Profesjonalne projektowanie www

Po czym je poznać?

Zastanawiasz się, co czyni stronę efektywną? Ta rzecz to umiejętność przekonywania docelowych klientów do oferty firmy. Osiąga się to dzięki profesjonalnemu projektowaniu www.

Poznaj inspirujące przykłady profesjonalnie stworzonych stron.

Profesjonalne projektowanie www

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Dobre projektowanie www to połączenie kilku składników. Treści przygotowanych z myślą o skanujących. Intuicyjnej nawigacji, prowadzącej do celu bez przeszkód. Błyskawicznej szybkości ładowania. Oraz tego specyficznego kleju w postaci odpowiadania na potrzeby klientów każdym zdaniem i obrazem.

Mariusz Słowik
Head of design

> strona internetowa > projektowanie www

Próba wyja­śnie­nia zasad pro­jek­to­wa­nia dobrej stro­ny inter­ne­to­wej jest jak pró­ba wyja­śnie­nia tego, jak spra­wić, by biz­nes osią­gnął suk­ces. To tak sze­ro­ki temat, że stwier­dzi­li­śmy, że dobrze było­by opu­bli­ko­wać nie­dłu­go po tym poście wię­cej bar­dziej szcze­gó­ło­wych arty­ku­łów na temat każ­de­go z wymie­nio­nych tu ele­men­tów. Tymczasem potrak­tuj­cie ten post jak wstęp, któ­ry jest waż­ny, jeśli cho­dzi o pra­cę nad dobrym pro­jek­tem stro­ny www.

Jeśli macie wię­cej cza­su i chcie­li­by­ście dowie­dzieć się wię­cej na temat pro­fe­sjo­nal­ne­go two­rze­nia gra­fi­ki na stro­nę inter­ne­to­wą, na koń­cu tego posta znaj­dzie­cie kil­ka uży­tecz­nych lin­ków. Zawsze możesz się tak­że z nami skon­tak­to­wać i popro­sić o pomoc przy pra­cach nad pro­jek­tem Twojej stro­ny.

Dobre projekty stron www są proste i spójne

Spójność – spój­ność ozna­cza, że wszyst­ko do sie­bie pasu­je. Rozmiar nagłów­ków, wybór czcio­nek, kolo­ry, styl przy­ci­sków, prze­strzeń, ele­men­ty desi­gnu, styl ilu­stra­cji, wybór foto­gra­fii itd. Wszystko powin­no być upo­rząd­ko­wa­ne tema­tycz­nie, by całość pro­jek­tu stro­ny www, była spój­na, zarów­no na poszcze­gól­nych pod­stro­nach, jak w obrę­bie jed­nej pod­stro­ny. Wszystko powin­no być wyrów­na­ne – wyrów­ny­wa­nie spra­wia, że pro­jekt gra­ficz­ny stro­ny inter­ne­to­wej, jest bar­dziej upo­rząd­ko­wa­ny i lepiej przy­swa­jal­ny, a wszyst­ko wyglą­da na bar­dziej dopra­co­wa­ne. Upewnijcie się, że takie ele­men­ty desi­gnu, jak obraz­ki i tek­sty są wyraź­ne i ostre – wszyst­ko spro­wa­dza się do pik­se­li.

Projektowanie www musi brać pod uwagę hierarchię treści

Nie waż­ne, jaki­mi waż­ny­mi i przy­dat­ny­mi infor­ma­cja­mi chce­cie się podzie­lić z klien­ta­mi, i tak poświę­cą tyl­ko kil­ka sekund na „prze­ska­no­wa­nie” stro­ny, by zde­cy­do­wać, czy war­to na niej pozo­stać. Spróbujcie umie­ścić naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ce i przy­dat­ne infor­ma­cje w pierw­szym aka­pi­cie na każ­dej pod­stro­nie.

Na co zwró­cić uwa­gę pod­czas pro­jek­to­wa­nia prze­strze­ni dla tre­ści stro­ny inter­ne­to­wej?

Typografia – to ele­ment desi­gnu, któ­ry naj­czę­ściej powi­nien być spój­ny na całej stro­nie, na tyle duży, by dało się go odczy­tać i pro­por­cjo­nal­ny: nagłów­ki i pod­ty­tu­ły powin­ny się wyróż­niać; wybie­raj­cie kon­tra­sto­we kolo­ry, by lepiej się czy­ta­ło; zamiast justo­wać tekst, spró­buj­cie go wyrów­nać do lewej, co rów­nież popra­wia kom­fort czy­ta­nia.

Im mniej, tym lepiej!

- Akapity powin­ny być jak naj­krót­sze.

- Podstrony powin­ny być krót­kie.

- Nie prze­ła­do­wuj­cie stron tek­stem.

- Jeśli macie wie­le do powie­dze­nia, podziel­cie treść na punk­ty, krót­sze aka­pi­ty, roz­dzia­ły lub podziel­cie ją mię­dzy oddziel­ne pod­stro­ny.

Skuteczna nawigacja - serce udanego projektowania www

Wykorzystujcie pro­stą i łatwą do odna­le­zie­nia nawi­ga­cję, znaj­du­ją­cą się na górze stro­ny, co jest dość popu­lar­ne na więk­szo­ści stron. Linki do poszcze­gól­nych pod­stron lepiej umie­ścić po pierw­szym aka­pi­cie. Unikajcie umiesz­cza­nia lin­ków do innych stron w głów­nym tek­ście – odwie­dza­ją­cy może opu­ścić stro­nę zanim skoń­czy czy­tać.

Projekt strony www

Bądźcie prze­wod­ni­ka­mi dla użyt­kow­ni­ka. Poruszając się po dobrze
zapro­jek­to­wa­nej stro­nie inter­ne­to­wej użyt­kow­nik powi­nien być pro­wa­dzo­ny
przez pro­jek­tan­ta (A raczej przez jego gra­fi­kę stro­ny inter­ne­to­wej). Cele są róż­ne
i indy­wi­du­al­ne. Założenia mogą być takie, aby użyt­kow­nik klik­nął w logo mar­ki,
prze­szedł do głów­ne­go prze­sła­nia stro­ny, następ­nie do wyra­zi­ste­go obraz­ka,
(któ­ry nada stro­nie oso­bo­wość), potem do głów­nej czę­ści tek­stu, pod­czas gdy
nawi­ga­cja i pasek bocz­ny będą sta­no­wić tyl­ko dru­go­rzęd­ny ele­ment tej wędrów­ki.

Projekty stron www, które ładują się długo, zawsze są oglądane krótko

Prędkość wczy­ty­wa­nia pro­jek­tu jest bar­dzo waż­na. Strona musi wczy­ty­wać się szyb­ko – odwie­dza­ją­cy nie będą cze­kać aż skoń­czy się łado­wać – jeśli zaj­mie to dłu­żej niż sekun­dę, opusz­czą ją – dla­te­go obraz­ki nale­ży umiesz­czać roz­waż­nie.

Sklep internetowy

Zapewnij dostęp­ność każ­de­mu i pozwól wyra­zić opi­nię.
Na stro­nę powin­no się dać wejść z każ­de­go urzą­dze­nia, jakie może wybrać
odwie­dza­ją­cy – z table­tu, kom­pu­te­ra oso­bi­ste­go, tele­fo­nu komór­ko­we­go, lap­to­pa itp.
Weźcie pod uwa­gę, że część użyt­kow­ni­ków może oglą­dać stro­nę na sta­rym tele­fo­nie.

Ta zasa­da ma tak­że zasto­so­wa­nie dla prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych uży­wa­nych
przez odwie­dza­ją­cych. Nie może­cie pozwo­lić, by wasza stro­na wyglą­da­ła źle w
naj­bar­dziej popu­lar­nych prze­glą­dar­kach – Internet Explorer jest wyko­rzy­sty­wa­ny
przez więk­szość użyt­kow­ni­ków Windowsa, dla­te­go wszel­kie naj­now­sze tech­no­lo­gie,
któ­re pla­nu­je­cie umie­ścić na stro­nie powin­ny mieć lek­kie i pro­ste odpo­wied­ni­ki
dla star­szych prze­glą­da­rek i tele­fo­nów.

Udogodnienia dla nie­peł­no­spraw­nych. Stronę powin­no być łatwo dosto­so­wać dla nie­peł­no­spraw­nych, osób z pro­ble­ma­mi ze słu­chem czy wzro­kiem. Zastanówcie się nad doda­niem opcji zmia­ny roz­mia­ru czcion­ki na całej stro­nie albo zmia­ny moty­wu na bar­dziej kon­tra­sto­wy. Siądźcie z dala od ekra­nu i zde­cy­duj­cie, czy ze stro­ny da się wygod­nie korzy­stać. Pozwólcie klien­tom wyra­żać opi­nię. Każdy odwie­dza­ją­cy powi­nien być trak­to­wa­ny jak cen­ny klient. Często może zasu­ge­ro­wać wam dobre pomy­sły i roz­wią­za­nia. Umieśćcie dane kon­tak­to­we w widocz­nym miej­scu i pozwól­cie klien­tom zosta­wiać komen­ta­rze.


Jeśli chcesz, aby­śmy pomo­gli Ci stwo­rzyć dosko­na­łą stro­nę, dla Twojego biz­ne­su, po pro­stu daj nam o tym znać. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980 po bez­płat­ną, nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę.

Rozdział 1:
Podstawy współczesnych stron internetowych
Nauczysz się, jak dostosować swoją stronę internetową do wymogów dzisiejszego internetu, tak by zyskać przewagę marketingową i wzrost dochodów.
Rozdział 2:
Budowa stron, które robią robotę
Nauczysz się, jak optymalizować każdy aspekt Twojej strony, aby nie tylko wyglądała dobrze, ale przede wszystkim przynosiła zyski.
Rozdział 3:
Rodzaje biznesowych stron internetowych
Nauczysz się, jak dopasować właściwy typ strony internetowej do Twojego biznesu. Co przekłada się na skuteczniejszy marketing i większe zyski.
Rozdział 4:
Kluczowe podstrony firmowe
Nauczysz się, jakie podstrony są kluczem do skutecznego marketingu i jak je budować, aby przynosiły Ci stały dochód.
Rozdział 5:
Elementy skutecznych stron
Nauczysz się, jak optymalizacja poszczególnych elementów strony może stać się Twoim kluczem do skuteczniejszego marketingu i większych zysków.
Rozdział 6:
Kluczowe cechy skutecznej strony
Nauczysz się, jak kształtować doświadczenia użytkownika i jak przełożyć je na większe zaangażowanie klientów i wzrost dochodów firmy.
Rozdział 7:
Przykłady warte uwagi
Zainspiruj się najlepszymi stronami na świecie. Dowiesz się, co sprawia, że są tak skuteczne i wykorzystaj ich strategie u siebie.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5