Copywriting - teksty
Uczta dla oczu i wyobraźni
Branding - Marka i logo
Światowe symbole perfekcji
Design - Projektowanie i DTP
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
Nasze
usługi:

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Redesign, czyli właściwe
przeprojektowywanie stron.

Zyskuj nowych klientów nie tracąc starych.

Twoja strona ma coraz
mniejszy wpływ na stan
konta? Czytaj koniecznie!

Spis treści:

Twoja stro­na wciąż przy­cią­ga nowych użyt­kow­ni­ków, ale ma to coraz mniej­szy wpływ na stan Twojego kon­ta? Podświadomie czu­jesz, że wir­tu­al­na sie­dzi­ba Twojej fir­my się sta­rze­je? Jest więc wiel­ce praw­do­po­dob­ne, że Twoja witry­na potrze­bu­je prze­pro­jek­to­wa­nia. Na szczę­ście, jesteś we wła­ści­wym miej­scu. Dowiedz się od cze­go zacząć odświe­że­nie swo­jej witry­ny, a cze­go koniecz­nie się wystrze­gać. Poznaj naj­lep­sze prak­ty­ki prze­pro­jek­to­wy­wa­nia stron inter­ne­to­wych.

Przeprojektowanie strony firmowej to proces znacznie bardziej złożony, niż zaprojektowanie strony od nowa.

Wielu z nas, myśla­ło już o zmia­nie jej wyglą­du a przy­naj­mniej zda­je sobie spra­wę że taka zmia­na by się przy­da­ła. Jest to waż­ne i trud­ne, a zara­zem znie­chę­ca­ją­ce zada­nie, przez co prze­waż­nie lądu­je na czar­nym koń­cu naszej listy rze­czy do zro­bie­nia. A to wiel­ki błąd, gdyż w takiej sytu­acji im szyb­ciej prze­pro­jek­tu­je­my stro­nę, tym szyb­ciej będzie dla nas przy­zwo­icie zara­biać. Cały sekret tkwi w tym, aby przy­cią­gnąć wie­lu nowych klien­tów nie tra­cąc wię­zi ze sta­ry­mi.

Czy powinienem wymieniać moją stronę? Oto jest pytanie!

Problemem jest zarów­no brak zapla­no­wa­nia, jak i brak zro­zu­mie­nia potrze­by rede­si­gnu. Jak prze­pro­jek­to­wać stro­nę fir­mo­wą, aby zyskać nowych klien­tów? Przede wszyst­kim weź pod uwa­gę, że nie każ­da stro­na powin­na zostać zmie­nio­na, przy­naj­mniej nie w danym momen­cie. Celem prze­bu­do­wy może być zarów­no aktu­ali­za­cja mar­ki, wpro­wa­dze­nie jej w nową erę. Jak i zwięk­sze­nie współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji (con­wer­sion rate) lub zmniej­sze­nie współ­czyn­ni­ka odrzu­ceń (Bouncing rate). Jeśli nie masz więc dobre­go powo­du na rede­sign, lepiej go nie rób, bo możesz jej tyl­ko zaszko­dzić.

"W coraz więk­szym i szyb­ciej pędzą­cym inter­ne­cie, nawet stro­ny zapro­jek­to­wa­ne przez zespo­ły mistrzów w sztu­ce pro­jek­to­wa­nia sta­rze­ją się z ogrom­ną pręd­ko­ścią."

Jeśli Twoja fir­ma nie zmie­nia stra­te­gii, a sta­tyst­ki mówią o wskaź­ni­ku odrzu­ceń poni­żej 50% i współ­czyn­ni­ku kon­wer­sji powy­żej 20% To efek­tyw­niej będzie prze­zna­czyć te środ­ki na zwięk­sze­nie ruchu (rekla­mę lub pozy­cjo­no­wa­nie) niż inwe­sto­wać je w nowy pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej. Jeśli dalej jesteś zde­ter­mi­no­wa­ny zmie­nić wygląd to przedew­szyst­kim znajdź na to czas. Nastaw się też, że może będziesz musiał zre­zy­gno­wać z jakie­goś pro­jek­tu, lub innych obo­wiąz­ków na rzecz tego roz­wo­ju. Ponieważ porząd­ne zapla­no­wa­nie rede­si­gnu zaj­mu­je spo­ro cza­su.


Od czego najlepiej rozpocząć proces przeprojektowania?

Na to pyta­nie wypa­da­ło­by odpo­wie­dzieć szcze­gó­ło­wo. Musimy mieć przy­go­to­wa­ny porząd­ny plan, ponie­waż po dro­dze zawsze poja­wia­ją się jakieś pro­ble­my, coś trze­ba popra­wiać, coś zmie­nic zupeł­nie i gdzies prze­kie­ro­wać ruch ze sta­rych pod­stron, z któ­rych w nowej wer­sji rezy­gnu­je­my.

"Oczywiście ist­nie­je róż­ni­ca mię­dzy moder­ni­za­cją, a two­rze­niem wize­run­ku mar­ki od nowa. Nawet zbyt duża moder­ni­za­cja może uczy­nić wię­cej szko­dy, niż pożyt­ku."

Case study redesginu Allegro w ciągu kilku lat

Przedstawiamy mapę sze­ściu ele­men­tów, któ­re muszą być dobrze
zapla­no­wa­ne, jesz­cze przed roz­po­czę­ciem pra­cy.


(Przynajmniej powin­ny być dobrze zakre­ślo­ne.)


Wymagania co do tre­ści


Na począt­ku wie­lu pro­jek­tan­tów myśli o nawi­ga­cji czy
ele­men­tach wizu­al­nych. Raczej nigdy nie myśli­my na począt­ku o
naszej tre­ści. A powin­ni­śmy. Parafrazując angiel­skie „Content is
king”, treść nadal jest kró­lem. Warto więc zadbać rów­nież o jej
odpo­wied­nią opra­wę. Bardzo waż­na jest czy­tel­ność tre­ści.
Ocenia się m.in.: odpo­wied­ni kon­trast, obszar tek­stu czy styl
typo­gra­fii. Pamiętaj aby typo­gra­fia były dopa­so­wa­na do sty­lu
stro­ny oraz jej ele­men­tów (zdjęć, fil­mów itp.).


Wymagania inter­fej­su admi­ni­stra­cyj­ne­go


Ten etap doty­czy bar­dziej zło­żo­nych stron inter­ne­to­wych. Wiele
z nich ma szcze­gól­ne wyma­ga­nia tech­nicz­ne, jak rów­nież
funk­cje, któ­re nale­ży dopa­so­wać. Warto o tym pomy­śleć
wcze­śniej, ponie­waż może się oka­zać, że dużo wię­cej cza­su
będzie­my musie­li poświę­cić na napra­wia­nie tego, niż gdy­by­śmy
wcze­śniej zapla­no­wa­li sobie listę tych szcze­gól­nych wyma­gań
nasze­go pro­jek­tu.


Czego ocze­ku­ją użyt­kow­ni­cy odwie­dza­ją­cy Twoją stro­nę?


Na eta­pie pla­no­wa­nia, co tak napraw­dę chcą użyt­kow­ni­cy Twojej
stro­ny, prze­pro­wadź bada­nie, prze­pro­wadź ankie­tę, zapy­taj
bez­po­śred­nio, a przede wszyst­kim zapy­taj tych wszyst­kich,
któ­rzy jesz­cze nie odwie­dzi­li Twojej stro­ny (np. za
pośred­nic­twem forów inter­ne­to­wych czy por­ta­li
spo­łecz­no­ścio­wych).


Oprócza zada­wa­nia pytań musisz zro­zu­mieć swo­ich użyt­kow­ni­ków.
Jedna dogłęb­na ana­li­za pod­czas pro­jek­to­wa­nia nie wystar­czy,
nale­ży ją powtó­rzyć. Pamiętaj, że re design musi odzwier­cie­dlać
inte­re­sy Twoich użyt­kow­ni­ków. Pomyśl nie tyl­ko, cze­go chcą,
ale rów­nież o tym, cze­go potrzebują.wiarygodnym pro­jek­tem.


Na to pyta­nie wypa­da­ło­by odpo­wie­dzieć szcze­gó­ło­wo...


Musimy mieć przy­go­to­wa­ny porząd­ny plan, ponie­waż po dro­dze
zawsze poja­wia­ją się jakieś pro­ble­my, coś trze­ba popra­wiać, coś
zmie­nic zupeł­nie i gdzies prze­kie­ro­wać ruch ze sta­rych
pod­stron, z któ­rych w nowej wer­sji rezy­gnu­je­my. Poniżej
znaj­du­je się kil­ka ele­men­tów, któ­re muszą być zapla­no­wa­ne
przed roz­po­czę­ciem pra­cy lub cho­ciaż zakre­ślo­ne.


Optymalizacja


Redesign wyma­ga nowe­go spoj­rze­nia na opty­ma­li­za­cję. Sprawdź
cze­go szu­ka­ją ludzie, wcho­dzą­cy na Twoją stro­nę? Skąd
przy­cho­dzą? Czy uwa­żasz, że zna­leź­li u Ciebie to, cze­go
szu­ka­li?


Zoptymalizuj sło­wa klu­czo­we, swo­je tre­ści i inne ele­men­ty
zwią­za­ne z SEO. Redesign jest dosko­na­łym momen­tem na prze­gląd
opty­mal­no­ści dzia­ła­nia witry­ny tak, aby nowy sza­blon ją
roz­sze­rzał, a nie wcho­dził jej pod nogi. Jest to rów­nież
dosko­na­ła oka­zja, aby polep­szyć szyb­kość łado­wa­nia się
strony.elementów (zdjęć, fil­mów itp.).


Przejrzyj kon­ku­ren­cję


Po uzy­ska­niu wstęp­nych infor­ma­cji o naszym pro­jek­cie,
powin­ni­śmy wyjść nie­co poza to pole. Szybki prze­gląd stron
inter­ne­to­wych kon­ku­ren­tów może nam znacz­nie pomóc. Nie sta­raj
się ich kopio­wać, ale zwróć uwa­gę na ich moc­ne i sła­be stro­ny.
To dosko­na­ły spo­sób na zbu­do­wa­nie wła­snej stro­ny
inter­ne­to­wej.


Jakie roz­wią­za­nia są wyko­rzy­sty­wa­ne na stro­nach
kon­ku­ren­cji? Co jest dobre­go w ich tre­ści? Co one wyra­ża­ją?
Możesz użyć podob­nych tech­nik w swo­im rede­si­gnie lub stwo­rzyć
coś nowe­go w opar­ciu o to, co Ci przy­pa­dło do gustu.


Pamiętaj o mapie do zaprowadzeniu porządku na stronie...

Na tym eta­pie może­my zapla­no­wać mapę stro­ny. Może, ale nie musi być taka sama jak poprzed­nio. Redesign stro­ny inter­ne­to­wej to nie tyl­ko design, ale rów­nież uży­tecz­ność, funk­cjo­nal­ność i archi­tek­tu­ra infor­ma­cji.

Przeprojektowanie strony CNN

Pracę nad mapą stro­ny zaczy­na się od stro­ny głów­nej, a dal­szą nawi­ga­cję two­rzy się w dół, do dal­szych pod­stron. Różne funk­cje będą musia­ły zostać doda­ne do nie­któ­rych stron (np. RSS) i war­to to mieć na uwa­dze. Utworzenie mapy stro­ny może pomóc w wizu­ali­za­cji tre­ści. Bez niej łatwo zapo­mnieć o waż­nych tre­ściach, któ­re mogą spo­wo­do­wać pro­ble­my z dopa­so­wa­niem pew­nych ele­men­tów.

Zmiana strony internetowej Apple

Nadszedł czas na opracowanie projektu graficznego...

Skoro już wszyst­ko zosta­ło zapla­no­wa­ne i wła­śnie roz­po­czą­łeś pra­cę nad rede­si­gnem naszej mar­ki, może­my przejść do naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­cej czę­ści – desi­gnu. Większość osób, któ­ra nigdy nie robi­ła rede­si­gnu roz­po­czy­na swo­ją pra­cę od tego momen­tu.


Nowy design strony www

Teraz jeste­śmy lepiej przy­go­to­wa­ni. Mamy bada­nia, opra­co­wa­ny styl mar­ki oraz wstęp­ny obraz szkie­le­to­wy. Mamy już wszyst­ko zapla­no­wa­ne, a plan jest sta­ły. Jedne rze­czy, któ­rych war­to pamię­tać na tym eta­pie to to, co przez co już prze­szli­śmy i co zapla­no­wa­li­śmy. Jeżeli bada­nia będą trwa­ły dłuż­szy okres cza­su, przy­po­mi­naj sobie to, co już przy­go­to­wa­łeś. Wydrukuj sobie obraz szkie­le­to­wy i mapę stro­ny, aby mieć je pod ręką. Wprowadź plan w życie.

Rozwijaj i testuj, aż osiągniesz swoje cele

Proces ten jest bar­dzo pro­sty i nie wyma­ga dal­sze­go wyja­śnia­nia. Jeżeli trzy­ma­my się pla­nu, wszyst­ko powin­no pójść gład­ko. Na zakoń­cze­nie sprawdź wszyst­kie lin­ki, prze­pro­wadź test na szyb­kość i uspraw­nij ją w razie potrze­by. Sprawdź wali­da­cję raz jesz­cze i roz­wiąż ewen­tu­al­ne pro­ble­my.

Przetestowana strona internetowa po przeprojektowaniu

Poproś rów­nież obiek­tyw­ne oso­by o spraw­dze­nie Twojej pra­cy. Niektóre błę­dy moż­na prze­oczyć. Twoje ostat­nie testy powin­ny być bar­dzo dokład­ne.

SEO Redesign. Czyli jak przeprowadzić wdrożenie nowej strony, aby nie zepsuć obecnych pozycji w wyszukiwarkach.

Jeżeli zamie­rzasz wyko­nać rede­sign swo­jej stro­ny, pole­ca­my skon­sul­to­wać się rów­nież ze spe­cja­li­stą SEO. Warto zadać mu poniż­sze pyta­nia:

Które stro­ny kasu­je­my? I na któ­re z nowych stron prze­kie­ro­wu­je­my ten ruch.

Jakie sło­wa klu­czo­we kie­ru­ją na kaso­wa­ne stro­ny i ile przy­pa­da na każ­dą z nich?

Do któ­rych stron kaso­wa­ne stro­ny lin­ku­ją (ile wewnętrz­nych odno­śni­ków tra­ci­my)?

Do jakich adre­sów prze­kie­ro­wu­je­my oso­by odwie­dza­ją­ce usu­nię­te adre­sy stron?

Czy te stro­ny, na któ­re jest prze­kie­ro­wa­nie, pozy­cjo­no­wa­ne są na te same sło­wa co usu­nię­te stro­ny i jak dobrze te pozy­cjo­no­wa­nie jest zro­bio­ne w porów­na­niu ze stro­na­mi usu­nię­ty­mi? Choć cza­sa­mi trud­no jest odpo­wie­dzieć na to pyta­nie, ale na pew­no powin­no być bra­ne pod uwa­gę.

Czy musi­my usu­nąć wszyst­kie z tych stron?

Jak się zmie­nia wewnętrz­ne odno­śni­ki mie­dzy stro­na­mi i jaki masz plan, aby te zmia­ny zre­kom­pen­so­wać? Głownie cho­dzi o to jakie odno­śni­ki są doda­wa­ne lub kaso­wa­ne z głów­nej stro­ny i głów­ne­go menu nawi­ga­cyj­ne­go.

Jakie gra­fi­ki się zmie­nia? Czy w danej chwi­li są jakieś gra­fi­ki, któ­re chce­my zmie­nić, dają­ce jaki­kol­wiek ruch przy­cho­dzą­cy i jeśli tak, to jak zamie­rza­my zre­kom­pen­so­wać tę zmia­nę?


Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie