Dobre strony www. Wzory i przykłady. Ładne strony, które zdobywają serca klientów.

> ladne dobre-strony-www-internetowe-wzory-przyklady

Od poja­wie­nia się HTML5 i CSS3, a tak­że jQuery stro­ny inter­ne­to­we ule­gły zmia­nom. Mają w tej chwi­li inte­re­su­ją­ce opcje, któ­re nada­ją im więk­szą dyna­mi­kę, szyb­ciej się ładu­ją i łatwiej jest na nich nawi­go­wać. Większość stron z tego arty­ku­łu wyko­rzy­stu­je nowe tech­no­lo­gie. Co łatwo zauwa­żyć, naj­ład­niej­sze stro­ny www wyglą­da­ją dziś ina­czej niż kie­dyć. Takie wspa­nia­ło­ści oglą­da się z przy­jem­no­ścią. Jeśli chcesz dowie­dzieć się jak dokład­nie pro­jek­tu­je się nowo­cze­sne stro­ny, zaj­rzyj tu. W tym arty­ku­le przed­sta­wi­li­śmy naj­ład­niej­sze stro­ny z całe­go świa­ta, któ­re war­to zoba­czyć.

Ładne strony www, przyciągają klientów. Dobre strony www, przyciągają zyski dla firmy!

Każda fir­ma powin­na co kil­ka lat roz­wa­żyć zmia­nę stra­te­gii inter­ne­to­wej, nie­waż­ne czy idzie to w parze ze zmia­ną usług i pro­duk­tów, zmia­ną stra­te­gii bran­din­go­wej, czy też po to, by po pro­stu uzy­skać lep­szą kon­wer­sję. Poniższe wska­zów­ki mogą posłu­żyć wam jako wzór, lista zadań i prze­wod­nik w przy­szłych pla­nach nowej odsło­ny waszych stron inter­ne­to­wych. Poinformujcie wszyst­kich o pla­nach stwo­rze­nia dobrej stro­ny www. Spotkajcie się ze współ­pra­cow­ni­ka­mi (z wasze­go dzia­łu i spo­za nie­go), udzia­łow­ca­mi, klien­ta­mi, człon­ka­mi rady dyrek­to­rów, men­to­ra­mi bran­ży i inny­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi.

Zadajcie im podob­ne pyta­nia:
a) Czego bra­ku­je obec­nej stro­nie WWW?
b) Jakie ele­men­ty obec­nej stro­ny są war­te zacho­wa­nia?
c) Na czym fir­ma tra­ci naj­bar­dziej w obec­nej wer­sji ser­wi­su?
d) Czy zmia­ny powin­ny być kosme­tycz­ne (wpły­wa­ją­ce na ogól­ną este­ty­kę), czy potrzeb­ny jest remont gene­ral­ny?

Gdy pra­co­wa­li­śmy nad nową odsło­ną stro­ny Owocni.pl połą­czy­li­śmy siły, aby wypra­co­wać wspól­ną kon­cep­cję. Pomogło nam to zde­fi­nio­wać zakres, kie­ru­nek, w jakim chcie­li­śmy podą­żyć, wyso­kość budże­tu, wyma­ga­nia tech­nicz­ne, a co naj­waż­niej­sze, cele – wszyst­ko, co potrzeb­ne, aby usta­lić stra­te­gię zmian na stro­nie inter­ne­to­wej. Efekty? Prawie 3krotnie wyż­sza kon­wer­sja.

Używaj jak najlepszych narzędzi, jeśli chcesz uzyskać jak najlepsze rezultaty!

Przeczytaliśmy chy­ba wszyst­ko co moż­na zna­leźć na temat mar­ke­tin­gu w księ­gar­ni.
Tu znaj­dziesz notat­ki z naj­waż­niej­szych ksią­żek o mar­ke­tin­gu. Z tej wie­dzy powsta­ły nie­zwy­kłe narzę­dzia, któ­re pomo­gą Ci zro­zu­mieć jak dzia­ła mózg Twojego klien­ta w sie­ci. - Kliknij. Jeśli dopie­ro zaczy­nasz pro­jek­to­wać, war­to z nich sko­rzy­stać, już na samym począt­ku. Skromnie rzecz ujmu­jąc. Są dosko­na­łe!

Dobre strony www, wymagają określenia budżetu i skali przedsięwzięcia.

Wysokość budże­tu, jaki chce­cie prze­zna­czyć na odświe­że­nie stro­ny inter­ne­to­wej prze­ło­ży się na ska­lę przed­się­wzię­cia. Jeżeli dys­po­nu­je­cie duży­mi środ­ka­mi, zada­nie to może­cie zle­cić dużej agen­cji. Jeżeli jed­nak wasz kapi­tał jest nie­co mniej­szy (7 500 PLN – 15 000 PLN) to war­to zasta­no­wić się nad pomo­cą z zewnątrz w for­mie kon­sul­ta­cji. Tak czy ina­czej, odświe­że­nie stro­ny WWW to dość dro­ga impre­za.

Dobra strona www Owocni

Zastanówcie się też nad zakre­sem pro­jek­tu i tym, czy ludzie w fir­mie dadzą radę podo­łać pro­jek­to­wi o takiej ska­li. W naszej fir­mie na przy­kład, zespół ds. stra­te­gii i mar­ke­tin­gu poświę­cił pro­jek­to­wi aż 3 mie­sią­ce.

Dyrektorzy gene­ral­ni, finan­so­wi i mar­ke­tin­go­wi oraz praw­ni­cy rów­nież powin­ni być zaan­ga­żo­wa­ni od począt­ku. Co wię­cej, inte­re­sa­riu­sze wyż­sze­go szcze­bla powin­ni otrzy­my­wać raport o postę­pach co naj­mniej raz na tydzień.

Ładne strony www, mają dobrze określone standardy

Dobra strona internetowa

Upewnijcie się, że obec­ny design stro­ny, tre­ści, układ, gru­pa doce­lo­wa oraz
sta­ty­sty­ki stro­ny (inte­rak­cja odwie­dza­ją­cych i kon­wer­sja) są udo­ku­men­to­wa­ne.
W ten spo­sób będzie­cie mogli oce­nić suk­ces nowej odsło­ny stro­ny inter­ne­to­wej.
Określcie obec­ne i przy­szłe klu­czo­we wskaź­ni­ki efek­tyw­no­ści i miej­cie je na uwa­dze.
Pamiętajcie, że mogą się one zmie­nić wraz ze wzro­stem waszej fir­my, myśl­cie więc w
sze­ro­kich kate­go­riach i zbie­raj­cie jak naj­wię­cej danych.

Zdefiniujcie lub okre­śl­cie na nowo pro­fil gru­py doce­lo­wej.
Konsumenci są coraz bar­dziej zorien­to­wa­ni w bran­ży, a naj­now­sze
tech­no­lo­gie pozwa­la­ją użyt­kow­ni­kom na zablo­ko­wa­nie pew­nych prze­ka­zów.
Mając to na uwa­dze, waż­ne jest stwo­rze­nie stro­ny, któ­ra sku­pi się na kon­wer­sji
zaan­ga­żo­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Kiedy już usta­li­cie pro­fil gru­py doce­lo­wej,
łatwiej będzie wam dostro­ić: cha­rak­ter tre­ści.

Najładniejsze strony www, są dobrze zaplanowane.

Ogólny wygląd ład­nej stro­ny www, to nie wszyst­ko. Typ tre­ści jest naj­le­piej odbie­ra­ny przez naszych klien­tów (obra­zy, copy, fil­mi­ki). Elementy typu call to action, czy­li te któ­re pro­wo­ku­ją odbior­cę do wyko­na­nia porzą­da­ne­go dzia­ła­nia. Stworzenie pro­fi­lu gru­py doce­lo­wej poma­ga zarzą­dzać tre­ścia­mi i pozwa­la mar­ke­tin­gow­com zacho­wać jed­no­li­ty cha­rak­ter wszyst­kich ele­men­tów.

Ładna strona www

Wykorzystajcie w peł­ni wszel­kie zgro­ma­dzo­ne w Google Analitics dane o gru­pie doce­lo­wej, wyni­ki ankiet i kate­go­rie potrzeb, aby utwo­rzyć pro­fi­le gru­py doce­lo­wej i sce­na­riu­sze uży­cia pro­duk­tu. W ten spo­sób może­cie opra­co­wać od 3 do 5 pro­fi­lów gru­py doce­lo­wej.

Strona firmy Sony

Nie zapomnijcie o zawartości, która przyciągnie klientów

Ładna strona www

Macie już pięk­ną, nowiut­ką stro­nę inter­ne­to­wą. Świetnie! Ale pamię­taj­cie, że nie oce­nia się
książ­ki po okład­ce. Jeżeli publi­ko­wa­ne tre­ści nie są na naj­wyż­szym pozio­mie, to stro­na
rów­nież nie jest. I nie cho­dzi tyl­ko o dobrze napi­sa­ny tekst, na któ­re­go napi­sa­nie recep­ty
znaj­dziesz tutaj – wszyst­ko musi być zapla­no­wa­ne, nakie­ro­wa­ne na mode­lo­we­go odbior­cę.
Twórca tek­stu musi rozu­mieć gru­pę doce­lo­wą i jej zacho­wa­nie w sie­ci. Opracujcie stra­te­gię
publi­ko­wa­nia tre­ści, a zoba­czy­cie, że copy będą odbie­ra­ne tak, jak­by­ście tego chcie­li.
W Owocnych wie­my, że zarzą­dza­nie i usta­le­nie kalen­da­rza edy­tor­skie­go są tak samo
waż­ne jak opra­co­wa­nie ram dla publi­ko­wa­nych tre­ści.

WAŻNE: Pracując nad nową odsło­ną dobrej stro­ny inter­ne­to­wej nale­ży pamię­tać o
dwóch gru­pach doce­lo­wych: odwie­dza­ją­cych i botach indek­su­ją­cych. Wyszukiwarki
inter­ne­to­we mają bar­dzo szcze­gó­ło­we algo­ryt­my, według któ­rych oce­nia­ją stro­ny i
powin­ni­ście zro­bić wszyst­ko, aby utrzy­mać lub nawet polep­szyć swo­je miej­sce w
ran­kin­gach. Poniżej znaj­dzie­cie 3 klu­czo­we pora­dy co do opty­ma­li­za­cji dla
wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych:

Skorzystajcie z narzę­dzi dla webma­ste­rów Google.
W trak­cie pro­ce­su roz­wi­ja­nia stro­ny inter­ne­to­wej, fir­ma może zało­żyć
kon­to Google (jeże­li jesz­cze go nie macie) i zapo­znać się z narzę­dzia­mi
dla webma­ste­rów Google. To dar­mo­we narzę­dzie pomo­że ziden­ty­fi­ko­wać
pro­ble­my z indek­so­wa­niem, a tak­że współ­czyn­ni­kiem kli­kal­no­ści na
serwisie/podstronach. Jeżeli tre­ści są reor­ga­ni­zo­wa­ne, mogą zostać
zako­pa­ne głę­biej, czy­niąc je trud­niej­szy­mi do prze­ska­no­wa­nia, co pro­wa­dzi
do powsta­nia obsza­rów nie­zin­dek­so­wa­nych.

Hosting, hosting, hosting.
Rozważcie dokład­nie to, gdzie stro­na będzie hosto­wa­na. Czy będzie to
ser­wer będą­cy wła­sno­ścią fir­my, czy też wybie­rze­cie fir­mę hostin­go­wą?
Czy macie odpo­wied­nią prze­pu­sto­wość ser­we­ra? Jaka będzie struk­tu­ra i
jakich biblio­tek Javascript uży­je­cie: MooTools czy jQuery? PHP, .Net czy
Rails? WordPress czy Drupal? Te decy­zje trze­ba pod­jąć na wcze­snych
eta­pach pro­jek­tu.

Przygotujcie strategię po uruchomieniu nowej strony www

Wasza pra­ca nie koń­czy się na uru­cho­mie­niu ład­nej stro­ny www. Powinniście przy­go­to­wać plan pro­mo­cji w mediach, kam­pa­nię PR i ogło­sze­nia na blo­gach. Zamieszczajcie tre­ści mar­ke­tin­go­we w tych kana­łach przy­naj­mniej do dwóch tygo­dni po uru­cho­mie­niu nowej stro­ny. Skontaktujcie się z naj­bar­dziej wpły­wo­wy­mi oso­ba­mi w social media, któ­re pomo­gą popchnąć wia­do­mość dalej. Później opra­cuj­cie plan orga­ni­za­cji, przy­go­to­wa­nia i publi­ka­cji nowych tre­ści, któ­re zwa­bią nowych odwie­dza­ją­cych: mar­ke­ting przy­cho­dzą­cy w naj­lep­szym wyda­niu.

Dobra strona marki

Co do komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej to upew­nij­cie się, że wszy­scy w fir­mie są odpo­wied­nio poin­for­mo­wa­ni. Powiadomcie wszyst­kie dzia­ły o nowej odsło­nie naj­ład­niej­szej stro­ny inter­ne­to­wej w całej bran­ży. Wszystkie zmia­ny powin­ny być jasne i wszy­scy powin­ni wie­dzieć, jak wyko­rzy­stać wer­sję „2.0” lub „3.0” stro­ny, tak aby każ­dy mógł efek­tyw­nie wyko­ny­wać swo­ją pra­cę. Każda orga­ni­za­cja ma swo­je potrze­by, waż­ne jest jed­nak, aby obrać jakiś plan. Niech ta lista słu­ży wam za prze­wod­nik, dopa­suj­cie ją do wyzwań, przed któ­ry­mi stoi wasza fir­ma, a przy­go­tu­je­cie stro­nę WWW, któ­ra odzwier­cie­dla fir­mę w spo­sób, któ­ry jest korzyst­ny zarów­no dla was jak i dla waszych klien­tów.


Jeśli dopie­ro roz­po­czy­na­cie pra­cę, zapy­taj­cie nas o wspar­cie i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę, pod nume­rem: 660 970 980. Zapraszamy!