Copywriting - teksty
Uczta dla oczu i wyobraźni
Branding - Marka i logo
Światowe symbole perfekcji
Design - Projektowanie i DTP
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
Nasze
usługi:

eMarketing

Agencja Marketingowa

Copywriting

Pisanie treści

Branding

Projektowanie logo

Naming

Tworzenie nazw

Marketing na Facebook.

Kompletny przewodnik dla właścicieli firm.

Sprawdzone techniki
stosowane przez
uwielbiane marki.

Spis treści:

Założenie stro­ny na Facebooku wyda­je się pro­ste. Pomimo tego ogrom­na więk­szość firm, stra­szy na “fej­sie” mar­twy­mi “zom­bi stro­na­mi”, z któ­rych nowych fanów odrzu­ca smród prze­ter­mi­no­wa­nych infor­ma­cji. Chcesz się dowie­dzieć, w jaki spo­sób zwięk­szyć ruch na Facebooku, popra­wić popu­lar­ność Twojej stro­ny inter­ne­to­wej i zwie­lo­krot­nić zyski? Ten arty­kuł wyja­śni Ci to wszyst­ko, krok po kro­ku.

Posiadanie konta na Facebooku to zdecydowanie za mało!

Marketing spo­łecz­no­ścio­wy ma dziś wiel­ką siłę prze­bi­cia, war­to mądrze to wyko­rzy­stać. Masz już swo­ją stro­nę na Facebooku, chcesz ją udo­sko­na­lić, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Nie mogłeś tra­fić lepiej. Znajdziesz tutaj wie­le wska­zó­wek, któ­re pomo­gą osią­gnąć two­jej stro­nie wyż­szy poziom.

Niestety pro­sta dro­ga na skró­ty nie ist­nie­je. Istnieje za to spraw­dzo­ny wzór, zło­żo­ny z trzech skład­ni­ków. Wszystkie gwiaz­dy na Facebooku posia­da­ją sil­ną mar­kę i upra­wia­ją stra­te­gicz­ny mar­ke­ting, któ­ry wywo­łu­je zaan­ga­żo­wa­nie użyt­kow­ni­ków. Poznaj dokład­nie trzy naj­waż­niej­sze czyn­ni­ki, któ­re decy­du­ją o suk­ce­sie na Facebooku.

Reklama firmy na Facebooku. Solidne fundamenty socjalne. Po pierwsze: Opracuj strategię i prezentuj silną markę.

Jak rekla­mo­wać fir­mę na Facebooku? Gdybym miał ująć jed­ną z naj­sen­sow­niej­szych stra­te­gii rekla­mo­wa­nia fir­my na Facebooku w jed­nym zda­niu brzmia­ło by ono tak: “Dziel się infor­ma­cja­mi, któ­re two­rzą praw­dzi­wą war­tość.” Jeśli zosta­niesz nauczy­cie­lem, nie będziesz już musiał być sprze­daw­cą. Ludzie lubią towa­rzy­stwo auto­ry­te­tów w swo­jej dzie­dzi­nie. Bez stra­te­gi w któ­rej moż­na, łatwo mie­rzyć zwrot z inwe­sty­cji, obec­ność na Facebooku nie ma naj­mniej­sze­go sen­su. W lin­ku obok znaj­dziesz dosko­na­ły arty­kuł na temat two­rze­nia porząd­nej stra­te­gi, poni­żej pre­zen­tu­je­my inspi­ru­ją­cy przy­kład, two­rze­nia wię­zi z mar­ką.

Przewodnik po marketingu społecznościowym firmy Dell

Firma Dell stwo­rzy­ła stro­nę z prze­wod­ni­kiem po mar­ke­tin­gu
spo­łecz­no­ścio­wym dla małych przed­się­biorstw.
Biorąc pod uwa­gę
fakt, że małe fir­my kupu­ją kom­pu­te­ry, Dell, dając im dar­mo­we
źró­dło wie­dzy, zosta­nie w świa­do­mo­ści tych przed­się­bior­ców,
któ­rzy są zain­te­re­so­wa­ni social media­mi. Proste i spryt­ne.

Silna mar­ka to dru­gi wspól­ny mia­now­nik stron, któ­re przy­cią­ga­ją fanów jak magnes. Ludzie bez cha­rak­te­ru wyda­ją się mało inte­re­su­ją­cy i podob­nie postrze­ga­ne są mar­ki. Spraw, by two­ja fir­ma mia­ła oso­bo­wość, któ­ra zapa­da w pamięć. Dobry bran­ding pozwo­li ci on na zbu­do­wa­nie mostu pomię­dzy Facebookiem a two­ją stro­ną.

