Content marketing - co to?

Zdobywaj klientów dzięki treściom

Oto content marketing w pigułce dla zapracowanych przedsiębiorców. Twój sposób na zapewnienie firmie stałego, solidnego zwrotu z inwestycji (ROI).

W środku wskazówki, dzięki którym treści faktycznie będą na Ciebie zarabiały (latami).

Content marketing - co to - Owocni

OWOCNY HIT!

Zamów bezpłatne badanie
strony, by otrzymać
porady ekspertów.

Usprawnij to na stronie i przygotuj
więcej miejsca na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Streszczenie:

Content marketing kosztuje o 62% mniej od tradycyjnego marketingu, a dostarcza 3 razy więcej potencjalnych klientów. Pracuje bez przerwy, przez lata przyciągając do firmy klientów, którzy znajdują się na różnych etapach podejmowania decyzji o zakupie.

Mariusz Słowik
Head of design

> content marketing > co to

Tradycyjne techniki marketingowe nie wystarczą, aby dotrzeć i przekonać do swojej firmy dzisiejszego konsumenta.

Otrzymujemy około 5 tysięcy komunikatów reklamowych każdego dnia.

Musieliśmy się na nie uodpornić, aby móc normalnie działać w całym tym natłoku bodźców. To samo zrobili Twoi klienci.

Rozwiązanie? Content marketing – zalety, jakie oferuje Twojemu biznesowi.

Tworząc i udostępniając swoim odbiorcom wartościowe treści sprawiasz, że sami do Ciebie przychodzą. Pomagasz im rozwiązywać problemy, napędzając jednocześnie ich działania – zyskowne dla Twojej firmy.

Content w marketingu jest jak paliwo w rakiecie

Tre­ści rzą­dzą inter­ne­tem! Klienci poszu­ku­ją infor­ma­cji, któ­re roz­wią­zu­ją ich pro­ble­my, a nie bez­po­śred­nich zachęt do kup­owania.

Zastanawiasz się, jak możesz pod­bu­do­wać swój biz­nes za pomo­cą tek­stu?

Zaufanie, wia­ry­god­ność i auto­ry­tet budo­wa­ne poprzez facho­we tre­ści poko­nu­ją opo­ry przed zaku­pem. Dostarczają wstęp­nych, pod­sta­wo­wych infor­ma­cji na temat korzy­ści dane­go pro­duk­tu lub usłu­gi.

Content mar­ke­ting (inaczej marketing treści) dociera do Twojego klienta jeszcze przed tym, zanim zdecyduje się coś kupić. Przydatną dla niego treścią kosisz swoją konkurencję w przedbiegach!

82%

Dlatego aż 82% marketerów wykorzystuje w swoich działaniach content marketing.

Firmy, któ­re osią­ga­ją naj­więk­szy suk­ces w sie­ci, naj­czę­ściej przyj­mu­ją posta­wę wyko­rzy­stu­ją­cą duży współ­czyn­nik war­to­ścio­wych tre­ści.

Robią to tacy giganci jak Microsoft, P&G czy Mercedes.

82% marketerów wykorzystuje content marketing

Marketing treści to inwestycja, a nie szybka naprawa

Jednak jeśli jest dobrze prowadzony, może się opłacić w sposób, z jakim inne strategie cyfrowe nie mogą się równać.

Raz opublikowane treści marketingowe napędzają ruch i leady (potencjalnych klientów) przez lata.

Przykład marketingu treści marki Microsoft

Firmy regularnie publikujące artykuły na blogu mają 13-krotnie większy ROI (zwrot z inwestycji) niż biznesy, które robią to sporadycznie.

Zwrot z inwestycji w content marketing

Tworząc i rozpowszechniając odpowiednie, wartościowe treści na tematy związane z Twoją branżą lub produktami i usługami, zwiększasz świadomość marki i zaangażowanie potencjalnych klientów.

Zdobywasz ich zaufanie – coś czego nie kupi dla Ciebie żadna, nawet najlepsza reklama.

Czym jest content marketing?

Tradycyjny mar­ke­ting, pro­wa­dzi z ludź­mi mono­log. Content mar­ke­ting, rozmawia z nimi

– Doug Kessler (Velocity Partners)

Zgadzam się z tym w 100%. Klienci nie chcą, żeby Twoja firma im przeszkadzała. Za to, kiedy sami zaczynają szukać informacji związanych z Twoją branżą i trafią na Ciebie, są zdecydowanie chętniejsi do kontaktu.

Odpowiadasz na ich pytania, problemy, a oni chętniej podążają za Twoim wezwaniem do działania (CTA).

Marketing treści działa lepiej niż jed­no­ra­zo­we podej­ście do sprze­da­ży typu „wszyst­ko albo nic”.

Z grub­sza pole­ga on na two­rze­niu i udo­stęp­nia­niu tre­ści infor­ma­cyj­nych po to, aby zamienić gości w płacących klien­tów, a zwykłych klien­tów w sta­łych nabywców.

Zwrot z inwestycji (ROI) w marketing treści

Mówiąc o treściach mamy na myśli nie tylko tekst, ale też materiały audio, wideo, infografiki, e-booki, tutoriale i inne przydatne dla Twoich odbiorców formaty.

Wszystkie treści powinny być dostosowane do docelowej grupy Twoich odbiorców tak, aby sami znaleźli Twoją firmę drogą "przychodzącą", żebyś nie musiał natrętnie zalewać ich falami reklam.

Działanie content marketingu

Poprzez wykorzystanie różnych kanałów, takich jak strony internetowe, blogi, podcasty i platformy social media, jesteś w stanie dotrzeć do potencjalnych klientów w skuteczny (a przy tym przyjemny dla nich) sposób.

Jednocześnie zwiększasz widoczność, świadomość marki, napędzasz wzrost sprzedaży, poprawiasz zaangażowanie i lojalność klientów.

To wszystko ostatecznie prowadzi do długoterminowego sukcesu!

Czas rozprawić się z dwoma mitami, jakie narosły wokół content marketingu.

To nie inbound marketing

Content marketing vs. inbound marketing

Content marketing to kluczowy element inbound marketingu (marketingu przychodzącego).

Docieranie do klientów dzięki treściom

Content marketing bazuje na taktyce inboundowej, dzięki czemu treści wydają się naturalne i łatwiej rezonują z odbiorcami.

Jednak inbound marketing jest szerszym pojęciem i oprócz marketingu treści zawiera też inne działania, które pomagają przekształcać content w konkretną sprzedaż.

Copywriting też nie

Content marketing vs. copywriting

Chociaż prawdą jest, że treści są sercem wielu ról marketingowych, istnieją wyraźne różnice między copywritingiem i marketingiem treści. Umiejętności i metryki sukcesu są w nich nieco inne.

Copywriterzy skupiają się głównie na tworzeniu natychmiastowego zainteresowania produktem lub usługą.

Marketerzy treści są bardziej zainteresowani edukowaniem klientów i budowaniem zaufania.

Walczą o klienta również podczas etapów rozważania i oceny decyzji o zakupie, już wtedy wpływając na ich proces decyzyjny.

Content marketing vs. inbound marketing

W content marketingu, kluczem jest nie tyle bezpośrednia sprzedaż produktu, co raczej dostarczenie wartości, wgląd w wyzwania i podsuwanie rozwiązań klientom.

To ostatecznie również prowadzi do sprzedaży, ale w inny sposób niż reklama.

Wyobraź sobie copywriting jako sprint na krótkim dystansie, gdzie copywriterzy są jak biegacze dążący do szybkiego osiągnięcia celu - przyciągnięcia uwagi i wywołania natychmiastowej reakcji klienta.

Ich praca polega na tworzeniu przekonujących i błyskotliwych haseł, które, podobnie jak sprinter przemierzający dystans w rekordowym tempie, mają na celu szybkie i skuteczne skłonienie klienta do podjęcia decyzji o zakupie.

Z drugiej strony, content marketing można porównać do maratonu. Specjaliści od marketingu treści są jak maratończycy, którzy, zamiast na szybkość, kładą nacisk na wytrwałość i strategię długodystansową.

Ich praca polega na budowaniu długotrwałych relacji z klientami poprzez dostarczanie wartościowej wiedzy i praktycznych porad. Dzięki temu klient stopniowo buduje zaufanie i lojalność wobec marki.

Ostatecznie, dobry marketing internetowy to mix copywritingu, content marketingu i pozostałych działań inbound marketingu. Właściwe proporcje zależą od Twojego biznesu, branży i celów.

Cztery zasady przełomowego content marketingu

Treści rządzą – to fakt, ale nie wszystkie.

Liczą się tylko te istotne i wartościowe dla Twoich klientów materiały

Całą resztę, która im się zwyczajnie nie przydaje w życiu, bez mrugnięcia okiem zignorują, zanim zdążysz powiedzieć: “o nie!”. Tobie z kolei wkład w ich tworzenie się nie zwróci.

Musisz sku­pić się na tych czterech naj­waż­niej­szych ele­men­tach, by zawar­tość pra­co­wa­ła dla Ciebie sku­tecz­nie.

Daj czytelnikom ciasteczko

Jaki jest naj­lep­szy spo­sób, by nauczyć szcze­nia­ka sia­dać na zawo­ła­nie?

Trzeba dać mu smakołyk i pogła­skać ile­kroć zro­bi to, cze­go od nie­go ocze­ku­je­my. Wystarczająca ilość smaczków i gła­ska­nia spra­wi, że szcze­niaczek zacznie myśleć, że sia­da­nie na zawo­ła­nie to był jego pomysł.

Lubi Cię, ufa Ci i sia­da, gdy mówisz: „siad!”, ponie­waż to leży w jego inte­re­sie. Twoje tre­ści powin­ny dzia­łać w ten sam spo­sób!

Treści wyso­kiej jako­ści nauczą czy­tel­ni­ków i słu­cha­czy, by otwie­ra­li Twoje wia­do­mo­ści. Otrzymują nagro­dę za robie­nie tego, co chcesz, by robi­li.

Oznacza to, że wszyst­ko, co piszesz musi albo roz­wią­zy­wać pro­ble­my, na któ­rych zale­ży Twoim czy­tel­ni­kom, albo ich bawić. Najlepiej jed­no i dru­gie naraz.

Wszystko, co od Ciebie otrzy­mu­ją powin­no spra­wiać, że poczu­ją się dobrze. Każda por­cja tre­ści to cia­stecz­ko nagra­dza­ją­ce Twoją publicz­ność za konsumpcję.

Jeśli zaczniesz to robić kon­se­kwent­nie, Twoje tre­ści sta­ną się dla czy­tel­ni­ków atrak­cyj­nym nawy­kiem.

Content marketing vs. copywriting

Gdy zoba­czą Twoje imię w skrzyn­ce odbior­czej, będą wie­dzieć, że spodo­ba im się to, co znaj­dą po dru­giej stro­nie.

Wiele firm, które wypró­bo­wu­ją con­tent mar­ke­ting tego nie rozu­mie. Uczą czy­tel­ni­ków, by nie zwra­ca­li na nich uwa­gi poprzez two­rze­nie tre­ści, z któ­rych ich odbiorcy nie czer­pią korzy­ści, publi­ko­wa­nie zbyt wie­lu nie­istot­nych bzdur lub poświę­ca­nie zbyt wiel­kiej uwa­gi sprze­da­ży.

Ustaw się, aby osiągnąć sukces

Pamiętasz, jak mama mówi­ła, że trze­ba być dobrym przy­ja­cie­lem, aby mieć dobrych przy­ja­ciół?

Dlatego, jeśli chcesz zna­leźć wię­cej klien­tów, musisz być kimś, z kim war­to robić inte­re­sy.

Tak, cho­dzi tu o auto­ry­tet, ale nie taki, któ­ry prze­ma­wia auto­ry­ta­tyw­nie i nigdy nie potra­fi przy­znać się do sła­bo­ści. Twoja publiczność chce mądre­go, faj­ne­go przy­ja­cie­la, któ­ry rozu­mie, jak pew­ne spra­wy funk­cjo­nu­ją.

Klienci chcą kogoś, z kim mogą dzie­lić się doświad­cze­nia­mi, za czy­im przykładem mogą podą­żać. Chcą oso­by god­nej zaufa­nia, któ­rej sło­wo coś znaczy.

Gdy masz wąt­pli­wo­ści, pamię­taj o aksjo­ma­cie Paula Newmana. Zawsze poważ­nie trak­tuj swo­ją pra­cę, jed­nak nigdy nie trak­tuj poważ­nie sie­bie same­go.

Na pew­no chcesz poka­zać, że znasz się na swo­jej robo­cie, ale to nie ozna­cza, że Twoi czy­tel­ni­cy chcą słu­chać uni­wer­sy­tec­kie­go wykła­du. Ich uwaga, szczególnie w sieci jest wyjątkowo ulotna.

Wysokiej jakości treści podstawą content marketingu

Wystarczy, że nacisną “X”, a ich oczom ukaże się morze konkurencyjnych treści, na dokładnie ten sam temat.

Każdym zdaniem walczysz o kolejne sekundy uwagi klientów.

Pisz o tym, o czym chcą czytać Twoi klienci

Wyobraź sobie, że prowadzisz sklep internetowy. Twoimi klientkami są stylistki paznokci.

Czego mogą szukać jeszcze zanim zaczną kupować konkretne lakiery, bazy do paznokci i lampy UV?

Nie musisz zgadywać. Ba, zachęcam, żebyś tego nie robił! Wystarczy przeanalizować frazy kluczowe i już wiadomo, co je interesuje.

Słowa kluczowe to frazy i pytania, które użytkownicy wpisują do wyszukiwarki w kontekście takich usług i produktów jak Twoje. Nasi klienci wpisują to.

Treści dopasowane do użytkowników

Co do okienka wyszukiwarki wpisują stylistki paznokci?

Co to jest fraza kluczowa

Jeśli chcesz ściągnąć do swojego sklepu klientki, pierwsze o czym pomyślisz to pewnie wykupienie reklamy w Google, np. na hasło: “frezarki do paznokci”. To dobra myśl.

Możesz te działania wesprzeć dodatkowo content marketingiem. Napisać artykuł objaśniający “jak używać frezarki do paznokci”. Opublikować filmik instruktażowy na YouTube. Umieścić go w mediach społecznościowych.

W ten sposób, inwestując raz w treść, będziesz dzięki niej przyciągać do sklepu odwiedzające, które są prawdopodobnie zainteresowane frezarkami!

Linkując do produktów w tekście podsuwasz im gotowe rozwiązanie, o którym przypomną sobie, kiedy już będą gotowe na zakupy.

Analiza fraz kluczowych w narzędziu Semstorm

Sprzedawaj mądrze

Pamiętaj, nie pró­bu­jesz sfi­na­li­zo­wać trans­ak­cji przy pierw­szym podej­ściu, niczym jakiś zde­spe­ro­wa­ny sprze­daw­ca uży­wa­nych samo­cho­dów, który chce wci­snąć połów­kę Fiata 126 BIS z 1991 roku jesz­cze DZIŚ.

Zamiast tego budu­jesz sieć tre­ści, któ­ra wspie­ra tę sprze­daż i wie­le innych, któ­re nastą­pią póź­niej.

Wykorzystaj tre­ści, aby zmie­rzyć się z ukry­ty­mi zastrze­że­nia­mi klien­tów, któ­re mogą powstrzy­my­wać ich od zaku­pu.

Użyj ich, by opo­wie­dzieć inte­re­su­ją­ce histo­rie o tym, jak wiele inni zyska­li dzię­ki Twojej ofer­cie.

Wykorzystaj spraw­dzo­ne meto­dy, aby poka­zać czy­tel­ni­kom jak bar­dzo potrze­bu­ją Twojego pro­duk­tu lub usłu­gi.

Dobre praktyki content marketingu - pokaż jak firma pomogła innym

Skuteczni sprze­daw­cy powie­dzą, że klient musi Cię znać, lubić i ufać Ci, zanim zde­cy­du­je się na zakup. Dokładnie dla­te­go con­tent mar­ke­ting jest tak sku­tecz­ny.

Wspaniałe tre­ści zapew­nia­ją czas, by zbu­do­wać rela­cje zaufa­nia. Wykorzystaj ten czas mądrze.

Wciąż jed­nak chce­sz nakło­nić klien­ta do kup­na moc­nym wezwa­niem do akcji (CTA).

Dobre praktyki content marketingu - pokaż jak bardzo klient potrzebuje Twojego produktu

Jednak pamię­taj­my o zacho­wa­niu rów­no­wa­gi. Wykorzystaj tre­ści, aby Twój pro­dukt stał się obiek­tem pożą­da­nia, a tak­że by stwo­rzyć nie­wzru­szo­ną relację z publicz­no­ścią, a dopie­ro potem zachęć do kup­na.

Bądź autorem i autorytetem w jednym

Przy odpowiednim podejściu i taktyce, marketing treści prowadzi nie tylko do zwiększenia świadomości marki, ale także do wzrostu przychodów i ugruntowania Twojej pozycji w branży.

Inwestujesz raz, a plony zbierasz latami.

Artykuł, do końca którego właśnie dotarłeś, jest elementem naszego marketingu treści. Jeżeli na takiej jakości Ci zależy, napisz do nas po szybką wycenę.

Rozdział 1:
Podstawy dobrego content marketingu
Odkryjesz metodę, która raz wdrożona, przyciąga klientów do firmy bez przerwy przez lata.
Rozdział 2:
Strategia skutecznych treści
Poznasz strategie i łatwe do wykonania instrukcje, dzięki którym treści robią dokładnie to, na czym zależy Twojej firmie.
Rozdział 3:
Zasady tworzenia treści, które działają
Kiedy poznasz te techniki tworzenia przekonujących treści, zaczniesz mówić językiem swoich klientów. Nic ich bardziej nie przekona!
Rozdział 4:
Treści multimedialne
Zobaczysz, jak za pomocą treści multimedialnych podkręcić zaangażowanie odbiorców na tyle, żeby stali się zachwyconymi klientami.
Rozdział 5:
Dystrybucja treści
Nauczysz się, jak podsuwać treści odpowiednim ludziom w odpowiednim czasie, żeby chcieli wracać do Twojej firmy po więcej.
Rozdział 6:
Optymalizacja z bliska
Dowiesz się, jak sprawić, aby każdy fragment treści działał na korzyść Twojego biznesu.

Owocni eksperci cytowani są przez:

Zamów bezpłatne
badanie strony, by
otrzymać porady
od ekspertów

Usprawnij to na stronie firmy
i przygotuj więcej miejsca
na nowych klientów.

Zamów badanie teraz

Serwis oceniany przez klientów jako
DOSKONAŁY! w ankiecie badania opinii.

4.98 / 5