Jak założyć sklep internetowy, który sprzedaje jak szalony?

Przewodnik od A do Z.

Najlepsze praktyki projektowania sklepów, które przyciągają tłumy klientów.

> jak zalozyc-sklep-internetowy

Przyciągać odwie­dza­ją­cych i zmie­niać ich w klien­tów. Zadanie brzmi pro­sto, jed­nak w prak­ty­ce jest trud­niej niż mogło by się wyda­wać. Cały sekret pole­ga na tym, aby pro­jek­to­wać prze­strzeń z punk­tu widze­nia kupu­ją­ce­go. Jednak naj­więk­szą trud­no­ścią jest to, że kupu­ją­cych są tysią­ce i każ­dy z nich jest inny. Na szczę­ście ist­nie­je wie­le spraw­dzo­nych prak­tyk, któ­re pomo­gą nam w tym zada­niu. Jeśli zasta­na­wiasz się co spra­wia, że nie­któ­re skle­py inter­ne­to­we sprze­da­ją jak sza­lo­ne, pod­czas gdy inne nie robią tego wca­le, ten arty­kuł stwo­rzy­li­śmy wła­śnie dla Ciebie.


Budowanie internetowej machiny sprzedażowej.

Wszyscy to prze­szli­śmy. Chcieliście coś kupić w sie­ci, w Google poja­wiał się faj­ny pro­dukt w świet­nej cenie. Klikacie, wcho­dzi­cie na stro­nę… I ucie­ka­cie szyb­ciej niż Hussain Bolt. Innymi razy lądu­je­cie na pięk­nej stro­nie, któ­ra jest nie­mal dzie­łem sztu­ki, ale zmę­cze­ni prze­cho­dze­niem przez labi­rynt pro­wa­dzą­cy do kasy, rezy­gnu­je­cie...

Prowadzenie pro­fe­sjo­nal­ne­go skle­pu inter­ne­to­we­go (z ang e-com­mer­ce) nie jest pro­ste. Mamy na gło­wie sprze­da­że, zamó­wie­nia, płat­no­ści i świat hiper kon­ku­ren­cji od któ­rej dzie­li nas jed­no klik­nię­cie. Dlatego nie­zwy­kle waż­ne jest, by upew­nić się, że wszyst­ko jest dopię­te na ostat­ni guzik. Aby zro­bić to dobrze musi­my cały czas patrzeć na spra­wy z per­spek­ty­wy odwie­dza­ją­ce­go.

W tym arty­ku­le zacznie­my więc od same­go począt­ku, od momen­tu, w któ­rym użyt­kow­nik odwie­dza e-sklep. Przyjrzymy się całe­mu pro­ce­so­wi, do same­go koń­ca, gdy użyt­kow­nik skła­da zamó­wie­nie. Pokażemy, jak ten biz­nes osią­ga suk­ces na każ­dym z tych eta­pów. Opowiemy też o tym jak zna­leźć się wyso­ko w wyni­kach wyszu­ki­wań i jak spra­wiać aby klien­ci wra­ca­li do nas wciąż na nowo. Spójrzmy więc na krok pierw­szy, kie­dy użyt­kow­nik wyra­bia sobie o nas naj­waż­niej­sze pierw­sze wra­że­nie.

Pierwsze wrażenie. Sekundy, które decydują o sukcesie.

Czy kie­dy­kol­wiek zda­rzy­ło wam się wejść do skle­pu, w któ­rym panu­je cha­os, nie­przy­jem­ny zapach i odpy­cha­ją­ca atmos­fe­ra? A czy weszli­ście kie­dyś do czy­ste­go, prze­stron­ne­go skle­pu, któ­ry od razu popra­wił wam humor, jak na przy­kład sklep Apple czy kawiar­nia Starbucks? W inter­ne­cie oba te śro­do­wi­ska dzie­li jed­no klik­nię­cie, a klien­ci w ułam­ku sekun­dy podej­mu­ją decy­zję czy war­to nam zaufać. Musisz myśleć o swo­im skle­pie www, tak samo jak myślał­byś o skle­pie sta­cjo­nar­nym. Projekt ma wiel­kie zna­cze­nie. Dobry pro­jekt stro­ny sygna­li­zu­je, że stoi za nią solid­na fir­ma i doj­ża­łe podej­ście do klien­ta. A wia­ry­god­ność to pod­sta­wa robie­nia biz­ne­su w sie­ci. Oto 7 szczę­śli­wych pro­jek­tów, stron głów­nych skle­pów któ­re zasłu­gu­ją na uwa­gę. Jak otwo­rzyć sklep inter­ne­to­wy, to tyl­ko taki.

Jeśli nie wal­czy­cie ceną i nie macie naj­tań­szych pro­duk­tów na świe­cie, to nie może­cie oszczę­dzać na desi­gnie. Każdy pik­sel, każ­dy obra­zek i każ­de sło­wo mają zna­cze­nie. Zatrudnijcie dobre­go pro­jek­tan­ta. Design musi być waszym prio­ry­te­tem. Zawsze możesz popro­sić nas o dar­mo­wą ofer­tę zapro­jek­to­wa­nia Twojego skle­pu. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.

Proste jest mądre, wybór jest demotywujący.

Wybór jest para­li­żu­ją­cy dla nasze­go mózgu. Istnieje legen­dar­ny eks­pe­ry­ment Marka R. Lepper, z uni­wer­sy­te­tu Stanforda na temat wybo­ru. (Zobacz go tutaj) Wnioski mówią same za sie­bie. Zbyt duży wybór, ozna­cza zmniej­sze­nie sprze­da­ży. Ps: Jeśli inte­re­su­ją Cię inne zagad­nie­nia umy­słu w mar­ke­tin­gu, koniecz­nie zaj­rzyj tutaj.

Wybór jest para­li­żu­ją­cy! Wystawiając dżem w 60 sma­kach, sprze­daż mniej sło­ików, niż w przy­pad­ku gdy­byś zapre­zen­to­wał tyl­ko trzy sma­ki.

Nie zakła­daj­cie więc, że posia­da­nie olbrzy­miej ofer­ty to klucz do suk­ce­su. Czasami zmniej­sze­nie wybo­ru może pozwo­lić klien­tom szyb­ko zna­leźć to, cze­go szu­ka­ją i powstrzy­mać klien­tów przed nie­moż­no­ścią pod­ję­cia decy­zji. Lecz przede wszyst­kim mniej­szy wybór w natu­ral­ny spo­sób zwięk­sza kon­wer­sję poprzez ogra­ni­cze­nie licz­by klik­nięć potrzeb­nych do zre­ali­zo­wa­nia zamó­wie­nia. Mały wybór to naj­waż­niej­sza zasa­da pro­jek­to­wa­nia skle­pów. Mały wybór wszę­dzie. W licz­bie danych kon­tak­to­wych, licz­bie słów, pół do wypeł­nie­nia.

Ecomom. Obsługuje niszę, ma dobrze dobra­ne pro­duk­ty, roz­sąd­ne ceny to wła­śnie takich gra­czy oba­wia­ją się naj­bar­dziej ludzie z dzia­łu dzie­cię­ce­go Amazonu.

Dziecięcy sklep internetowy - dobry przykład

Dam wam dzie­sięć sekund na prze­ko­na­nie mnie do kup­na pro­duk­tu.
Wiem już coś-nie­coś na jego temat. Wiem, do jakiej kate­go­rii
nale­ży, wiem kto go pro­du­ku­je, znam jego cenę, ale nie wiem nic
wię­cej. W cią­gu dzie­się­ciu sekund musi­cie mnie prze­ko­nać do
jego zaku­pu. Co byście mi powie­dzie­li?


To wła­śnie powin­no zna­leźć się w opi­sie pro­duk­tu powy­żej linii
podzia­łu stro­ny, czy­li w pierw­szych 300 pik­se­lach. Pamiętaj, że
wie­le urzą­dzeń i małych roz­dziel­czo­ści na pierw­szym ekra­nie
nie widzi nic poni­żej. Jeżeli potrzeb­na wam inspi­ra­cja do
stwo­rze­nia stro­ny pro­duk­tu, nie szu­kaj­cie dalej niż Zappos.
Jeżeli macie na to czas, stwórz­cie fil­mik dla każ­de­go pro­duk­tu.
Najlepsze stro­ny o pro­duk­tach poka­zu­ją ich zale­ty zarów­no na
zdję­ciach, jak i na nagra­niach video.


Wielu mar­ke­te­rów zupeł­nie bez­pod­staw­nie oba­wia się dłu­gich
stron. Cała sztucz­ka pole­ga na tym, aby wywo­łać u klien­tów
pierw­szy ruch.


W Amazonie jest spe­cjal­ny zespół ponad 300 osób, któ­re każ­de­go
dnia testu­ją róż­ne ele­men­ty stro­ny. Podając jed­nym
użyt­kow­ni­kom wer­sję A, dru­gim wer­sję B mie­rzą współ­czyn­nik
kon­wer­sji, inny­mi sło­wy spraw­dza­ją, któ­re roz­wią­za­nie
przy­no­si lep­sze rezul­ta­ty sprze­da­żo­we. To wła­śnie dzię­ki
nie­ustan­ne­mu uspraw­nia­niu każ­dej stro­ny, sta­no­wią dziś
eli­tę naj­sku­tecz­niej­szych stron na świe­cie. Uwierz mi, gdy­by
dłu­gie stro­ny nie sprze­da­wa­ły, Amazon by takiej nie miał.

Koszyk i trans­ak­cje


O widzę, że wasz klient dotarł już dale­ko. Odwiedził stro­nę,
przej­rzał ofer­tę, wybrał pro­dukt, któ­ry chce kupić i umie­ścił go
w koszy­ku. W jaki spo­sób teraz stro­na e-com­mer­ce mogła­by coś
zepsuć? Niestety, jeże­li nie masz pro­duk­tu jedy­ne­go w swo­im
rodza­ju, to może to zro­bić na dzie­siąt­ki spo­so­bów. Przyjżyjmy
się trzem naj­po­pu­lar­niej­szym z nich.


1) Niespodziewanie wyso­kie kosz­ty dosta­wy
2) Nieakceptowanie okre­ślo­nych spo­so­bów płat­no­ści
3) Wymaganie od użyt­kow­ni­ka
zało­że­nia kon­ta przed doko­na­niem zamó­wie­nia


Zwłaszcza w ostat­nim przy­pad­ku, ludziom wyda­je się, że szyb­ciej
zmie­nią sklep, niż stwo­rzą kon­to, więc robią to. Dlatego jeśli
bar­dzo ci na tym zale­ży, to naj­le­piej pozwo­lić im stwo­rzyć
kon­to już po zło­że­niu zamó­wie­nia.

10 sprawdzonych wskazówek, niezbędnych podczas tworzenia skutecznych sklepów internetowych.

Większość z was, zdą­ży­ło się zorien­to­wać w tym, że sur­fu­je­my pod sie­ci za pomo­cą róż­nych urzą­dzeń. Tworzenie skle­pów inter­ne­to­wych, któ­ry nie są respon­syw­ne i nie dopa­so­wu­ją się do urzą­dze­nia na któ­rym są wyświe­tla­ne, to spraw­dzo­ny prze­pis na kło­po­ty i spo­ro dodat­ko­wej pra­cy w przy­szło­ści. Profesjonalny sklep inter­ne­to­wy musi być opar­ty o tech­no­lo­gię respon­syw­ną.

Długa podstrona e-commerce pomaga w konwersji

Poniżej przed­sta­wia­my listę dzie­się­ciu wska­zó­wek, któ­re z pew­no­ścią pomo­gą wam odpo­wie­dzieć na pyta­nie jak stwo­rzyć sklep inter­ne­to­wy, któ­ry roz­grze­je do czer­wo­no­ści wasze kasy fiskal­ne. Jednak nie prze­sta­waj­cie szu­kać nowych wska­zó­wek, któ­re jesz­cze bar­dziej pomo­gą ulep­szyć zaku­py na waszej stro­nie. Powinniście pamię­tać, że stro­na skle­pu inter­ne­to­we­go osią­gnie suk­ces tyl­ko wte­dy, gdy sta­le będzie­cie nad nią pra­co­wać i przez cały czas będzie­cie musie­li ją dosto­so­wy­wać, by lepiej sprzy­ja­ła kon­wer­sji.

Poznajcie odbiorców docelowych.

Powinniście więc wie­dzieć, co tak napraw­dę krę­ci ludzi, któ­rzy są waszy­mi klien­ta­mi. Kupowanie to w więk­szo­ści przy­pad­ków decy­zja emo­cjo­nal­na, dowiedz­cie się więc, jakie emo­cje mogą wywo­łać decy­zję o zaku­pie. Spróbujcie się też domy­ślić, jakie są ich zwy­cza­je zaku­po­we, i jakie war­to­ści na stro­nie wasze­go e-skle­pu inter­ne­to­we­go skła­nia­ją ich do doko­na­nia zaku­pu. Zrozumienie odbior­ców doce­lo­wych jest nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia suk­ce­su, ponie­waż doko­nu­ją oni decy­zji zaku­po­wych na pod­sta­wie pre­zen­to­wa­ne­go przez was wyglą­du pro­duk­tów i infor­ma­cji na ich temat. Dlatego musi­cie być w sta­nie zapew­nić im wła­śnie te infor­ma­cje, któ­rych szu­ka­ją. Jeżeli tego nie zro­bi­cie, klien­ci będą porzu­cać koszy­ki, nie reali­zu­jąc zamó­wie­nia.

Oferujcie wyszukiwanie zaawansowane i podpowiadajcie, jakie produkty polecacie.

Pomagajcie klien­tom szyb­ko i łatwo zna­leźć pro­duk­ty, któ­rych szu­ka­ją! Wiele e-skle­pów umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom sor­to­wa­nie pro­duk­tów według mar­ki lub według kate­go­rii: Taka moż­li­wość jest pomoc­na dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy nie są pew­ni, jakiej mar­ki szu­ka­ją, ale wie­dzą, cze­go potrze­bu­ją. Jenak klu­czo­wy wpływ na jakość skle­pu jest dobre roz­wią­za­nie kwe­stii zaawan­so­wa­ne­go wyszu­ki­wa­nia. Nie lek­ce­waż­cie tego ele­men­tu. Zwykle domyśl­ne sil­ni­ki wyszu­ki­wa­nia na stro­nach są napraw­dę kiep­skie. Zainwestujcie czas i pie­nią­dze w dosko­na­łą wyszu­ki­war­kę, któ­ra zapew­nia:

a) Przydatne wyni­ki wyszu­ki­wa­nia, odpo­wia­da­ją­ce rze­czy­wi­stym ocze­ki­wa­niom klien­tów.

b) Przejrzyste i czy­tel­ne wyni­ki. Zastanówcie się nad umiesz­cze­niem w nich minia­tur pro­duk­tów.

c) Optymalną licz­bę wyni­ków. Istnieje pew­na opty­mal­na licz­ba rezul­ta­tów, któ­ra poma­ga klien­tom w trak­cie wyszu­ki­wa­nia na stro­nie. Waszym zada­niem jest odkry­cie, jaka to licz­ba.

d) Błyskawiczne wyświe­tla­nie wyni­ków. Zwykle nie sta­no­wi to pro­ble­mu, ale jeże­li wol­no się ładu­ją – ich efek­tyw­ność male­je do zera.

Jeżeli z cza­sem coraz wię­cej waszych klien­tów będzie korzy­stać z wyszu­ki­war­ki, powiększ­cie okno wyszu­ki­wa­nia i spraw­cie, by było lepiej widocz­ne. Przetestowanie jego umiej­sco­wie­nia, roz­mia­ru, wyko­rzy­sta­nych czcio­nek i kolo­rów może mieć wpływ na wra­że­nia klien­tów robią­cych zaku­py na waszej stro­nie.

Pamiętajcie o czy­tel­nych pod­po­wie­dziach. Wielu kupu­ją­cych nie wie dokład­nie, co chce kupić, gdy odwie­dza sklep inter­ne­to­wy. Dlatego umiesz­cze­nie pole­ca­nych pro­duk­tów na stro­nie doce­lo­wej to zawsze dobry pomysł. Dzięki temu pomo­że­cie odwie­dza­ją­cym pozbyć się nie­zde­cy­do­wa­nia i sku­pić na pro­duk­tach, któ­re chcie­li­by zaku­pić. Kolejny ele­ment popra­wia­ją­cy kon­wer­sję!

Zdjęcia produktów o wysokiej rozdzielczości.

Zdjęcia pro­duk­tów to naj­waż­niej­szy ele­ment wizu­al­ny w waszym skle­pie inter­ne­to­wym. Wysokiej jako­ści foto­gra­fie przed­sta­wia­ją­ce pro­duk­ty w całej ich oka­za­ło­ści to abso­lut­nie nie­zbęd­ny ele­ment. Kupujący muszą zoba­czyć w dobrym świe­tle to co mają zamó­wić. Więc daj­cie im to. Zdjęcia, któ­re moż­na przy­bli­żać, przed­sta­wia­ją­ce pro­dukt pod róż­ny­mi kąta­mi, tak­że wspa­nia­le popra­wia­ją kon­wer­sję. Możemy pomóc Ci stwo­rzyć fan­ta­stycz­ne zdję­cia rekla­mo­we - sprawdź.

Szczegółowe i wciągające informacje o produkcie.

Wyobraźcie sobie rekla­mę pro­duk­tu, któ­rą widzi­cie w gaze­cie lub maga­zy­nie, któ­ra zawie­ra tro­chę wię­cej infor­ma­cji na temat pro­duk­tu; tak powin­na wyglą­dać wasza sek­cja z infor­ma­cja­mi o pro­duk­cie. To waż­ny ele­ment wspie­ra­ją­cy kon­wer­sję. Na wspa­nia­łość tek­stu o pro­duk­cie skła­da się nie tyl­ko to, jakie infor­ma­cje są ofe­ro­wa­ne, ale tak­że to, jak są poda­wa­ne. Treści muszą być kom­plet­ne, inte­re­su­ją­ce i wcią­ga­ją­ce. Istnieje gru­pa odbior­ców, któ­rzy chcą wie­dzieć wszyst­ko. Zaspokój ich cie­ka­wość. Jeśli oba­wiasz się o dłu­gość stro­ny, pamię­taj że infor­ma­cje te możesz wsta­wić w zakład­kach prze­wi­ja­nych w bok, lub w roz­wi­ja­nych kolum­nach.

Filmiki o produktach.

Kupujący uwiel­bia­ją stro­ny ofe­ru­ją­ce inte­rak­tyw­ne ele­men­ty, któ­re speł­nia­ją jakiś cel, np. fil­mi­ki o pro­duk­tach. Obejrzenie fil­mi­ku jest nie­mal tak dobre, jak dotknię­cie pro­duk­tu i wła­śnie dla­te­go poma­ga opo­wie­dzieć o korzy­ściach pły­ną­cych z korzy­sta­nia z dane­go pro­duk­tu. To sub­tel­ny rodzaj mar­ke­tin­gu, któ­ry wzbo­ga­ca wysił­ki mają­ce na celu zwięk­sze­nie kon­wer­sji. Być może pro­du­cent pro­duk­tów, któ­re ofe­ru­jesz udo­stęp­nia fil­my na swo­jej stro­nie. Nie zapo­mnij poka­zać ich swo­im klien­tom. To dzia­ła!

Koszyk zakupów widoczny przez cały czas.

Choć to pod­sta­wa, to wie­le osób two­rzą­cych nowy sklep www o tym zapo­mi­na. Upewnijcie się, że kupu­ją­cy przez cały czas widzą koszyk zaku­pów, naj­le­piej w pra­wym gór­nym rogu ekra­nu. Innym dobrym pomy­słem jest upew­nie­nie się, że dzię­ki roz­wi­ja­ne­mu menu odwie­dza­ją­cy otrzy­mu­ją infor­ma­cje na temat pro­duk­tów w koszy­ku. Kupujący zwy­kle oglą­da­ją przed­mio­ty, któ­re mają zamiar kupić, więc chcą mieć sta­ły dostęp do koszy­ka zaku­po­we­go. To tak­że wpły­wa pozy­tyw­nie na wskaź­nik kon­wer­sji stro­ny e-com­mer­ce.

Jeżeli to możliwe, nie pobierajcie opłat za dostawę.

Zadajcie sobie pyta­nie – czy woli­cie ofe­ro­wać dar­mo­wą prze­sył­kę czy zniż­kę na pro­duk­ty? Wielu ludzi wybie­ra dru­gą opcję, myśląc że więk­szość kupu­ją­cych uwiel­bia zniż­ki, co prze­ło­ży się na wzrost ich wskaź­ni­ków kon­wer­sji. Jednak czy wie­cie, jaka jest praw­da? Opłaty za prze­sył­kę zabi­ja­ją kon­wer­sję. Dlaczego by nie ofe­ro­wać dar­mo­wej prze­sył­ki? Zgadza się, nie ma sen­su ofe­ro­wać dar­mo­wej dosta­wy naj­tań­szych pro­duk­tów, okre­śl­cie więc kwo­tę, powy­żej któ­rej będzie­cie ją ofe­ro­wać. Wypracujcie też model biz­ne­so­wy, któ­ry na to pozwo­li.

Jeżeli ofe­ru­je­cie zniż­ki na jakieś pro­duk­ty albo macie jakieś spe­cjal­ne ofer­ty, te infor­ma­cje muszą być wyraź­nie widocz­ne na waszej stro­nie, naj­le­piej na stro­nie głów­nej. Chcecie prze­cież, żeby zniż­ki zwięk­szy­ły wskaź­nik kon­wer­sji, dla­te­go upew­nij­cie się, że natych­miast przy­cią­ga­ją uwa­gę klien­tów doce­lo­wych.

Proszę nie przeszkadzać, robimy zakupy.

Widuję mnó­stwo e-skle­pów, w któ­rych na stro­nach z potwier­dze­niem zamó­wie­nia widocz­ne są rekla­my pro­duk­tów, lin­ki do fir­mo­we­go blo­ga albo jesz­cze cze­goś inne­go. Nie rozu­miem dla­cze­go, ktoś two­rzy sklep inter­ne­to­wy, zapra­sza do nie­go klien­tów a potem “wyrzu­ca” ich do maga­zy­nu. Pamiętajcie, że kupu­ją­cy nie lubią, gdy się ich roz­pra­sza, i mogą porzu­cić zaku­py, jeże­li coś będzie im w nich prze­szka­dzać. Więc przy fina­li­zo­wa­niu zamó­wie­nia powin­na być widocz­na wyłącz­nie infor­ma­cja na temat zamó­wie­nia, nic wię­cej.

Udostępniajcie dane kontaktowe.

Coś tak pro­ste­go, jak umiesz­cze­nie danych kon­tak­to­wych może spra­wić, że stro­na będzie bar­dziej sprzy­ja­ła kon­wer­sji. Jest tak dla­te­go, że w zaku­pach on-line cho­dzi o zaufa­nie. Tworzenie skle­pu inter­ne­to­we­go, któ­ry w kon­tak­cie ma tyl­ko adres eMail to stzał w sto­pę kon­wer­sji. Jeżeli klient zaufa waszej stro­nie, to będzie na niej robić zaku­py. Jednym ze spo­so­bów na zdo­by­cie zaufa­nia jest ofe­ro­wa­nie szcze­gó­ło­wych danych kon­tak­to­wych.

Upraszczajcie...

Tworzenie skle­pów inter­ne­to­wych, to nie jed­no­ra­zo­we dzia­ła­nie, a pro­ces cią­gły. Przede wszyst­kim uprasz­czaj­cie nawi­ga­cję. Potencjalni kupu­ją­cy będą uży­wać tyl­ko takiej nawi­ga­cji, któ­rą łatwo zro­zu­mie­ją. Takiej któ­ra pro­wa­dzi ich z punk­tu A do punk­tu B bez zbęd­nych cere­gie­li. To bar­dzo waż­ne, aby mogli prze­glą­dać ofer­tę szyb­ko i wygod­nie. A następ­nie przyj­ży­cie się resz­cie ele­men­tów. Za każ­dym spoj­rze­niem znaj­dzie­cie coś co da się powie­dzieć, zro­bić pro­ściej. Proste jest mądre i sku­tecz­ne! Powodzenia.

Odkryj ukryte zyski po dokonaniu transakcji.

Responsywna strona internetowa na wielu urządzeniach

Gdy klient wasze­go skle­pu zre­ali­zu­je zamó­wie­nie, powi­nien
szyb­ko uzy­skać potwier­dze­nie zaku­pu na poda­ny przez sie­bie
adres e-mail. Większość takich potwier­dzeń zawie­ra numer
zamó­wie­nia, zaku­pio­ne przed­mio­ty, e-mail fir­my, numer
tele­fo­nu i kon­takt za pośred­nic­twem mediów
spo­łecz­no­ścio­wych. Większość firm nie umiesz­cza w nich
nato­miast lin­ków do swo­jej stro­ny. Jeżeli wasz e-sklep ma jakieś
tre­ści, może­cie zasta­no­wić się nad doda­niem do potwier­dzeń
zaku­pu bane­rów z nowo­ścia­mi (fil­ma­mi edu­ka­cyj­ny­mi, posta­mi
na blo­gu, a nawet kupo­na­mi zniż­ko­wy­mi)


Wiele stron zarzą­dza zamó­wie­nia­mi w sie­ci. Klienci widzą swo­je
zamó­wie­nia, ich sta­tus i numer, pod któ­rym mogą śle­dzić
prze­sył­kę w fir­mie dostaw­czej.


Większość firm wysy­ła tak­że e-mail w momen­cie wysła­nia
zamó­wie­nia. E-mail ten zawie­ra prze­wi­dy­wa­ną datę
dostar­cze­nia prze­sył­ki, jej zawar­tość, numer prze­sył­ki nada­ny
przez fir­mę dostaw­czą i podzię­ko­wa­nia fir­my z jej dany­mi
kon­tak­to­wy­mi.

1 – 2 tygo­dnie po zamó­wie­niu

Po oko­ło dwóch tygo­dniach po zło­że­niu zamó­wie­nia, kie­row­nik ds. obsłu­gi klien­ta powi­nien oso­bi­ście prze­słać e-mail do klien­ta z zapy­ta­niem doty­czą­cym reali­za­cji zamó­wie­nia. Zwykle mile widzia­ne jest coś takie­go:

„Szanowna Pani/Szanowny Panie, chcę oso­bi­ście podzię­ko­wać za zamó­wie­nie zło­żo­ne [data]. Będę wdzięcz­ny Pani/Pana za opi­nię na temat zamó­wie­nia, dzię­ki któ­rej będzie­my wie­dzieć, czy jakiś ele­ment jego reali­za­cji wyma­ga popra­wy. Może Pan/Pani prze­słać opi­nie na mój adres e-mail, zadzwo­nić do mnie, a nawet skon­tak­to­wać się za pośred­nic­twem Twittera. Jeszcze raz dzię­ku­ję za zło­że­nie zamó­wie­nia.

Dobrym pomy­słem jest sper­so­na­li­zo­wa­nie takie­go e-maila. Możecie wspo­mnieć o pro­ble­mach, o któ­rych już wie­cie, i być może dodać też coś na temat naj­waż­niej­szych celów, jakie fir­ma chce reali­zo­wać, jeśli cho­dzi klien­tów. Jeżeli sprze­da­je­cie jedze­nie dla dzie­ci, może­cie napi­sać „Mamy nadzie­ję, że wasze­mu malu­cho­wi posma­ku­je [nazwa pro­duk­tu] i mamy nadzie­ję, że spodo­ba­ła się wam wygo­da zwią­za­na z zaku­pa­mi w sie­ci!”. Nawet, jeże­li nie otrzy­ma­cie zbyt wie­lu odpo­wie­dzi, to i tak otwie­ra­cie furt­kę na opi­nie klien­tów, co nigdy nie jest złe.

2-3 mie­sią­ce po zamó­wie­niu


Jeżeli w cią­gu kli­ku mie­się­cy klient nie zło­żył kolej­ne­go zamó­wie­nia, może­cie zapy­tać o powód w e-mailu i prze­słać kod raba­to­wy. Tego typu wzór e-maila powi­nien wystar­czyć:

„Szanowna Pani/Szanowny Panie, Zauważyliśmy, że w cią­gu ostat­nich kil­ku mie­się­cy nie skła­da­ła Pani/nie skła­dał Pan u nas żad­nych zamó­wień. Czy widzia­ła Pani/widział Pan naszą naj­now­szą ofer­tę [wstaw link] i naj­now­sze tre­ści [wstaw link]? Chcielibyśmy zachę­cić Panią/Pana do ponow­nych zaku­pów ofe­ru­jąc kupon raba­to­wy na 10% zniż­ki. Przy następ­nym zamó­wie­niu wystar­czy wpi­sać [wstaw kod kupo­nu], a od cał­ko­wi­tej kwo­ty zaku­pu auto­ma­tycz­nie zosta­nie odję­te 10%. Proszę się jed­nak spie­szyć, kod tra­ci waż­ność po trzech tygo­dniach. Jeżeli nie skła­da­ła Pani/nie skła­dał Pan zamó­wie­nia z powo­du jakie­goś pro­ble­mu, któ­ry może­my roz­wią­zać, pro­szę mnie o tym powia­do­mić. Wystarczy zadzwo­nić, wysłać e-mail lub wia­do­mość na Twitterze.

W zależ­no­ści od waszej bran­ży, war­tość kupo­nu raba­to­we­go może być mniej­sza lub więk­sza, a jego ter­min waż­no­ści dłuż­szy lub krót­szy. Prowadzenie e-skle­pu nie jest łatwe. Wymaga cią­głych powtó­rzeń, bycia na bie­żą­co z naj­now­szy­mi i naj­lep­szy­mi pro­duk­ta­mi, a tak­że kon­ku­ro­wa­nia z Amazonem, co jest nie­ma­łym wyzwa­niem. Mam nadzie­ję, że te pora­dy pomo­gą wam zdo­być nie­wiel­ką prze­wa­gę.

Przyszłość stron e-commerce: Najważniejsze wskazówki dotyczące „SEO”, czyli wysokich pozycji w Google.

Profesjonalny sklep internetowy

Google ogła­sza nie­uchron­ne zmia­ny w uak­tu­al­nie­niach
doty­czą­cych stron e-com­mer­ce. Słuchając Matta Cuttsa, głów­ne­go
czło­wie­ka od wyszu­ki­wa­rek w Google’u, zdo­by­wa­my infor­ma­cje,
któ­re są cen­ne dla przy­szło­ści mar­ke­tin­gu wyszu­ki­wa­nia. Tak
więc zmia­ny nad­cho­dzą… zno­wu! W tym roku wpro­wa­dzo­ne zosta­nie
uak­tu­al­nie­nie doty­czą­ce „jako­ści han­dlow­ców ponie­waż nie
chce­my, aby niskiej jako­ści skle­py poja­wia­ły się wyso­ko w
wyni­kach wyszu­ki­wa­nia”. Co to ozna­cza?


Nie tyl­ko sprze­daż – wasza stro­na e-com­mer­ce powin­na też być
źró­dłem infor­ma­cji! Macie zło­te moż­li­wo­ści doty­czą­ce
con­tent mar­ke­tin­gu, by udzie­lać ludziom rad. Udostępnienia na
por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych – ludzie roz­ma­wia­ją­cy o waszych
pro­duk­tach na stro­nach spo­łecz­no­ścio­wych, przy­pi­na­ją­cy je
na por­ta­lu Pintrest, tagu­ją­cy je itp. z pew­no­ścią przy­czy­nią
się do wyż­szej pozy­cji w ran­kin­gu. Jeżeli wie­lu ludzi pole­ci
was w róż­nych miej­scach w związ­ku z jakimś kon­kret­nym
pro­duk­tem, boty to wychwy­cą i wezmą pod uwa­gę w algo­ryt­mie
wyszu­ki­wa­nia! To napraw­dę zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia!

Moim skrom­nym zda­niem okre­śle­nie „SEO” zaczy­na umie­rać. Ta bran­ża tak bar­dzo się zmie­ni­ła (na lep­sze) w cią­gu ostat­nich kil­ku lat, że by zna­leźć się wyso­ko w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia Google, musi­cie pro­wa­dzić aktyw­ną dzia­łal­ność, a to ozna­cza obec­ność na jak naj­więk­szej licz­bie plat­form inter­ne­to­wych, a nawet nie tyl­ko obec­ność, ale tak­że aktyw­ność i pre­zen­to­wa­nie war­to­ści dla użyt­kow­ni­ków Internetu i klien­tów.

Pierwsze kroki. Czyli od czego rozpocząć działalność?

To praw­da, że wie­le rze­czy naj­le­piej zro­bisz same­mu, jed­nak ist­nie­je wie­le kwe­stii w któ­rych pomoc spe­cja­li­stów będzie nie­zbęd­na. Jesteśmy tu by Ci pomóc. Jeśli zamie­rzasz otwo­rzyć nowy sklep inter­ne­to­wy, zapy­taj nas o bez­płat­ną i nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę. Napisz, lub zadzwoń. 660 970 980. Zapraszamy!