Copywriting - teksty
Uczta dla oczu i wyobraźni
Branding - Marka i logo
Światowe symbole perfekcji
Design - Projektowanie i DTP
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
Nasze
usługi:

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Poznaj współczynnik konwersji.

A potem popraw go nawet o 300%

Dowiedz się jak
zmienić odwiedzającego
w klienta.

Spis treści:

Gdy docho­dy z biz­ne­su rosną, kie­row­nic­twa firm z przy­jem­no­ścią wyda­ją wię­cej pie­nię­dzy na rekla­mę. Gdy rośnie współ­czyn­nik kon­wer­sji, to wszel­kie meto­dy rekla­my zaczy­na­ją być tań­sze. Zatem im więk­szy jest współ­czyn­nik kon­wer­sji, tym wię­cej reklam moż­na kupić, zdo­by­wa­jąc tym samym coraz wię­cej klien­tów. Takie dzia­ła­nia czę­sto lawi­no­wo powięk­sza­ją udział fir­my w ryn­ku – a wszyst­ko zaczy­na się wła­śnie od współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji. To dla­te­go mądre fir­my tak chęt­nie go opty­ma­li­zu­ją.

Czym właściwie jest ten magiczny współczynnik konwersji?

Najprościej rzecz ujmu­jąc współ­czyn­nik kon­wer­sji (z ang. conver­sion rate) jest to licz­ba zre­ali­zo­wa­nych celów podzie­lo­na przez licz­bę odbior­ców. Dla przy­kła­du, ile z tysią­ca osób odwie­dza­ją­cych naszą stro­nę doko­na­ło zaku­pów, zapi­sa­ło się na new­slet­terpobra­ło ofer­tę han­dlo­wą lub cen­nik pro­duk­tów.

Optymalizacja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji to roz­po­zna­nie, dla­cze­go klien­ci nie podej­mu­ją ocze­ki­wa­nych dzia­łań, i napra­wie­nie tego. Brzmi to jak coś oczy­wi­ste­go? Może i tak, ale wie­le osób o tym zapo­mi­na, przez co tra­ci napraw­dę spo­ro pie­nię­dzy.

Jak wygląda praktyka zamiany odwiedzających w klientów?

Współczynnik kon­wer­sji więk­szo­ści nawet dobrze zapro­jek­to­wa­nych stron inter­ne­to­wych nie prze­kra­cza pro­gu 2%. Istnieją jed­nak nie­licz­ne wyjąt­ki, któ­re osią­ga­ją nie­wia­ry­god­ne wyni­ki. Średnia dzie­się­ciu naj­lep­szych zna­nych nam stron wyno­si aż 23% (od 18 do 42%). Co cie­ka­we, nie­któ­re z nich zbu­do­wa­ne tak, że na pierw­szy rzut oka mogły­by znie­chę­cić nie­jed­ne­go poten­cjal­ne­go nabyw­cę, a jed­nak kon­wer­tu­ją dosko­na­le. Jakich lek­cji udzie­la­ją nam te naj­sil­niej­sze stro­ny? Niestety, nie ma tu dro­gi na skró­ty.

Przykładowy tunel konwersji

Oczywiście, wie­dza na temat per­swa­zji i zacho­wań kon­su­men­tów
będzie nie­oce­nio­na w przy­pad­ku obni­ża­nia współ­czyn­ni­ka
kon­wer­sji, jed­nak głów­nym skład­ni­kiem suk­ce­su jest
nie­usta­ją­cy pro­ces testo­wa­nia i wdra­ża­nia naj­lep­szych
rezul­ta­tów. Paradoks pole­ga na tym, że to, co pod­wyż­sza
para­metr “Conversion Rate”, na jed­nej stro­nie, może go obni­żać na
innej. Dlatego nawet tacy gigan­ci jak Google czy Amazon
wyod­ręb­ni­li w fir­mach nie­za­leż­ne dzia­ły, któ­rych zada­niem
jest nie­ustan­ny pro­ces testo­wa­nia róż­nych roz­wią­zań dla
róż­nych stron.


Po pra­wej stro­nie widzi­my sche­mat tune­lu kon­wer­sji,
przy­kła­do­we­go skle­pu.
>Gdy na naszą stro­nę tra­fia 1000 osób, a
dwie z nich zosta­je naszy­mi klien­ta­mi to współ­czyn­nik
kon­wer­sji wyno­si 0,2%. Możemy z łatwo­ścią zauwa­żyć, że bar­dzo
dużo klien­tów rezy­gnu­je z zaku­pu na stro­nie płat­no­ści. Jak
mogli­by­śmy to popra­wić? Może upro­ścić for­mu­la­rze ban­ko­we,
lub spró­bo­wać sprze­da­wać towar bez koniecz­no­ści zakła­da­nia
kon­ta? Cała zaba­wa pole­ga wła­śnie na zba­da­niu, dla­cze­go
ludzie nie kon­wer­tu­ją i popra­wie­nie tego. I to na każ­dym
eta­pie wasze­go wła­sne­go tune­lu kon­wer­sji.

Obliczanie współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji, jest napraw­dę bar­dzo pro­ste!

Wystarczy tyl­ko podzie­lić ilość trans­ak­cji, rozu­mia­nych jako sprze­daż, zapi­sa­nie się na new­slet­ter czy inną akcję jaką chce­my uzy­skać, przez ilość osób, któ­re odwie­dzi­ły naszą stro­nę.

Wzór na współczynnik konwersji

Poznaj prawdziwe przykłady świetnego wzrostu konwersji.

Test AB wskazuje, która strona ma wyższą konwersję

Za dobry przy­kład może posłu­żyć słyn­ny test, któ­ry wygrał „Testing Awards 2009” w kate­go­rii B2B pocho­dzą­cy ze stro­ny prze­uro­czej Anne Holland's. Zwykła zamia­na obra­zu z tre­ścią zaowo­co­wa­ła nie­wia­ry­god­nym wyni­kiem. Wersja B zwięk­szy­ła kli­kal­ność o 129% w porów­na­niu z wer­sją A. Test ten jest szcze­gól­ny z tego powo­du, gdyż w wie­lu przy­pad­kach to odwrot­ne roz­wią­za­nia przy­no­si­ły lep­sze rezul­ta­ty.

Testowanie zwiększyło liczbę wyszukiwań

Powyżej przy­kład B zwięk­szył ilość wyszu­ki­wań o 21% w porów­na­niu z wer­sją A. Zmiana kształ­tu, ko­loru oraz tre­ści przy­ci­sku z „search” na „go”.

Wzrost procentu finalizacji po teście AB

Przykład B zwięk­szył ilość fina­li­za­cji płat­no­ści w skle­pie inter­ne­to­wym o 19% w porów­na­niu z wer­sją A. Dodanie ikon­ki „bez­pie­czeń­stwa” oraz zmia­na tre­ści przy­ci­sku z „Finalize order” na „Place my order”.

Nowszy projekt zwiększył konwersję

Co spra­wi­ło, że now­szy pro­jekt witry­ny zwięk­szył kon­wer­sję pośród odwie­dza­ją­cych o 14%? Czysty design. Nowy pro­jekt jest znacz­nie bar­dziej przej­rzy­sty - pro­wa­dzi oso­by odwie­dza­ją­ce stro­nę w kie­run­ku odno­śni­ka do pla­nów i cen, pod­czas gdy sta­ra wer­sja pro­jek­tu przed­sta­wia­ła wie­le róż­nych moż­li­wo­ści.

Lepsza strona to lepsza konwersja

Oprócz zmniej­sze­nia licz­by wybo­rów dla odwie­dza­ją­cych, rów­nież
sama stro­na, któ­ra poka­zu­je Cię jako pro­fe­sjo­nal­ną i god­ną
zaufa­nia fir­mę może rów­nież zwięk­szyć kon­wer­sję.


Spójrz na zmie­nio­ną stro­nę fir­my AquaSoft, któ­ra zawie­ra róż­ne
ele­men­ty zaufa­nia (pie­częć, gwa­ran­cja zwro­tu pie­nię­dzy,
refe­ren­cje) oraz kil­ka małych pod­ra­so­wań (kolo­ry­sty­ka,
przy­ci­ski zamiast lin­ków, układ itp.), co osta­tecz­nie
stwo­rzy­ło bar­dziej pro­fe­sjo­nal­ny wygląd stro­ny. Należy
zauwa­żyć, że dzię­ki zmia­nie pro­jek­tu, o 20% wzro­sła nie tyl­ko
kon­wer­sja, ale rów­nież sprze­daż. Bez dodat­ko­wych pro­duk­tów,
bez dodat­ko­we­go ruchu, czy­sta opty­ma­li­za­cja współ­czyn­ni­ka
kon­wer­sji.

Conversion Rate Optimization. Poznaj 7 szczęśliwych wskazówek gotowych do wdrożenia od zaraz...

Jak two­rzyć roz­wią­za­nia o dużym poten­cja­le? Eksperci są zgod­ni, że w tym tema­cie nie ist­nie­ją żad­ne zesta­wy naj­lep­szych prak­tyk. Prawdziwym klu­czem do zwięk­sze­nia pozio­mu kon­wer­sji jest cią­głe eks­pe­ry­men­to­wa­nie i testo­wa­nie nowych roz­wią­zań.

"Sekretem cią­głe­go zwięk­sze­nia pozio­mu kon­wer­sji jest cią­głe eks­pe­ry­men­to­wa­nie, testo­wa­nie i wdra­ża­nie uspraw­nio­nych roz­wią­zań."

Jeśli jed­nak temat budo­wy sku­tecz­nych stron jest Ci zupeł­nie obcy, to z pew­no­ścią war­to, abyś zapo­znał się z poniż­szy­mi wska­zów­ka­mi. Powinny pomóc Ci nad­ro­bić zale­gło­ści i przy­śpie­szyć two­rze­nie dobrych roz­wią­zań, tak, abyś nie musiał doko­ny­wać naj­lep­sze­go wybo­ru spo­śród sła­bych roz­wią­zań.

1. Projekt graficzny strony - Tu opłaca się być prostolinijnym.

Pamiętaj, że masz tyl­ko jed­ną szan­sę na zain­te­re­so­wa­nie użyt­kow­ni­ka, któ­ry przy­pad­kiem wszedł na Twoją stro­nę. Podczas pro­jek­to­wa­nia stro­ny doce­lo­wej, bądź bar­dzo oczy­wi­sty w swo­jej ofer­cie. Odwiedzającym stro­nę nie powin­ny być potrzeb­ne mapy ani latar­ki, aby mogli zna­leźć to, na co tak napraw­dę patrzą. Prowadź swo­je­go odwie­dza­ją­ce­go od nagłów­ka przez zawar­tość stro­ny aż do przy­ci­sku, suge­ru­ją­ce­go wyko­na­nie jakiejś akcji, jak­by to była bar­dzo łagod­nie pły­ną­ca rze­ka. Zminimalizuj wszel­kie wizu­al­ne zakłó­ce­nia w jak naj­więk­szym stop­niu. Nie sto­suj róż­no­rod­nych kolo­rów, czcio­nek i roz­mia­rów na stro­nie. Używaj wyróż­nia­ją­cych roz­wią­zań poje­dyn­czo, jak np. pogru­bie­nie, kur­sy­wa, pod­kre­śle­nie. Wyróżnienie to punkt odnie­sie­nia. Jeśli wyróż­nisz wszyst­ko, to tak napraw­dę nie wyróż­nisz nicze­go. Strony pozba­wio­ne uroz­ma­iceń są zazwy­czaj tymi, któ­re mają naj­więk­szą kon­wer­sję.

2. Serwuj najważniejsze informacje w 300 pikselach. I nie wyrzucaj użytkowników ze swojej strony docelowej.

Fold tester - przyciągnij czytelnika nagłówkiem

Umieszczaj naj­waż­niej­szą zawar­tość w gra­ni­cy 300 pixe­li od góry
stro­ny.

Badania dowo­dzą, że ponad poło­wa osób odwie­dza­ją­cych
witry­nę nie prze­wi­ja paska w dół. Pamiętaj, że stro­ny doce­lo­we,
któ­re mają za zada­nie kon­wer­to­wać, nie są ese­ja­mi. Przejdź
więc od razu do sed­na spra­wy i umieść wszyst­kie swo­je
naj­bar­dziej cen­ne infor­ma­cje na górze stro­ny.

Program Fold tester: whe­re is the fold, poka­że Ci jaki pro­cent
odwie­dza­ją­cych widzi poszcze­gól­ne czę­ści Twojej stro­ny.

Złym roz­wią­za­niem, któ­re­go nie dostrze­ga wie­lu wła­ści­cie­li, jest „wyrzu­ca­nie” odwie­dza­ją­cych. Strony, któ­re mają kon­wer­to­wać nie powin­ny mieć odno­śni­ków do innych stron powią­za­nych z tre­ścią. W zamian zale­ca­my uży­wa­nie tzw. pasyw­nych popu­pów czy tre­ści roz­wi­ja­nych po klik­nię­ciu. Jeśli to według Ciebie za mało, sta­raj się, aby stro­na doce­lo­wa otwie­ra­ła dodat­ko­we infor­ma­cje w cał­ko­wi­cie nowych oknach prze­glą­dar­ki.

3. Pozbądź się zbyt wielu możliwości wyboru.

Nasze doświad­cze­nie mówi, że zbyt duża moż­li­wość wybo­ru wpły­wa destruk­cyj­nie na poziom kon­wer­sji. Dla przy­kła­du prze­ło­żę to na pro­duk­ty. Z badań wie­my, że wybór mię­dzy trze­ma sma­ka­mi dże­mu przy­nie­sie poten­cjal­nie więk­szą sprze­daż niż wybór mię­dzy trzy­dzie­sto­ma. Po pro­stu gubi­my się, gdy wybór jest za duży. Dlatego nale­ży jasno pod­kre­ślić pożą­da­ną akcję kon­wer­sji (nie ma zna­cze­nia, czy doty­czy ona sprze­da­ży, czy pro­ste­go wypeł­nie­nia for­mu­la­rza).

Wszystkie inne aktyw­ne lin­ki wybo­ru nale­ży wyeli­mi­no­wać ze stro­ny lub nie pod­kre­ślać ich wizu­al­nie na stro­nie. Upewnij się, że Twoje wezwa­nia do dzia­ła­nia zawie­ra­ją odpo­wied­nie zwro­ty, któ­re mówią dokład­nie o tym, co się sta­nie, jeśli ktoś klik­nie w ten dany link. Pamiętaj o whi­te spa­ce. Innymi sło­wy nie zaj­muj obsza­ru wokół tych przy­ci­sków, niech są w pew­nej izo­la­cji od resz­ty stro­ny.

4. Nie każdy obraz wart jest tysiąca słów, ale znamy tak sprytne nagłówki reklamowe, które warte są miliona...

Główny nagłó­wek jest jak pierw­sze sło­wa przy pozna­wa­niu nowej oso­by. Dobry nagłó­wek to wiel­ka szan­sa na dobrą kon­wer­sję. Firma 37 zda­wa­ła się mieć stro­nę, któ­ra mia­ła wyni­ki kon­wer­sji w bajecz­nych gra­ni­cach. Jednak nowy, zwy­cię­ski nagłó­wek, zwięk­szył współ­czyn­nik o 30%. Oto praw­dzi­wa moc genial­ne­go nagłów­ka. Dobry nagłó­wek nie zawsze potrze­bu­je wizu­ali­za­cji, choćw połą­cze­niu z obra­zem wyni­ki potra­fią być znacz­nie lep­sze. Oto wska­zów­ka: prze­te­stuj 3 róż­ne obra­zy z tym samym nagłów­kiem i tre­ścią, ale nie zatrzy­muj testo­wa­nia stron doce­lo­wych po zna­le­zie­niu zwy­cięz­cy. Należy pamię­tać, że wygry­wa­ją głów­nie jasne, sen­sow­ne prze­ka­zy. Bardzo waż­ny jest tak­że nagłó­wek przy­ci­sku nawo­łu­ją­ce­go do akcji.

Napis

Oto przy­kła­dy rezul­ta­tów, jakie Dustin Curtis uzy­ski­wał zmie­nia­jąc treść nagłów­ka
zapra­sza­ją­ce­go do śle­dze­nia go na Twitterze.

Jestem na Twitterze – Klikalność 4.70%

Śledź mnie na Twitterze – Klikalność 7.31%

Powinieneś śle­dzić mnie na Twitterze – Klikalność 10.09%

Powinieneś śle­dzić mnie na Twitterze tutaj – Klikalność 12.81%

5. Skróć czas ładowania strony.

W sie­ci brak pręd­ko­ści jest tym, co zabi­ja. Odwiedzający Twoją stro­nę doce­lo­wą nie mogą się docze­kać jej zoba­cze­nia. Jeśli stro­na nie zała­du­je się szyb­ko, to praw­do­po­dob­nie spró­bu­ją zna­leźć inną. W erze wiel­kich pręd­ko­ści to nie jest zbyt czę­sto pro­ble­mem, jed­nak wciąż są milio­ny ludzi, uży­wa­ją­cych połą­czeń mode­mo­wych. Dla nich i dla tych, któ­rzy korzy­sta­ją z szyb­kich łącz, celuj w czas łado­wa­nia nie prze­kra­cza­ją­cy 8 sekund. Usuń duże, nie­po­trzeb­ne ele­men­ty gra­ficz­ne i opty­ma­li­zuj swo­je stro­ny doce­lo­we tak, aby zre­du­ko­wać wiel­ko­ści pli­ków w nich zawar­tych.

6. Nie zapominaj o wezwaniu do działania. - Call to action!

Zoptymalizowałeś swój design i nagłów­ki, masz odwie­dza­ją­cych zain­te­re­so­wa­nych Twoją ofer­tą. Jest jesz­cze jed­na prze­szko­da, zanim będzie moż­na wyda­wać przy­ję­cie z oka­zji suk­ce­su Twojego pro­jek­tu. Nawet pro­sta moty­wa­cja do dzia­ła­nia może pro­wa­dzić do wiel­kich zmian. Wysoko zmo­ty­wo­wa­ny inter­nau­ta wywę­szy nawet naj­słab­szy z przy­ci­sków, umoż­li­wia­ją­cych wyko­na­nie jakiejś ope­ra­cji.

Wezwanie do działania zwiększa konwersję

Dzięki wszech­obec­ne­mu przy­ci­sko­wi “zobacz pla­ny i cen­nik”, sub­skryp­cja Highrise wzro­sła o 200%. Nawet małe zmia­ny w wezwa­niu do dzia­ła­nia mogą mieć zasad­ni­czy wpływ na współ­czyn­nik kon­wer­sji. Ponadto przy­ci­ski moty­wu­ją­ce do dzia­ła­nia są łatwo testo­wal­ne.

Test AB kolorystyki przycisku może zwiększyć konwersję

Zwykła zaba­wa kolo­ra­mi, może przy­nieść zaska­ku­ją­ce rezul­ta­ty w kon­wer­sji.

I nie ma tu jed­ne­go naj­sku­tecz­niej­sze­go kolo­ru. Chodzi tu o wyso­ki kon­trast w sto­sun­ku do kolo­ry­sty­ki stro­ny. Upewnij się, że Twoje wezwa­nia do dzia­ła­nia zawie­ra­ją odpo­wied­nie zwro­ty, któ­re mówią dokład­nie o tym, co się sta­nie, jeśli ktoś klik­nie w ten dany link. Nie zaj­muj obsza­ru wokół tych przy­ci­sków, nie pozo­sta­ną one w pew­nej izo­la­cji w sto­sun­ku do resz­ty stro­ny.

7. Podglądaj mądrą konkurencję, a potem ją wyprzedź!

Jeśli zauwa­żysz, że kon­ku­ren­cja prze­pro­wa­dza testy, sko­rzy­staj z ich wie­dzy i prze­te­stuj sza­blo­ny, któ­re wyda­ją się być naj­lep­sze na ich stro­nach. Prawdopodobnie zaosz­czę­dzisz dzię­ki temu masę cza­su i ener­gii, dzię­ki cze­mu będziesz mógł zacząć dal­szą podroż znacz­nie szyb­ciej.Analizuj ich sza­blon, prze­pływ infor­ma­cji, pro­ces kon­wer­sji, i jeśli znaj­dziesz coś myl­ne­go czy znie­chę­ca­ją­ce­go, zapisz sobie, dla­cze­go takim jest. Później wróć do swo­jej stro­ny i porów­naj pro­jek­ty. Jeśli znaj­dziesz te same pro­ble­my, usuń je lub sko­ry­guj.

Konwertujące filmy video. Sekretna broń wielu wystrzałowych konwersji.

Wideo, spraw­dza się wyjąt­ko­wo dobrze w przy­pad­ku sprze­da­ży nie­po­spo­li­tych pro­duk­tów i usług. Czyli tych, któ­rych nie da się porów­nać przez ceneo, czy kupić na alle­gro.

"Widzieliśmy już pre­zen­ta­cje video, któ­re pod­bi­ja­ły wskaź­nik kon­wer­sji nawet o 80%."

Odtwarzacz wideo ofe­ru­je wie­le korzy­ści. Po pierw­sze jest natych­miast roz­po­zna­wa­ny na stro­nie. Użytkownicy bez zasta­na­wia­nia się wie­dzą, że w danym miej­scu jest film wideo, któ­ry jest tam aby im pomóc i to oni mogą zde­cy­do­wać czy je obej­rzeć, czy nie. Nasze doświad­cze­nie poka­zu­je, że oso­by, któ­re oglą­da­ją wideo na stro­nach Landing Page są bar­dziej skłon­ni do podą­ża­nia ścież­ką kon­wer­sji, niż ci, któ­rzy tego wideo nie obej­rzą.

Filmy zwiększają wskaźnik konwersji i przyciągają uwagę

Uruchamianie mate­ria­łu wideo w tzw. light­bo­xie za pomo­cą
sta­tycz­ne­go lub ani­mo­wa­ne­go wyzwa­la­cza, umiesz­czo­ne­go na
stro­nie, cią­gnie za sobą dodat­ko­wą wadę.
Wyzwalacz ten musi
zwró­cić uwa­gę osób odwie­dza­ją­cych witry­nę i dawać jasno do
zro­zu­mie­nia, że klik­nie­cie w dany ele­ment pro­wa­dzi do
mate­ria­łu wideo.Dzięki zasto­so­wa­niu tego typu roz­wią­za­nia
osa­dza­nia wideo na stro­nie, możesz zaosz­czę­dzić nie­co miej­sca
na stro­nie przez to, że wyzwa­lacz jest mniej­szy niż osa­dzo­ny
mate­riał wideo, co pro­wa­dzi jed­nak do trud­niej­sze­go jego
zna­le­zie­nia.

Jak długo i jakimi narzędziami powinieneś testować?

Jak dłu­go jest za dłu­go? Dlaczego nie moż­na zna­leźć jed­nej, szyb­kiej odpo­wie­dzi na to pyta­nie i ogło­sić to szyb­ko świa­tu? Z wie­lu powo­dów. Wiele czyn­ni­ków może mieć wpływ na poziom kon­wer­sji, np.: sezo­no­wość, godzi­na w cią­gu dnia, sytu­acja eko­no­micz­na, pozy­cjo­no­wa­nie kon­ku­ren­cji, źró­dła ruchu itp. Dodatkowo poziom ruchu na Twojej stro­nie jest też wyznacz­ni­kiem cza­su dłu­go­ści testo­wa­nia. Oto nasza rada: uży­waj narzę­dzi sta­ty­stycz­nych, aby "chrup­nąć" dane i zaofe­ro­wać pra­wi­dło­wą, mate­ma­tycz­ną odpo­wiedź.

Narzędzia do testów, które odrobią masę pracy za Ciebie.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie