Copywriting - teksty
Uczta dla oczu i wyobraźni
Branding - Marka i logo
Światowe symbole perfekcji
Design - Projektowanie i DTP
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
Nasze
usługi:

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Ile naprawdę kosztują tanie strony?

4 Podstępne triki nieuczciwych firm.

Poznaj skutki taniego
projektowania stron,
które rujnują biznes w sieci.

Spis treści:

Prawdopodobnie za chwil­kę doko­nasz wybo­ru fir­my, któ­ra będzie two­rzy­ła stro­nę dla Twojego biz­ne­su. Od tej decy­zji zale­żeć będzie, czy Twój biz­nes wypły­nie na sze­ro­kie wody, czy uto­nie w morzu śmie­ci. Jak podej­miesz tą decy­zję? Wiesz jak odróż­nić pra­cę wybit­ne­go pro­gra­mi­sty od począt­ku­ją­ce­go, nie­chluj­ne­go stu­den­ta? Rozumiesz poję­cia pozy­cjo­no­wa­nia, archi­tek­tu­ry infor­ma­cji, współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji, współ­czyn­ni­ka odrzu­ceń? Jeśli Twoja odpo­wiedź brzmi NIE, to jak zorien­tu­jesz się, czy ktoś nie nabi­ja Cię w butel­kę? Gdzie leży tajem­ni­ca niskiej ceny? Jakie tri­ki sto­su­ją podej­rza­nie tanie fir­my? Koniecznie czy­taj dalej…


Czy każdy przedsiębiorca musi zrobić firmową stonę kilka razy, aby dowiedzieć jak działają biznesy w sieci?

W biz­ne­sie mówi się, że pierw­sze śliw­ki to roba­czyw­ki i coś w tym jest. Od lat w roz­mo­wach z naszy­mi klien­ta­mi prze­wi­ja się sta­ły temat. Psioczenie na fir­mę z bran­ży, któ­ra odwa­li­ła bez­na­dzie­ją robo­tę. Słucham więc opo­wie­ści o tym, że stro­na nie dostar­cza żad­nych klien­tów. Jednak waż­ne w tym jest to, że Ci ludzie wie­dzą już dla­cze­go tak się dzie­je. Dlaczego ich pierw­sza stro­na ska­za­na była na wyrzu­ce­nie jej do kosza.

Zastanawiam się, czy nie trze­ba się cza­sem opa­rzyć, aby móc wycią­gnąć lek­cję. Doświadczyć na wła­snej skó­rze efek­tów pro­jek­to­wa­nia "na skró­ty" i zro­zu­mieć jak ludzie poru­sza­ją się po sie­ci. Po latach posta­no­wi­łem jed­nak napi­sać arty­kuł w któ­rym wyja­śnię tajem­ni­cę niskiej ceny pro­jek­to­wa­nia stron. I choć nie wiem czy uda mi się powstrzy­mać kogo­kol­wiek, kto nie pro­wa­dzi biz­ne­su w sie­ci przed wyrzu­ca­niem pie­nię­dzy w bło­to, to będę miał czy­ste sumie­nie, że prze­cież ostrze­ga­łem...

Tanie witryny, z końca internetu,
które zabijają świetne pomysły na biznes.

Internet nie jest dziś dzi­kim zacho­dem, w któ­rym powsta­nie jakiej­kol­wiek stro­ny gwa­ran­to­wa­ło suk­ces. Dziś jest to świat hiper-kon­ku­ren­cji. W odle­gło­ści klik­nię­cia, są tysią­ce stron podob­nych Twojej, a klien­ci wybie­ra­ją tyl­ko jed­ną z nich. Wiele osób, nie zauwa­ży­ło zmian i wciąż naiw­nie wie­rzy, że w cenie kil­ku­set zło­tych, stwo­rzą stro­nę któ­ra roz­krę­ci ich biz­nes. Większość z nich nie opła­ca fir­mo­wej dome­ny na kolej­ny rok, bo się nie opła­ca, a Ci bar­dziej wytrwa­li, uczą się na błę­dach i robią stro­nę jesz­cze raz, tak jak powin­na być zro­bio­na od razu. Finalny koszt stro­ny inter­ne­to­wej jest zawsze dublo­wa­ny. (cena sta­rej stro­ny + cena nowej stro­ny)

Jeśli nale­żysz to ludzi, któ­rym wyda­je się, że to pro­jekt gra­ficz­ny ma naj­więk­szy wpływ na decy­zję o zaku­pie, czy pod­ję­ciu współ­pra­cy. To zasta­nów się czy kie­dy­kol­wiek roz­po­czą­łeś współ­pra­cę z fir­mą z sie­ci tyl­ko dla­te­go, że mia­ła ład­ne zdję­cie w tle, czy faj­ny kształt guzi­ków.