Oferta Chick-fil-A na Facebooku

Sieć fast foodów Chick-fil-A na swo­jej stro­nie na Facebooku
ofe­ru­je klien­to­wi wszyst­ko, cze­go może on potrze­bo­wać.

Kupony, dostęp do menu, a tak­że infor­ma­cje o nad­cho­dzą­cych
nowo­ściach. Kliknięcie na menu auto­ma­tycz­nie prze­kie­ro­wu­je
użyt­kow­ni­ka na wła­ści­wą stro­nę mar­ki.

Po drugie: Twórz zawartość, która przyciąga jak magnes. Sprawdź w jaki sposób i o czym piszą firmy na Facebooku.

Potraktuj face­bo­oko­wą fan stro­nę, jak blo­ga, czy zwy­kłą stro­nę i zamiesz­czaj na niej rów­nie war­to­ścio­we infor­ma­cje. Istotny jest nie tyl­ko dobór tema­tu, ale i for­ma. Wybieraj ory­gi­nal­ne, nawet kon­tro­wer­syj­ne zagad­nie­nia, któ­re spro­wo­ku­ją czy­tel­ni­ków do pod­ję­cia dys­ku­sji. Staraj się zachę­cać czy­tel­ni­ków do przed­sta­wia­nia wła­sne­go punk­tu widze­nia. Pamiętaj: auten­tycz­na pasja i eks­cy­ta­cja napraw­dę zara­ża ludzi.

"Ludzie nie lubią słu­chać, tych osób, któ­re zaję­te są cią­głym mówie­niem o sobie i swo­ich suk­ce­sach.  To samo tyczy się uczuć w sie­ci."

Każdy z Twoich postów musi być prze­my­śla­ny pod wzglę­dem kom­po­zy­cji. Dobrze zasta­nów się nad nagłów­kiem każ­dej notat­ki. Słaby nagłó­wek spo­wo­du­je, że mało kto zapo­zna się z resz­tą zawar­to­ści. Warto też zapo­znać się lepiej z zasa­da­mi pisa­nia dobrych arty­ku­łów. Pamiętaj, że inter­nau­ci są bez­li­to­śni i zauwa­żą nawet drob­ny błąd orto­gra­ficz­ny.

"Czy ktoś cho­dzi do pie­kar­ni po sta­re buł­ki? No wła­śnie... Pamiętaj, aby Twoja treść była zawsze aktu­al­na."

Dodając regu­lar­nie nowe tre­ści do swo­jej stro­ny, dajesz dobry powód fanom, by na nią wró­ci­li. Dodawania nowej tre­ści nie wyma­ga wie­le wysił­ku. Zintegruj swo­ją stro­nę na Facebooku z inny­mi media­mi spo­łecz­ny­mi na przy­kład tak, by nowe infor­ma­cje z two­je­go blo­ga same poja­wia­ły się “na ścia­nach” Google+, Twittera, czy na kana­łach RSS.

Pisz ory­gi­nal­ne, bran­żo­we tre­ści, któ­ry­mi napraw­dę war­to się dzie­lić. Polecam mie­szan­kę wia­do­mo­ści z ostat­niej chwi­li, uży­tecz­nych wska­zó­wek, narzę­dzi, mate­ria­łów i lin­ków do innych stron i wła­snych prze­my­śleń. Trzymaj się tema­tu i bądź sku­pio­ny.

Staraj się pisać jak naj­czę­ściej o tym, o czym fani Twojej fir­my chcie­li­by usły­szeć. Jeśli nie jeste­śmy pew­ni, jakich zawar­to­ści ocze­ku­ją fani, zapy­taj­my ich o to – w ankie­cie albo w sta­tu­sie.Pisz w dru­giej oso­bie – Wy i Wasz.

Ludzi guzik obcho­dzi­my my, nasza fir­ma, a nawet nasz pro­dukt lub usłu­ga. Ludzi obcho­dzą wyłącz­nie oni sami.

Najważniejsze infor­ma­cje zapi­suj na począt­ku aka­pi­tów i punk­tów.

Większość odwie­dza­ją­cych tyl­ko prze­glą­da nasze wpi­sy i ska­cze po nich wzro­kiem. Ułatwmy im zro­zu­mie­nie cało­ści, nawet wte­dy, gdy nie prze­czy­ta­ją wszyst­kie­go.

 Facebook marketing. Gdzie najlepiej uzupełnić wiedzę, o Tworzeniu zawartości?

Po trzecie: Marketing, marketing, marketing. ABC - Nieustającego zwiększania ilości fanów.

