Projektowanie skutecznej strony dla branży turystycznej.

> strony turystyczne-hotele-biura-podrozy

Unikalny pro­jekt. Atrakcyjne ofer­ty. Poruszające wyobraź­nię foto­gra­fie. To skró­co­ny opis cech, jakie powin­na zawie­rać ide­al­na stro­na dla bran­ży tury­stycz­nej. Strona, któ­rą Owocni potra­fią zapro­jek­to­wać i chęt­nie się dla Ciebie tego podej­mą. Tworzenie stron to nasza pasja!

Dlaczego musisz mieć naj­lep­sze, czy­tel­ne ofer­ty tra­fia­ją­ce wprost do poten­cjal­ne­go klien­ta? Bo podró­że i tury­sty­ka nie są „towa­rem pierw­szej potrze­by” jak chleb czy masło. Potrzebują odpo­wied­niej pro­mo­cji, by wybić się z tłu­mu kon­ku­ren­cji, któ­ra tyl­ko czy­ha, by zatrzeć ręce nad naszym upad­kiem.

Klient, któ­ry poszu­ku­je infor­ma­cji na stro­nach hote­li czy biur podró­ży, musi być zasko­czo­ny przede wszyst­kim luk­su­sem i efek­tyw­no­ścią wyko­na­nia stro­ny. Niech ta stro­na www będzie wizy­tów­ką Twojego biz­ne­su! Jeśli to gospo­dar­stwo agro­tu­ry­stycz­ne, czerp inspi­ra­cje z natu­ry, uży­waj sza­blo­nów rusty­kal­nych, przy­wo­dzą­cych na myśl świe­ży chleb i zapach łąki. Jeśli eks­klu­zyw­ny hotel – uży­waj kolo­rów przy­wo­dzą­cych na myśl atła­so­wą pościel i przy­tłu­mio­ne świa­tła lamp, czer­wo­ne wino i luk­sus. Niech klient będzie ocza­ro­wa­ny pierw­szym spoj­rze­niem na stro­nę Twojego biz­ne­su – to skło­ni go do zaj­rze­nia w głąb w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji, któ­re doce­lo­wo mają go namó­wić do zamó­wie­nia noc­le­gu albo kupie­nia wyciecz­ki, lub przy­naj­mniej sub­skryp­cji new­slet­te­ra.

Kilka kroków w stronę idealnej witryny hotelu i biura podróży

Klient zaglą­da­ją­cy na Twoją stro­nę będzie poszu­ki­wał przede wszyst­kim cen.

Lepiej nicze­go nie zata­jać, nie ukry­wać. Nie sto­so­wać tri­ków takich jak: „Super pro­mo­cje na zagra­nicz­ne wyciecz­ki – zadzwoń żeby dowie­dzieć się szcze­gó­łów”. Klient nie chce pła­cić za połą­cze­nie tele­fo­nicz­ne, by móc uzy­skać pro­stą infor­ma­cję doty­czą­cą ceny usłu­gi. W ofi­cjal­nym cen­ni­ku uwzględ­nij i aktu­ali­zuj na bie­żą­co ceny poszcze­gól­nych pro­mo­cji. Warto na górze stro­ny głów­nej umiesz­czać infor­ma­cje doty­czą­ce naj­cie­kaw­szych pro­mo­cyj­nych ofert w for­mie zdję­cia i krót­kie­go pod­pi­su wraz z ceną. W takim wypad­ku stro­nę trze­ba jed­nak regu­lar­nie aktu­ali­zo­wać i dbać o umiesz­cza­nie nowych, cie­ka­wych pro­mo­cji.

Często kry­te­rium wybo­ru kon­kret­ne­go hote­lu czy biu­ra podró­ży jest jego loka­li­za­cja. Umieść w widocz­nym miej­scu – na dole stro­ny inter­ne­to­wej lub w odręb­nej zakład­ce – nie­wiel­ką map­kę dojaz­do­wą, poka­zu­ją­cą w dużym uprosz­cze­niu jak usy­tu­owa­na jest sie­dzi­ba fir­my w sto­sun­ku do jed­nej z głów­nych ulic mia­sta. Jest to szcze­gól­nie waż­ne, gdy sie­dzi­ba ta jest zlo­ka­li­zo­wa­na w jakimś zauł­ku lub na uli­cy, któ­rej nazwę koja­rzą naj­wy­żej oko­licz­ni miesz­kań­cy.

Zachęć cie­ka­wą gra­fi­ką i pod­pi­sem do zapi­sa­nia się do sub­skryp­cji new­slet­te­ra. Trafne mogą się oka­zać sfor­mu­ło­wa­nia takie jak: „Chcesz być na bie­żą­co infor­mo­wa­ny o naj­now­szych pro­mo­cjach w naszym hote­lu?”, „Śledź na bie­żą­co naj­niż­sze ceny wyjaz­dów zagra­nicz­nych!”. Klienci lubią wie­dzieć, że wła­śnie mają oka­zję sko­rzy­stać z atrak­cyj­nej pro­mo­cji!


Nie da się ukryć, że w przy­pad­ku bran­ży tury­stycz­nej naj­waż­niej­sze jest poczu­cie este­ty­ki. Niech klient zoba­czy na wła­sne oczy na kil­ku zdję­ciach wnę­trze hote­lu, do któ­re­go chcesz go zapro­sić, lub bajecz­ną pla­żę, na któ­rej może się wygrze­wać na wyku­pio­nej wyciecz­ce. Zatrudnij foto­gra­fa z praw­dzi­we­go zda­rze­nia – niech poka­że to, co masz do zaofe­ro­wa­nia w jak naj­lep­szym świe­tle. Absolutnie jed­nak nie wsta­wiaj na stro­nę zdjęć cze­goś, cze­go nie masz w ofer­cie, ani nicze­go, co mija się z rze­czy­wi­sto­ścią. Każda fał­szy­wa infor­ma­cja w koń­cu się wyda i wię­cej nie zoba­czysz już tego klien­ta. W przy­pad­ku hote­li, hoste­li czy innych przy­byt­ków dobrym roz­wią­za­niem jest umiesz­cze­nie „wir­tu­al­ne­go spa­ce­ru po wnę­trzu” na swo­jej stro­nie. Taki spa­cer jest lep­szy od naj­lep­szych zdjęć i bar­dzo pobu­dza wyobraź­nię odwie­dza­ją­ce­go, któ­ry czu­je się, jak­by już był w środ­ku, w Twoim hote­lu.

Świetną spra­wą jest wyszu­ki­war­ka ofert dopa­so­wa­na do Twojej kon­kret­nej bran­ży. Za pomo­cą kil­ku kry­te­riów, poten­cjal­ny klient może zoba­czyć, czy na przy­kład w danym ter­mi­nie znaj­dzie się dla nie­go wyciecz­ka zagra­nicz­na, któ­ra zmie­ści się w okre­ślo­nej kwo­cie. Taka wyszu­ki­war­ka na stro­nie www bar­dzo uprasz­cza klien­to­wi wybór, pod warun­kiem jed­nak, że dzia­ła bez zarzu­tu.

Możliwość rezer­wa­cji poko­ju czy kup­na wyciecz­ki za pomo­cą jed­ne­go przy­ci­sku – to koniecz­ność w stro­nach bran­ży tury­stycz­nej. Niech klient bez dzwo­nie­nia zare­zer­wu­je kon­kret­ny pokój na okre­ślo­ny ter­min lub zamó­wi prze­wod­ni­ka przez Internet. To zwięk­sza wygo­dę klien­tów. Jest tyl­ko jeden waru­nek – rezer­wa­cje trze­ba na bie­żą­co spraw­dzać i kon­tro­lo­wać, cały sys­tem musi dzia­łać bez­błęd­nie. Co wię­cej, wszel­kie sys­te­my płat­no­ści inter­ne­to­wych niech mają mak­sy­mal­nie uprosz­czo­ne for­mu­la­rze. Chodzi o to, by mówiąc, że „u nas zare­zer­wu­jesz i opła­cisz noc­leg jed­nym klik­nię­ciem!” napraw­dę nie zmu­szać klien­ta do podej­mo­wa­nia wię­cej klik­nięć, niż to abso­lut­nie koniecz­ne. Zbyt utrud­nio­ne, zawi­łe for­mu­la­rze płat­no­ści nie sprzy­ja­ją zwięk­sze­niu współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji na stro­nie.

Współczynnik konwersji – z czym to się je?

To pro­cent użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych stro­nę, któ­rzy doko­na­li zaku­pu pro­duk­tu, zapi­sa­li się do new­slet­te­ra, czy wyku­pi­li jakąś płat­ną usłu­gę. By mógł on być jak naj­wyż­szy, sto­su­je się róż­ne zabie­gi, głów­nie gra­ficz­ne i psy­cho­lo­gicz­ne, oddzia­łu­ją­ce na pod­świa­do­mość odwie­dza­ją­ce­go. Znamy ide­al­ne przy­kła­dy stron, w któ­rych współ­czyn­nik kon­wer­sji dra­stycz­nie wzrósł (a wraz z nim zarob­ki stro­ny!) tyl­ko dzię­ki prze­su­nię­ciu jakie­goś przy­ci­sku, zmia­nie jego kolo­ru lub zasto­so­wa­niu cie­ka­we­go sfor­mu­ło­wa­nia, a nawet uprosz­cze­nia wyglą­du stro­ny czy wsta­wie­nia cie­ka­we­go obraz­ka.

Należy pamię­tać o tym, że poten­cjal­ni klien­ci, czy­li odwie­dza­ją­cy stro­nę korzy­sta­ją z róż­nych urzą­dzeń - ze smart­fo­nów, table­tów - dla­te­go stro­ny www powin­ny sto­so­wać respon­si­ve web design – tech­no­lo­gię dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia. Po to, by każ­dy i z każ­de­go urzą­dze­nia mógł korzy­stać z jej zawar­to­ści. Strona musi też łado­wać się jak naj­szyb­ciej - po to, by klient znu­dziw­szy się cze­ka­niem na poja­wie­nie się jej tre­ści nie zamknął jej. W tym celu nale­ży usu­nąć wszyst­kie zbęd­ne i cięż­kie apli­ka­cje, któ­re mogą tyl­ko roz­draż­nić, zamiast przy­cią­gnąć użyt­kow­ni­ka na dłu­żej.

Najlepsze strony to te, które na Ciebie zarabiają!

Najważniejsze w zapro­jek­to­wa­niu stro­ny inter­ne­to­wej dla Twojego biz­ne­su zwią­za­ne­go z tury­sty­ką jest zle­ce­nie go pro­fe­sjo­na­li­stom. Strony inter­ne­to­we dla bran­ży tury­stycz­nej są praw­dzi­wym wyzwa­niem, gdyż każ­dy ich szcze­gół musi być komer­cyj­ny i usta­wio­ny pod gust klien­ta. Pozwól sobie jed­nak pomóc i zostaw zapro­jek­to­wa­nie stro­ny w naj­lep­szych, owoc­nych rękach! Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.