Większość dobrych pomy­słów, umie­ra w sie­ci z powo­du fatal­nej reali­za­cji. I wca­le nie cho­dzi tu o ich gra­fi­kę. Większość przed­się­bior­ców wie­rzy, że jak znaj­dą dobre­go gra­fi­ka to suk­ces mają gwa­ran­to­wa­ny. Tak powsta­ją bez­war­to­ścio­we stro­ny “wydmusz­ki”. Piękne na zewnątrz. Puste w środ­ku. To stro­ny, któ­re wywo­łu­ją moc­ne pierw­sze wra­że­nie, po któ­rym nastę­pu­ję rów­nie moc­ne roz­cza­ro­wa­nie. Uwierz mi odwrot­ny efekt, daje znacz­nie lep­sze wyni­ki biz­ne­so­we.

Domorosły gra­fik nie ma szans, zapro­jek­to­wać roz­wią­zań, któ­re wygra­ją w świe­cie hiper kon­ku­ren­cji. To tak, jak­by wie­rzyć, że higie­nist­ka prze­pro­wa­dzi ope­ra­cję na otwar­tym ser­cu, bo też pra­cu­je w szpi­ta­lu.

Najbardziej efek­tyw­ne pro­jek­ty na świe­cie mają jed­ną wspól­ną cechę. Proces ich pro­jek­to­wa­nia, zaczy­na się w umy­śle ide­al­ne­go klien­ta. Wędruje do copyw­ri­te­rów, spe­cja­li­stów od usa­bi­li­ty i eMarketingu. Dopiero gdy wszyst­ko jest, już dopię­te na ostat­ni guzik, two­rzy się efek­tyw­ną kre­ację gra­ficz­ną. Praca gra­fi­ka jest bar­dzo waż­na. lecz dopie­ro, gdy stro­na jest pra­wie goto­wa.

Projektowanie na skróty, czyli 3 podstawowe triki, nieuczciwych projektantów stron.

Gdy otrzy­masz wezwa­nie do sądu w spra­wie o odszko­do­wa­nie z tytu­łu praw osób trze­cich, będziesz zmu­szo­ny im zadość­uczy­nić. To Twoja stro­na i Ty za nią odpo­wia­dasz. Oczywiście w póź­niej­szym ter­mi­nie możesz sam zało­żyć spra­wę i pozwać wir­tu­al­ną fir­mę “krzak”, do sądu i żądać zwro­tu ponie­sio­nych kosz­tów, ale fir­my “wid­mo” już pew­nie nie ma. A jeśli to był stu­dent z Allegro, pew­nie nie stać go będzie na rekom­pen­sa­tę dla Ciebie. Oto jak wyglą­da naj­bar­dziej czar­ny sce­na­riusz efek­tów pro­jek­to­wa­nia na skró­ty. A jak naj­czę­ściej wyglą­da to w prak­ty­ce? W jaki spo­sób nie­któ­rzy w kil­ka minut two­rzą stro­nę, któ­rej stwo­rze­nie zaj­mu­je zawo­dow­com kil­ka­na­ście dni?

Strony klony.
Czyli templejty i szablony.

Nie inte­re­su­je Cię budo­wa­nie sil­nej, budzą­cej zaufa­nie mar­ki? Nie prze­szka­dza Ci to, że Twoją stro­nę dokład­nie taką jak Twoja, ma kil­ka tysię­cy innych firm? To roz­wią­za­nie jest wła­śnie dla Ciebie. Co z tego że nawet kon­ku­ren­cja, może mieć jutro taką samą stro­nę. Liczy się czas! Smutna praw­da jest taka, że fir­my czę­sto pła­cą za indy­wi­du­al­ną pra­cę pro­jek­tan­ta, a w zamian dosta­ją coś co może kupić każ­dy za kil­ka­dzie­siąt dola­rów. Efekt jest taki jak widać.

Przykłady tanich szablonów stron internetowych
Przykłady kopii szablonów stron www

Strony pożyczone i kradzione.

Kopiując roz­wią­za­nia kon­ku­ren­cji będziesz o krok za nimi. Zwycięstwo w wyści­gu o klien­ta, pole­ga jed­nak na tym, aby być o krok przed kon­ku­ren­ta­mi. Do tego roz­głos pro­jek­tów, któ­re przy­no­szą złą sła­wę jest w sie­ci ogrom­ny. Ludzie lubią dzie­lić się plot­ka­mi, a w sie­ci wszy­scy wie­dzą wszyst­ko w mgnie­niu oka. Najczęstszą kon­se­kwen­cją poży­cza­nia pro­jek­tów poza spra­wa­mi sądo­wy­mi jest repu­ta­cja. Po wpi­sa­niu nazwy Twojej fir­my, na pierw­szym miej­scu znaj­dą się po pro­stu szy­der­cze opi­nie inter­ne­to­wych “hej­te­rów”. Najgorsze jest to, że będą to pierw­sze infor­ma­cje jakie uzy­ska­ją o Tobie Twoi klien­ci. Oto efekt taniej ceny www.

W ten spo­sób mię­dzy­na­ro­do­wą “złą sła­wę”, zdo­był nawet
sam Benjamin Netanyahu, kopiu­jąc stro­nę pre­zy­den­ta USA.

Kradziona strona internetowa Obamy

Rozczarowujące wydmuszki.

Strony pierw­sze­go wra­że­nia i rów­nie wiel­kie­go roz­cza­ro­wa­nia. Czyli pro­jek­ty, któ­re na pierw­szy rzut oka wita­ją nas gra­fi­ką któ­ra wzru­sza do łez, a w już kolej­nym kro­ku fru­stru­je tym, że nie moż­na odna­leźć stro­ny kon­takt. Albo ocza­ro­wa­ni pięk­nem wcho­dzi­my w ofer­tę i widzi­my stro­na w budo­wie. Nie odnaj­du­jesz infor­ma­cji, któ­rych szu­kasz bo ktoś umie­ścił je kolo­rem, któ­ry na Twoim moni­to­rze jest nie­wi­docz­ny. W gale­rii prze­glą­da­nie zdjęć usta­wio­ne jest w taki spo­sób, że nasza prze­glą­dar­ka go nie obsłu­gu­je. A żaden pro­gra­mi­sta nie zadał sobie tru­du, aby to spraw­dzić jak stro­na zacho­wu­je się na róż­nych plat­for­mach. Pozostaje nam więc taką stro­nę wyłą­czyć i zaj­rzeć do kon­ku­ren­cji. To dla­te­go wła­śnie czę­sto bywa tak, że coś co ład­nie wyglą­da, nie sprze­da­je wca­le.

5 najczęstszych kantów programistów stron. Podstawy sukcesu, niewidoczne dla oczu.

Czas to pie­niądz. Ta sta­ra mak­sy­ma nabie­ra w sie­ci dodat­ko­we­go wymia­ru. Im szyb­ciej Twój dostaw­ca upo­ra się z zada­niem dla Ciebie tym wię­cej zaro­bi. Podejrzanie niska cena zawsze ma swo­je uza­sad­nie­nie. Uważaj więc tak­że na kan­ty w tech­no­lo­gii. Hasła w sty­lu stro­ny inter­ne­to­we tanio, powin­ny zawsze wzbu­dzać Twoją czuj­ność.

Ludzie nie rozu­mie­ją na czym pole­ga pra­ca pro­gra­mi­sty i jak ją zwe­ry­fi­ko­wać. Właśnie dla­te­go waż­ne rze­czy, któ­re nie raz zaj­mu­ją dni, są robio­ne w minu­ty, na spo­so­by, któ­re są fatal­nie w skut­kach. Oto cała filo­zo­fia niskiej ceny.

W przy­pad­ku stron jest ona efek­tem oszczęd­no­ści cza­su jaki zosta­nie poświę­co­ny Twojej witry­nie. Oto pięć naj­bar­dziej popu­lar­nych tri­ków sto­so­wa­nych w tanich roz­wią­za­niach. To dla­te­go takie stro­ny nigdy nie pod­bi­ja­ją sie­ci i zni­ka­ją z niej rów­nie szyb­ko jak się poja­wi­ły.

Trik 1) Brak opty­ma­li­za­cji pręd­ko­ści łado­wa­nia.

