Skuteczna strona turystyczna

Dobre przykłady z branży turystycznej

Chcesz poprawić rozpoznawalność swojej marki w świecie turystyki i przyciągnąć więcej klientów? Idealnie trafiłeś!

Przekonaj się na konkretnych przykładach, jakie elementy zawierają skuteczne strony turystyczne i o co trzeba zadbać projektując stronę internetową dla biura podróży, hotelu czy innego obiektu z branży turystycznej.

Skuteczna strona turystyczna

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Najlepsze strony turystyczne to te, które dają turyście namiastkę tego, co zobaczy i czego doświadczy na miejscu. Oczywiście klienci biur turystycznych, hoteli czy ośrodków agroturystycznych będą porównywać ceny - to nieuniknione - jednak jadą na wycieczkę po wrażenia. Jeśli strona będzie potrafiła je sprzedać, cena może przestać być decydująca. Ważny jest też łatwy dostęp do funkcji, takich jak wyszukiwarka ofert czy opcja natychmiastowej rezerwacji. To działa.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > strona turystyczna

Unikalny pro­jekt. Atrakcyjne ofer­ty. Poruszające wyobraź­nię foto­gra­fie. To skró­co­ny opis cech, jakie powin­na zawie­rać ide­al­na stro­na dla bran­ży tury­stycz­nej. Strona, któ­rą Owocni potra­fią zapro­jek­to­wać i chęt­nie się dla Ciebie tego podej­mą. Tworzenie stron to nasza pasja!

Dlaczego musisz mieć naj­lep­sze, czy­tel­ne ofer­ty tra­fia­ją­ce wprost do poten­cjal­ne­go klien­ta? Bo podró­że i tury­sty­ka nie są „towa­rem pierw­szej potrze­by” jak chleb czy masło. Potrzebują odpo­wied­niej pro­mo­cji, by wybić się z tłu­mu kon­ku­ren­cji, któ­ra tyl­ko czy­ha, by zatrzeć ręce nad naszym upad­kiem.

Klient, któ­ry poszu­ku­je infor­ma­cji na stro­nach hote­li czy biur podró­ży, musi być zasko­czo­ny przede wszyst­kim luk­su­sem i efek­tyw­no­ścią wyko­na­nia stro­ny. Niech ta stro­na www będzie wizy­tów­ką Twojego biz­ne­su! Jeśli to gospo­dar­stwo agro­tu­ry­stycz­ne, czerp inspi­ra­cje z natu­ry, uży­waj sza­blo­nów rusty­kal­nych, przy­wo­dzą­cych na myśl świe­ży chleb i zapach łąki. Jeśli eks­klu­zyw­ny hotel – uży­waj kolo­rów przy­wo­dzą­cych na myśl atła­so­wą pościel i przy­tłu­mio­ne świa­tła lamp, czer­wo­ne wino i luk­sus. Niech klient będzie ocza­ro­wa­ny pierw­szym spoj­rze­niem na stro­nę Twojego biz­ne­su – to skło­ni go do zaj­rze­nia w głąb w poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji, któ­re doce­lo­wo mają go namó­wić do zamó­wie­nia noc­le­gu albo kupie­nia wyciecz­ki, lub przy­naj­mniej sub­skryp­cji new­slet­te­ra.

Kilka kroków w stronę idealnej strony internetowej biura podróży i hotelu

Klient zaglą­da­ją­cy na Twoją stro­nę będzie poszu­ki­wał przede wszyst­kim cen.

Lepiej nicze­go nie zata­jać, nie ukry­wać. Nie sto­so­wać tri­ków takich jak: „Super pro­mo­cje na zagra­nicz­ne wyciecz­ki – zadzwoń żeby dowie­dzieć się szcze­gó­łów”. Klient nie chce pła­cić za połą­cze­nie tele­fo­nicz­ne, by móc uzy­skać pro­stą infor­ma­cję doty­czą­cą ceny usłu­gi. W ofi­cjal­nym cen­ni­ku uwzględ­nij i aktu­ali­zuj na bie­żą­co ceny poszcze­gól­nych pro­mo­cji. Warto na górze stro­ny głów­nej umiesz­czać infor­ma­cje doty­czą­ce naj­cie­kaw­szych pro­mo­cyj­nych ofert w for­mie zdję­cia i krót­kie­go pod­pi­su wraz z ceną. W takim wypad­ku stro­nę trze­ba jed­nak regu­lar­nie aktu­ali­zo­wać i dbać o umiesz­cza­nie nowych, cie­ka­wych pro­mo­cji.

Często kry­te­rium wybo­ru kon­kret­ne­go hote­lu czy biu­ra podró­ży jest jego loka­li­za­cja. Umieść w widocz­nym miej­scu – na dole stro­ny inter­ne­to­wej lub w odręb­nej zakład­ce – nie­wiel­ką map­kę dojaz­do­wą, poka­zu­ją­cą w dużym uprosz­cze­niu jak usy­tu­owa­na jest sie­dzi­ba fir­my w sto­sun­ku do jed­nej z głów­nych ulic mia­sta. Jest to szcze­gól­nie waż­ne, gdy sie­dzi­ba ta jest zlo­ka­li­zo­wa­na w jakimś zauł­ku lub na uli­cy, któ­rej nazwę koja­rzą naj­wy­żej oko­licz­ni miesz­kań­cy.

Zachęć cie­ka­wą gra­fi­ką i pod­pi­sem do zapi­sa­nia się do sub­skryp­cji new­slet­te­ra. Trafne mogą się oka­zać sfor­mu­ło­wa­nia takie jak: „Chcesz być na bie­żą­co infor­mo­wa­ny o naj­now­szych pro­mo­cjach w naszym hote­lu?”, „Śledź na bie­żą­co naj­niż­sze ceny wyjaz­dów zagra­nicz­nych!”. Klienci lubią wie­dzieć, że wła­śnie mają oka­zję sko­rzy­stać z atrak­cyj­nej pro­mo­cji!


Nie da się ukryć, że w przy­pad­ku bran­ży tury­stycz­nej naj­waż­niej­sze jest poczu­cie este­ty­ki. Niech klient zoba­czy na wła­sne oczy na kil­ku zdję­ciach wnę­trze hote­lu, do któ­re­go chcesz go zapro­sić, lub bajecz­ną pla­żę, na któ­rej może się wygrze­wać na wyku­pio­nej wyciecz­ce. Zatrudnij foto­gra­fa z praw­dzi­we­go zda­rze­nia – niech poka­że to, co masz do zaofe­ro­wa­nia w jak naj­lep­szym świe­tle. Absolutnie jed­nak nie wsta­wiaj na stro­nę zdjęć cze­goś, cze­go nie masz w ofer­cie, ani nicze­go, co mija się z rze­czy­wi­sto­ścią. Każda fał­szy­wa infor­ma­cja w koń­cu się wyda i wię­cej nie zoba­czysz już tego klien­ta. W przy­pad­ku hote­li, hoste­li czy innych przy­byt­ków dobrym roz­wią­za­niem jest umiesz­cze­nie „wir­tu­al­ne­go spa­ce­ru po wnę­trzu” na swo­jej stro­nie. Taki spa­cer jest lep­szy od naj­lep­szych zdjęć i bar­dzo pobu­dza wyobraź­nię odwie­dza­ją­ce­go, któ­ry czu­je się, jak­by już był w środ­ku, w Twoim hote­lu.

Świetną spra­wą jest wyszu­ki­war­ka ofert dopa­so­wa­na do Twojej kon­kret­nej bran­ży. Za pomo­cą kil­ku kry­te­riów, poten­cjal­ny klient może zoba­czyć, czy na przy­kład w danym ter­mi­nie znaj­dzie się dla nie­go wyciecz­ka zagra­nicz­na, któ­ra zmie­ści się w okre­ślo­nej kwo­cie. Taka wyszu­ki­war­ka na stro­nie www bar­dzo uprasz­cza klien­to­wi wybór, pod warun­kiem jed­nak, że dzia­ła bez zarzu­tu.

Możliwość rezer­wa­cji poko­ju czy kup­na wyciecz­ki za pomo­cą jed­ne­go przy­ci­sku – to koniecz­ność w stro­nach bran­ży tury­stycz­nej. Niech klient bez dzwo­nie­nia zare­zer­wu­je kon­kret­ny pokój na okre­ślo­ny ter­min lub zamó­wi prze­wod­ni­ka przez Internet. To zwięk­sza wygo­dę klien­tów. Jest tyl­ko jeden waru­nek – rezer­wa­cje trze­ba na bie­żą­co spraw­dzać i kon­tro­lo­wać, cały sys­tem musi dzia­łać bez­błęd­nie. Co wię­cej, wszel­kie sys­te­my płat­no­ści inter­ne­to­wych niech mają mak­sy­mal­nie uprosz­czo­ne for­mu­la­rze. Chodzi o to, by mówiąc, że „u nas zare­zer­wu­jesz i opła­cisz noc­leg jed­nym klik­nię­ciem!” napraw­dę nie zmu­szać klien­ta do podej­mo­wa­nia wię­cej klik­nięć, niż to abso­lut­nie koniecz­ne. Zbyt utrud­nio­ne, zawi­łe for­mu­la­rze płat­no­ści nie sprzy­ja­ją zwięk­sze­niu współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji na stro­nie.

Współczynnik konwersji na stronie hotelu – z czym to się je?

To pro­cent użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych stro­nę, któ­rzy doko­na­li zaku­pu pro­duk­tu, zapi­sa­li się do new­slet­te­ra, czy wyku­pi­li jakąś płat­ną usłu­gę. By mógł on być jak naj­wyż­szy, sto­su­je się róż­ne zabie­gi, głów­nie gra­ficz­ne i psy­cho­lo­gicz­ne, oddzia­łu­ją­ce na pod­świa­do­mość odwie­dza­ją­ce­go. Znamy ide­al­ne przy­kła­dy stron, w któ­rych współ­czyn­nik kon­wer­sji dra­stycz­nie wzrósł (a wraz z nim zarob­ki stro­ny!) tyl­ko dzię­ki prze­su­nię­ciu jakie­goś przy­ci­sku, zmia­nie jego kolo­ru lub zasto­so­wa­niu cie­ka­we­go sfor­mu­ło­wa­nia, a nawet uprosz­cze­nia wyglą­du stro­ny czy wsta­wie­nia cie­ka­we­go obraz­ka.

Należy pamię­tać o tym, że poten­cjal­ni klien­ci, czy­li odwie­dza­ją­cy stro­nę korzy­sta­ją z róż­nych urzą­dzeń - ze smart­fo­nów, table­tów - dla­te­go stro­ny www powin­ny sto­so­wać respon­si­ve web design – tech­no­lo­gię dopa­so­wy­wa­nia się do wiel­ko­ści urzą­dze­nia. Po to, by każ­dy i z każ­de­go urzą­dze­nia mógł korzy­stać z jej zawar­to­ści. Strona musi też łado­wać się jak naj­szyb­ciej - po to, by klient znu­dziw­szy się cze­ka­niem na poja­wie­nie się jej tre­ści nie zamknął jej. W tym celu nale­ży usu­nąć wszyst­kie zbęd­ne i cięż­kie apli­ka­cje, któ­re mogą tyl­ko roz­draż­nić, zamiast przy­cią­gnąć użyt­kow­ni­ka na dłu­żej.

Najlepsza strona turystyczna to ta, która na Ciebie zarabiają!

Najważniejsze w zapro­jek­to­wa­niu stro­ny inter­ne­to­wej dla Twojego biz­ne­su zwią­za­ne­go z tury­sty­ką jest zle­ce­nie go pro­fe­sjo­na­li­stom. Strony inter­ne­to­we dla bran­ży tury­stycz­nej są praw­dzi­wym wyzwa­niem, gdyż każ­dy ich szcze­gół musi być komer­cyj­ny i usta­wio­ny pod gust klien­ta. Pozwól sobie jed­nak pomóc i zostaw zapro­jek­to­wa­nie stro­ny w naj­lep­szych, owoc­nych rękach! Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5