da?

Młodzi ludzie, czy­li głów­ny tar­get szkół, bardzo często korzy­sta­ją z internetu w tele­fo­nach komór­ko­wych czy table­tach. Taki typ klien­tów wyma­ga nowo­cze­sne­go podej­ścia do tema­tu pro­jek­to­wa­nia stron edukacyjnych.

Profesjonalna witry­na nie może sobie pozwo­lić na poroz­cią­ga­ne, nieczytelne tre­ści na małych ekra­nach.

Przykładowa strona edukacyjna

Warto wyko­rzy­stać responsive web design, czy­li tech­no­lo­gię dopasowywania się obra­zu do wiel­ko­ści urzą­dze­nia.

Ponadto trzeba zop­ty­ma­li­zo­wać szyb­kość łado­wa­nia. Dobra stro­na musi dyna­micz­nie wczy­ty­wać się przy każ­dym łączu, na każ­dym urzą­dze­niu i w każ­dej prze­glą­dar­ce.

Oto kil­ka przy­dat­nych wska­zó­wek, któ­re pomo­gą Ci zapa­no­wać nad zbyt „cięż­ką” stro­ną:

  • Zainwestuj w nie­za­wod­ny i szyb­ki ser­wer
  • Zaprojektuj stro­nę opty­mal­nie - zawie­ra­ją­cą tyl­ko to co nie­zbęd­ne, bez nie­po­trzeb­nych zdjęć, ani­ma­cji i tre­ści
  • Używaj tyl­ko wia­ry­god­nych skryp­tów
  • Ogranicz licz­bę zewnętrz­nych pli­ków
  • Uporządkuj skład­nię kodu stro­ny

Współczynnik konwersji na stronie edukacyjnej

Najlepsze stro­ny notu­ją nawet oko­ło 40%. Trochę słab­sze, ale wciąż świet­ne 23%. Jednak takich jest nie­wie­le.

Zdecydowana więk­szość oscy­lu­je wokół 0,2%. A mowa o współ­czyn­ni­ku kon­wer­sji, któ­ry dla wła­ści­cie­li stron edukacyjnych jest jak dłu­go­ter­mi­no­wa pro­gno­za pogo­dy. Im więk­szy, tym cie­plej (wię­cej zysków).

Jest to po pro­stu sto­su­nek ilo­ści fak­tycz­nych klien­tów, do ilo­ści wszyst­kich odwie­dza­ją­cych witry­nę.

Trzeba więc tak two­rzyć pro­jek­ty stron, by od począt­ku opty­ma­li­za­cja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji była pro­stym zada­niem.

Cel?

Czytelnik musi zamie­nić się w klien­ta…

Jak to zro­bić?

Strony inter­ne­to­we dla szkół muszą być tak zapro­jek­to­wa­ne, aby inter­nau­ci mogli z nich wygod­nie korzy­stać.

Dobrym pomy­słem jest wpro­wa­dza­nie inno­wa­cji. Przejrzyj kon­ku­ren­cyj­ne stro­ny, zain­spi­ruj się i znajdź… lukę.

Wprowadź do swo­jej stro­ny coś, cze­go nie ma nigdzie indziej. Być może będzie to mobil­ny, edy­to­wal­ny plan zajęć? Albo plat­for­ma kon­tak­tu uczeń – nauczy­ciel?

Pomysłów może być mnó­stwo ogra­ni­cza Cię tyl­ko Twoja wyobraź­nia. Na ten etap war­to poświę­cić wię­cej cza­su – dobry pomysł z pew­no­ścią przyciągnie mnó­stwo inter­nau­tów.

Tworzenie stron edukacyjnych sil­nie powią­za­ne jest z mar­ke­tin­giem.

Warto pod­czas pro­jek­to­wa­nia zapla­no­wać wir­tu­al­ną prze­strzeń na bran­żo­wy blog, któ­ry jeśli będzie zawie­rał cie­ka­we i przy­dat­ne arty­ku­ły, szyb­ko roz­prze­strze­ni się w sie­ci, na przy­kład poprzez media spo­łecz­no­ścio­we. A wraz z nim stro­na edukacyjna…

Sytuacja ide­al­na jed­nak trze­ba na nią solid­nie zapra­co­wać.

Pamiętaj, aby zadbać o każ­dy ele­ment budo­wa­nia stro­ny internetowej dla swojej szkoły, a wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji będzie w Twoim zasię­gu.

Projektowanie, roz­wi­ja­nie i doglą­da­nie wła­snej stro­ny nie jest łatwe.

Tylko ide­al­nie zapla­no­wa­na witry­na ma szan­sę zaist­nieć wśród kon­ku­ren­cji i stać się praw­dzi­wym, sku­tecz­nym pośred­ni­kiem zapra­sza­ją­cym nowych uczniów.

Dopilnuj wszyst­kie­go lub pozwól to zro­bić nam - korzy­ści poja­wią się szyb­ciej niż myślisz.

Bo w Owocnych daje­my Ci pomysł, pro­jekt, wyko­na­nie, wyso­ki współczynnik kon­wer­sji, responsive web design, pozy­cjo­no­wa­nie i wie­le wię­cej! Sprawdź!

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5