Google ofi­cjal­nie infor­mu­je, że czas łado­wa­nia wpły­wa na pozy­cję stro­ny w wyni­kach wyszu­ki­wań. Aby stwo­rzyć stro­nę, któ­ra ładu­je się szyb­ko potrze­ba dłu­gich dzia­łań zwią­za­nych z odpo­wied­nią kom­pre­sją, dys­try­bu­cją zawar­to­ści przez CDN, opty­ma­li­za­cją kodu Java. To żmud­na pra­ca, któ­rej na pierw­szy rzut oka nie widać, a któ­ra real­nie wpły­wa na final­ną jakość Twojej stro­ny.

Gigant sie­ci Amazon poda­je ofi­cjal­nie, że każ­de 100 mili­se­kund dłuż­sze­go łado­wa­nia się ich stro­ny, ozna­cza dla nich utra­tę docho­du w wyso­ko­ści 1%.

90% Firm nie podej­mu­je żad­nych dzia­łań zwią­za­nych z opty­ma­li­za­cją pręd­ko­ści łado­iwa­nia stro­ny. Niby dla­cze­go mia­ły by to robić sko­ro zama­wią­ją­cy zupeł­nie nie zwra­ca­ją na to uwa­gi. Twoi klien­ci też nie zwró­cą na Ciebie uwa­gi, jeże­li Twoja stro­na będzie łado­wać się dłu­go, sko­ro stro­na kon­ku­ren­cji już daw­no cze­ka zała­do­wa­na i goto­wa do eks­plo­ro­wa­nia. Oto widzial­ne rezul­ta­ty nie­wi­dzial­nych dzia­łań.

Trik 2) Brak testów kom­pa­ty­bil­no­ści.

Praktyka więk­szo­ści firm wyglą­da tak, że pro­gra­mi­sta popra­wia stro­nę, tak dłu­go jak dłu­go wpły­wa­ją uwa­gi od zama­wia­ją­ce­go. Strona cho­dzi ide­al­nie wyłącz­nie pod prze­glą­dar­ką i usta­wie­nia­mi zama­wia­ją­ce­go. Nikt nigdy nie mar­twi się jak to wyglą­da gdzie indziej. A Twoi klien­ci nie będą Cię pytać o przy­czy­nę, tyl­ko pój­dą do kon­ku­ren­cji.

Właściciele stron, czę­sto cały­mi lata­mi nie mają poję­cia, że poło­wie ich klien­tów wogó­le nie wyświe­tla się menu nawi­ga­cyj­ne.

Jakiej prze­glą­dar­ki uży­wasz? Z jakie­go urzą­dze­nia korzy­stasz? Wiesz, że każ­dy robi to na swój spo­sób. Brak koń­co­wych testów popraw­no­ści wyświe­tla­nia na róż­nych prze­glą­dar­kach i urzą­dze­niach jest jed­ną z naj­więk­szych kata­strof stron małych firm.

Trik 3) Brak doku­men­ta­cji, stan­da­ry­za­cji i
utrzy­ma­nia jako­ści kodu.

Doświadczeni pro­gra­mi­ści wie­dzą dla­cze­go kod stro­ny musi być poezją. Amatorzy wie­dzą, że ich klien­ci i tak tego nie zro­zu­mie­ją, więc dla­cze­go mie­li by się sta­rać. Usystematyzowany kod spra­wia, że każ­dy pro­gra­mi­sta będzie wie­dział jak roz­bu­do­wać, czy zmie­nić ele­men­ty Twojej stro­ny. Sprawia, że nie jesteś uza­leż­nio­ny od jed­ne­go dostaw­cy i masz uni­wer­sal­ną maszy­nę.

Co z tego że jesteś wła­ści­cie­lem stro­ny, sko­ro tyl­ko Twój usłu­go­daw­ca łapie się w bała­ga­nie, któ­ry sam stwo­rzył, przez co jesteś od nie­go w 100% zależ­ny.

Kod two­rzo­ny “na szyb­ko” nigdy nie ma cza­su być poukła­da­ny i opi­sa­ny. To że dzia­ła jest pro­wi­zo­rycz­ne, bo cały czas będzie spra­wiał mniej­sze i więk­sze kło­po­ty. Najgorsze jest to, że w tym całym bała­ga­nie odnaj­dzie się tyl­ko jed­na oso­ba. Ta któ­ra go pisa­ła. I to też bez żad­nych gwa­ran­cji.

Trik 4) Narzędzia i ele­men­ty dodat­ko­we.

System CMS - Niektóre fir­my, naj­pierw wma­wia­ją klien­tom, że ich wła­sny, autor­ski sys­tem zarzą­dza­nia tre­ścią Twojej stro­ny jest naj­lep­szy. A potem każą sobie pła­cić za stwo­rze­nie każ­dej dodat­ko­wej funk­cjo­nal­no­ści, jaka w przy­szło­ści będzie Ci potrzeb­na. To poma­ga im też mieć pew­ność, że nie zmie­nisz dostaw­cy w przy­szło­ści. Bo nikt inny nie będzie wie­dział jak obsłu­gi­wać Twoją stro­nę.

Wybieraj otwar­te śro­do­wi­ska CMS (open sour­ce). Gdyby były złe, nie korzy­sta­li by z nich naj­więk­si gigan­ci świa­ta. Od stron Disney’a zaczy­na­jąc na stro­nach BBC i CNN koń­cząc.

Google Analitics - Upewnienie się, że otrzy­masz dostęp do dar­mo­wych sta­ty­styk Google Analitics, to jed­no. Ich pod­łą­cze­nie nie jest cza­so­chłon­ne. Porządna fir­ma, zaofe­ru­je Ci tak­że ich pra­wi­dło­wą kon­fi­gu­ra­cję, dzię­ki któ­rej będziesz wie­dział o swo­ich klien­tach wszyst­ko, co trze­ba, aby inwe­sto­wać środ­ki tyl­ko w taki mar­ke­ting, któ­ry dostar­cza Ci naj­bar­dziej opła­cal­nych klien­tów.

Zabezpieczenia - Nie raz spo­tka­łeś się pew­nie z ostrze­że­niem, że ta stro­na może zawie­rać wiru­sy. To, że ludzie nie mają w tym cza­sie klien­tów to jed­no. Gorzej jeśli stro­na spa­mu­je w Twoim imie­niu, bez Twojej wie­dzy, twój adres eMail dosta­je się na czar­ne listy, a potem każ­dy mail jaki wysy­łasz lądu­je w dzia­le spam u Twoich klien­tów, a oni myślą że jesteś dość nie­po­waż­ny, że nie odpi­su­jesz i nie robią z Tobą inte­re­sów. A tak napraw­dę, nie­po­waż­ny był pro­gra­mi­sta Twojej stro­ny, któ­ry nie miał zie­lo­ne­go poję­cia jak pra­wi­dło­wo posta­wić kulo­od­por­ne zabez­pie­cze­nia na Twojej stro­nie. Mało kto robi to dobrze, a wiru­sów przy­by­wa w strasz­nym tem­pie.

Trik 5) Obsługa po fak­tu­rze.

Ukryte kosz­ty stron inter­ne­to­wych, to praw­dzi­wa zmo­ra niskiej ceny. Zanim ludzie posta­wią swo­ją pierw­szą stro­nę, nie zda­ją sobie spra­wy, że takie ele­men­ty jak znacz­ni­ki, tytu­ły, adre­sy url, czy meta­ta­gi w ogó­le ist­nie­ją. Oczywiście, że stro­na zadzia­ła i bez nich. Jednak w momen­cie gdy orien­tu­ją się, że przez ich brak nikt nie odwie­dza ich stro­ny, dopła­ca­ją za tego typu pra­ce ogrom­ne pie­nią­dze, tra­cąc przy tym zyski z klien­tów któ­rzy przez brak tych ele­men­tów w ogó­le nie odwie­dzi­li ich stro­ny. Właśnie tak naj­czę­ściej pry­ska czar niskiej ceny.

W prak­ty­ce nie­wie­dza sło­no kosz­tu­je. Najczęstsza wyglą­da to tak, że pod płasz­czem niskiej ceny począt­ko­wej, kry­ją się legio­ny ukry­tych dopłat, za usłu­gi o któ­rych ist­nie­niu począt­ku­ją­cy przed­się­bior­cy nie mają poję­cia.

Upewniłeś się, że po zało­że­niu stro­ny będziesz miał czas na wpro­wa­dze­nie popra­wek? Że ktoś nauczy Cię obsłu­gi­wać sys­tem zarzą­dza­nia tre­ścią, pod­łą­czy kon­ta eMail i ftp. Zabezpieczy stro­nę przed ata­ka­mi i zło­śli­wym opro­gra­mo­wa­niem? Może oka­zać się, że wszyst­kie te usłu­gi pod­wyż­szą final­ną cenę stro­ny inter­ne­to­wej w spo­sób eks­po­nen­cjal­ny.

Jak rozpoznać oferty, tworzenia bezwartościowych stron
- wydmuszek. Pięknych na zewnątrz. Pustych w środku…


Dziś czę­sto bywa tak, że coś co ład­nie wyglą­da, nie sprze­da­je wca­le. I nic w tym dziw­ne­go. Siła naj­bar­dziej sku­tecz­nych stron www leży w ich logi­ce, a nie w ich gra­fi­ce. Zwykłym przed­się­bior­cą trud­no jest odróż­nić efek­ciar­skie pro­jek­ty stron, od tych napraw­dę efek­tyw­nych. Granica mię­dzy tym co “uda­je”, a tym co napraw­dę sprze­da­je jest bar­dzo cien­ka i w więk­szo­ści przy­pad­ków nie leży w ich gra­fi­ce.

Uwierz mi, jeśli nie sprze­da­jesz efek­tów spe­cjal­nych do Amerykańskich pro­duk­cji fil­mo­wych, to gra­fi­ka two­jej stro­ny, o ile wyko­na­na jest na odpo­wied­nim pozio­mie nie wpły­nie na decy­zję o współ­pra­cy z Twoją fir­mą.

Badania dowo­dzą, że jeże­li gra­fi­ka jest zbyt absor­bu­ją­ca i za bar­dzo odcią­ga uwa­gę odbior­cy od zawar­to­ści, może nawet zmniej­szyć sprze­daż. Czy sam kie­dy­kol­wiek zaufa­łeś fir­mie w sie­ci bo jej stro­na mia­ła cudow­ne guzi­ki, lub podo­bał Ci się kolor ich tła? Klienci nie zacho­wu­ją się w ten spo­sób.

Schemat efek­ciar­skich stron wyglą­da naj­czę­ściej tak: Cudowne, moc­ne pierw­sze wra­że­nie, a po kil­ku klik­nię­ciach rów­nie moc­ne roz­cza­ro­wa­nie…

Jednak wie­lu wła­ści­cie­li firm, wie­rzy, że w hiper­kon­ku­ren­cyj­nym inter­ne­cie, jakiś genial­ny gra­fik zapro­jek­tu­je im pre­cy­zyj­ną maszy­nę do robie­nia pie­nię­dzy, któ­ra pod­bi­je świat. A na koniec weź­mie za to dniów­kę mala­rza poko­jo­we­go. W praw­dzi­wym świe­cie pew­nie zna­la­zł­byś kil­ku klien­tów, tyl­ko dla­te­go, że mają do Ciebie bli­sko. W sie­ci takie podej­ście nie dzia­ła. W sie­ci każ­dy klient ma tak samo bli­sko do Ciebie, jak do Twojej świet­nie uzbro­jo­nej kon­ku­ren­cji. Tu napraw­dę nie ma już miej­sca na prze­cięt­niac­two, tak jak było to jesz­cze kil­ka lat temu. Gdy widzisz tanie ceny www, za każ­dym razem pomyśl w jaki spo­sób są uzy­ski­wa­ne. W więk­szo­ści przy­pad­ków, zamiast inwe­sty­cji będą kosz­tem.

Podsumowanie, czyli jak zrobić to dobrze?

Po pierw­sze uświa­dom sobie, że nie stwo­rzysz pro­jek­tu, któ­ry będzie podo­bał się wszyst­kim. Taki po pro­stu nie ist­nie­je. Tak jak nie ma jed­ne­go kolo­ru stro­ny czy muzy­ki, któ­rą lubił­by każ­dy. Ale ist­nie­ją spraw­dzo­ne spo­so­by pro­jek­to­wa­nia stron, któ­re tur­bo­do­ła­do­wu­ją szan­sę wywo­ła­nia, takie­go zacho­wa­nia u odwie­dza­ją­ce­go, jakie przy­no­si Ci naj­więk­sze korzy­ści. Wiemy jak to robić i może­my Ci w tym pomóc. Zapytaj nas o nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą ofer­tę i cen­nik two­rze­nia stro­ny dla Twojej fir­my. Napisz, lub zadzwoń 660 970 980.


Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie