Skuteczne strony dla dzieci

Dobre przykłady z branży dziecięcej

Chcesz stworzyć stronę internetową dla przedszkola lub stronę z produktami dla dzieci, które będą porywające dla rodziców?

Odkryj inspirujące przykłady stron dla dzieci, które pomogą Ci zrozumieć, co działa na rynku dziecięcym i zastosować skuteczne rozwiązania na swojej stronie.

Strony dla dzieci

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Tworzenie efektywnej strony dla dzieci wymaga zachwycenia również ich rodziców, zdeterminowanych do znalezienia najlepszej oferty dla swojego dziecka. Czytelność, przyjazna budowa i ciepła atmosfera w tym pomagają. Minimalistyczny design, łatwość obsługi oraz architektura dostosowana do urządzeń mobilnych to klucz do osiągnięcia wysokiego współczynnika konwersji.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > strony dla-dzieci

Skuteczny pro­jekt stro­ny www z pro­duk­ta­mi lub ofer­tą skie­ro­wa­ną do dzie­ci to szcze­gól­ne miej­sce w inter­ne­cie. Witryny tego typu są swo­istą osto­ją dla buszu­ją­cych po sie­ci rodzi­ców, któ­rzy z uczu­ciem auten­tycz­nej tro­ski poszu­ku­ją tu nie tyl­ko jak naj­lep­szych pro­duk­tów dla swo­ich pociech, ale i dobrych inspi­ra­cji. W poniż­szym arty­ku­le przed­sta­wia­my naj­lep­sze pro­jek­ty stron dla dzie­ci, oraz to co jest waż­ne w ich pro­jek­to­wa­niu.

3 świetnie zaprojektowane strony dla dzieci

Strony inter­ne­to­we, skie­ro­wa­ne do dzie­ci, lub te któ­rych gru­pą doce­lo­wą
są ojco­wie i mamy, powin­ny się zatem cha­rak­te­ry­zo­wać wyjąt­ko­wą
czy­tel­no­ścią, przy­ja­zną budo­wą, a tak­że cie­płą atmos­fe­rą. By taka
stro­na oka­za­ła się w peł­ni funk­cjo­nal­na, powin­na zostać stwo­rzo­na w
zgo­dzie nowo­cze­sny­mi stan­dar­da­mi w pro­jek­to­wa­niu. Dlaczego? To wła­śnie
nowo­cze­sność stoi po stro­nie wygo­dy w obsłu­dze. To ona, z pomo­cą mądrej
archi­tek­tu­ry, wyso­kie­go współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji, czy­tel­nej opra­wy gra­ficz­nej, a
tak­że dosto­so­wa­niu do mobil­nych urzą­dzeń, jest w sta­nie zado­wo­lić rodzi­ca w
Internecie i stać się dla nie­go war­tym uwa­gi, wzbu­dza­ją­cym zaufa­nie part­ne­rem.
Owocni są goto­wi zre­ali­zo­wać dla Ciebie wła­śnie taki pro­jekt – prak­tycz­ny,
dopa­so­wa­ny do Twoich oso­bi­stych wyma­gań i wyma­gań współ­cze­sne­go Internetu,
zachę­ca­ją­cy, przy­ja­zny, napraw­dę dobry.

Skuteczne strony internetowe dla dzieci odpowiadają na pytanie “Czemu rodzice mają Ci zaufać?”

Świat inter­ne­tu już od jakie­goś cza­su sku­tecz­nie odcho­dzi od pro­jek­tów skom­pli­ko­wa­nych, na korzyść tego, co pro­ste, czy­tel­ne i łatwe w obsłu­dze.

Strona www dla dzieci

Nowoczesna stro­na inter­ne­to­wa skle­pu z pro­duk­ta­mi dla dzie­ci
będzie się zatem cha­rak­te­ry­zo­wa­ła przede wszyst­kim łatwo­ścią obsłu­gi.

Każda mama, czy każ­dy tata, już na pierw­szy rzut oka, przy oka­zji pierw­sze­go
klik­nię­cia, będzie chciał(a) na takiej stro­nie inter­ne­to­wej pozo­stać na dłu­żej.
Spróbujmy więc wypunk­to­wać szcze­gó­ło­wo cechy sku­tecz­nej, „dzie­cię­cej” witry­ny www.

Dziecięca strona internetowa

Podstawowe cechy skutecznej strony dla dzieci

Estetyczna opra­wa gra­ficz­na. Główną i naj­le­piej spraw­dza­ją się w inter­ne­cie for­mą este­tycz­ną jest dzi­siaj mini­ma­lizm. Im bar­dziej przej­rzy­ście, przy­jaź­niej dla oka, tym lepiej. Szczególnie, jeże­li mówi­my o stro­nie inter­ne­to­wej skie­ro­wa­nej do dużej i róż­no­rod­nej gru­py inter­nau­tów, jaką sta­no­wią rodzi­ce.

Projekt strony www

Oni potra­fią być napraw­dę róż­ni – mniej nowo­cze­śni i bar­dziej nowo­cze­śni. ,
Mniej i bar­dziej „świa­to­wi” czy „inter­ne­to­wi”. Szukając stro­ny inter­ne­to­wej,
ofe­ru­ją­cej pro­duk­ty ich cie­ciom, mają jed­nak wspól­ny cel – zna­leźć jak naj­lep­szą ,
i jak naj­bez­piecz­niej­szą ofer­tę. Skomplikowana sza­ta gra­ficz­na może ich sku­tecz­nie ,
znie­chę­cić do dal­szych dzia­łań podej­mo­wa­nych na stro­nie. Natomiast pro­sto­ta, jako,
naj­bar­dziej uni­wer­sal­na for­ma ist­nie­nia w sie­ci, podo­ba się i zachę­ca do „kli­ka­nia” ,
nie­za­leż­nie od gustów i pre­fe­ren­cji.

