Profesjonalne projekty stron www, które wzbudzają zachwyt i pożądanie.

> profesjonalne projekty-stron-www-internetowych

Próba wyja­śnie­nia zasad pro­jek­to­wa­nia dobrej stro­ny inter­ne­to­wej jest jak pró­ba wyja­śnie­nia tego, jak spra­wić, by biz­nes osią­gnął suk­ces. To tak sze­ro­ki temat, że stwier­dzi­li­śmy, że dobrze było­by opu­bli­ko­wać nie­dłu­go po tym poście wię­cej bar­dziej szcze­gó­ło­wych arty­ku­łów na temat każ­de­go z wymie­nio­nych tu ele­men­tów. Tymczasem potrak­tuj­cie ten post jak wstęp, któ­ry jest waż­ny, jeśli cho­dzi o pra­cę nad dobrym pro­jek­tem stro­ny www.

Jeśli macie wię­cej cza­su i chcie­li­by­ście dowie­dzieć się wię­cej na temat pro­fe­sjo­nal­ne­go two­rze­nia gra­fi­ki na stro­nę inter­ne­to­wą, na koń­cu tego posta znaj­dzie­cie kil­ka uży­tecz­nych lin­ków. Zawsze możesz się tak­że z nami skon­tak­to­wać i popro­sić o pomoc przy pra­cach nad pro­jek­tem Twojej stro­ny.

Dobre projekty stron www, są proste i spójne.

Spójność – spój­ność ozna­cza, że wszyst­ko do sie­bie pasu­je. Rozmiar nagłów­ków, wybór czcio­nek, kolo­ry, styl przy­ci­sków, prze­strzeń, ele­men­ty desi­gnu, styl ilu­stra­cji, wybór foto­gra­fii itd. Wszystko powin­no być upo­rząd­ko­wa­ne tema­tycz­nie, by całość pro­jek­tu stro­ny www, była spój­na, zarów­no na poszcze­gól­nych pod­stro­nach, jak w obrę­bie jed­nej pod­stro­ny. Wszystko powin­no być wyrów­na­ne – wyrów­ny­wa­nie spra­wia, że pro­jekt gra­ficz­ny stro­ny inter­ne­to­wej, jest bar­dziej upo­rząd­ko­wa­ny i lepiej przy­swa­jal­ny, a wszyst­ko wyglą­da na bar­dziej dopra­co­wa­ne. Upewnijcie się, że takie ele­men­ty desi­gnu, jak obraz­ki i tek­sty są wyraź­ne i ostre – wszyst­ko spro­wa­dza się do pik­se­li.

Copywriting - Ludzie nie czytają treści, tylko je skanują.

Nie waż­ne, jaki­mi waż­ny­mi i przy­dat­ny­mi infor­ma­cja­mi chce­cie się podzie­lić z klien­ta­mi, i tak poświę­cą tyl­ko kil­ka sekund na „prze­ska­no­wa­nie” stro­ny, by zde­cy­do­wać, czy war­to na niej pozo­stać. Spróbujcie umie­ścić naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ce i przy­dat­ne infor­ma­cje w pierw­szym aka­pi­cie na każ­dej pod­stro­nie.

Na co zwró­cić uwa­gę pod­czas pro­jek­to­wa­nia prze­strze­ni dla tre­ści stro­ny inter­ne­to­wej?

Typografia – to ele­ment desi­gnu, któ­ry naj­czę­ściej powi­nien być spój­ny na całej stro­nie, na tyle duży, by dało się go odczy­tać i pro­por­cjo­nal­ny: nagłów­ki i pod­ty­tu­ły powin­ny się wyróż­niać; wybie­raj­cie kon­tra­sto­we kolo­ry, by lepiej się czy­ta­ło; zamiast justo­wać tekst, spró­buj­cie go wyrów­nać do lewej, co rów­nież popra­wia kom­fort czy­ta­nia.

Im mniej, tym lepiej!

- Akapity powin­ny być jak naj­krót­sze.

- Podstrony powin­ny być krót­kie.

- Nie prze­ła­do­wuj­cie stron tek­stem.

- Jeśli macie wie­le do powie­dze­nia, podziel­cie treść na punk­ty, krót­sze aka­pi­ty, roz­dzia­ły lub podziel­cie ją mię­dzy oddziel­ne pod­stro­ny.

Skuteczna nawigacja - Serce udanego projektu strony www.

Wykorzystujcie pro­stą i łatwą do odna­le­zie­nia nawi­ga­cję, znaj­du­ją­cą się na górze stro­ny, co jest dość popu­lar­ne na więk­szo­ści stron. Linki do poszcze­gól­nych pod­stron lepiej umie­ścić po pierw­szym aka­pi­cie. Unikajcie umiesz­cza­nia lin­ków do innych stron w głów­nym tek­ście – odwie­dza­ją­cy może opu­ścić stro­nę zanim skoń­czy czy­tać.

Projekt strony www

Bądźcie prze­wod­ni­ka­mi dla użyt­kow­ni­ka. Poruszając się po dobrze
zapro­jek­to­wa­nej stro­nie inter­ne­to­wej użyt­kow­nik powi­nien być pro­wa­dzo­ny
przez pro­jek­tan­ta (A raczej przez jego gra­fi­kę stro­ny inter­ne­to­wej). Cele są róż­ne
i indy­wi­du­al­ne. Założenia mogą być takie, aby użyt­kow­nik klik­nął w logo mar­ki,
prze­szedł do głów­ne­go prze­sła­nia stro­ny, następ­nie do wyra­zi­ste­go obraz­ka,
(któ­ry nada stro­nie oso­bo­wość), potem do głów­nej czę­ści tek­stu, pod­czas gdy
nawi­ga­cja i pasek bocz­ny będą sta­no­wić tyl­ko dru­go­rzęd­ny ele­ment tej wędrów­ki.

Projekty stron www, które ładują się długo zawsze są oglądane krótko.

Prędkość wczy­ty­wa­nia pro­jek­tu jest bar­dzo waż­na. Strona musi wczy­ty­wać się szyb­ko – odwie­dza­ją­cy nie będą cze­kać aż skoń­czy się łado­wać – jeśli zaj­mie to dłu­żej niż sekun­dę, opusz­czą ją – dla­te­go obraz­ki nale­ży umiesz­czać roz­waż­nie.

Sklep internetowy

Zapewnij dostęp­ność każ­de­mu i pozwól wyra­zić opi­nię.
Na stro­nę powin­no się dać wejść z każ­de­go urzą­dze­nia, jakie może wybrać
odwie­dza­ją­cy – z table­tu, kom­pu­te­ra oso­bi­ste­go, tele­fo­nu komór­ko­we­go, lap­to­pa itp.
Weźcie pod uwa­gę, że część użyt­kow­ni­ków może oglą­dać stro­nę na sta­rym tele­fo­nie.

Ta zasa­da ma tak­że zasto­so­wa­nie dla prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych uży­wa­nych
przez odwie­dza­ją­cych. Nie może­cie pozwo­lić, by wasza stro­na wyglą­da­ła źle w
naj­bar­dziej popu­lar­nych prze­glą­dar­kach – Internet Explorer jest wyko­rzy­sty­wa­ny
przez więk­szość użyt­kow­ni­ków Windowsa, dla­te­go wszel­kie naj­now­sze tech­no­lo­gie,
któ­re pla­nu­je­cie umie­ścić na stro­nie powin­ny mieć lek­kie i pro­ste odpo­wied­ni­ki
dla star­szych prze­glą­da­rek i tele­fo­nów.

Udogodnienia dla nie­peł­no­spraw­nych. Stronę powin­no być łatwo dosto­so­wać dla nie­peł­no­spraw­nych, osób z pro­ble­ma­mi ze słu­chem czy wzro­kiem. Zastanówcie się nad doda­niem opcji zmia­ny roz­mia­ru czcion­ki na całej stro­nie albo zmia­ny moty­wu na bar­dziej kon­tra­sto­wy. Siądźcie z dala od ekra­nu i zde­cy­duj­cie, czy ze stro­ny da się wygod­nie korzy­stać. Pozwólcie klien­tom wyra­żać opi­nię. Każdy odwie­dza­ją­cy powi­nien być trak­to­wa­ny jak cen­ny klient. Często może zasu­ge­ro­wać wam dobre pomy­sły i roz­wią­za­nia. Umieśćcie dane kon­tak­to­we w widocz­nym miej­scu i pozwól­cie klien­tom zosta­wiać komen­ta­rze.


Jeśli chcesz, aby­śmy pomo­gli Ci stwo­rzyć dosko­na­łą stro­nę, dla Twojego biz­ne­su, po pro­stu daj nam o tym znać. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980 po bez­płat­ną, nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę.