Copywriting - teksty
Uczta dla oczu i wyobraźni
Branding - Marka i logo
Światowe symbole perfekcji
Design - Projektowanie i DTP
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
Nasze
usługi:

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Psychologia kolorów na stronach www.

Czysta nauka – Bez różowych okularów.

Wybierz kolor na
podstawie wniosków
popartych badaniami.

Spis treści:

Większość roz­mów o kolo­rach i per­swa­zji w dzi­siej­szych cza­sach bazu­je na prze­czu­ciach, dowo­dach pocho­dzą­cych z aneg­dot i reklam, któ­re mydlą nam oczy „kolo­ra­mi umy­słu”. Starożytni egip­cja­nie wie­rzy­li z taką samą siłą, że kolor żół­ty potra­fi leczyć cho­ro­by, jak śre­dnio­wiecz­ni euro­pej­czy­cy wie­rzy­li w to że świat jest pła­ski. I choć ludzie od wie­ków powta­rza­ją te zabo­bo­ny, to rze­czy­wi­stość zda­je sie mieć inną bar­wę. Sprawdziliśmy naj­bar­dziej wia­ry­god­ne bada­nia na temat teo­rii kolo­ru i per­swa­zji. Oto ich wyni­ki…

Błędne założenia związane z psychologią koloru.

Badania poka­zu­ją, że takie ele­men­ty jak oso­bi­ste pre­fe­ren­cje, doświad­cze­nie, wycho­wa­nie, róż­ni­ce kul­tu­ro­we, kon­tekst itp., czę­sto zaciem­nia­ją wpływ, jaki mają na nas poszcze­gól­ne kolo­ry. Więc idea tego, że takie kolo­ry jak żół­ty czy fio­le­to­wy mogą wywo­łać jakieś super kon­kret­ne emo­cje jest nie­mal tak dokład­na, jak wró­że­nie z kart.

Sytuację pogar­sza­ją jesz­cze nie­wia­ry­god­nie nud­ne gra­fi­ki pod­su­mo­wu­ją­ce psy­cho­lo­gię kolo­ru w biz­ne­sie nie­sa­mo­wi­ty­mi „fak­ta­mi”, jak na przy­kład ta: Żółty to naj­bar­dziej szczę­śli­wy kolor. 75% ołów­ków sprze­da­wa­nych w Stanach Zjednoczonych ma kolor żół­ty, dla­te­go żół­ty łączy się z kre­atyw­no­ścią. Taaa… jasne. Psychologia kolo­ru wzbu­dza ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie, choć popar­ta jest zni­kom­ną ilo­ścią fak­tów, i to jest jej naj­więk­szy pro­blem.

Nadszedł czas, by spojrzeć na wnioski poparte badaniami na temat tego, jaką rolę w perswazji w sieci odgrywa kolor.

Po pierw­sze. Nasze doświad­cze­nia deter­mi­nu­ją nasze odczu­cia wobec kolo­rów. Nasze oso­bi­ste pre­fe­ren­cje zale­żą od wszyst­kich przed­mio­tów, któ­re napo­tka­li­śmy w swo­im życiu i tego, jak bar­dzo się nam podo­ba­ły. Od daw­na podej­rze­wa­na hipo­te­za, zosta­ła potwier­dzo­na. Ludzie lubią kolo­ry lubia­nych rze­czy.

Prawdopodobnie lubię fio­le­to­wy bar­dziej od was, ponie­waż pokój mojej bab­ci był fio­le­to­wy, a moje doświad­cze­nia z nim były pozy­tyw­ne.

W pró­bach zro­zu­mie­nia tego, dla­cze­go ludzie lubią okre­ślo­ne kolo­ry, naukow­cy sku­pi­li się na ewo­lu­cji. Główna teo­ria jest taka, że lubi­my kolo­ry, któ­re są powią­za­ne ze zdro­wy­mi rze­cza­mi i pro­mu­ją prze­trwa­nie. Mimo tych ogól­nych ten­den­cji, pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi oso­ba­mi ist­nie­ją ogrom­ne róż­ni­ce doty­czą­ce lubia­nych kolo­rów.

Wnioski są takie, że pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi oso­ba­mi ist­nie­ją ogrom­ne róż­ni­ce doty­czą­ce lubia­nych kolo­rów.

Schloss i jego współ­pra­cow­nik Stephen Palmer chcie­li wie­dzieć dla­cze­go. W ramach serii eks­pe­ry­men­tów bada­cze poka­zy­wa­li kolo­ro­we przed­mio­ty gru­pie uczest­ni­ków. Obrazki były ten­den­cyj­ne: nie­któ­rzy ludzie widzie­li ład­ne czer­wo­ne rze­czy, jak sma­ko­wi­te tru­skaw­ki, i nie­przy­jem­ne zie­lo­ne, jak na przy­kład śluz. Inni widzie­li nie­przy­jem­ne rze­czy w kolo­rze czer­wo­nym, jak na przy­kład krew, i ład­ne zie­lo­ne, jak drze­wa. Następnie, jak naukow­cy napi­sa­li w maga­zy­nie Proceedings of the National Academy of Sciences, ludzie wole­li kolor koja­rzo­ny z pozy­tyw­ny­mi obra­za­mi, któ­re zoba­czy­li, czy był to czer­wo­ny czy zie­lo­ny.

Koło kolorów i różne kompozycje

W innym wstęp­nym bada­niu naukow­cy odkry­li, że stu­den­ci z
Berkeley, któ­rzy oce­nia­li „szkol­ne­go ducha”, wyka­zy­wa­li
naj­sil­niej­sze pre­fe­ren­cje wobec nie­bie­skie­go i zło­te­go,
kolo­rów ich uni­wer­sy­te­tu, a naj­więk­szą odra­zę wobec
czer­wo­ne­go i bia­łe­go, kolo­rów ich rywa­la, Uniwersytetu
Stanforda. Studenci Uniwersytetu Stanforda wyka­zy­wa­li odwrot­ną
ten­den­cję, co suge­ru­je, że przy­na­leż­no­ści spo­łecz­ne mogą
wpły­nąć na to, jakie kolo­ry lubi­my w róż­nych okre­sach nasze­go
życia.


To bada­nie to napraw­dę spryt­ny eks­pe­ry­ment udo­wad­nia­ją­cy
hipo­te­zę, któ­rą mie­li­śmy już daw­no – powie­dział Yazhu Ling,
nauko­wiec zaj­mu­ją­ca się widze­niem i postrze­ga­niem z
Uniwersytetu East Anglia w Wielkiej Brytanii. Wraz ze
współ­pra­cow­ni­ka­mi opra­co­wa­ła teo­rię, zgod­nie z któ­rą nasz
sys­tem oce­ny kolo­rów jest zapro­gra­mo­wa­ny w mózgu, nawet jeśli
nasze rze­czy­wi­ste pre­fe­ren­cje kolo­ry­stycz­ne są podat­ne na
wpły­wy.

Wiele arty­ku­łów w Sieci opi­su­je, jaką jesteś oso­bą na pod­sta­wie tego, jaki kolor lubisz – doda­je. W rze­czy­wi­sto­ści nie ma nauko­wych dowo­dów, któ­re by je potwier­dza­ły. Jednak poka­zu­ją one, że ludzie inte­re­su­ją się sub­tel­ny­mi róż­ni­ca­mi pomię­dzy sobą nawza­jem i tym, co powo­du­je te róż­ni­ce. Kolory zapew­nia­ją narzę­dzie zro­zu­mie­nia, dla­cze­go jed­ne rze­czy lubi­my bar­dziej niż inne.

Mężczyźni wolą jaskrawe kolory. Kobiety wolą pastelowe kolory.

