Jak zaprojektować skuteczną stronę w branży Medycznej?

> jak zaprojektowac-skuteczna-strone-w-branzy-medycznej

Jak przy­cią­gasz pacjen­tów do swo­je­go gabi­ne­tu lub kli­ni­ki lekar­skiej? Wiesz, że w dużej mie­rze ich zaufa­nie budu­ją reko­men­da­cje i reno­ma. Stawiasz też na trans­pa­rent­ność i dogod­ną loka­li­za­cję Twojego biz­ne­su. W Internecie te same war­to­ści decy­du­ją o suk­ce­sie. Receptą na zapro­jek­to­wa­nie dobrej stro­ny w bran­ży medycz­nej jest przej­rzy­stość, pro­sto­ta i respon­syw­ność. Dzięki wdro­że­niu tych pojęć Twoja stro­na zacznie gene­ro­wać real­ne zyski. Nie jest to łatwe zada­nie – możesz same­mu pró­bo­wać się z nim zmie­rzyć lub sko­rzy­stać z naszej pomo­cy. Zapytaj nas o bez­płat­ną ofer­tę pod nume­rem tele­fo­nu 660 970 980.

Responsywne strony medyczne – recepta na szeroki zasięg oddziaływania.

Dziś Twoi pacjen­ci są w cią­głym bie­gu. Coraz czę­ściej pla­nu­ją swo­je wizy­ty za pośred­nic­twem smart­fo­nów, table­tów, note­bo­oków, lap­to­pów czy kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych. Tak duży roz­rzut urzą­dzeń z któ­rych korzy­sta­ją użyt­kow­ni­cy wyma­ga pro­jek­to­wa­nia stron respon­syw­nych. Co to wła­ści­wie zna­czy? Responsive Web Design to nic inne­go jak two­rze­nie stron www, któ­re auto­ma­tycz­nie dopa­so­wu­ją się do ekra­nów o róż­nej roz­dziel­czo­ści i róż­nych urzą­dzeń. Tworzenie paru wer­sji stron, ekra­ny star­to­we i prze­łącz­ni­ki na poszcze­gól­ne wer­sje ode­szły już daw­no do lamu­sa.

Projekt responsywnej strony www - co zyskujesz?

Jeden URL do wer­sji mobil­nej i stan­dar­do­wej. Parę lin­ków, któ­re pro­wa­dzi do jed­nej stro­ny jest nega­tyw­nie odbie­ra­ne przez robo­ty Google. W kon­se­kwen­cji Twoja stro­na nie pozy­cjo­nu­je się – czy­li jesteś „nie­wi­dzial­ny” dla klien­tów.

Jeden kod HTML, któ­ry musi być seman­tycz­ny. Projektując stro­nę two­rzy­my kod CSS według zasad media Queries - wów­czas wyświe­tla się pra­wi­dło­wo na wszyst­kich roz­dziel­czo­ściach ekra­nu.

Kod stro­ny RWD jest łatwiej­szy w moder­ni­za­cji, aktu­ali­za­cji i codzien­nym utrzy­ma­niu. Wszystkie fil­my i obraz­ki w tej tech­no­lo­gii odpo­wied­nio się ska­lu­ją bez wzglę­du na roz­miar stro­ny. W efek­cie Twoja stro­na będzie się tak samo wyświe­tlać na 18 - calo­wym moni­to­rze, jak i na table­cie.

Stro­ny z jed­nym adre­sem URL, z jed­ną wer­sją kodu HTML – lepiej się indek­su­ją. Twoja stro­na pnie się do góry w pozy­cjo­no­wa­niu orga­nicz­nym i pod­no­si Twoje zyski.

Jak zamienić odwiedzającego Twoją stronę w kupującego?

Model stro­ny, Twojego gabi­ne­tu lekar­skie­go, czy kli­ni­ki jest już ukoń­czo­ny? Masz dużą licz­bę wejść na swo­ją stro­nę? Teraz musisz zachę­cić odwie­dza­ją­cych do sko­rzy­sta­nia z Twoich usług. Jak to zro­bić? Z pomo­cą przy­cho­dzi opty­ma­li­za­cja współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji. Współczynnik kon­wer­sji jest to licz­ba zre­ali­zo­wa­nych celów podzie­lo­na przez licz­bę odbior­ców. Celem w przy­pad­ku gabi­ne­tu lekar­skie­go jest zapi­sa­nie się na new­slet­ter, wizy­tę czy wyko­na­nie tele­fo­nu. Obliczenie współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji nie jest wca­le trud­ną rze­czą, któ­rą musisz powie­rzyć spe­cja­li­stom. Aby go uzy­skać wystar­czy podzie­lić ilość trans­ak­cji (sprze­da­ży) lub innej pożą­da­nej przez nas akcji przez ilość osób, któ­re odwie­dzi­ły naszą stro­nę. Średnio pla­su­je się na pozio­mie 2%. Istnieją przy­kła­dy stron, któ­re znacz­nie prze­wyż­sza­ją tę war­tość. Przedstawiamy parę pro­stych zabie­gów, któ­re pozwo­lą Ci pod­wyż­szyć współ­czyn­nik kon­wer­sji nawet o 300%!

Podwyższ dochodowość swojego biznesu – zoptymalizuj współczynnik konwersji!

Zamknij naj­waż­niej­szy prze­kaz Twojego biz­ne­su w pierw­szych 300 pik­se­lach.

