Skuteczna strona sportowa

Dobre przykłady z branży sportowej

Chcesz zwiększyć ilość odwiedzin kibiców na swojej stronie sportowej i przyciągnąć więcej sponsorów?

Przygotowałem dla Ciebie poradnik pełen inspiracji i praktycznych wskazówek.

Skuteczna strona sportowa

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Skuteczna strona internetowa dla branży sportowej powinna odzwierciedlać ducha rywalizacji i pokazywać oryginalność jej właściciela. To przyciąga fanów, media i sponsorów - każdy z nich musi znaleźć na stronie coś dla siebie. Strony sportowe muszą łączyć funkcje informacyjne, reprezentacyjne, społeczne, a często też sprzedażowe. Dobra architektura informacji to podstawa.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > strona sportowa

Jak zwy­cię­żyć w Internecie?

Pokaż na stronie sportowej to, co chcą widzieć fani, spon­so­rzy i media. Daj im to łatwo zna­leźć. Strona klu­bu sortowego, dru­ży­ny, czy zawod­ni­ka ma funk­cję nie tyl­ko infor­ma­cyj­ną, ale tak­że repre­zen­ta­cyj­ną i spo­łecz­ną.

Mało tego, w nie­któ­rych przy­pad­kach speł­nia też rolę skle­pu z gadże­ta­mi i tabli­cy ogło­szeń.

Jak pogo­dzić to wszyst­ko i nie dopro­wa­dzić do cha­osu? Zobacz czym się kie­ru­je­my, by stwo­rzyć dla Ciebie naj­lep­szy pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej.

Projekty stron sportowych - najpierw audyt

Po pierw­sze obser­wu­je­my jak wyglą­da sytu­acja w bie­żą­cej chwi­li.

Jaki jest aktu­al­ny lay­out stro­ny? Czy stro­na sportowa w ogó­le już ist­nie­je? Co się w niej ludziom podo­ba? Co draż­ni i znie­chę­ca?

Dzięki sta­ran­ne­mu audy­to­wi, zba­da­niu potrzeb i okre­śle­niu ocze­ki­wań, może­my przejść do wypra­co­wy­wa­nia naj­bar­dziej pożą­da­ne­go rozwiązania.

Projekt stro­ny inter­ne­to­wej musi uwzględ­niać wie­le czyn­ni­ków i przy tym wszyst­kim być efek­tow­ny.

Przykładowa strona sportowa

Strona klubu sportowego - rywalizacja na boisku, wtórność w Internecie

Inspirację zaczerp­nij z tego, co naj­waż­niej­sze w Twojej dys­cy­pli­nie spor­tu.

Najlepsze stro­ny www to takie, któ­re poka­zu­ją ducha rywa­li­za­cji i pięk­no dys­cy­pli­ny, o jakiej trak­tu­ją.

Pokaż też czym wyjąt­ko­wym wyróż­niasz się od kon­ku­ren­cyj­nych klu­bów, zawod­ni­ków, dru­żyn. Twoi fani doce­nią te, drob­ne cza­sa­mi, niepowtarzalne cechy, z któ­ry­mi chcesz, by Cię koja­rzo­no.

A za fana­mi pój­dą media. Za nimi zaś - spon­so­rzy. Nie ma nic złe­go w inspi­ro­wa­niu się dobry­mi roz­wią­za­nia­mi. Lecz róż­ni­ca na pozio­mie zmia­ny kolo­ru i gra­fi­ki w tle to już nie­mal faul!

Tworzenie stron fair play - oryginalność się opłaca

Graj czy­sto. Także, jeśli cho­dzi o pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej.

Kto się wyróż­nia, ten zwy­cię­ża w inter­ne­to­wej otchła­ni. Przyciągaj „nie­stoc­ko­wą” opra­wą gra­ficz­ną, odpo­wied­nio wyeks­po­no­wa­nym godłem, logo, czy umiesz­czo­ną w intry­gu­ją­cym kon­tek­ście wła­sną podo­bi­zną.

Znaczenie mają nawet czcion­ki. Bez wzglę­du na wynik ostat­nie­go meczu, czy zawo­dów - dobry pro­jekt stro­ny www zawsze poka­że Twoją zwycięską twarz.

Dobra strona klubu tenisowego

Oswoić technologię - odpowiedzialne tworzenie stron

Współczesna, stro­na www zwią­za­na ze spor­tem musi speł­niać bar­dzo wiele wymo­gów. Nie cho­dzi tyl­ko o kom­pa­ty­bil­ność z kil­ko­ma przeglądarkami, ale o dzie­siąt­ki roz­dziel­czo­ści, któ­re musi obsłu­gi­wać.

Responsive Web Design, któ­rym się kie­ru­je­my, pozwa­la na opty­mal­ne wyświe­tla­nie się stro­ny inter­ne­to­wej nie tyl­ko na moni­to­rze kom­pu­te­ra, ale tak­że na smartfonach i table­tach.

Każdy pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej two­rzy­my z uwzględ­nie­niem współczesnych i prze­wi­dy­wa­nych moż­li­wo­ści tech­no­lo­gicz­nych.

