Redesign strony

Zyskuj nowych klientów nie tracąc starych

Twoja strona ma coraz mniejszy wpływ na stan konta? Czu­jesz, że wir­tu­al­na sie­dzi­ba Twojej fir­my się sta­rze­je?

Jest więc wiel­ce praw­do­po­dob­ne, że Twoja witry­na potrze­bu­je prze­pro­jek­to­wa­nia. Pokażę Ci, jak to zrobić mądrze.

Redesign - Owocni

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Użytkownik potrzebuje 0.05 sekundy, by wyrobić sobie opinię o stronie. Jeżeli odbiorcy szybko wychodzą z Twojej witryny, musisz rozważyć jej przeprojektowanie. ¾ marek nie jest zadowolonych z redesignu. Odkryj, co zrobić, aby znaleźć się w tej ⅓ szczęśliwców.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > redesign

0.05 sekundy – tyle potrzebuje użytkownik Twojej strony, by ocenić jej wygląd i zdecydować, czy chce na niej zostać.

Redesign strony internetowej, czyli przeprojektowanie jej – czasami zupełna zmiana wyglądu strony – to proces znacznie bardziej złożony, niż zaprojektowanie jej od nowa.

Czy zawsze potrzebujesz nowego projektu strony?

Nie. Jeśli Twoja fir­ma nie zmie­nia stra­te­gii, a statystyki mówią o wskaź­ni­ku odrzu­ceń poni­żej 50% i współ­czyn­ni­ku kon­wer­sji powy­żej 20% to efek­tyw­niej będzie prze­zna­czyć te środ­ki na zwięk­sze­nie ruchu (rekla­mę lub pozy­cjo­no­wa­nie) niż inwe­sto­wać je niż inwe­sto­wać je na potrzeby nowego projektu stro­ny inter­ne­to­wej.

Jeśli jednak zauważasz, że ruch na witrynie jest spory, a nie przekłada się to na konwersje czy sprzedaż, najpewniej problem leży w źle zaprojektowanej stronie.

Redesign strony – czego może dotyczyć?

Zmiana strony jest potrzebna w momencie, kiedy Twoja witryna przestaje spełniać Twoje cele biznesowe i marketingowe lub jest zwyczajnie przestarzała.

Firmy się rozwijają, wkraczają na nowe rynki, rozszerzają segmenty docelowych klientów – to wszystko sprawia, że dotychczasowy projekt może stać się już niewystarczający.

Przeprojektowanie strony może dotyczyć zmian w treściach, kodzie, układzie, funkcjach czy designie.

Obszary redesignu stron

Dla wielu przedsiębiorców zmiana strony to ewolucja, która jest kluczem do rozwiązania wielu problemów związanych na przykład z niską sprzedażą.

Celem tworzenia nowej wersji strony powinno być przyciągnięcie, zatrzymanie i zaangażowanie klientów na stronie.

Musisz sprawić, by odbiorca chciał wykonać akcję, na jakiej najbardziej Ci zależy (np. wypełnił formularz kontaktowy, zostawił swój e-mail w zamian za darmowy materiał, czy zamówił produkt).

Dlaczego redesign strony internetowej jest tak istotny?

Najważniejsze w tworzeniu strony internetowej powinno być dla Ciebie zaangażowanie użytkownika. Aby tak się stało, Twoja witryna musi być dla niego intuicyjna i komfortowa.

Im lepszy UX, czyli doświadczenia użytkownika, tym więcej konwersji i sprzedaży.

74%

Twierdzi tak aż 74% przedsiębiorców.

Przeprojektowanie strony może też pomóc w budowaniu wizerunku eksperta.

Jak Cię widzą, tak Cię piszą – działa to także w przypadku Twojego miejsca w sieci.

Jeśli Twoja nowa strona będzie funkcjonalna, przejrzysta i intuicyjna, łatwiej będzie Ci zbudować zaufanie odbiorców do Twojej wiedzy i doświadczenia.