Innymi sło­wy napisz kwin­te­sen­cję swo­je­go biz­ne­su opa­trzo­ną ład­ny­mi obra­za­mi w gór­nej czę­ści stro­ny. Masz parę sekund na zyska­nie uwa­gi klien­ta. Według badań poło­wa użyt­kow­ni­ków nie prze­wi­ja stron inter­ne­to­wych w dół. Jest to prze­słan­ka, z któ­rej powi­nie­neś wycią­gnąć wnio­ski już przy pro­jek­to­wa­niu. Najważniejszy jest traf­nie sfor­mu­ło­wa­ny komu­ni­kat oraz przy­ci­ski nawią­zu­ją­ce do akcji – „zadzwoń”, „skon­tak­tuj się”, „zapisz się na new­slet­ter”. Sam wiesz co jest naj­waż­niej­sze dla Twoich pacjen­tów – prze­łóż to na język Internetu i obser­wuj jak współ­czyn­nik kon­wer­sji wzra­sta niczym słu­pek ter­mo­me­tru.


Ogranicz moż­li­wość wybo­ru.

Strony inter­ne­to­we, w któ­rych góru­je zbyt duża licz­ba ele­men­tów roz­pra­sza­ją użyt­kow­ni­ków. Odbiorca zawsze szu­ka pre­tek­stu, aby zre­zy­gno­wać z zaku­pu. Usługa będzie zbyt dro­ga, bada­nie w porad­ni spe­cja­li­stycz­nej oka­że się nie tak pil­ne jak się wcze­śniej wyda­wa­ło, Twoje cen­trum medycz­ne znaj­dzie się nagle na dru­gim koń­cu mia­sta, co oczy­wi­ście sta­no­wi pro­blem. Najlepsze stro­ny ogra­ni­cza­ją ilość nie­po­trzeb­nych ele­men­tów wokół przy­ci­sków nawią­zu­ją­cych do akcji!


Droga do naj­wyż­sze­go współ­czyn­ni­ka kon­wer­sji nie jest usła­na róża­mi. Tak samo jak dro­ga do wyle­cze­nia się pacjen­ta nie nale­ży do zbyt przy­jem­nych – ale czy na pew­no? Testuj róż­ne moż­li­wo­ści. Czerp gar­ścia­mi inspi­ra­cje od swo­jej kon­ku­ren­cji. Nie ma jed­nej meto­dy na suk­ces w kwe­stii kon­wer­sji. Metoda prób i błę­dów sta­no­wi fun­da­ment tej dys­cy­pli­ny, ale....


Napisz naj­lep­szy nagłó­wek, któ­ry poru­szy tłu­my.

Liczą się per­swa­zyj­ne i zwię­złe komu­ni­ka­ty. Przetestuj 3 róż­ne napi­sa­ne przez Ciebie nagłów­ki. Pamiętaj, że opra­wa gra­ficz­na nagłów­ka jest rów­nie waż­na jak jego treść. Wyróżnij przy­cisk Call to action i umieść go tak, aby od razu rzu­cał się w oczy. Gwarantujemy, że sprze­dasz swo­je usłu­gi! Przyciski CTA oznacz kolo­rem będą­cym w kon­tra­ście do kolo­ry­sty­ki stro­ny. Komunikat musi infor­mo­wać o tym, co się wyda­rzy po klik­nię­ciu. Czasem zmia­na kolo­ru przy­ci­sku bądź jed­ne­go sło­wa w komu­ni­ka­cie zwięk­sza­ją kon­wer­sję o 300%.

Najlepsze pro­jek­ty stron w bran­ży medycz­nej zawie­ra­ją wia­ry­god­ne fil­my video. Przedstaw pro­fe­sjo­na­lizm, pokaż inno­wa­cyj­ność swo­je­go gabi­ne­tu czy kli­ni­ki, pode­przyj się reko­men­da­cją pacjen­tów w fil­mie wideo, któ­ry sku­pi uwa­gę odwie­dza­ją­cych. Nie ma lep­sze­go medium niż film – wyko­rzy­staj go do wzbu­dze­nia zain­te­re­so­wa­nia pacjen­tów. Nagraj reko­men­da­cje, na któ­rych opie­ra się Twój biz­nes.


Dobre stro­ny ładu­ją się nie dłu­żej niż 8 sec.

Twoja stro­na nie może prze­kro­czyć tego pro­gu. Twoi użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z dwur­dze­nio­wych lap­to­pów, table­tów i smart­fo­nów, ale tak­że i sta­rych kom­pu­te­rów sta­cjo­nar­nych pod­łą­czo­nych do mode­mów tele­fo­nicz­nych lub mobil­ne­go inter­ne­tu. Usuń dużo ważą­ce pli­ki stro­ny i zbyt cięż­kie zdję­cia. Bądź wier­ny mini­ma­li­zmo­wi. Osiągniesz suk­ces jeśli Twoja stro­na będzie wyświe­tlać się jak bły­ska­wi­ca bez wzglę­du na szyb­kość łącza i rodzaj urzą­dze­nia.


Pamiętaj o tych zasa­dach przy pro­jek­to­wa­niu stro­ny www, dla swo­je­go gabi­ne­tu, czy kli­ni­ki. Proces opty­ma­li­za­cji stro­ny inter­ne­to­wej nie będzie usła­ny róża­mi i może dopro­wa­dzić Cię do miej­sca, w któ­rym Twoja wie­dza oka­że się nie­wy­star­cza­ją­ca. Z pomo­cą przy­cho­dzą Owocni, któ­rzy wszyst­kie zasa­dy opty­ma­li­za­cji i pro­jek­to­wa­nia sku­tecz­nych stron mają opa­no­wa­ne do per­fek­cji! Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak może­my Ci pomóc!