Naszym klien­tom powta­rza­my z peł­nym prze­ko­na­niem: mobi­le first. To zna­czy, że zawsze zale­ca­my opra­co­wy­wa­nie wszel­kich zmian od rozwiązań dla urzą­dzeń mobil­nych.

Od kil­ku lat popu­lar­ność smartfonów i table­tów wzra­sta lawi­no­wo i nic nie wska­zu­je na to, by trend miał się odwró­cić.

Strona sportowa - miejsce dla Twoich fanów

Niedocenienie ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych może się skoń­czyć wizerunkową kata­stro­fą. Dobry pro­jekt spor­to­wej stro­ny inter­ne­to­wej musi uwzględ­nić odpo­wied­nie miej­sce na tzw. social plu­gins.

Kontakt z inter­nau­ta­mi za pośred­nic­twem Facebooka, Twittera, czy Pintresta powi­nien być mak­sy­mal­nie uła­twio­ny. A może masz lub potrzeujesz forum?

W zależ­no­ści od Twoich potrzeb, odpo­wiedź na głos spo­łecz­no­ści wpasujemy ide­al­nie do cha­rak­te­ru dzia­łal­no­ści. Warto uczy­nić to tak, by har­mo­ni­zo­wa­ło z kolo­ry­sty­ką, budo­wą i spe­cy­fi­ką ser­wi­su www.

Jeden najlepszy projekt

Projektowanie stro­ny sportowej musi zatem uwzględ­niać dzie­siąt­ki technologii, prze­glą­da­rek, urzą­dzeń i stan­dar­dów.

A tak­że to, że użyt­kow­nik będzie się po niej poru­szał nie tyl­ko przy pomocy myszy, ale rów­nież scrol­lu­jąc pal­cem.

Znaczenie ma każ­dy szcze­gół: wiel­kość but­to­nów nawi­ga­cyj­nych, rozmieszczenie ele­men­tów, kolo­ry czcio­nek i czy­tel­ność poszcze­gól­nych ele­men­tów.

Architektura infor­ma­cji musi uwzględ­niać zarów­no este­ty­kę stro­ny www, jak i jej zada­nia - tak­że sku­tecz­ność kon­wer­to­wa­nia.

Skuteczność inteligentnego tworzenia - najlepsze projekty stron

Nieustannie dowia­du­je­my się nowych, coraz uży­tecz­niej­szych rze­czy o przy­zwy­cza­je­niach użyt­kow­ni­ków.

Dzięki temu wycho­dzi­my naprze­ciw ich ocze­ki­wa­niom, two­rząc przy­ja­zne pro­jek­ty stron.

Co to zna­czy przy­ja­zne? To zna­czy takie, gdzie wszyst­ko jest na swo­im miej­scu.

Wzrok wędru­je w pierw­szej kolej­no­ści w miej­sce, któ­re jest naj­waż­niej­sze z punk­tu widze­nia klien­ta. A nawi­ga­cja jest tak przy­jem­na, że użyt­kow­nik zosta­je na takiej stro­nie www dłu­żej.

Cel - zwiększyć konwersję na stronie klubu sportowego

Najlepsze stro­ny spor­to­we umoż­li­wia­ją połą­cze­nie nie­zbęd­nych funk­cji z przej­rzy­stym lay­outem i bogac­twem łatwo dostęp­nych tre­ści.

Jest wie­le spo­so­bów na two­rze­nie stron, lecz kie­ro­wa­nie się nieoczywistymi zasa­da­mi, pozwo­li­ło nam na osią­ga­nie dla naszych klientów wyraź­nych wzro­stów kon­wer­sji.

Znamy wagę dba­nia o pozor­nie bła­he ele­men­ty. Kontrast, kom­po­zy­cja, kolo­ry, kie­run­ki roz­cho­dze­nia się infor­ma­cji, widocz­ność naj­waż­niej­szych ele­men­tów - to tyl­ko nie­któ­re z fila­rów suk­ce­su pro­jek­tu stro­ny internetowej, któ­re bez­po­śred­nio wpły­wa­ją na kon­wer­sję.

Przetestowaliśmy to wszyst­ko, zba­da­li­śmy, wycią­gnę­li­śmy wnio­ski i przeliczyliśmy. Znamy się na dorę­cza­niu efek­tów.

Najlepiej, gdy projekty stron wykonują pasjonaci

Nie ama­to­rzy i nie „stu­den­ci ostat­nich lat”.

Najlepsze pro­jek­ty stron bio­rą się ze zna­jo­mo­ści spraw­dzo­nych roz­wią­zań, w połą­cze­niu z odwa­gą wdra­ża­nia inno­wa­cji.

Na począt­ku jest jed­nak Twoja odwa­ga i potrze­ba zmia­ny. Naszym zadaniem jest sku­tecz­nie zre­ali­zo­wać Twoje cele w Internecie.

To spra­wia nam ogrom­ną fraj­dę. Zapytaj nas o bez­płat­ną ofer­tę przygotowania stro­ny dla Ciebie. Jesteśmy tu by Ci pomóc. Zadzwoń 660 970 980.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5