Biznes i nowoczesność. Skuteczna strona internetowa dla korporacji.

> strona biznesowa-dla-korporacji

Świat gna do przo­du, inter­net wypeł­nia się po brze­gi stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi kon­ku­ren­cji. Wszyscy chcą się prze­nieść do wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, a że to zja­wi­sko wciąż nowe – nie każ­dy wie, jak ten temat ugryźć. Szczególnie, że tu, w obrę­bie inter­ne­tu, rze­czy zmie­nia­ją się w tem­pie eks­pre­so­wym.

Zaledwie parę lat temu wystar­czy­ło mieć jakąś tam, prze­cięt­ną „stron­kę”, by móc zaist­nieć. Dzisiaj kon­ku­ren­cja jest zbyt przy­tła­cza­ją­ca, by pro­jek­ty śred­niej jako­ści mia­ły szan­se się wyróż­nić i wybić sku­tecz­no­ścią. A to wca­le nie pro­sta spra­wa. Biznesowa stro­na inter­ne­to­wa, aby była war­to­ścio­wa, nie tyl­ko musi być ład­na este­tycz­nie, ale powin­na speł­niać cały sze­reg innych wyma­gań. Łatwość obsłu­gi, czy­tel­ność, wyso­ka zawar­tość mery­to­rycz­na, dosto­so­wa­nie do urzą­dzeń mobil­nych, wyso­ki współ­czyn­nik kon­wer­sji, a tak­że pra­wi­dło­wa archi­tek­tu­ra – to jed­ne z klu­czo­wych ele­men­tów napraw­dę dobrej stro­ny www. Jeśli wła­śnie takiej ocze­ku­jesz, jeste­śmy goto­wi ją dla Ciebie zre­ali­zo­wać. Powierzając zada­nie Owocnym, możesz być pewien, że wkrót­ce otrzy­masz pro­jekt wyróż­nia­ją­cy się nowo­cze­sno­ścią, a przy tym prak­tycz­ny i dopa­so­wa­ny spe­cjal­nie do Twoich potrzeb.

Firma z kiepską strona www jest jak marynarz z dziurawym statkiem

Dziurawym stat­kiem nie dopły­nie się do celu, a i ryzy­ko zato­nię­cia jest spo­re. Szczególnie gdy na kar­ku czuć pirac­ki oddech kon­ku­ren­cji. By rejs oka­zał się uda­ny, war­to zadbać o jakość swo­je­go stat­ku. Dobrze, by był nowo­cze­sny – to gwa­ran­tu­je kom­fort. W świe­tle tej meta­fo­ry spró­buj­my dopo­wie­dzieć na pyta­nie, co w przy­pad­ku stron inter­ne­to­wych ozna­cza okre­śle­nie „nowo­cze­sność”?

4 cechy nowoczesnej strony www

Solidna podstawa funkcjonowania firmy

Strona inter­ne­to­wa to już nie tyl­ko wizy­tów­ka, na któ­rej klient znaj­dzie dane adre­so­we, e-mail czy tele­fon przed­się­bior­stwa. Strona www wykra­cza rów­nież dale­ko poza suche przed­sta­wie­nie ofer­ty i port­fo­lio. Dzisiaj to ona może stać się auten­tycz­nym narzę­dziem wspie­ra­ją­cym sprze­daż, a nawet orga­ni­zu­ją­cym pra­cę całej fir­my. System rezer­wa­cji, roz­bu­do­wa­ny sklep inter­ne­to­wy, (jak poka­zu­je­my tu) cała masa mniej­szych i więk­szych funk­cji, któ­re sku­tecz­nie i na bie­żą­co uspraw­nia­ją dzia­łal­ność przed­się­bior­stwa, obni­ża­ją kosz­ty i oszczę­dza­ją czas. Taka stro­na to praw­dzi­wy skarb. To wię­cej niż pra­cow­nik.


Wygląd – przede wszystkim prostota

Świat inter­ne­tu prze­cho­dził przez róż­ne fazy, by w koń­cu zna­leźć spo­sób na stro­ny inter­ne­to­we naj­bar­dziej przy­ja­zne dla odbior­cy. Jesteśmy w punk­cie, w któ­rym oka­za­ło się, że pro­sto­ta jest abso­lut­nie bez­kon­ku­ren­cyj­na. Estetyczna opra­wa gra­ficz­na przy­cią­ga, zachę­ca i sprze­da­je. Wbrew pozo­rom zapro­jek­to­wa­nie takiej stro­ny nie jest łatwe. Tylko zmysł dobre­go pro­jek­tan­ta stron www wspar­ty doświad­cze­niem i wie­dzą na temat odpo­wied­niej archi­tek­tu­ry tre­ści jest w sta­nie skon­stru­ować praw­dzie, inter­ne­to­we, a przede wszyst­kim sku­tecz­ne cudeń­ka.


Czas na mobile

Dzisiaj inter­net moż­na mieć nawet w kie­sze­ni. Ludzie coraz czę­ściej korzy­sta­ją z tej moż­li­wo­ści, buszu­jąc po sie­ci za pomo­cą tele­fo­nów komór­ko­wych, table­tów czy smart­fo­nów. Należy zda­wać sobie spra­wę z tego, że licz­ba mobil­nych użyt­kow­ni­ków inter­ne­tu wciąż będzie rosnąć. W tym świe­tle nowo­cze­sne pro­jek­to­wa­nie stron inter­ne­to­wych = Responsive Web Design. Projektowanie stron inter­ne­to­wych z myślą jedy­nie o stan­dar­do­wych wymia­rach moni­to­ra to duży błąd. Na komór­ce czy table­cie takie witry­ny są znacz­nie mniej czy­tel­ne i znie­chę­ca­ją odbior­cę. Każda stro­na inter­ne­to­wa, by przy­no­sić odpo­wied­nie rezul­ta­ty i speł­niać ocze­ki­wa­nia powin­na być zatem dosto­so­wa­na do wiel­ko­ści róż­nych urzą­dzeń.

„Co pią­ty Polak korzy­sta z Internetu za pomo­cą urzą­dze­nia mobil­ne­go. Liczba tego typu użyt­kow­ni­ków powięk­sza się z każ­dym dniem”.


Wysoki współczynnik konwersji (ang. Conversion rate)

A co to? – ktoś spy­ta. Śpieszymy z odpo­wie­dzią. Wysoki współ­czyn­nik kon­wer­sji na stro­nie www może­my spraw­dzić pro­stym rów­na­niem okre­śla­ją­cym licz­bę zre­ali­zo­wa­nych poprzez stro­nę celów, dzie­ląc ją przez licz­bę odbior­ców. Czym są zre­ali­zo­wa­ne cele? To wszyst­kie dla Ciebie waż­ne czyn­no­ści, wyko­na­ne przez użyt­kow­ni­ka stro­ny, czy­li pobra­nie ofer­ty, zapi­sa­nie się do new­slet­te­ra, zro­bie­nie rezer­wa­cji czy zaku­pie­nie pro­duk­tu. Skuteczna i nowo­cze­sna stro­na www to miej­sce, na któ­re poten­cjal­ni klien­ci nie tyl­ko wcho­dzą i je oglą­da­ją, ale na któ­rym podej­mu­ją ocze­ki­wa­ne dzia­ła­nia. To prze­cież przede wszyst­kim one przy­no­szą Ci zyski. Jak zwięk­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji? Da się to osią­gnąć jedy­nie za pomo­cą dobre­go, mądre­go pro­jek­tu wspar­te­go wie­dzą na temat zacho­wań kon­su­men­ta. Owocni gwa­ran­tu­ją wła­śnie taki pro­jekt.

Strona internetowa dla biznesu musi być przełożona na namacalny zysk

Powyższe infor­ma­cje na pew­no pomo­gły Ci mniej wię­cej zorien­to­wać się, czym obec­nie jest nowo­cze­sna stro­na www. Teraz poroz­ma­wiaj­my o korzy­ściach. Co możesz zyskać dzię­ki takiej stro­nie?

Zwiększenie zysków. W świe­cie, w któ­rym inter­net jest naj­po­tęż­niej­szym narzę­dziem, dobrze skon­stru­owa­na, nowo­cze­sna stro­na inter­ne­to­wa prze­kła­da się na nama­cal­ny zysk. Klienci czer­pią z Twojej stro­ny, jak naj­wię­cej, doko­nu­ją trans­ak­cji, inte­res pręż­nie się roz­wi­ja.

Czas. Nowoczesna stro­na inter­ne­to­wa pra­cu­je jak nama­cal­ny pra­cow­nik. Albo kil­ku pra­cow­ni­ków.

Prestiż. Posiadając dobrze sku­tecz­ną i nowo­cze­sną stro­nę inter­ne­to­wą, Twoja fir­ma zysku­je pre­stiż i sta­je się bar­dziej zna­czą­ca na ryn­ku. Dołącza tym samym do gro­na naj­lep­szych part­ne­rów biz­ne­so­wych, któ­rym war­to zaufać.


Projektowanie stro­ny inter­ne­to­wej to skom­pli­ko­wa­ny pro­ces. Tylko zespół, któ­ry zna się na rze­czy, jest zło­żo­ny z pasjo­na­tów i spe­cja­li­stów, jest w sta­nie zre­ali­zo­wać Twoje ocze­ki­wa­nia. Jeśli ocze­ku­jesz więc kor­po­ra­cyj­nej stro­ny inter­ne­to­wej, któ­ra przy­no­si nama­cal­ne zyski, jeste­śmy goto­wi, by Ci pomóc. Owocni to zespół spe­cja­li­stów i pasjo­na­tów. Znamy się na rze­czy, wie­my, jak stwo­rzyć stro­nę www, któ­ra nie tyl­ko wyróż­ni Cię pośród kon­ku­ren­cji, a przy tym będzie speł­nia­ła wszyst­kie inne wyma­ga­nia współ­cze­sne­go inter­ne­tu. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą i bez­płat­ną ofer­tę pod nume­rem tele­fo­nu 660 970 980.