Projekty skutecznych stron kancelarii prawniczych.

> projekty stron-kancelarii-i-prawnicze

Kiedy poten­cjal­ny klient zwra­ca się do kan­ce­la­rii praw­ni­czej, lub adwo­ka­ta o pora­dę jest to dla nie­go zawsze sytu­acja wyjąt­ko­wa, czę­sto mają­ca ogrom­ny wpływ na jego życie pry­wat­ne czy zawo­do­we. Najczęściej znaj­du­je się na roz­dro­żu i jego dal­sze dzia­ła­nie będzie zale­ża­ło od kom­pe­tent­nej pora­dy praw­nej. Szuka kan­ce­la­rii, któ­ra wzbu­dzi jego zaufa­nie, praw­ni­ka, rad­cę praw­ne­go, adwo­ka­ta, któ­re­mu może powie­rzyć swój los, któ­ry odpo­wied­nio zaopie­ku­je się całą spra­wą. Oczekuje wyso­kiej jako­ści świad­czo­nych usług. Do wybo­ru ma dzie­siąt­ki stron podob­nych do Twojej, dla­cze­go miał­by wybrać wła­śnie Ciebie? Przy oka­zji, jeśli inte­re­su­je Cię iden­ty­fi­ka­cja i pro­jek­to­wa­nie logo w bran­ży praw­ni­czej klik­nij tutaj.

Klientem kan­ce­la­rii praw­ni­czej może być każ­dy – oso­ba fizycz­na lub pod­miot gospo­dar­czy, od pro­ste­go rol­ni­ka po wyra­fi­no­wa­ne­go przed­się­bior­cę, obaj będą na począt­ku szu­kać pomo­cy w Internecie. Jaka stro­na inter­ne­to­wa przy­cią­gnie uwa­gę ich obu? Żadna! Trzeba to zro­bić w dwóch osob­nych ser­wi­sach.

Optymalnie zapro­jek­to­wa­na stro­na inter­ne­to­wa musi speł­niać sze­reg wymo­gów mery­to­rycz­nych i for­mal­nych. Tworzenie stron zaufa­nia spo­łecz­ne­go, jaki­mi są stro­ny praw­ni­cze, to praw­dzi­we wyzwa­nie, któ­re­mu mogą spro­stać Owocni. Zespół naszych pro­jek­tan­tów pro­po­nu­je sze­reg inspi­ru­ją­cych, przej­rzy­stych, nowo­cze­snych i sku­tecz­nych roz­wią­zań.

Co znaj­dziesz w arty­ku­le:
Zasady pro­jek­to­wa­nia sku­tecz­nych stron praw­ni­czych.
Czym jest tech­no­lo­gia Responsive Web Design?
Na czym pole­ga opty­ma­li­za­cja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji?
Przykłady sku­tecz­nych stron praw­ni­czych.

Współczesny świat tak­że praw­ni­ków ska­zu­je na inter­dy­scy­pli­nar­ne wędrów­ki. Duncan Kennedy (ur. 1942; ame­ry­kań­ski filo­zof pra­wa)

Skuteczne strony prawnicze w pigułce.

Internetowe stro­ny praw­ni­cze powin­ny być jasne, oczy­wi­ste, dość łatwe nawet dla począt­ku­ją­cych użyt­kow­ni­ków. Stronia głów­na może wyglą­dać impo­nu­ją­co, ale jeśli klien­ci nie widzą dal­szych czy­tel­nych lin­ków, nie znaj­dą odpo­wied­nich infor­ma­cji i opusz­czą stro­nę. Prosta nawi­ga­cja, prze­my­śla­na archi­tek­tu­ra infor­ma­cji jest naj­waż­niej­sza i wbrew pozo­rom wyma­ga sta­ran­ne­go zapla­no­wa­nia.

Projekt stro­ny głów­nej powi­nien być dosko­na­ły, pierw­sze wra­że­nie jest zawsze naj­waż­niej­sze, jed­nak nie może być gra­ficz­nie prze­ła­do­wa­ny. Prostota i mini­ma­lizm są na pierw­szym miej­scu, czę­sto mniej zna­czy lepiej. Podstrony opi­su­ją­ce usłu­gi pozo­sta­ją zawsze spój­ne i czy­tel­ne. Stosujemy odpo­wied­nie ilu­stra­cje, ele­men­ty dyna­micz­ne i kolo­ry, ale oszczęd­nie. Przeładowanie róż­nych ele­men­tów odcią­ga uwa­gę od tre­ści i powo­du­je zmę­cze­nie, a nawet iry­ta­cję i zamknię­cie stro­ny.

Treści i infor­ma­cje umiesz­cza­ne na stro­nie głów­nej i pod­stro­nach są zawsze dro­bia­zgo­wo kon­sul­to­wa­ne, spraw­dza­ne i pod­da­wa­ne pilo­ta­żo­we­mu bada­niu. Owocni mają duże doświad­cze­nie w for­mu­ło­wa­niu tre­ści rekla­mo­wych, haseł i slo­ga­nów, któ­re moż­na potem dowol­nie wyko­rzy­sty­wać w innych mate­ria­łach infor­ma­cyj­nych.

Responsive Web Design, lub design respon­syw­ny, to moż­li­wość prze­glą­da­nia tej samej stro­ny inter­ne­to­wej na róż­nych urzą­dze­niach. Rozwiązanie to wyda­je się szcze­gól­nie prak­tycz­ne i nie­odzow­ne w przy­pad­ku firm praw­ni­czych, do któ­rych tra­fia­ją nie­kie­dy bar­dzo wyma­ga­ją­cy i uzbro­je­ni w róż­ne gadge­ty klien­ci.

Nowoczesna stro­na inter­ne­to­wa nie może obejść się bez moż­li­wo­ści opty­ma­li­zo­wa­nia współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji, co w kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi do więk­szej sku­tecz­no­ści oddzia­ły­wa­nia danej stro­ny na poten­cjal­ne­go klien­ta poprzez zba­da­nie funk­cjo­no­wa­nia stro­ny i zasto­so­wa­nie odpo­wied­nich udo­sko­na­leń.


Z przed­sta­wio­nych powy­żej wska­zó­wek doty­czą­cych kre­owa­nia sku­tecz­nych stron praw­ni­czych nale­ży sze­rzej wyja­śnić dwa sto­sun­ko­wo nowe poję­cia:

(1) Responsive Web Design oraz

(2) współ­czyn­nik kon­wer­sji.

Praktyczna rola Responsive Web Design (RWD).

Responsive Web Design – to taki spo­sób pro­jek­to­wa­nia stron inter­ne­to­wych, aby moż­na było je prze­glą­dać na róż­nych urzą­dze­niach. Jeszcze do nie­daw­na więk­szość stron była pro­jek­to­wa­na z myślą o kom­pu­te­rach sta­cjo­nar­nych i lap­to­pach, ewen­tu­al­nie pod­sta­wo­wa wer­sja stro­ny była wzbo­ga­ca­na o wer­sję mobil­ną prze­zna­czo­ną na tele­fo­ny komór­ko­we. Niestety, wer­sja mobil­na naj­czę­ściej cha­rak­te­ry­zo­wa­ła się bra­kiem jakiej­kol­wiek gra­fi­ki i czę­sto mia­ła okro­jo­ną ilość tek­stu.

Dzisiaj wybór urzą­dzeń, na któ­rych może­my prze­glą­dać stro­ny inter­ne­to­we, jest ogrom­ny: od kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych i lap­to­pów, poprzez zwy­kłe tele­fo­ny komór­ko­we, aż do naj­now­szych wer­sji smart­fo­nów i table­tów. Nie spo­sób jest zapro­jek­to­wać osob­ną wer­sję stro­ny na każ­de z tych urzą­dzeń, cho­ciaż­by z powo­du innych roz­mia­rów ekra­nu, róż­nej roz­dziel­czo­ści. W takim przy­pad­ku wyko­rzy­stu­je­my opcję Responsive Web Design i stro­na będzie się pre­zen­to­wa­ła jed­na­ko­wo dobrze nie­za­leż­nie od nośni­ka.

Pamiętajmy, że coraz wię­cej osób korzy­sta nie tyl­ko z kom­pu­te­ra sta­cjo­nar­ne­go, ale i z pozo­sta­łych urzą­dzeń, szcze­gól­nie jeśli doty­czy to nowo­cze­sne­go przed­się­bior­cy, dla któ­re­go szyb­ki i nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do infor­ma­cji jest klu­czo­wy w pro­wa­dze­niu biz­ne­su. Tendencja jest wzro­sto­wa, wkrót­ce żad­na stro­na nie będzie mogła dla Ciebie pra­co­wać bez RWD.

Optymalizacja współczynnika konwersji

Na począ­tek defi­ni­cja: Współczynnik kon­wer­sji (ang. conver­sion rate) poka­zu­je nam, jaka część osób odwie­dza­ją­cych stro­nę WWW doko­na­ła pożą­da­nej akcji, np. zare­je­stro­wa­ła się, wypeł­ni­ła for­mu­larz kon­tak­to­wy, czy też doko­na­ła zaku­pu. Pełny arty­kuł na ten temat znaj­du­je się tutaj.


Jest on wyli­cza­ny na pod­sta­wie wzo­ru:

współ­czyn­nik kon­wer­sji = ( licz­ba osób doko­nu­ją­cych akcji / licz­ba osób odwie­dza­ją­cych stro­nę ) * 100%


Przykładowo, gdy na naszą stro­nę tra­fia 1000 osób, a dwie z nich zosta­ją naszy­mi klien­ta­mi, to współ­czyn­nik kon­wer­sji wyno­si 0,2%. Łatwo może­my zauwa­żyć, że dużo klien­tów rezy­gnu­je z usłu­gi na stro­nie płat­no­ści. Wtedy nale­ży zadać sobie pyta­nie, jak to popra­wić? Może zwy­czaj­nie upro­ścić for­mu­la­rze ban­ko­we lub roz­sze­rzyć for­my płat­no­ści? Trzeba zba­dać, dla­cze­go ludzie nie kon­wer­tu­ją, potem usu­nąć przy­czy­ny takie­go sta­nu rze­czy.

Nowoczesna stro­na inter­ne­to­wa potrze­bu­je śle­dze­nia kon­wer­sji, aby móc podej­mo­wać traf­ne decy­zje rekla­mo­we. Optymalizacja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji powo­du­je zwięk­sze­nie licz­by użyt­kow­ni­ków Twojej stro­ny, któ­rzy wyka­za­li zain­te­re­so­wa­nie ofer­tą i wyko­na­li jed­ną z wymie­nio­nych powy­żej akcji. Optymalizacja kon­wer­sji to jedy­na dro­ga, aby pozy­skać wię­cej klien­tów spo­śród osób odwie­dza­ją­cych stro­nę bez potrze­by wyda­wa­nia kolej­nych pie­nię­dzy na pozy­ska­nie zupeł­nie nowych użyt­kow­ni­ków stro­ny.

„Prawa nie dzia­ła­ją same z sie­bie.” Mencjusz (371-ok. 289 p.n.e.; filo­zof chiń­ski)

Strony, które wygrywają z konkurencją nie powstają przypadkiem.

Jeśli wpro­wa­dzi­my w życie omó­wio­ne zasa­dy, to ma szan­sę powstać stro­na wyjąt­ko­wa: ele­ganc­ka, zro­zu­mia­ła, nowo­cze­sna, uni­wer­sal­na i sze­ro­ko dostęp­na. Będzie przy­ja­zna dla klien­tów o zróż­ni­co­wa­nym sta­tu­sie spo­łecz­nym i opła­cal­na dla każ­dej kan­ce­la­rii praw­ni­czej. Zaopiekowany klient i usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny praw­nik – to jest real­ny cel, do któ­re­go dąży­my, a pierw­szym kro­kiem będzie wizy­ta na dobrze zapro­jek­to­wa­nej stro­nie inter­ne­to­wej.

Zespół Owocnych jest pod każ­dym wzglę­dem, mery­to­rycz­nie i prak­tycz­nie, przy­go­to­wa­ny do two­rze­nia sku­tecz­nych praw­ni­czych stron WWW. Jeśli potrze­bu­jesz inspi­ra­cji, obej­rzyj przy­kła­dy naj­lep­szych stron inter­ne­to­wych zapro­jek­to­wa­nych na uży­tek kan­ce­la­rii praw­ni­czych.