Strona gabinetu stomatologicznego

Dobre przykłady z branży

Ten poradnik pokaże Ci, jak zaprojektować stronę, która przyciągnie pacjentów i zbuduje rozpoznawalność Twojego gabinetu stomatologicznego.

Przenieś swój profesjonalizm z gabinetu do sieci.

Strona internetowa dla gabinetu stomatologicznego

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Projektowanie strony dla branży stomatologicznej powinno uwzględniać kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, intuicyjna nawigacja skupiona na potrzebach użytkowników. Po drugie, tworzenie wartościowych treści, które zbudują zaufanie do usług gabinetu. Ważne jest pozycjonowanie lokalne strony, aby pozyskiwać klientów z okolicy.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > gabinetu stomatologicznego

Projektowanie sku­tecz­nej stro­ny dla bran­ży sto­ma­to­lo­gicz­nej i orto­don­tycz­nej nie jest pro­ste. Prowadzenie gabi­ne­tu sto­ma­to­lo­gicz­ne­go czy orto­don­tycz­ne­go w cza­sach gdy prak­tycz­nie każ­dy biz­nes posia­da stro­nę inter­ne­to­wą, nie jest zada­niem łatwym. Jednym ze spo­so­bów by prze­go­nić kon­ku­ren­cję jest posia­da­nie sku­tecz­nej i atrak­cyj­ne­go pro­jek­tu stro­ny www, któ­ra wyróż­ni­ła­by się na tle innych. Jak zapro­jek­to­wać taką stro­nę co powin­na ona zawie­rać i czy jest to bar­dzo trud­ne? W tym arty­ku­le posta­ram odpo­wie­dzieć Ci na wszyst­kie te pyta­nia.

5 fajnych wzorów i przykładów stron gabinetów stomatologicznych

Strony inter­ne­to­we, któ­re są zapro­jek­to­wa­ne dla bran­ży sto­ma­to­lo­gicz­nej powin­ny wyglą­dać schlud­nie i pro­fe­sjo­nal­nie. Oczywiście wygląd stro­ny w cało­ści zale­ży od Twoich upodo­bań a inspi­ra­cje do pro­jek­tu stro­ny możesz zna­leźć prak­tycz­nie wszę­dzie, jed­nak pro­jek­ty stron w tej bran­ży, nie mogą być zbyt agre­syw­ne (sta­raj się nie uży­wać jaskra­wych kolo­rów, dla bran­ży zdro­wot­nej naj­le­piej użyć róż­nych odcie­ni kolo­ru nie­bie­skie­go, koja­rzy się on z pro­fe­sjo­na­li­zmem, ładem i porząd­kiem), powin­ny zachę­cać odwie­dza­ją­ce­go do dal­szych eks­plo­ra­cji.

Lepiej od wiel­kich skom­pli­ko­wa­nych stron two­rzyć stro­ny pro­ste acz nie pry­mi­tyw­ne.
Proste stro­ny są łatwiej­sze w użyt­ko­wa­niu, wyglą­da­ją ele­ganc­ko, zwy­kle posia­da­ją intu­icyj­ne
menu i poma­ga­ją w zwięk­sze­niu pożą­da­nych rezul­ta­tów.

Dobry plan budo­wa­nia stro­ny gabi­ne­tu to pod­sta­wa. Pierwszą i naj­waż­niej­szą
rze­czą, któ­ra jest klu­czem do zapro­jek­to­wa­nia sku­tecz­nej stro­ny inter­ne­to­wej
gabi­ne­tu sto­ma­to­lo­gicz­ne­go jest przy­go­to­wa­nie odpo­wied­nie­go pla­nu. Musisz
zro­zu­mieć swo­ich użyt­kow­ni­ków. Warto odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie, „cze­go
naj­bar­dziej ocze­ku­ją i potrze­bu­ją użyt­kow­ni­cy odwie­dza­ją­cy moją stro­nę?”,
pomo­że Ci to w usta­le­niu, jakie rze­czy są waż­ne i pożą­da­ne.

Stwórz wartościowe treści. Dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz

Tworzenie stron to nie tyl­ko ład­ny wygląd, czy aspek­ty tech­nicz­ne, to tak­że treść. Twoi klien­ci po tre­ści będą oce­nia­li, czy zechcą sko­rzy­stać z Twoich usług, a w bran­ży sto­ma­to­lo­gicz­nej jak i medycz­nej waż­ne jest bar­dzo waż­ne jest zaufa­nie, dla­te­go posta­raj się zamie­ścić jak naj­wię­cej infor­ma­cji o swo­jej ofer­cie, roz­wie­wa­ją­cych poten­cjal­ne oba­wy klien­tów. Warto więc zadbać o ich odpo­wied­nią for­mę. Bardzo waż­na jest czy­tel­ność tre­ści, odpo­wied­ni kon­trast czy styl typo­gra­fii. Pamiętaj aby typo­gra­fia były dopa­so­wa­na do sty­lu stro­ny oraz jej ele­men­tów.

Strona gabinetu stomatologicznego

Optymalizacja tre­ści pod algo­ryt­my wyszu­ki­wa­rek. Nie moż­na tak­że zapo­mnieć o opty­ma­li­za­cji stro­ny pod wyszu­ki­war­ki. Optymalizacja to takie przy­go­to­wa­nie kodu, gra­fi­ki jak i tre­ści stro­ny, by poja­wia­ła się ona wyso­ko w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia takich wyszu­ki­wa­rek jak na przy­kład Google. Spowoduje to zyska­nie więk­szej licz­by odwie­dza­ją­cych a jak wia­do­mo, wię­cej odwie­dza­ją­cych to wię­cej poten­cjal­nych klien­tów.

Co jeszcze powinna zawierać nowoczesna strona www gabinetu stomatologicznego?

Najlepsze stro­ny den­ty­stów, nie posia­da­ją tyl­ko ład­ne­go wyglą­du, ale tak­że korzy­sta­ją z naj­now­szych dostęp­nych tech­no­lo­gii. Dlatego, jeże­li chcesz poko­nać swo­ją kon­ku­ren­cję, musisz być na bie­żą­co z nowin­ka­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi i sto­so­wać naj­now­sze tech­no­lo­gie.


Responsive Web Design (w skró­cie RWD), to nowe podej­ście do pro­jek­to­wa­nia i wdra­ża­nia stron. Strona inter­ne­to­wa, któ­ra zosta­ła wyko­na­na zgod­nie z zasa­da­mi RWD jest zop­ty­ma­li­zo­wa­na pod każ­dy rodzaj urzą­dze­nia, na któ­rym jest wyświe­tla­na. Strona taka, nie tyl­ko wyświe­tla się popraw­nie ale tak­że posia­da nawi­ga­cję przy­sto­so­wa­ną do roz­mia­ru ekra­nu, jest czy­tel­na oraz posia­da scroll’owanie (prze­wi­ja­nie stro­ny) tyl­ko po jed­nej osi, góra-dół. Korzystanie z takiej stro­ny bez wzglę­du na urzą­dze­nie na jakim jest wyświe­tla­na, sta­je się przy­jem­ne i intu­icyj­ne.

W cza­sach, w któ­rych smart­fo­ny i inne urzą­dze­nia prze­no­śne, takie jak na przy­kład table­ty, sta­ją się coraz popu­lar­niej­sze, waż­ne jest by Twoja stro­na była odpo­wied­nio zop­ty­ma­li­zo­wa­na i wyświe­tla­ła się popraw­nie tak­że dla użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z takich urzą­dzeń (bądź co bądź to tak­że Twoi poten­cjal­ni klien­ci). Dlatego war­to korzy­stać z RWD, przy­nie­sie to tyl­ko same korzy­ści.

Kolejnym ele­men­tem, któ­ry wyróż­nia nowo­cze­sne stro­ny sto­ma­to­lo­gów od tych mniej nowo­cze­snych, (i tym samym ska­za­nych na nie­uchron­ną poraż­kę) jest wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji (z ang. conver­sion rate). Czym jest współ­czyn­nik kon­wer­sji? To licz­ba zre­ali­zo­wa­nych celów podzie­lo­na przez licz­bę odbior­ców. Na przy­kład jeże­li wyno­si on 1%, zna­czy to, że 1 oso­ba na 100 odwie­dzin stro­ny, zapi­sa­ła się na new­slet­ter czy pobra­ła ofer­tę han­dlo­wą. By zwięk­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji, nale­ży poznać przy­czy­nę tego, że klien­ci nie podej­mu­ją ocze­ki­wa­nych dzia­łań i następ­nie to napra­wić. Postaraj się by współ­czyn­nik kon­wer­sji Twojej stro­ny był wyso­ki. Jest to klucz do zwięk­sze­nia przy­cho­dów Twojej fir­my i osią­gnię­cia suk­ce­su.

Każdy dentysta potrzebuje kilku elementów zaufania...

Poczucie zaufa­nia Twoich klien­tów do Twojej fir­my, zwłasz­cza w bran­żach zwią­za­nych ze zdro­wiem jest spra­wą bar­dzo waż­ną. Zamieść refe­ren­cje od swo­ich poprzed­nich klien­tów oraz pozy­tyw­ne komen­ta­rze pocho­dzą­ce z zewnętrz­nych stron. Bądź jed­nak szcze­ry, nie ma nic gor­sze­go od fał­szy­wych reko­men­da­cji, w przy­pad­ku ich wykry­cia Twoja fir­ma stra­ci zaufa­nie bez­pow­rot­nie. Ważne by umiesz­czać ele­men­ty zaufa­nia w pobli­żu miejsc takich jak np. przy­cisk do zapi­sa­nia się na new­slet­ter czy for­mu­larz kon­tak­to­wy, wte­dy ist­nie­je więk­sza szan­sa, że Twój klient z nich sko­rzy­sta i tym samym zwięk­szy się współ­czyn­nik kon­wer­sji.

Dobra strona www

Czy Twoja aktu­al­na stro­na inter­ne­to­wa speł­nia wszyst­kie wymie­nio­ne warun­ki? Jeżeli tak to szcze­rze Ci gra­tu­lu­ję, posia­dasz świet­ną, sku­tecz­ną, nowo­cze­sną stro­nę! Jeżeli jed­nak nie, może war­to sko­rzy­stać z pomo­cy pro­fe­sjo­na­li­stów? Twoi klien­ci powie­rza­ją Ci swo­je zdro­wie bo Ci ufa­ją. Pomyśl co by się sta­ło gdy­by zaczę­li korzy­stać z usług den­ty­stów ama­to­rów lub (o zgro­zo) zaczę­li wyry­wać sobie zęby sami. Tak samo jest z pro­jek­to­wa­niem stron, robie­nie tego same­mu lub korzy­sta­nie z usług projektantów/szarlatanów cza­sa­mi może skoń­czyć się tra­gicz­nie.

Dentystyczna strona www

Jak widać zapro­jek­to­wa­nie sku­tecz­nej, nowo­cze­snej stro­ny w bran­ży sto­ma­to­lo­gicz­nej, nie jest wca­le takim pro­stym zada­niem. Mam jed­nak nadzie­ję, że dzię­ki temu arty­ku­ło­wi uda Ci się stwo­rzyć stro­nę, któ­ra roz­gro­mi Twoją kon­ku­ren­cję! Jeśli chcesz, aby­śmy pomo­gli Ci w tym zada­niu po pro­stu daj nam o tym znać. Napisz lub zadzwoń 660 970 980. Z przy­jem­no­ścią wyśle­my Ci nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę już dziś!

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5