Skuteczny projekt graficzny strony miasta, gminy, powiatu.

> projekt graficzny-strony-miasta-gminy-powiatu

Polskie mia­sta prze­cho­dzą coraz bar­dziej uda­ne trans­for­ma­cje.

Gminy otrzy­mu­ją nowe obo­wiąz­ki, a miesz­kań­cy są czę­sto lokal­ny­mi patrio­ta­mi wła­snych dziel­nic. Starostwa powia­to­we są coraz bli­żej przed­się­bior­ców i zwy­kłych oby­wa­te­li. Jednak te wszyst­kie urzę­dy i insty­tu­cje nie zawsze wie­dzą jak pochwa­lić się suk­ce­sa­mi na wła­snej stro­nie inter­ne­to­wej. Pokaż się z nowo­cze­snej, atrak­cyj­nej i peł­nej suk­ce­sów stro­ny. Dobre pro­jek­ty stron www są wła­śnie po to!


Strona inter­ne­to­wa dla mia­sta, gmi­ny, dziel­ni­cy, sta­ro­stwa - miej­sce w glo­bal­nej sie­ci dla lokal­nych spraw.

Choć urzę­dy codzien­nie zała­twia­ją wie­le skom­pli­ko­wa­nych spraw i poma­ga­ją w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów współ­cze­sne­go spo­łe­czeń­stwa, ich stro­ny inter­ne­to­we wyglą­da­ją czę­sto jak z innej epo­ki. Bynajmniej nie z przy­szłej. Archaiczna budo­wa ser­wi­sów, brak naj­po­trzeb­niej­szych infor­ma­cji w widocz­nym miej­scu, męczą­ca wzrok kolo­ry­sty­ka, skom­pli­ko­wa­na nawi­ga­cja, brak dopa­so­wa­nia do urzą­dzeń mobil­nych - to „głów­ne grze­chy” stron inter­ne­to­wych pol­skich urzę­dów. Co zro­bić, by być bli­żej ludzi i sku­tecz­niej wyko­rzy­stać poten­cjał Internetu dla potrzeb gmi­ny, mia­sta, dziel­ni­cy czy sta­ro­stwa?


Kształt pełen suk­ce­sów - urząd od nowo­cze­snej stro­ny

Zadbaj o prze­my­śla­ną archi­tek­tu­rę infor­ma­cji. Niech ich gra­da­cja odpo­wia­da naj­częst­szym celom wizyt inter­nau­tów na stro­nie. Dobry pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej uwzględ­nia wie­le czyn­ni­ków. Od wyżej wspo­mnia­nej infor­ma­cyj­no­ści, poprzez prze­kie­ro­wy­wa­nie do odpo­wied­nich dzia­łów i łatwość dopa­so­wa­nia do potrzeb użyt­kow­ni­ka, aż po pra­wi­dło­we wyświe­tla­nie na urzą­dze­niach mobil­nych.


Responsive Web Design (RWD)

Dzięki sto­so­wa­niu tej meto­dy pro­jek­to­wa­nia, Twoja stro­na inter­ne­to­wa będzie się wyświe­tla­ła per­fek­cyj­nie na każ­dym urzą­dze­niu; lap­to­pie, table­cie, smart­fo­nie. Pod jed­nym adre­sem url, jed­na­ko­wa treść, w ukła­dzie dopa­so­wa­nym do urzą­dze­nia, na któ­rym jest otwie­ra­na. To wszyst­ko powo­du­je, że teraz wszel­kie dzia­ła­nia opty­ma­li­za­cyj­ne wystar­czy prze­pro­wa­dzić raz, stro­na będzie oszczęd­niej obcho­dzi­ła się z zaso­ba­mi ser­we­ra, a utrzy­ma­nie ser­wi­su jest mniej cza­so­chłon­ne - zatem tań­sze.


Inspiracje regio­na­mi - jak zna­leźć kom­pro­mis przy two­rze­niu stro­ny

Przykłady stron inter­ne­to­wych urzę­dów poka­zu­ją, że czę­sto roz­po­czę­to reali­zo­wa­nie nowo­cze­snej kon­cep­cji, wpro­wa­dzo­no świe­żo wyglą­da­ją­cy logo­typ, odważ­ne hasła pro­mo­cyj­ne, uru­cho­mio­no roz­licz­ne meto­dy pro­mo­cji. Jednak prze­glą­da­jąc kon­kret­ne witry­ny łatwo zauwa­żyć, że pogo­dze­nie stro­ny este­tycz­nej z infor­ma­cyj­ną, spo­łecz­ną i mar­ke­tin­go­wą jest zada­niem, któ­re­mu nie­zwy­kle trud­no spro­stać.


Urzędnik też inter­nau­ta

Wszyscy jeste­śmy inter­nau­ta­mi i coraz chęt­niej się­ga­my po nowe for­my korzy­sta­nia z tego medium. Odświeżenie wize­run­ku stro­ny urzę­do­wej musi zatem uwzględ­niać aktu­al­ne tren­dy i pro­gno­zy tech­no­lo­gicz­ne. Jednak rów­nie istot­ne jest zapre­zen­to­wa­nie god­nej opra­wy gra­ficz­nej, odpo­wied­nie­go miej­sca na róż­ne for­my kon­tak­tu z użyt­kow­ni­ka­mi, ale tak­że nie­zbęd­nych uła­twień dla osób star­szych i nie­peł­no­spraw­nych. Uwzględnienie tych wszyst­kich czyn­ni­ków zaowo­cu­je nie tyl­ko uspraw­nio­ną komu­ni­ka­cją, ale tak­że zna­czą­co popra­wi wize­ru­nek.


Dla miesz­kań­ców, spo­łecz­no­ści i firm - dobry pro­jekt stro­ny inter­ne­to­wej

Zyskiem z prze­pro­jek­to­wa­nia stro­ny inter­ne­to­wej jest w wypad­ku ser­wi­su mia­sta, gmi­ny czy sta­ro­stwa zwięk­szo­na komu­ni­ka­tyw­ność i popra­wa opi­nii miesz­kań­ców o urzę­dzie. Dzięki poda­niu infor­ma­cji w atrak­cyj­nej i prze­my­śla­nej for­mu­le, nie tyl­ko zmniej­szysz kolej­ki inte­re­san­tów, ale tak­że dotrzesz do osób mło­dych, któ­re tak trud­no zachę­cić do zain­te­re­so­wa­nia spra­wa­mi lokal­nej spo­łecz­no­ści. Dobry gospo­darz potra­fi nie tyl­ko prze­pro­wa­dzać zmia­ny, zarzą­dzać i inspi­ro­wać, ale powi­nien tak­że wycho­dzić naprze­ciw ocze­ki­wa­niom. Dlatego wspól­nie z Tobą zasta­no­wi­my się nad rolą i miej­scem mediów spo­łecz­no­ścio­wych na nowej stro­nie inter­ne­to­wej. W tej kwe­stii nie mamy dla Ciebie goto­we­go roz­wią­za­nia. Musimy Cię naj­pierw zapy­tać jaka for­ma komu­ni­ka­cji z użyt­kow­ni­kiem jest dla Ciebie naj­bar­dziej pożą­da­na.


Tworzenie stron kom­plek­so­wo - zyskaj miej­sce, gdzie infor­ma­cja spo­ty­ka się z pasją

Odsłaniając nowy ser­wis www idziesz z duchem cza­su. Pokazujesz, że każ­dy miesz­ka­niec, któ­ry sko­rzy­sta z Internetu, w łatwy i przy­jem­ny spo­sób może dotrzeć do aktu­al­no­ści z regio­nu, komu­ni­ka­tów zwią­za­nych z dzia­ła­niem urzę­du, a tak­że odszu­kać temat, któ­ry jest mu szcze­gól­nie bli­ski. Czy inte­re­su­ją go aktu­al­ne komu­ni­ka­ty władz, wyni­ki lokal­nej dru­ży­ny spor­to­wej na zawo­dach, czy aktu­al­ny reper­tu­ar pobli­skie­go teatru - w nowym pro­jek­cie każ­da sfe­ra dzia­ła­nia znaj­dzie się w łatwym do odszu­ka­nia miej­scu. A być może pra­gniesz, by ser­wis infor­mo­wał tak­że o peł­nej ofer­cie kul­tu­ral­nej oraz edu­ka­cyj­nej regio­nu, poka­zy­wał jego archi­tek­to­nicz­ne cie­ka­wost­ki i pre­zen­to­wał gale­rię naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych miejsc?


Najlepsze stro­ny korzy­sta­ją z bogac­twa doświad­czeń

Obserwujemy Internet od lat, dla­te­go dopa­su­je­my pro­jek­ty stron inter­ne­to­wych do Twoich ocze­ki­wań i potrzeb użyt­kow­ni­ków, któ­rych chcesz do ser­wi­su przy­cią­gnąć. Harmonijne połą­cze­nie wygó­ro­wa­nych ocze­ki­wań współ­cze­sne­go inter­nau­ty z misją mia­sta, powia­tu czy gmi­ny, wyma­ga wdro­że­nia nowo­cze­snych mecha­ni­zmów i zasto­so­wa­nia inte­li­gent­nych roz­wią­zań. Zaprezentujemy Ci je w całej peł­ni i spra­wi­my, że nowa stro­na inter­ne­to­wa będzie praw­dzi­wym powo­dem do dumy.