Owocni wie­dzą jak two­rzyć pro­jek­ty zarów­no cie­ka­we, jak i este­tycz­ne.
Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę, już dziś! Tel: 660 970 980

Wysoki współczynnik konwersji (ang. Conversion rate)

Tuż za naczel­ną cechą nowo­cze­snej stro­ny inter­ne­to­wej, jaką jest jej este­ty­ka, idzie tak­że wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji. Co rozu­mieć przez to poję­cie? To nic inne­go jak licz­ba zre­ali­zo­wa­nych przez stro­nę celów, podzie­lo­na przez licz­bę jej odbior­ców. Mówiąc pro­ściej – wyso­ki współ­czyn­nik osią­ga­my wte­dy, gdy jak naj­więk­sza ilość z odwie­dza­ją­cych naszą stro­nę inter­nau­tów wyko­nu­je na niej okre­ślo­ne czyn­no­ści – doko­nu­je zaku­pu, zapi­su­je się do new­slet­te­ra, pobie­ra ofer­tę lub doko­nu­je rezer­wa­cji, czy­li wszyst­ko to, co dla nas jako wła­ści­cie­li stro­ny jest naj­waż­niej­sze i nada­je jej i w naszym ist­nie­niu w sie­ci sens.

Strona Danone dla dzieci

Jeśli użyt­kow­nik inter­ne­tu, w tym przy­pad­ku rodzic, wcho­dzi na stro­nę, by zaraz potem ją opu­ścić nie zain­te­re­so­wa­ny tym, co ona mu pro­po­nu­je, ozna­cza to, że coś w jej kon­struk­cji nie­pra­wi­dło­wo funk­cjo­nu­je. Co to może być? Nieodpowiednia sza­ta gra­ficz­na, zbyt wie­le opcji do wybo­ru, zła archi­tek­tu­ra, nie­czy­tel­ność – wszyst­ko to wpły­wa na użyt­kow­ni­ka i potra­fi spra­wić, że ten szyb­ko czmych­nie do kon­ku­ren­cji. Dlatego my ofe­ru­je­my pro­jek­ty speł­nia­ją­ce wszyst­kie wyma­ga­nia współ­cze­sne­go inter­nau­ty, wie­my, jak prze­ko­nać go, by został z Tobą chwi­lę dłu­żej.

Strona internetowa dla przedszkola musi dobrze działać na urządzeniach mobilnych

Mobile – to waż­ne! Nowe tech­no­lo­gie wciąż się roz­wi­ja­ją i upo­wszech­nia­ją. Internet w tele­fo­nie komór­ko­wym wcho­dzi już do stan­dar­dów, smart­fon i tablet wciąż zysku­ją na popu­lar­no­ści, a ilość ich użyt­kow­ni­ków rośnie w tem­pie eks­pre­so­wym.

Dziecięcy projekt www

Trzeba nam wie­dzieć, że świe­żo upie­cze­ni ojco­wie i mamy potra­fią być z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi
za pan brat, dla­te­go to tak waż­ne, by wyjść naprze­ciw ich ocze­ki­wa­niom.

Strona inter­ne­to­wa zapro­jek­to­wa­na jedy­nie na potrze­bę sta­cjo­nar­ne­go kom­pu­te­ra,
na ekra­nie tele­fo­nu czy smart­fo­na będzie wyświe­tla­ła się zupeł­nie ina­czej,
cza­sem nawet może oka­zać się nie­czy­tel­na.

Dlatego już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia war­to zadbać o odsło­nę witry­ny spe­cjal­nie dosto­so­wa­ną do użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z mobil­nych urzą­dzeń. Bo oni rosną w siłę i już nie­dłu­go będą sta­no­wić więk­szo­ścio­wy spo­sób, przez któ­ry oglą­da­na jest nasza stro­na.

Mama i tata w internecie chcą Ci zaufać

Tylko musisz dać im szan­sę. Jeżeli pro­jekt two­jej stro­ny inter­ne­to­wej nie speł­ni ich ocze­ki­wań, będą szu­ka­li dalej, aż tra­fią na witry­nę odpo­wia­da­ją­cą wprost na ich potrze­by. Strona ofe­ru­ją­ca nawet naj­lep­sze pro­duk­ty bez nowo­cze­snej i mądrze skon­stru­owa­nej opra­wy, nie jest w sta­nie zwró­cić uwa­gi i wzbu­dzić zaufa­nia naj­bar­dziej zatro­ska­nej w inter­ne­cie gru­py inter­nau­tów. Owocni są tego świa­do­mi, dla­te­go ofe­ru­ją pro­jek­ty prze­my­śla­ne, zachę­ca­ją­ce, dosto­so­wa­ne do potrzeb zarów­no odbior­cy, jak i nadaw­cy. Strona www, któ­rą dla Ciebie stwo­rzy­my, już wkrót­ce oka­że się naj­lep­szym narzę­dziem do zaist­nie­nia w sie­ci, a tak­że w oczach mniej­szych i więk­szych kon­su­men­tów.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5