Projektowanie skutecznej strony szkoły.

> strona internetowa-szkoly

W Internecie moż­na zna­leźć przy­kła­dy stron z bran­ży szkol­nej, któ­re swo­im wyglą­dem raczej odstra­sza­ją niż zachę­ca­ją przy­szłych uczniów. Krzyczące, nie­do­pa­so­wa­ne i mało tre­ści­we nie wno­szą żad­nych tre­ści, któ­re w sku­tecz­ny spo­sób wer­bo­wa­ły­by nowych słu­cha­czy.

Jak zatem wyróżnić się na dzisiejszym trudnym, szkolnym rynku?

Edukacyjne stro­ny szkół muszą w przy­stęp­ny spo­sób prze­ka­zy­wać infor­ma­cje o kie­run­kach, nabo­rach czy ter­mi­nach spo­tkań. Wszystkie te dane powin­ny być zmyśl­nie wkom­po­no­wa­ne w układ stro­ny, tak by odwie­dza­ją­cy nie mie­li wąt­pli­wo­ści, co jest napraw­dę waż­ne. Dobrze jest uni­kać nad­mia­ru gra­fi­ki i tre­ści. Skuteczna stro­na musi być przej­rzy­sta i czy­tel­na.

Sporo uwa­gi nale­ży poświę­cić gra­fi­ce – wizu­al­na kon­cep­cja stro­ny jest jak pierw­sze wra­że­nie. Już po kil­ku sekun­dach zapa­da decy­zja czy zosta­je­my tu dłu­żej.

Dobrze jest korzy­stać ze spraw­dzo­nych wzor­ców doty­czą­cych ukła­du stro­ny, któ­re dają użyt­kow­ni­kom poczu­cie prze­by­wa­nia „u sie­bie”. Dobre prak­ty­ki to na przy­kład umiesz­cze­nie logo szko­ły w lewym gór­nym rogu stro­ny, pane­lu do logo­wa­nia w pra­wym, a odno­śni­ków do regu­la­mi­nu czy kon­tak­tu w stop­ce stro­ny. Taki zna­jo­my pier­wia­stek pozwa­la czy­tel­ni­kom w pro­sty i intu­icyj­ny spo­sób korzy­stać ze stro­ny.

Pamiętaj, aby dopa­so­wać kolo­ry­sty­kę do logo­ty­pu szko­ły, tak aby odwie­dza­ją­cym łatwo było natych­mia­sto­wo sko­ja­rzyć bar­wy z pla­ców­ką. Inspiracje możesz czer­pać tak­że z kie­run­ków, jakie ofe­ru­je szko­ła. Na przy­kład szko­ła ogrod­ni­cza świet­nie zapre­zen­tu­je się w odcie­niach zie­le­ni.

Staraj się nie uży­wać wię­cej niż trzech kolo­rów. Zbyt barw­na stro­na odwra­ca uwa­gę, zamiast ją przy­cią­gać. Dobrze jest dobie­rać bar­wy na pod­sta­wie pale­ty kolo­rów. W Internecie jest mnó­stwo wska­zó­wek, jak z niej korzy­stać i któ­re z kolo­rów wpły­wa­ją pozy­tyw­nie lub nega­tyw­nie na psy­chi­kę czło­wie­ka. Taka wie­dza pozwo­li sub­tel­nie pokie­ro­wać przy­szłym klien­tem. Wyobraź sobie na przy­kład czar­no­brą­zo­wą stro­nę szko­ły. Nie poszedł­byś do niej, praw­da?

Młodzi ludzie, czy­li głów­ny tar­get szkół, coraz czę­ściej korzy­sta­ją z Internetu w tele­fo­nach komór­ko­wych czy table­tach. Taki typ klien­tów wyma­ga nowo­cze­sne­go podej­ścia do tema­tu pro­jek­to­wa­nia stron. Profesjonalna witry­na nie może sobie bowiem pozwo­lić na poroz­cią­ga­ne, nie­czy­tel­ne tre­ści na małych ekra­nach. Warto wyko­rzy­stać Responsive Web Design, czy­li tech­no­lo­gię dopa­so­wy­wa­nia się obra­zu do wiel­ko­ści urzą­dze­nia.

Ponadto koniecz­nie nale­ży zop­ty­ma­li­zo­wać szyb­kość łado­wa­nia się witry­ny. Dobra stro­na musi dyna­micz­nie wczy­ty­wać się przy każ­dym łączu, na każ­dym urzą­dze­niu i w każ­dej prze­glą­dar­ce.


Oto kil­ka przy­dat­nych wska­zó­wek, któ­re pomo­gą Ci zapa­no­wać nad zbyt „cięż­ką” stro­ną:

1. Zainwestuj w nie­za­wod­ny i szyb­ki ser­wer

2. Zaprojektuj stro­nę opty­mal­nie - zawie­ra­ją­cą tyl­ko to co nie­zbęd­ne, bez nie­po­trzeb­nych zdjęć, ani­ma­cji i tre­ści

3. Używaj tyl­ko wia­ry­god­nych skryp­tów

4. Ogranicz licz­bę zewnętrz­nych pli­ków

5. Uporządkuj skład­nię kodu stro­ny


Współczynnik, któ­ry praw­dę Ci powie…

Najlepsze stro­ny notu­ją nawet oko­ło 40%. Trochę słab­sze, ale wciąż świet­ne 23%. Jednak takich jest nie­wie­le. Zdecydowana więk­szość oscy­lu­je wokół 0,2%. A mowa o współ­czyn­ni­ku kon­wer­sji, któ­ry dla wła­ści­cie­li stron jest jak dłu­go­ter­mi­no­wa pro­gno­za pogo­dy. Im więk­szy, tym cie­plej (wię­cej zysków). Jest to po pro­stu sto­su­nek ilo­ści fak­tycz­nych klien­tów, do ilo­ści wszyst­kich odwie­dza­ją­cych witry­nę. Trzeba więc tak two­rzyć pro­jek­ty stron, by od począt­ku opty­ma­li­za­cja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji była pro­stym zada­niem. Cel? Czytelnik musi zamie­nić się w klien­ta… Jak to zro­bić? Strony inter­ne­to­we muszą być tak zapro­jek­to­wa­ne, aby inter­nau­ci mogli z nich wygod­nie korzy­stać. Dobrym pomy­słem jest wpro­wa­dza­nie inno­wa­cji. Przejrzyj kon­ku­ren­cyj­ne stro­ny, zain­spi­ruj się i znajdź… lukę. Wprowadź do swo­jej stro­ny coś, cze­go nie ma nigdzie indziej. Być może będzie to mobil­ny, edy­to­wal­ny plan zajęć? Albo plat­for­ma kon­tak­tu uczeń – nauczy­ciel? Pomysłów może być mnó­stwo ogra­ni­cza Cię tyl­ko Twoja wyobraź­nia. Na ten etap war­to poświę­cić wię­cej cza­su – dobry pomysł z pew­no­ścią przy­cią­gnie mnó­stwo inter­nau­tów.

Tworzenie stron sil­nie powią­za­ne jest z mar­ke­tin­giem. Warto bowiem pod­czas pro­jek­to­wa­nia zapla­no­wać wir­tu­al­ną prze­strzeń na bran­żo­wy blog, któ­ry jeśli będzie zawie­rał cie­ka­we i przy­dat­ne arty­ku­ły, szyb­ko roz­prze­strze­ni się w sie­ci, na przy­kład poprzez media spo­łecz­no­ścio­we. A wraz z nim stro­na szko­ły… Sytuacja ide­al­na jed­nak trze­ba na nią solid­nie zapra­co­wać.


Pamiętaj, aby zadbać o każ­dy ele­ment budo­wa­nia stro­ny, a wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji będzie w Twoim zasię­gu.


Projektowanie, roz­wi­ja­nie i doglą­da­nie wła­snej stro­ny nie jest łatwe. Tylko ide­al­nie zapla­no­wa­na witry­na ma szan­sę zaist­nieć wśród kon­ku­ren­cji i stać się praw­dzi­wym, sku­tecz­nym pośred­ni­kiem zapra­sza­ją­cym nowych uczniów. Dopilnuj wszyst­kie­go lub pozwól to zro­bić nam– korzy­ści poja­wią się szyb­ciej niż myślisz. Bo w Owocnych daje­my Ci pomysł, pro­jekt, wyko­na­nie, wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji, Responsive Web Design, pozy­cjo­no­wa­nie i wie­le wię­cej! Sprawdź!