Wiesz, że mar­ki potrze­bu­ją do życia fanów. Dlatego war­to też, dowie­dzieć się w jaki spo­sób pozy­skać ich uwa­gę. Oto lista spraw­dzo­nych metod, pozy­ski­wa­nia nowych użyt­kow­ni­ków. 

Stwórz silną stronę główną.

Przetestowane metody reklamowe w krótkich postach

Skonfiguruj stro­nę i stwórz lan­ser­skie URL. Abyś mógł mieć dobrze
wyglą­da­ją­ce URL. w two­jej gru­pie fanów musi znaj­do­wać się co
naj­mniej 25 osób. “Nazwa stro­ny” ma bar­dzo duży wpływ na
wyszu­ki­war­kę Facebooka. Nie prze­gap szan­sy na wsta­wie­nie tam
na począt­ku słów klu­czo­wych. Informację o pro­jek­cie gra­ficz­nym
stro­ny fir­mo­wej na Facebooka, znaj­dziesz na koń­cu tego
arty­ku­łu.


Przekieruj ruch z pozo­sta­łych mate­ria­łów fir­mo­wych. Bądź
świa­dom, że ludzie mogą tra­fić na Twój pro­fil zewsząd, więc i Ty
wyjdź na zewnątrz i pro­muj sie­bie na takich por­ta­lach, jak
Twitter, Google+ czy LinkedIn. Blog, któ­ry cie­szy się
popu­lar­no­ścią w inter­ne­cie, może być wiel­ką pod­po­rą w
gene­ro­wa­niu fanów na Facebooku.

Piszesz do kogoś maila? Koniecznie dodaj do stop­ki sygna­tur­kę
adre­su Twojej stro­ny na Facebooku! Jest to bar­dzo łatwe, a
zara­zem sku­tecz­ne – w pro­sto­cie siła! Podobne roz­wią­za­nie
możesz zasto­so­wać na forach inter­ne­to­wych, na któ­rych się
udzie­lasz.


Stwórz dodat­ko­wy “Landing Page” , któ­ry wpro­wa­dzi w temat
nowi­cju­szy.
Jedną z naj­wspa­nial­szych opcji w nowych stro­nach na
Facebooku jest to, że moż­na bez­po­śred­nio lin­ko­wać do
kon­kret­nych zakła­dek. To ozna­cza, że może­my odróż­nić, któ­re
stro­ny użyt­kow­nik będzie widzieć domyśl­nie, na pod­sta­wie
rekla­my, w któ­rą klik­nął. Ta meto­da wyma­ga tak­że nie­co
więk­szej inwe­sty­cji w dosto­so­wy­wa­nie, ale uwa­żam, że war­to,
szcze­gól­nie w przy­pad­ku mniej­szych marek i firm.

"Profilowane stro­ny doce­lo­we, to jeden z naj­lep­szych spo­so­bów, aby zwięk­szyć kon­wer­sję nowych odwie­dza­ją­cych w fanów."

Atrakcyjne wideo na dzień dobry może być napraw­dę faj­ne! Ciekawie i zabaw­nie nakrę­co­ny fil­mik wideo też może Ci pomóc. W krót­kim spo­cie ludzie odwie­dza­ją­cy Twój pro­fil na Facebooku dowie­dzą się, kim jesteś i dla­cze­go mie­li­by zacząć, odwie­dzać Cię czę­ściej, lub pole­cać Cię dalej.


Podtrzymuj pozytywne relacje

Zaangażuj fanów w two­rze­nie Twojego ser­wi­su i do pole­ca­nia Twojej mar­ki.

Pozwól „fejs­bu­ko­wi­czom” wpły­wać na treść i wygląd Twojego pro­fi­lu. Spraw, by poczu­li się zwią­za­ni z Tobą i zaan­ga­żo­wa­li się we wspól­ne budo­wa­nie spo­łecz­no­ści. Dodatkowo, ich wpi­sy będą widocz­ne na ich pry­wat­nych pro­fi­lach, a stam­tąd już bli­ska dro­ga do ich zna­jo­mych, któ­rzy będą mogli te opi­nie prze­czy­tać.

"W kon­kur­sach bio­rą udział użyt­kow­ni­cy, któ­rzy nie są Twoją gru­pą doce­lo­wą, tyl­ko przy­cią­gnął ich jed­no­ra­zo­wo war­to­ścio­wy gadżet!"

Organizuj kon­kur­sy, ze spryt­ny­mi nagro­da­mi.

Bardzo łatwo jest przy­cią­gnąć ludzi za pomo­cą kon­kur­su, któ­ry wca­le nie wyma­ga od nich duże­go wysił­ku, a od Ciebie wyso­kich nakła­dów finan­so­wych prze­zna­czo­nych na nagro­dy. Nagrody są atrak­cyj­nym wabi­kiem, ale muszą być zwią­za­ne z Twoją dzia­łal­no­ścią i naj­le­piej nie­do­stęp­ne w tra­dy­cyj­nej sprze­da­ży. Dlaczego nagro­dy zwią­za­ne z Twoją dzia­łal­no­ścią są tak waż­ne? Dlatego by nie przy­cią­gać na stro­nę przy­pad­ko­wych osób, któ­rych nie inte­re­su­je Twoja dzia­łal­ność, a przy­cią­gnę­ła ich jedy­nie war­to­ścio­wa nagro­da.

Turbodoładuj profil, płatnymi reklamami.

Facebook Ads są płat­ne, za to mogą być pie­kiel­nie sku­tecz­ne!
Jeżeli posia­dasz więk­szy budżet, to wyko­rzy­staj go na zakup reklam na Facebooku. Pomogą Ci nie tyl­ko dotrzeć do doce­lo­wej gru­py klien­tów, ale tak­że okre­ślić pomoc­ne sło­wa klu­czo­we, loka­li­za­cję klien­tów, ich wiek, płeć i wie­le, wie­le innych istot­nych deta­li. Przydatne są też ofe­ro­wa­ne spra­woz­da­nia, dzię­ki któ­rym dowiesz się, na któ­rych rekla­mach zara­biasz naj­wię­cej. Gotówka wyda­na na rekla­mę jest sku­tecz­ną inwe­sty­cją w pro­mo­cję na Facebooku i zwięk­sze­nie ilo­ści fanów.

Dobra rada: cza­sem mniej zna­czy wię­cej, czy­li małe kam­pa­nie rekla­mo­we, ale czę­ste, są o wie­le bar­dziej sku­tecz­ne niż jed­na duża. Spróbuj też wyjść z rekla­ma­mi poza Facebooka. Zobacz nasz arty­kuł jak stwo­rzyć efek­tyw­ną rekla­mę PPC.

Co warto wiedzieć odnośnie pozycjonowania na Facebooku?

Reklamy na Facebooku (Facebook Ads) są płat­ne, za to mogą być pie­kiel­nie sku­tecz­ne!

Jeżeli posia­dasz więk­szy budżet, to wyko­rzy­staj go na zakup reklam na Facebooku. Pomogą Ci nie tyl­ko dotrzeć do doce­lo­wej gru­py klien­tów, ale tak­że okre­ślić pomoc­ne sło­wa klu­czo­we, loka­li­za­cję klien­tów, ich wiek, płeć i wie­le, wie­le innych istot­nych deta­li. Przydatne są też ofe­ro­wa­ne spra­woz­da­nia, dzię­ki któ­rym dowiesz się, na któ­rych rekla­mach zara­biasz naj­wię­cej. Gotówka wyda­na na rekla­mę jest sku­tecz­ną inwe­sty­cją w pro­mo­cję na Facebooku i zwięk­sze­nie ilo­ści fanów.

"Zaskakująco wie­le tech­nik doty­czą­cych pozy­cjo­no­wa­nia zna­nych z Google, dzia­ła rów­nież na Facebooku."

Facebook wypo­sa­żo­ny jest w wyszu­ki­war­kę, któ­ra może stać się Twoim part­ne­rem w zwięk­sza­niu ilo­ści fanów. Kilka pro­stych metod pozwo­li Ci uzy­skać dobre pozy­cjo­no­wa­nie, któ­re prze­ło­ży się na zop­ty­ma­li­zo­wa­nie ruchu na stro­nie.

Słowa klu­czo­we – Wybierz te naj­lep­sze i umieść je w nazwie pro­fi­lu, adre­sie URL., na tabli­cy, w infor­ma­cji o sobie i wszę­dzie tam, gdzie możesz coś napi­sać.

Im wię­cej, tym lepiej – jeże­li masz dużą gru­pę użyt­kow­ni­ków, któ­rzy Ciebie lubią, czy­li „laj­ków”, to Twój pro­fil sta­je się bar­dzo atrak­cyj­ny dla wyszu­ki­war­ki na Facebooku, ponie­waż Twoja stro­na poja­wia się wyso­ko po wyszu­ka­niu, gdy oso­ba wpi­su­ją­ca pyta­nie lub jej zna­jo­mi „lubią” tę stro­nę.

Komentarze na wagę zło­ta – opi­nie inter­nau­tów wzma­ga­ją popu­lar­ność Twojej stro­ny na Facebooku. Komentarz nie tyl­ko poja­wia się na Twojej stro­nie, ale tak­że na tabli­cy komen­ta­to­ra, czy­li jego zna­jo­mi zoba­czą, gdzie i co napi­sał, a więc tra­fią do Ciebie.

4 sposoby na to, by oś czasu pracowała na korzyść biznesu.

Wiele z nowych zmian odzwier­cie­dla ruch w kie­run­ku bar­dziej wizu­al­ne­go i dyna­micz­ne­go udo­stęp­nia­nia. Jak zauwa­ża Kevin Olivieri, ana­li­tyk glo­bal­nych mediów spo­łecz­no­ścio­wych z TIG Global, fir­my, któ­re chcą wyko­rzy­stać cały poten­cjał Facebooka będą musia­ły sku­pić się na zapew­nia­niu wspa­nia­łych tre­ści. To ozna­cza, że fir­my będą musia­ły dowie­dzieć się wię­cej na temat tego, cze­go chcą ich fani i cze­go ocze­ku­ją od stro­ny danej mar­ki na Facebooku.

Kontroluj to, co ludzie widzą jako pierwsze.

Oś cza­su umoż­li­wia teraz przy­pię­cie zda­rzeń na jej szczy­cie przez okres tygo­dnia. To ozna­cza, że może­my kon­tro­lo­wać to, co chce­my, by fani czy­ta­li i z czym wcho­dzi­li w inte­rak­cję. Tygodniowy okres waż­no­ści może wyda­wać się kło­po­tli­wy, ale w rze­czy­wi­sto­ści daje nam wię­cej powo­dów do two­rze­nia świe­żych tre­ści, co jest klu­czem do nawią­zy­wa­nia i pod­trzy­my­wa­nia kon­tak­tów z bazą klien­tów.

Wyeksponuj aplikacje.

Teraz może­my jed­nak bar­dziej uwy­dat­nić swo­je apli­ka­cje (w sumie 12, jed­nak tyl­ko 4 uka­żą się na górze stro­ny). Możemy zmie­nić zdję­cia, któ­re wyświe­tla­ją się przy każ­dej z wyróż­nio­nych apli­ka­cji, poprze­sta­wiać je i zmie­nić ich nazwy tak, by zawie­ra­ły wezwa­nie do dzia­ła­nia (call to action). Zwróć uwa­gę, że im bar­dziej atrak­cyj­ny wizu­al­nie jest obra­zek apli­ka­cji, tym więk­szą licz­bę fanów zachę­ci do klik­nię­cia.

Obserwuj własną aktywność.

W pane­lu admi­ni­stra­to­ra, znaj­du­ją się wszyst­kie sta­ty­sty­ki, któ­rych potrze­bu­je­my – lista tego, kto mówi o naszych postach, kto wcho­dzi w inte­rak­cję z naszy­mi stro­na­mi i jakie zawar­to­ści są prze­glą­da­ne – wszyst­ko w jed­nym, łatwym do odna­le­zie­nia miej­scu. To daje nam moż­li­wość lep­szej ana­li­zy.

Zobacz 7 inspirujących przykładów graficznych, stron firmowych na Facebooku. A potem stwórz własny projekt.

Facebook zna­czą­co zmie­nił zasa­dy doty­czą­ce zdjęć w tle na stro­nach biz­ne­so­wych. Upewnijmy się, że na naszym zdję­ciu w tle nie ma żad­nych wezwań do dzia­ła­nia (z ang. call to action). Nie umiesz­czaj­my tam haseł w sty­lu „Polub nas”, „Udostępnij” albo „Skontaktuj się z nami”. Unikajmy nud­nych obraz­ków z logo fir­my w zdję­ciu w tle – zdję­cie pro­fi­lo­we to dla nie­go ide­al­ne miej­sce. Poniżej 7 szczę­śli­wie zapro­jek­to­wa­nych stron fir­mo­wych na Facebooku.

Powinieneś śledzić nas na Facebook

Mam nadzie­ję, że powyż­szy tekst pomo­że wam posta­wić pierw­sze kro­ki w biz­ne­so­wej spo­łecz­no­ści Facebooka.

Zdaję sobie spra­wę, że nie poru­szy­łem wszyst­kich kwe­stii, a samą natu­rą Facebooka jest to, że wszel­kie infor­ma­cje dość szyb­ko się dez­ak­tu­ali­zu­ją, dla­te­go będę wdzięcz­ny jeśli zechcesz się podzie­lić infor­ma­cja­mi roz­wi­ja­ją­cy­mi temat na samym dole w komen­ta­rzach do tego arty­ku­łu.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie