Projektowanie skutecznej strony fundacji.

> przyklady projektow-stron-internetowych-fundacji

Spis treści:

Owocna witryna dla fundacji

Witryna inter­ne­to­wa jest jed­ną z naj­waż­niej­szych wizy­tó­wek orga­ni­za­cji. Od tego jak wyglą­da, jak się po niej poru­szać i co zawie­ra, zale­ży czy będzie odwie­dza­na przez inter­nau­tów. A to wła­śnie o ich aten­cję cho­dzi. Stworzenie nowo­cze­snej stro­ny www wyma­ga ogrom­nej wie­dzy, doświad­cze­nia, dla­te­go war­to powie­rzyć to zada­nie spe­cja­li­stom. Im stro­na jest bar­dziej przej­rzy­sta, przy­ja­zna w nawi­ga­cji, tym łatwiej przy­cią­gnie nawet przy­pad­ko­we­go odbior­cę i być może zaskar­bi sobie jego uwa­gę na dłu­żej i prze­ko­na go do zaan­ga­żo­wa­nia się lub popie­ra­nia dzia­łań orga­ni­za­cji.

Decydując się na stworzenie witryny internetowej można uzyskać

Po pierw­sze – moż­li­wość pro­mo­wa­nia orga­ni­za­cji

Po dru­gie – narzę­dzie bez­po­śred­niej komu­ni­ka­cji z odbior­cą, dają­cą moż­li­wość budo­wa­nia rela­cji z oto­cze­niem

Po trze­cie – moż­li­wość bie­żą­ce­go ana­li­zo­wa­nia wize­run­ku orga­ni­za­cji i reago­wa­nia w razie potrze­by


Liczba stron inter­ne­to­wych wzra­sta bar­dzo szyb­ko, tak­że wśród pod­mio­tów poza­rzą­do­wych rośnie kon­ku­ren­cja. Aby móc sku­tecz­nie pozy­ski­wać zaan­ga­żo­wa­nie inter­nau­tów, war­to zadbać o swój wize­ru­nek w sie­ci. De fac­to, aby stro­na speł­nia­ła swo­je zada­nia musi wyróż­niać się na tle innych, o to naj­le­piej zadba­ją fachow­cy. Komunikacja i inte­rak­tyw­ność – to dwa klu­czo­we aspek­ty w przy­pad­ku stron www dla orga­ni­za­cji.

Aby, uda­ło się zbu­do­wać funk­cjo­nal­ną i atrak­cyj­ną witry­nę nale­ży spre­cy­zo­wać jej cel. Od defi­ni­cji celów zale­ży for­ma oraz układ stro­ny.

W przy­pad­ku fun­da­cji witry­na może sta­no­wić:
narzę­dzie pro­mo­cyj­ne – two­rzo­ne w celu zaist­nie­nia w sie­ci;
plat­for­ma infor­ma­cyj­na – mają­ca na celu przed­sta­wie­nie cało­ści mate­ria­łów o orga­ni­za­cji;
narzę­dzie e-com­mer­ce – słu­żą­ce sprze­da­ży.

Warto w tym miej­scu wspo­mnieć o współ­czyn­ni­ku kon­wer­sji, czy­li wskaź­ni­ku, któ­ry infor­mu­je ilu użyt­kow­ni­ków wyko­na­ło pożą­da­ną przez nas akcję. np. zare­je­stro­wa­ło się w ser­wi­sie lub sko­rzy­sta­ło z zakład­ki kon­takt. W skró­cie mówiąc kon­wer­sja poka­zu­je jaką sku­tecz­ność ma nasza stro­na, czy­li w jakim stop­niu osią­ga­my wyzna­czo­ne na wstę­pie cele. Optymalizacja stro­ny i nasta­wie­nie na dużą sku­tecz­no­ści, powin­no leżeć u pod­staw jej two­rze­nia.

Doprecyzowane cele pozwalają przyjść krok dalej, czyli do przemyślenia zawartości strony

Tworzenie stron to pro­ces, któ­ry powi­nien być spój­ny i kon­se­kwent­ny. Kwestie tre­ści oraz ukła­du stro­ny powin­ny być usta­lo­ne w począt­ko­wej fazie pro­jek­tu. Warto przy tym pamię­tać, że zarów­no nie­do­bór infor­ma­cji jak i ich nad­miar powo­du­ją, że stro­na sta­je się nie­atrak­cyj­na i auto­ma­tycz­nie zosta­je odrzu­ca­na przez użyt­kow­ni­ków sie­ci. Trzeba umieć wypo­środ­ko­wać i zna­leźć przy­sło­wio­wy „zło­ty śro­dek”, tak skon­tro­wa­ne są naj­lep­sze stro­ny.

W odróż­nie­niu od innych mediów Internet umoż­li­wia komu­ni­ka­cję dwu­kie­run­ko­wą.

Warto sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści, wybie­ra­jąc, np.:
czat – dzię­ki, któ­re­mu inter­nau­ci mogą na bie­żą­co roz­ma­wiać z zapro­szo­nym gościem lub mię­dzy sobą;
forum – na któ­rym mogą wyra­żać swo­je opi­nie na dany temat;
ankie­ty, son­dy;
zapy­taj eks­per­ta – moż­li­wość zada­wa­nia szcze­gó­ło­wych pytań.

Niezwykle waż­na jest bie­żą­ca aktu­ali­za­cja – taką rolę może speł­niać dział aktu­al­no­ści. Tworząc stro­ny inter­ne­to­we zawie­ra­ją­cą czę­ste aktu­ali­za­cje, co w przy­pad­ku NGO spraw­dza się bar­dzo, koniecz­ne jest stwo­rze­nie CMS (czy­li Systemie Zarządzania Treścią), któ­ry w łatwy i przy­stęp­ny spo­sób pozwo­li mody­fi­ko­wać tre­ści zawar­te na stro­nie.

Layout czy­li gra­ficz­ny wygląd stro­ny, musi przy­cią­gać uwa­gę, ale koniecz­nie musi być spój­ny z sys­te­mem iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej orga­ni­za­cji. Zachowana więc powin­na być wybra­na kolo­ry­sty­ka oraz typo­gra­fia. Spójny pro­jekt daje zaska­ku­ją­co dobre efek­ty. Warto prze­szpe­rać zaso­by inter­ne­tu i zna­leźć swo­je przy­kła­dy stron, któ­re w naszym odczu­ciu są gra­ficz­nie cie­ka­we i este­tycz­ne zara­zem. Mogą one posłu­żyć jako inspi­ra­cje dla zespo­łu two­rzą­ce­go witry­nę.

Jeśli już o tym mowa, war­to zain­we­sto­wać od razu w stro­nę wyko­na­ną w opar­ciu o naj­now­szą tech­no­lo­gię, a mia­no­wi­cie: respon­si­ve web design (RWD). Umożliwia ona wygod­ne prze­glą­da­nie stro­ny na roz­ma­itych nośni­kach. Wykonanie stro­ny w tej tech­ni­ce pozwa­la uwzględ­nić każ­dą roz­dziel­czość ekra­nu: pio­no­wą i pozio­mą, małą i dużą. Witryna stwo­rzo­na zgod­nie z tą ideą jest ela­stycz­na, bowiem auto­ma­tycz­nie zosta­je ska­lo­wal­na do pożą­da­nej roz­dziel­czo­ści. Dzięki zasto­so­wa­niu RWD stro­na ska­lu­je zdję­cia i fil­my, zmie­nia­jąc układ tre­ści oraz dosto­so­wu­je typo­gra­fię - wię­cej dowiesz się tu. Wiąże się to bez­po­śred­nio z wygo­dą użyt­ko­wa­nia, czy­li funk­cjo­nal­no­ścią stro­ny inter­ne­to­wej. Funkcjonalność to takie skon­stru­owa­nie stro­ny, któ­re pozwa­la na zna­le­zie­nie poszu­ki­wa­nych infor­ma­cji przez inter­nau­tów w spo­sób szyb­ki i efek­tyw­ny.

Nawigacja to jej bar­dzo waż­ny ele­ment war­to więc, zadbać o :

intu­icyj­ne menu;
ścież­kę nawi­ga­cyj­ną, któ­ra infor­mu­je użyt­kow­ni­ka, w któ­rym miej­scu ser­wi­su aktu­al­nie się znaj­du­je;
łącze do stro­ny głów­nej jest szcze­gól­nie istot­ne w przy­pad­ku roz­bu­do­wa­nych ser­wi­sów, w któ­rych moż­na pobłą­dzić.

Projekty stron wyko­na­ne przez pro­fe­sjo­na­li­stów są przej­rzy­ste w tre­ści, mają dobrą kom­po­zy­cję , a este­ty­ka i gra­ficz­ne ele­men­ty wyróż­nia­ją ją na tle coraz więk­szej kon­ku­ren­cji. Dzięki zasto­so­wa­niu respon­si­ve web design stro­na jest nowo­cze­sna, uży­tecz­na i dostęp­na dla wszyst­kich urzą­dzeń prze­glą­da­ją­cych sieć, czy­li nie­zwy­kle prak­tycz­na.

Na koniec war­to wspo­mnieć, o waż­nym aspek­cie, a mia­no­wi­cie moż­li­wo­ści ana­li­zo­wa­nia ruchu na stro­nie. Zabiegi takie, jak mie­rze­nie licz­by odsłon, w zależ­no­ści od pory dnia, bada­nie kolej­no­ści czy­ta­nych infor­ma­cji, powin­ny stać się nie­odzow­nym ele­men­tem dba­nia o sku­tecz­ność stro­ny. Daje to moż­li­wość bie­żą­ce­go dosto­so­wy­wa­nia witry­ny do potrzeb użyt­kow­ni­ków. Takie zmia­ny, to zawsze są zmia­ny na lep­sze.