Zmiana strony krok po kroku

Przeprojektowanie strony internetowej powinno obejmować kilka istotnych elementów, które pozwolą jak najlepiej dopasować ją do oczekiwań użytkowników. Jednak przede wszystkim musi być dobrze przemyślane.

Określ odbiorcę docelowego i przekaz

Zanim zaczniesz przeprojektowanie strony, musisz wiedzieć, dla kogo ją tworzysz. Kim jest Twój klient? Jak określasz swoją grupę docelową?

Określenie grupy docelowej

Jeśli do tej pory nie stworzyłeś profilu idealnego klienta, to jest ten czas. Będzie on przydatny na każdym etapie zmiany witryny internetowej i każdym innym działaniu marketingowym.

Darmowy dodatek

Hej 👋 Pobierz szablon Profilu Idealnego Klienta z ćwiczeniami do jego uzupełnienia. Twórz komunikację, która każdym słowem trafia w pragnienia Twoich odbiorców. Ten profil dźwiga cały marketing firmy!

OK
OK
Pobierz teraz

To jednak nie wszystko. Musisz też odpowiedzieć na pytania dotyczące Twojej firmy:

 • Co oferujesz klientom?
 • Czym się zajmujesz?
 • Co otrzymują klienci, korzystając z Twoich usług?
 • Jakie problemy pomaga im rozwiązać Twoja oferta?

Odpowiedzi na te pytania umieść na stronie.

Użytkownik po wejściu na Twoją stronę powinien bez problemu określić, czym się zajmujesz, jaką wartość mu oferujesz i czy trafił w dobre miejsce.

Dopracuj przekaz, jaki zobaczy.

Przeprojektowanie strony internetowej - treści

Ustal cel, który ma realizować Twoja strona

Zanim zaczniesz redesign, ustal dlaczego właściwie go potrzebujesz. Postaw przed sobą konkretne cele biznesowe, które ma spełnić zmiana strony.

 • Chcesz zwiększyć rozpoznawalność marki?
 • Zależy Ci na większej sprzedaży?
 • Chcesz pozyskiwać więcej kontaktów do potencjalnych klientów?

Dopiero rozpoznanie powodu sprawi, że projektowanie nowej strony będzie efektywne.

Aby można było ocenić, czy cele zostały zrealizowane, trzeba je przedstawić w postaci SMART.

Cele SMART

Twórz dobre treści na stronie

Redesign strony to również doskonała okazja do zajęcia się treściami na swojej strony.

Czy dzięki swoim tekstom więcej sprzedajesz? A może czujesz, że nie wnoszą one żadnej wartości do strony?

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące treści, stwórz je od nowa lub zleć je dobremu copywriterowi.

Dobrze napisane teksty mogą sprawić, że użytkownik, który przegląda witrynę, stanie się Twoim klientem.

Parafrazując angiel­skie: Content is king, treść nadal jest kró­lem. Warto więc zadbać rów­nież o jej odpo­wied­nią opra­wę. Bardzo waż­na jest czy­tel­ność tre­ści.

Ocenia się m.in.: odpo­wied­ni kon­trast, obszar tek­stu czy styl typo­gra­fii. Pamiętaj aby typo­gra­fia były dopa­so­wa­na do sty­lu stro­ny oraz jej ele­men­tów (zdjęć, fil­mów itp.).

Redesign wyma­ga nowe­go spoj­rze­nia na opty­ma­li­za­cję. Sprawdź, cze­go szu­ka­ją ludzie, wcho­dzą­cy na Twoją stro­nę? Skąd przy­cho­dzą? Czy uwa­żasz, że zna­leź­li u Ciebie to, cze­go
szu­ka­li?

Zoptymalizuj sło­wa klu­czo­we, swo­je tre­ści i inne ele­men­ty zwią­za­ne z SEO.

Co to jest fraza kluczowa

Redesign jest dosko­na­łym momen­tem na prze­gląd opty­mal­no­ści dzia­ła­nia witry­ny tak, aby nowy projekt ją roz­sze­rzał, a nie wcho­dził jej pod nogi.

Przejrzysta struktura i intuicyjna nawigacja

Trzeba zaplanować mapę stro­ny. Może, ale nie musi być taka sama jak poprzed­nio. Redesign stro­ny inter­ne­to­wej to nie tyl­ko design, ale rów­nież uży­tecz­ność, funk­cjo­nal­ność i archi­tek­tu­ra infor­ma­cji.

Pracę nad mapą stro­ny zaczy­na się od stro­ny głów­nej, a dal­szą nawi­ga­cję two­rzy się w dół, do dal­szych pod­stron.

Różne funk­cje będą musia­ły zostać doda­ne do nie­któ­rych stron (np. RSS) i war­to to mieć na uwa­dze.

Utworzenie mapy stro­ny może pomóc w wizu­ali­za­cji tre­ści. Bez niej łatwo zapo­mnieć o waż­nych tre­ściach, któ­re mogą spo­wo­do­wać pro­ble­my z dopa­so­wa­niem pew­nych ele­men­tów.

Strona internetowa to wizytówka Twojej firmy. Prawdopodobnie jest to pierwszy kontakt potencjalnego klienta z marką.

Dlatego nie może być skomplikowana, nieintuicyjna i pozbawiona zorganizowanej struktury. Tak bowiem będą Cię widzieć użytkownicy.

Hierarchia wizualna

Musisz wejść w buty odbiorcy – czy po trafieniu na Twoją stronę będzie chciał na niej zostać? Czy sprawdzi Twój sklep? Czy przeczyta artykuły na blogu? Przede wszystkim: czy bez problemu je znajdzie?

Im więcej odwiedzających i mniej konwersji, tym większe prawdopodobieństwo, że strona nie jest przyjazna dla użytkowników.

Twoja strona ma coraz mniejszy wpływ na stan konta? Zmieńmy to jak najszybciej!

Cały układ strony musi zachęcić do aktywności, na której Ci zależy: zrobienia zakupów, dodania produktów do koszyka, kliknięcia wideo itd.

Im prostszy projekt, tym lepiej – odbiorca nie będzie przytłoczony i zdezorientowany.

Przykład redesignu strony internetowej

Dopasuj stronę do lejka zakupowego

Lejek sprzedażowy to etapy podróży kupującego.

Lejek sprzedażowy

W wykorzystaniu lejka chodzi o to, by zachęcić do podejmowania kroków, aby użytkownik stał się klientem.

Znajdź na stronie miejsce dla użytkowników na każdym etapie – zaciekaw, następnie zainteresuj ofertą, zdobądź zaufanie i sprzedawaj.

Ważne, żeby zwrócić uwagę na budowanie zaufania.

Zbuduj zaufanie

Dobrze zaprojektowana strona internetowa uspokaja klienta, pokazując, że Twoja działalność nie jest oszustwem – oczywiście jednak nie tylko estetyka jest tutaj kluczowa.

Żeby klient Ci zaufał, musisz mu w tym pomóc.

Zbierz referencje – umieść je na stronie. To żywy dowód, że klienci są zadowoleni z Twoich usług.

To jednak nie wszystko – bądź widoczny. Prowadź profile w mediach społecznościowych, wysyłaj newsletter, odpowiadaj na komentarze, bądź aktywny w grupach tematycznych.

Dzięki temu zyskasz wizerunek eksperta.

To z kolei może się przełożyć na przechodzenie klientów w dół lejka zakupowego w kierunku sprzedaży.

Zadbaj też o kwestie techniczne.

Szybkie ładowanie witryny

Przeprojektowanie witryny powinno skupić się na tym, aby witryna szybko się ładowała.

90%

Jeżeli czas ładowania strony rośnie z 1 do 5 sekund – masz 90% szans, że użytkownik wyjdzie z niej bez wchodzenia w żadną interakcję.

Stwórz miejsce, które ładuje się szybko i bezproblemowo.

Jeśli na Twojej stronie są obrazy – powinny być skonwertowane i zoptymalizowane. Zastosuj leniwe ładowanie. Strona nie powinna od razu ładować się w całości. Niech działa to, co obecnie interesuje użytkownika.
Wideo na stronie może ją obciążać. Pomyśl o ich hostingu na zewnętrznym serwerze.

Responsywność

Strona musi być dostosowana do urządzeń mobilnych.

Wizualizacja responsywności strony internetowej
74%

74% osób chętniej wróci na stronę, która jest dostosowana do smartfonów.

Musisz sprawić, aby doświadczenie użytkownika korzystającego z telefonu czy tableta było takie samo, jak przy korzystaniu z komputera.

Wymagania inter­fej­su admi­ni­stra­cyj­ne­go

Ten etap doty­czy bar­dziej zło­żo­nych stron inter­ne­to­wych. Wiele z nich ma szcze­gól­ne wyma­ga­nia tech­nicz­ne, jak rów­nież funk­cje, któ­re nale­ży dopa­so­wać.

Warto o tym pomy­śleć wcze­śniej, ponie­waż może się oka­zać, że dużo wię­cej cza­su
będzie trzeba poświę­cić na napra­wia­nie tego, niż gdy­by­ wcze­śniej powstała lista tych szcze­gól­nych wyma­gań pro­jek­tu.

SEO Redesign, czyli jak nie zepsuć obecnych pozycji w wyszukiwarkach?

Jeżeli zamie­rzasz wyko­nać rede­sign swo­jej stro­ny, skonsultuj się rów­nież ze spe­cja­li­stą, który przeanalizuje ją pod kątem SEO. Warto zadać mu poniż­sze pyta­nia:

 1. Które stro­ny kasu­je­my i na jakie z nowych stron prze­kie­ro­wu­je­my ten ruch?
 2. Jakie sło­wa klu­czo­we kie­ru­ją na kaso­wa­ne stro­ny i ile przy­pa­da na każ­dą z nich?
 3. Do któ­rych stron kaso­wa­ne stro­ny lin­ku­ją (ile wewnętrz­nych odno­śni­ków tra­ci­my)?
 4. Do jakich adre­sów prze­kie­ro­wu­je­my oso­by odwie­dza­ją­ce usu­nię­te adre­sy stron?
 5. Czy te stro­ny, na któ­re jest prze­kie­ro­wa­nie, pozy­cjo­no­wa­ne są na te same sło­wa co usu­nię­te stro­ny i jak dobrze to pozy­cjo­no­wa­nie jest zro­bio­ne w porów­na­niu ze stro­na­mi usu­nię­ty­mi?
 6. Czy musi­my usu­nąć wszyst­kie z tych stron?
 7. Jak zmie­niają się wewnętrz­ne odno­śni­ki między stronami? Głownie cho­dzi o to, jakie odno­śni­ki są doda­wa­ne lub usuwane ze stro­ny głównej i głów­ne­go menu nawi­ga­cyj­ne­go.
 8. Jak zmienia się gra­fi­ka? Czy w danej chwi­li są jakieś obrazy, któ­re chce­my zmie­nić, dają­ce jaki­kol­wiek ruch przy­cho­dzą­cy? Jeśli tak, to jak zamie­rza­my zre­kom­pen­so­wać tę zmia­nę?

Bardzo łatwo jest w imię wizji większej sprzedaży i nowocześniejszej strony stracić wszystkie dobrodziejstwa, jakie zdążyła zgromadzić przez lata jej poprzedniczka!

O co jeszcze trzeba zadbać? Sprawdź w kompendium wiedzy o stronach internetowych, które dla Ciebie budujemy.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5