Projektowanie pięknej strony w branży piękności. Strona gabinetu kosmetycznego, fryzjera, spa

> strona gabinetu-kosmetycznego-fryzjer-spa

Funkcjonalna strona www dla branży “beauty”

Żaden salon kosme­tycz­ny, fry­zjer, klin­ka czy gabi­net pięk­no­ści nie będzie tak dobrze funk­cjo­no­wał i pozy­ski­wał nowych klien­tów, jeśli nie będzie posia­dał wła­snej, nowo­cze­snej stro­ny inter­ne­to­wej. Odpowiemy na pyta­nie jak taka stro­na www powin­na wyglą­dać, aby jak naj­le­piej speł­nia­ła swo­je zada­nie.

Strona musi być czytelna, przejrzysta i funkcjonalna

Można mno­żyć przy­kła­dy stron, gdzie bar­dzo czę­stym błę­dem są ani­ma­cje Flash. Najczęściej taka ani­ma­cja ma postać intro rekla­mu­ją­ce­go salon. Niestety, uzy­sku­je­my efekt dokład­nie odwrot­ny do rekla­my. Internauta, nie lubi cze­kać i dla­te­go omi­ja takie stro­ny z dale­ka. Wykonywanie całej stro­ny we Flashu to pomysł, któ­ry w ogó­le się nie spraw­dza, ze wzglę­du na czas ładow­nia stro­ny i brak moż­li­wo­ści pozy­cjo­no­wa­nia.

Teraz zde­cy­do­wa­nie lepiej zain­we­sto­wać w stro­nę wyko­na­ną w tech­no­lo­gii respon­si­ve web design (RWD) o któ­rej wię­cej pisze­my tutaj. Dzięki niej moż­li­we jest wygod­ne prze­glą­da­nie stro­ny na roz­ma­itych nośni­kach, takich jak: tablet, smart­pho­ne czy tele­fon, bowiem stro­na ska­lu­je swój wygląd pod kon­kret­ny nośnik. Owszem, zmie­nia się więc nie­co układ tre­ści, dosto­so­wa­na zosta­je typo­gra­fia, ale pro­jekt nadal jest tak samo spój­ny i efek­tow­ny, jak na ekra­nie stan­dar­do­wych roz­mia­rów. Ten aspekt stro­ny powią­za­ny jest z wygo­dą użyt­ko­wa­nia, czy­li inny­mi sło­wy funk­cjo­nal­no­ścią. Funkcjonalne skon­stru­owa­nie stro­ny gabi­ne­tu kosme­tycz­ne­go – to takie, któ­re pozwa­la na zna­le­zie­nie poszu­ki­wa­nych infor­ma­cji w spo­sób szyb­ki i efek­tyw­ny.

Dlatego bar­dzo waż­ny jest łatwy do zlo­ka­li­zo­wa­nia obszar nawi­ga­cyj­ny, któ­ry w pro­sty i pre­cy­zyj­ny spo­sób infor­mu­je o zawar­to­ści stron, do któ­rych pro­wa­dzą łącza. Warto zadbać o to, aby kate­go­rie łączy w jak naj­bar­dziej pre­cy­zyj­ny spo­sób opi­sy­wa­ły ich treść. Skoro o tre­ści mowa…

Zasadniczym zada­niem stro­ny inter­ne­to­wej w bran­ży pięk­no­ści i uro­dy jest infor­mo­wa­nie. Internauta chce od razu zna­leźć odpo­wie­dzi na pyta­nia: Czym zaj­mu­je się fir­ma? Co wyróż­nia ją od kon­ku­ren­cji? Jakie korzy­ści, pro­duk­ty oraz usłu­gi fir­ma ofe­ru­je?

Nie waż­ne czy two­rzysz stro­nę inter­ne­to­wą fry­zje­ra, gabi­ne­tu kosme­tycz­ne­go, czy sola­rium. Tworzenie stron efek­tyw­nych i efek­tow­nych pole­ga na udo­stęp­nie­niu tych wszyst­kich infor­ma­cji bez nie­po­trzeb­ne­go zaśmie­ca­nia stro­ny. Właściwe pro­por­cje i skon­cen­tro­wa­nie się na naj­waż­niej­szych rze­czach jest klu­czem do wydaj­ne­go ser­wi­su. Przy two­rze­niu stro­ny www trze­ba mieć przede wszyst­kim na uwa­dze potrze­by i ocze­ki­wa­nia użyt­kow­ni­ków sie­ci. Internauta dzia­ła szyb­ko, więc jeśli w kil­ka chwil nie znaj­dzie na stro­nie poszu­ki­wa­nej infor­ma­cji nie­zwłocz­nie i bez żalu opusz­cza ją i zazwy­czaj wię­cej na nią nie wra­ca­ją.

A cho­dzi prze­cież nie tyl­ko o to, aby wra­ca­li na stro­nę fry­zje­ra, ale żeby rów­nież wyko­na­li pożą­da­ną czyn­ność, np. sko­rzy­sta­li z for­mu­la­rza kon­tak­tu. Warto w tym miej­scu wspo­mnieć o współ­czyn­ni­ku kon­wer­sji, czy­li wskaź­ni­ku, któ­ry poka­zu­je jaką sku­tecz­ność ma nasza stro­na, czy­li w jakim stop­niu osią­ga­my zamie­rzo­ny cel. Optymalizacja stro­ny sola­rium i nasta­wie­nie na dużą sku­tecz­no­ści, powin­no leżeć u pod­staw jej two­rze­nia.

Strona inter­ne­to­wa jest wizy­tów­ką fir­my, któ­rą klien­ci bio­rą pod uwa­gę nawet, jeśli sama trans­ak­cja nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­na za pomo­cą Internetu. Ważne jest takie opra­co­wa­nie zwar­to­ści stro­ny, któ­re zado­wo­li nasze­go poten­cjal­ne­go klien­ta danej bran­ży. Minimalizm w inter­ne­cie spraw­dza się naj­le­piej. Warto więc infor­ma­cje prze­ka­zy­wać w mia­rę krót­ko i zwięź­le. Informacje o fir­mie są waż­ne, bowiem Internauci lubią wie­dzieć z kim mają do czy­nie­nia. Szczegółowe infor­ma­cje spo­wo­du­ją, że użyt­kow­ni­cy uzna­ją taką fir­mę za wia­ry­god­ną. Z dru­giej jed­nak stro­ny, inter­nau­ta zazwy­czaj nie czy­ta, a jedy­nie ska­nu­je tekst w poszu­ki­wa­niu, cze­goś na czym mógł­by zaha­czyć wzrok. Dlatego war­to wyróż­nić za pomo­cą pogru­bie­nia lub wyli­cze­nia, to co dla nas naj­waż­niej­sze.

Obok wszyst­kich innych zakła­dek, takich jak ofert, zawie­ra­ją­ca krót­ki, acz esen­cjo­nal­ny opis zabie­gów, czy gale­ria, gdzie zapre­zen­to­wać moż­na efek­tow­nie sam obiekt, wnę­trza i per­so­nel przy pra­cy, war­to pomy­śleć o zakład­ce zawie­ra­ją­cej aktu­al­no­ści. Częste aktu­ali­za­cje, poka­zu­ją­ce nowo­ści czy atrak­cyj­ne pro­mo­cje, sprzy­ja­ją komu­ni­ka­cji z klien­ta­mi i nawią­zy­wa­niu nowych rela­cji. Decydując się na taki dział koniecz­ne jest stwo­rze­nie CMS (czy­li Systemu Zarządzania Treścią), dzię­ki któ­re­mu z łatwo­ścią będzie­my mody­fi­ko­wać tre­ści zawar­te na stro­nie.

Strony inter­ne­to­we gabi­ne­tów kosme­tycz­nych i salo­nów uro­dy w swo­im zało­że­niu mają za zada­nie uła­twiać komu­ni­ka­cję na sze­ro­ko poję­tej linii usłu­go­daw­ca - usłu­go­bior­ca. Ułatwieniem w kon­tak­cie mię­dzy salo­nem fry­zjer­skim może być np. for­mu­larz kon­tak­to­wy, czy­li w tym przy­pad­ku np. zamó­wie­nie ter­mi­nu on-line. Warto wspo­mnieć w tym miej­scu, że jest to spo­sób na zbie­ra­nie infor­ma­cji o klien­tach, co jest bez­cen­nym narzę­dziem biz­ne­so­wym. W samym kon­tak­cie war­to sko­rzy­stać z nowo­cze­snych narzę­dzi jak znacz­nik na google maps, zazna­cze­nie loka­li­za­cji, nie tyl­ko uła­twia użyt­kow­ni­kom zna­le­zie­nie naszej fir­my w realu, ale rów­nież sprzy­ja pozy­cjo­no­wa­niu stro­ny. Ponadto odno­śnik do kon­tak­tu powi­nien zna­leźć się w wie­lu miej­scach, np. każ­do­ra­zo­wo pod opi­sem zabie­gu. W koń­cu o nawią­za­nie rela­cji cho­dzi, praw­da?

Najlepsze stro­ny z któ­rych nie­wąt­pli­wie nale­ży czer­pać inspi­ra­cje są w sfe­rze wizu­al­nej dosto­so­wa­nie do kon­kret­nej gru­py doce­lo­wej. Target wymu­sza kolo­ry­sty­kę, tema­ty­kę wyko­rzy­sta­nych zdjęć czy gra­fik. Projektowanie layout'u nie spro­wa­dza się jedy­nie do pod­sta­wie­nia ele­men­tów gra­ficz­nych pod kon­kret­ne roz­wią­za­nia pro­gra­mi­stycz­ne. Elementy gra­ficz­ne w dużej mie­rze wpły­wa­ją na atrak­cyj­ność każ­dej stro­ny z bran­ży beau­ty, a co za tym idzie na jej kon­ku­ren­cyj­ność. Podsumowując: funk­cjo­nal­no­ści sprzy­ja dobry lay­out stro­ny, któ­ry war­to powie­rzyć pro­fe­sjo­na­li­stom.

Projekty stron nale­ży roz­pa­try­wać pod bar­dzo wie­lo­ma aspek­ta­mi. Funkcjonalność, intu­icyj­ność i atrak­cyj­ność wizu­al­na i wygo­da użyt­ko­wa­nia... Tworzenie stron uwzględ­nia­ją­ce takie para­me­try, naj­le­piej powie­rzyć wykwa­li­fi­ko­wa­nym spe­cja­li­stom, a prze­ło­ży się to na wyni­ki finan­so­we fir­my. Projektowanie sku­tecz­nej stro­ny dla salon Piękności, to wyzwa­nie. Spokojnie, jeste­śmy tu by Ci pomóc. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę, stwo­rze­nia stro­ny dla Twojej fir­my. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.