Dodatkowe bada­nia na temat postrze­ga­nia kolo­rów i pre­fe­ren­cji kolo­ry­stycz­nych poka­zu­ją, że jeśli cho­dzi o odcie­nie, tony i bar­wy, męż­czyź­ni pre­fe­ru­ją jaskra­we kolo­ry, a kobie­ty paste­lo­we. Mężczyźni czę­ściej wska­zy­wa­li też kolo­ry z dodat­kiem czer­ni jako swo­je ulu­bio­ne, pod­czas gdy kobie­ty lepiej odbie­ra­ły bar­wy z dodat­kiem bie­li: Pamiętajcie o tych infor­ma­cjach przy wybo­rze pod­sta­wo­wej pale­ty kolo­rów. Biorąc pod uwa­gę te zna­czą­ce róż­ni­ce pre­fe­ren­cji, opła­ca się stwo­rzyć stro­nę, któ­ra będzie podo­ba­ła się bar­dziej kobie­tom lub męż­czy­znom, jeże­li któ­raś z grup sta­no­wi więk­szy odse­tek waszych ide­al­nych kupu­ją­cych.

Preferencja kolorów ze względu na płeć

Jedno z lep­szych badań na temat pre­fe­ren­cji kolo­ry­stycz­nych, to Przypisywanie kolo­rów Joego Hallocka. Dane zebra­ne przez Hallocka poka­zu­ją pew­ne pre­fe­ren­cje kolo­ry­stycz­ne wobec okre­ślo­nych kolo­rów według płci. Ważne, żeby pamię­tać, że oto­cze­nie danej oso­by — a w szcze­gól­no­ści postrze­ga­nie kul­tu­ro­we — odgry­wa dużą role w odpo­wied­nio­ści kolo­rów dla danej płci, co z kolei może wpły­wać na indy­wi­du­al­ne pre­fe­ren­cje. Oto, co Hallock odkrył na temat ulu­bio­nych i naj­mniej lubia­nych kolo­rów męż­czyzn i kobiet:

Ulubione kolory kobiet i mężczyzn

Najważniejsze wnio­ski pły­ną­ce z tych danych to prze­wa­ga nie­bie­skie­go wśród obu płci (dla obu grup był to ulu­bio­ny kolor), a tak­że róż­ni­ce pomię­dzy gru­pa­mi co do kolo­ru fio­le­to­we­go. Kobiety poda­ją fio­let jako jeden z ulu­bio­nych kolo­rów, ale żaden męż­czy­zna nie powie­dział, że to jego ulu­bio­ny kolor. (Być może dla­te­go nie ma narzę­dzi elek­trycz­nych w tym kolo­rze, bo są koja­rzo­ne głów­nie z męż­czy­zna­mi?)

Przejdźmy w końcu do sprzedawania w sieci. Połączenia kolorów stron www i ich wpływ na konwersję.

Odkrywanie „naj­lep­sze­go” kolo­ru dla wskaź­ni­ków kon­wer­sji na stro­nach inter­ne­to­wych (Czyli wskaź­ni­ka zamia­ny odwie­dza­ją­cych w kupu­ją­cych) sta­ło się bar­dzo popu­lar­nym tema­tem. Jest kil­ka wspa­nia­łych wnio­sków, jed­nak zde­cy­do­wa­nie nie ist­nie­je jeden naj­lep­sze kolo­ry stron inter­ne­to­wych dla kon­wer­sji. Fizjologiczna zasa­da zna­na jako efekt izo­la­cji mówi, że ele­ment, któ­ry bar­dzo się wyróż­nia, zosta­je łatwiej zapa­mię­ta­ny. Badania wyraź­nie poka­zu­ją, że uczest­ni­cy są w sta­nie lepiej roz­po­znać przed­miot (czy jest to tekst, czy obraz), gdy ten rażą­co róż­ni się od oto­cze­nia.

Efekt izolacji na stronie internetowej

Żółty kolor, jest dobrze widocz­ny w morzu bia­łe­go.

Badania este­tycz­ne reak­cje na połą­cze­nia kolo­rów i pre­fe­ren­cje klien­tów dla okre­ślo­nych połą­czeń kolo­ry­stycz­nych rów­nież udo­wod­ni­ły, że zna­czą­ca więk­szość klien­tów pre­fe­ru­je połą­cze­nia kolo­rów o podob­nych bar­wach, z wyraź­nie kon­tra­stu­ją­cy­mi akcen­ta­mi kolo­ry­stycz­ny­mi.

Testowanie kolorystyki strony

Weźmy na przy­kład ten czę­sto cyto­wa­ny przy­pa­dek popra­wy kon­wer­sji w wyni­ku zmia­ny kolo­ru przy­ci­sku: Zmiana kolo­ru przy­ci­sku na czer­wo­ny popra­wi­ła kon­wer­sje o 21 pro­cent, jed­nak to nie ozna­cza, że czer­wo­ny ma jakąś magicz­ną moc, któ­ra skła­nia ludzi do pod­ję­cia dzia­ła­nia.

Zmiana koloru przycisku wpływa na konwersję

Spójrzcie na ten obra­zek z bli­ska: to oczy­wi­ste, że jeże­li resz­ta stro­ny jest w odcie­niach zie­le­ni, to zie­lo­ne call to action po pro­stu zle­wa się z oto­cze­niem. Z dru­giej stro­ny czer­wo­ny sta­no­wi moc­ny kon­trast kolo­ry­stycz­ny (i jest kolo­rem dopeł­nia­ją­cym dla zie­lo­ne­go).

Dlaczego kochamy „mokkę”, ale nie cierpimy „brązowego”?

Zgodnie z wyni­ka­mi tego bada­nia, gdy ankie­to­wa­nych popro­szo­no o oce­nę pro­duk­tów, któ­rych kolo­ry mia­ły róż­ne nazwy (jak na przy­kład kosme­ty­ki), oka­za­ło się, że „wymyśl­ne” nazwy były pre­fe­ro­wa­ne dużo czę­ściej. Na przy­kład kolor „mok­ka” był dużo bar­dziej lubia­ny niż „brą­zo­wy” – mimo, że naukow­cy poka­zy­wa­li bada­nym ten sam kolor!

Mimo, iż róż­ne kolo­ry mogą być postrze­ga­ne na róż­ne spo­so­by, nazwy kolo­rów też mają zna­cze­nie!

Dodatkowe bada­nia wyka­za­ły, że ten sam efekt ma miej­sce w przy­pad­ku sze­ro­kiej gamy pro­duk­tów; klien­ci oce­nia­li skom­pli­ko­wa­ne nazwy kolo­rów farb jako mil­sze dla oka niż ich odpo­wied­ni­ki z pro­sty­mi nazwa­mi. Badania wyka­za­ły tak­że, że bar­dziej nie­zwy­kłe czy uni­ka­to­we nazwy kolo­rów mogą zwięk­szyć chęć doko­na­nia zaku­pu.

Żelki o takich nazwach, jak „raz­zma­tazz” były wybie­ra­ne dużo chęt­niej niż te o nazwie „cytry­no­wy żół­ty”.

Taki sam efekt odkry­to w przy­pad­ku pro­duk­tów nie-spo­żyw­czych, np. w wypad­ku bluz. Bez wzglę­du na to, jak dziw­ne może się to wyda­wać, wybór kre­atyw­nych, opi­so­wych i zapa­da­ją­cych w pamięć nazw do opi­sa­nia okre­ślo­nych kolo­rów (jak na przy­kład “błę­kit nie­ba”, a nie “jasno­nie­bie­ski”) może być waż­ny, jeśli cho­dzi o upew­nie­nie się, że pro­dukt będzie wywo­ły­wał duże wra­że­nie.

Jak rozpocząć wybieranie kolorów do własnej strony?

Jeżeli dopie­ro zaczy­nasz pro­jek­to­wać stro­nę inter­ne­to­wą, to może­my Ci w tym pomóc. Użyjemy wła­ści­wych kolo­rów wzy­wa­ją­cych do dzia­ła­nia, w kon­tek­ście do tego jaki wize­ru­nek pre­zen­tu­je Twoja mar­ka. Zapytaj o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980. Jeśli podo­bał Ci się ten arty­kuł, polub go na Facebook, lub google plus, posta­ra­my się dostar­czyć Ci jesz­cze wię­cej cie­ka­wych fak­tów ze świa­ta nauki...


Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie