Copywriting - teksty
Uczta dla oczu i wyobraźni
Branding - Marka i logo
Światowe symbole perfekcji
Design - Projektowanie i DTP
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
Nasze
usługi:

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Tworzenie stron www,
które napędzają biznes.

5 sprawdzonych technik dla firmy.

Kompletny proces
tworzenia porządnych
stron firmowych.

Spis treści:

W świe­cie hiper­kon­ku­ren­cji, lider zgar­nia wszyst­ko. W miej­scu w któ­rym jed­no klik­nię­cie dzie­li Twoich klien­tów od sąsia­da z bran­ży, a do tego klient może być w dwóch miej­scach na raz, bycie śred­nim ozna­cza bycie nikim. Twoja kon­ku­ren­cja pew­nie jesz­cze dziś mar­nu­je pie­nią­dze na two­rze­nie stro­ny www o prze­cięt­nej jako­ści. Jeśli myślisz poważ­nie o biz­ne­sie w sie­ci, koniecz­nie prze­czy­taj ten arty­kuł.

Turbodoładowane strony www, które napędzają biznes.

Podczas gdy dobra stro­na tyl­ko „speł­nia swo­ją rolę”, świet­na stro­na napraw­dę napę­dza biz­nes.

Ludzie nie zda­ją sobie spra­wy jak wyglą­da two­rze­nie stro­ny dla fir­my, któ­ra wygry­wa zaufa­nie, ale wszy­scy roz­po­zna­ją te stro­ny gdy już je zoba­czą. To nie jest for­ma sztu­ki, ale postę­po­wa­nia zgod­nie ze spraw­dzo­ną meto­do­lo­gią, któ­ra pozwa­la two­rzyć efek­tyw­ne narzę­dzia sprze­da­żo­we. Do tego nie mniej waż­ne jest to, co kry­je się pod stro­ną, czy­li jak wybrać hosting pod zało­żo­ne cele i jaki­mi kry­te­ria­mi się kie­ro­wać.

To praw­da, że bran­ża roz­wi­ja się dziś w tem­pie w któ­rym łatwo o zawód gło­wy. Jednak to co w fina­le otrzy­mu­ją odbior­cy, jest spek­ta­ku­lar­nie pięk­ne. Zacznijmy więc od rzu­ce­nia okiem na kil­ka takich pro­jek­tów, któ­re moż­na było­by zali­czyć do tej kate­go­rii.

Co się zmieniło w ostatnich latach na stronach firmowych?

Dzisiejsze pro­jek­ty nowych stron inter­ne­to­wych bar­dzo róż­nią się od tych, któ­re moż­na było zaob­ser­wo­wać jesz­cze kil­ka lat temu. W cią­gu minio­nych lat wpro­wa­dzo­no spo­re zmia­ny, dzię­ki takim tech­no­lo­giom jak HTML5, CSS3 czy jQuery. Wpływ tych zmian i stwo­rzo­nych przez nie tren­dów na bran­żę pro­jek­to­wa­nia fir­mo­wych stron inter­ne­to­wych jest olbrzy­mi. Co widać na przy­kła­dach.Kiedyś lay­outy stro­ny inter­ne­to­we two­rze­nie były w opar­ciu o stan­dar­do­wą siat­kę albo dość sztyw­ną plat­for­mę; teraz stro­ny www są zupeł­nie inne. To dobrze, ponie­waż ich design sta­je się coraz bar­dziej obra­zo­wy, a pro­jek­tan­ci coraz wię­cej uwa­gi poświę­ca­ją inter­fej­so­wi i doświad­cze­niu z per­spek­ty­wy użyt­kow­ni­ków. Poznaj 5 spraw­dzo­nych, kro­ków, któ­re pomo­gą Ci stwo­rzyć fir­mo­wą stro­nę www, któ­ra wygry­wa z kon­ku­ren­cją.

KROK 1: Precyzyjne cele i pełne zaangażowanie.

Strona z jasno określonym celem

Zrozumcie, dla­cze­go two­rzy­cie stro­nę lub ją prze­ra­bia­cie.
Musicie wie­dzieć, jakie są cele wasze­go przed­się­wzię­cia. Czy
pró­bu­je­cie zwięk­szyć licz­bę odwie­dza­ją­cych? Liczbę
rezer­wa­cji? Macie do zapre­zen­to­wa­nia nową mar­kę? Jeśli nie
jeste­ście pew­ni, dla­cze­go pro­jek­tu­je­cie stro­nę lub ją
prze­ra­bia­cie, trud­no będzie wam wytłu­ma­czyć w agen­cji, co
chce­cie osią­gnąć.


Poświęćcie się pro­ce­so­wi w 100%. Wiedzcie, że nie będzie to
pro­ste! Nie wkła­daj­cie 90% wysił­ku w spra­wia­nie, żeby pro­jekt
był wspa­nia­ły. Kwestionujcie agen­cję. Kwestionujcie samych
sie­bie. Wiedzcie, że musi­cie poświę­cić się temu pro­ce­so­wi na
100%.

KROK 2: Właściwi partnerzy do współpracy.

Partnerzy biznesowi kluczem do sukcesu

Zatrudnijcie odpo­wied­nią agen­cję inte­rak­tyw­ną – agen­cję, któ­ra
rozu­mie krok pierw­szy.

W kro­ku pierw­szym cho­dzi o usta­le­nie, dla­cze­go two­rzy­cie
stro­nę lub ją prze­ra­bia­cie. Nie o to, jak to ma być zro­bio­ne,
co ma być zro­bio­ne, ale dla­cze­go chce­cie to zro­bić. Odpowiednia
agen­cja inte­rak­tyw­na będzie w sta­nie nie tyl­ko pomóc okre­ślić
i wyja­śnić wszyst­kie wasze „DLACZEGO”, ale tak­że usta­lić co
nale­ży zro­bić i jak to zro­bić. Zatrudniacie eks­per­ta, któ­re­mu
może­cie zaufać, a zaufa­nie jest dużą czę­ścią wszyst­kich dobrych
rela­cji. Nasze naj­lep­sze pro­jek­ty są opar­te na rela­cjach,
któ­rych pod­sta­wą jest zaufa­nie. Jednym z pierw­szych kro­ków w
budo­wa­niu zaufa­nia pomię­dzy klien­tem i agen­cją jest jasność
sytu­acji i usta­le­nie para­me­trów. Informacje o takich
ele­men­tach, jak prze­wi­dy­wa­ny budżet i har­mo­no­gram
pozwa­la­ją usta­lić, jaki wysi­łek nale­ży wło­żyć w pro­jekt
(wysi­łek = czas = koszt). Agencja może wymy­ślić wie­le roz­wią­zań
w pro­ce­sie two­rze­nia stron dla firm, ale jeśli roz­wią­za­nie nie
mie­ści się w para­me­trach usta­lo­nych przez klien­ta, to nie jest
to moż­li­we roz­wią­za­nie. Szczera roz­mo­wa na temat para­me­trów
sta­no­wi pod­sta­wę zaufa­nia i spra­wia, że suk­ces jest bar­dziej
praw­do­po­dob­ny.

Dobra strona wskazuje na bycie liderem

Skoncentrujcie się. Jaka jest jed­na rzecz – lub kil­ka rze­czy –
któ­rą może­cie zro­bić, zaofe­ro­wać lub zapre­zen­to­wać lepiej niż
kto­kol­wiek inny?

Jaka jest jed­na rzecz – lub kil­ka rze­czy – któ­re ludzie chcą
osią­gnąć, nauczyć się przy­cho­dząc na waszą stro­nę? Nie
pró­buj­cie być wszyst­kim dla wszyst­kich. By osią­gnąć suk­ces,
musi­cie skon­cen­tro­wać się na tym, co was wyróż­nia i spra­wia, że
jeste­ście uni­ka­to­wi. Skupcie się na tym, dla­cze­go ktoś
powi­nien wejść wła­śnie na stro­nę, któ­rą two­rzy­cie a nie na inne
stro­ny dostęp­ne w sie­ci.

KROK 4: Teksty, które przyciągają jak magnes.

Skuteczna strona musi mieć dobre treści

Nie lek­ce­waż­cie two­rze­nia tre­ści. Dobre tek­sty rekla­mo­we to
naj­waż­niej­szy ele­ment two­rze­nia stro­ny www. To w 99%
przy­pad­ków wła­śnie dla niej, a nie dla obra­zów użyt­kow­ni­cy
odwie­dza­ją Twoją stro­nę. To wła­śnie tre­ści okre­śla­ją pro­jekt
gra­ficz­ny stro­ny, jej hie­rar­chię, struk­tu­rę i spo­sób
zarzą­dza­nia. Dzięki nim moż­na usta­lić ocze­ki­wa­nia wobec
czę­sto­tli­wo­ści publi­ko­wa­nia nowych tre­ści, to zna­czy tego,
jak czę­sto będzie­cie je uak­tu­al­niać. To wie­le pra­cy. Tworzenie
stron CMS (System zarzą­dza­nia tre­ścią) powi­no być prze­my­śla­ne
na począt­ku pro­jek­tu. Jeśli agen­cja nie wie, jakie tre­ści
chce­cie umie­ścić na stro­nie, nie będzie wie­dzia­ła co z nimi
zro­bić. Patrz krok pierw­szy i dru­gi.

KROK 5: Ciągła ewolucja.

Ciągłe zmiany na stronie Garnier

Uruchomienie stro­ny to dopie­ro począ­tek. Nawet jeśli uru­cho­mi­cie
świet­ną stro­nę, to bez cią­głe­go jej ulep­sza­nia na pod­sta­wie
potrzeb odwie­dza­ją­cych, sta­ty­styk, zmie­nia­ją­cych się tren­dów
i tech­no­lo­gii, nie pozo­sta­nie świet­na przez dłu­gi czas. Na
przy­kład rok temu uru­cho­mi­li­śmy stro­nę TravelOregon.com. Od
tam­tej pory dopa­so­wa­li­śmy część nawi­ga­cji, roz­miesz­cze­nie
reklam, design pod­stron i to, jak wyświe­tla­ne są tre­ści. Jeśli
uwa­ża­cie, że teraz jest świet­na, pocze­kaj­cie tyl­ko do
następ­ne­go roku.

Tworzenie stron dla firm. 3 Błędy, które rujnują projekty.

Najlepiej w ogó­le nie twórz­cie stro­ny inter­ne­to­wej, jeśli macie popeł­nić te oczy­wi­ste i pod­sta­wo­we błę­dy. Po pierw­sze pozo­sta­waj w cią­głym kon­tak­cie. Ile razy zda­rzy­ło się wam odwie­dzić stro­nę i gdy już chcie­li­ście zadzwo­nić do fir­my, oka­zy­wa­ło sie, że dostęp­ny jest tyl­ko for­mu­larz kon­tak­to­wy? Czy nabie­ra­li­ście podej­rzeń co do legal­no­ści fir­my lub jej goto­wo­ści do pomo­cy? Upewnijcie się, że wszyst­kie infor­ma­cje kon­tak­to­we – łącz­nie z iko­na­mi ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych – są dostęp­ne w kil­ku widocz­nych miej­scach.

Profesjonalna strona Rolex

Zwykle zale­cam umiesz­czać te infor­ma­cje w takim miej­scu, by nie trze­ba było prze­wi­jać ekra­nu, aby je odna­leźć i powta­rzam je na każ­dej pod­stro­nie. Nie zpo­mni­je­cie tak­że o “Call to Action”. Jeśli pła­ci­cie komuś za rekla­mo­wa­nie stro­ny i przy­cią­ga­nie odwie­dza­ją­cych, upew­nij­cie się, że ci odwie­dza­ją­cy robią to, co według was powin­ni robić. Chodzi mi o: „Zadzwoń teraz”, „Zamów wyce­nę”, „Wypełnij for­mu­larz”.

Strona gastronomiczna  Gordona Ramsaya

Po trze­cie: Ma za dużo fla­sha i nie dzia­ła na urzą­dze­niach mobil­nych.
Flash jest świet­ny w przy­pad­ku efek­tów wizu­al­nych, ale nie spraw­dza się zbyt dobrze przy wyszu­ki­wa­niu czy na urzą­dze­niach Apple. Co waż­ne ta tech­no­lo­gia odcho­dzi do lamu­sa i prze­sta­je być wspie­ra­na przez coraz więk­szą licz­bę pro­du­cen­tów. Telefony komór­ko­we sta­no­wią obec­nie 12% świa­to­we­go ruchu w inter­ne­cie, a ich udział rośnie szyb­ciej niż to było w przy­pad­ku kom­pu­te­rów oso­bi­stych. Jeśli wasza stro­na nie jest przy­sto­so­wa­na dla tele­fo­nów komór­ko­wych, prze­ga­pi­cie powięk­sza­ją­cą się gru­pę użyt­kow­ni­ków. Tworzenie stron www, dla fir­my bez wspar­cia urza­dzeń mobil­nych, jest ska­za­ne na poraż­kę.

Najtrudniejszy Najłatwiejszy pierwszy krok...

Efektywny web design nie jest pro­sty. To nie­koń­czą­cy się pro­ces opar­ty na dobrej rela­cji pomię­dzy klien­tem i agen­cją. Pamiętajcie o powyż­szych pię­ciu kro­kach, gdy będzie­cie wpro­wa­dzać ten pro­ces w życie, a będzie­cie na dobrej dro­dze do stwo­rze­nia efek­tyw­nej i nowo­cze­snej fir­mo­wej stro­ny inter­ne­to­wej. Oczywiście zawsze war­to, jest zapy­tać nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę. Z przy­jem­no­ścią Ci pomo­że­my! Tworzenie stron dla firm, któ­re dys­an­su­ją kon­ku­ren­cję to nasza spe­cjal­ność. Zadzwoń teraz: 660 970 980.
Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie