Copywriting - teksty
Uczta dla oczu i wyobraźni
Branding - Marka i logo
Światowe symbole perfekcji
Design - Projektowanie i DTP
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
Nasze
usługi:

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Wprowadzenie do social media marketingu.

Zobacz, jak społeczności podkręcają biznes.

Facebook daje
dziś dużo nowych
możliwości... Gotowy?

Spis treści:

Chyba nigdy dotąd nie ist­nia­ło narzę­dzie tak bar­dzo uła­twia­ją­ce dostęp przed­się­bior­com do klien­tów. Społeczności są zapo­wie­dzią, kom­plet­nej rewo­lu­cji w mar­ke­tin­gu. To siła, któ­ra w przy­szło­ści będzie budo­wać i nisz­czyć biz­nes każ­de­go roz­mia­ru. I choć “social mar­ke­ting” nie pozo­sta­wia biz­ne­so­wi, wie­le miej­sca do sku­tecz­nej pro­mo­cji jaką zna­my dziś, to daje też wie­le nowych moż­li­wo­ści, pozy­ski­wa­nia nowych klien­tów. Poznaj spo­so­by i wska­zów­ki korzy­sta­nia z social mediów, któ­re zwięk­szą two­je szan­se na ryn­ku. Nie pozwól się wyprze­dzić!

Jakich korzyści oczekujesz po social media marketingu?

Zastanawiasz się czy moż­na osią­gnąć wię­cej korzy­ści poprzez inwe­sto­wa­nie więk­szej ilo­ści cza­su w social media mar­ke­ting? Początkujący mar­ke­te­rzy spę­dza­ją śred­nio 1 godzi­nę w tygo­dniu na obsłu­gę mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Natomiast bar­dziej doświad­cze­ni pra­cu­ją tym narzę­dziem śred­nio 10 godzin tygo­dnio­wo. Liczby mówią same za sie­bie, a ich zna­cze­nie z każ­dym rokiem zwięk­sza się eks­po­ten­cjal­nie.


63% - Tylu bada­nych odno­to­wa­ło zwięk­sze­nie ruchu na stro­nie i licz­by abo­nen­tów.

Dwóch na trzech bada­nych, któ­rzy inwe­sto­wa­li jedy­nie 6 godzin tygo­dnio­wo w social media stwier­dzi­ło wzrost ruchu na stro­nie, bądź wzrost licz­by klien­tów. Natomiast ci, któ­rzy korzy­sta­li z tego narzę­dzia przez dłuż­szy czas odno­to­wa­li zde­cy­do­wa­nie lep­sze rezul­ta­ty.

54% - Tylu bada­nych potwier­dzi­ło polep­sze­nie pozy­cji w wyszu­ki­war­kach.

Najlepsze wyni­ki w wyszu­ki­war­kach osią­gnę­li ci, któ­rzy korzy­sta­li z social mediów od dłuż­sze­go cza­su (73%). Ponad poło­wa inwe­stu­ją­cych co naj­mniej 6 godzin tygo­dnio­wo odno­to­wa­ła wzrost pozy­cji w wyni­kach Google i innych.

56% - Tylu bada­nych potwier­dzi­ło pozy­ska­nie nowych part­ne­rów han­dlo­wych.

Tylu ankie­to­wa­nych potwier­dzi­ło nawią­za­nie współ­pra­cy z inny­mi przed­się­bior­ca­mi. Portale spo­łecz­no­ścio­we są dar­mo­wą for­mą rekla­my. W spo­łecz­no­ści znaj­du­ją się ludzie, któ­rzy mogą chcieć roz­po­cząć z tobą współ­pra­cę.


Poznaj 5 społeczności, które generują 95% ruchu w sieci. Dowiedz się, która najlepiej sprawdza się w Twoim biznesie.

Statystyki znanych portali społecznościowych
Czas zdobycia pierwszych 50 milionów użytkowników
Przetestowane metody reklamowe

3 pierwsze kroki na drodze do dochodowej społeczności.

Chcesz roz­wi­nąć swo­ją dzia­łal­ność poprzez por­tal spo­łecz­no­ścio­wy? Posłuchaj rad spe­cja­li­stów. Przełomowy moment w social mediach nastę­pu­je zazwy­czaj pomię­dzy 500 - 1000 fanów, zaprzy­jaź­nio­nych, czy osób z listy mailin­go­wej. Wtedy zaczniesz dostrze­gać wyni­ki swo­jej pra­cy. Będziesz budo­wać zaufa­nie i lojal­ność swo­ich poten­cjal­nych klien­tów poprzez dostar­cza­nie im war­to­ścio­wych tre­ści i wia­ry­god­nych odpo­wie­dzi na ich pyta­nia.

"Jeśli popeł­ni­łeś ten fatal­ny błąd i zaczą­łeś pro­mo­wać dzia­łal­ność biz­ne­so­wą, na swo­im pry­wat­nym kon­cie, to naj­le­piej będzie, jeśli jak naj­szyb­ciej roz­pocz­niesz zaba­wę od nowa."

Następnie koniecz­na jest stra­te­gia, któ­ra zamie­ni fanów na klien­tów, któ­rzy będą pła­cić za two­je usłu­gi. Możesz zaofe­ro­wać spe­cjal­ne wyda­rze­nia (wir­tu­al­ne bądź na żywo), kupo­ny, zniż­ki i inne atrak­cje zachę­ca­ją­ce do korzy­sta­nia z two­jej ofer­ty. Na począ­tek wyko­naj Trzy pierw­sze kro­ki, na dro­dze do spo­łecz­no­ścio­we­go suk­ce­su.

Zdefiniuj podstawowy cel posiadania strony, i dobrze zaplanuj swoją strategię.

Może jest to ulep­sze­nie usług poprzez kon­fron­ta­cje z klien­ta­mi, stwo­rze­nie listy mailin­go­wej, peł­nej war­to­ścio­wych sub­skry­ben­tów czy też zwy­czaj­ne zwięk­sze­nie ruchu na pry­wat­nym blo­gu. Nic nie stoi na prze­szko­dzie byś miał kil­ka róż­nych zamie­rzeń, pamię­taj o tym, by obrać kon­kret­ne prio­ry­te­ty, któ­re da się zmie­rzyć.

Zamieszczaj treść wartą podzielenia się.

Wszystko zale­ży od tego jaki rodzaj biz­ne­su pro­wa­dzisz, jed­nak w więk­szo­ści przy­pad­ków naj­le­piej jest publi­ko­wać na stro­nie tre­ści, któ­ry­mi napraw­dę war­to się dzie­lić. Nawet (a zwłasz­cza) jeśli to tre­ści tech­nicz­ne.

Aktualizuj swo­ją stro­nę i pamię­taj, że użyt­kow­ni­cy Facebooka lubią fil­mi­ki, zdję­cia i lin­ki. Nie pozwól, by stro­na stra­ci­ła świe­żość, lecz wystrze­gaj się: Zbyt czę­stej aktu­ali­za­cji, dupli­ko­wa­nia zawar­to­ści ze stro­ny i nud­nych infor­ma­cji

Jeśli możesz, umiesz­czaj fil­mi­ki. To świet­na dro­ga pozy­ski­wa­nia nowych fanów. Mogą to być tuto­ria­le, pre­zen­ta­cje i inne, któ­re uwa­żasz za odpo­wied­nie. Na dole umieść lin­ka do stro­ny na Facebooku z zapro­sze­niem przy­łą­cze­nia się do gru­py. Ten spo­sób dzia­ła dosko­na­le.

Wypromuj dobre imię Twojego biznesu.

 Masz już goto­wą stro­nę? Teraz musisz się upew­nić, że ludzie do niej zaj­rzą. Jest wie­le spo­so­bów na pro­mo­cję two­jej stro­ny zarów­no wewnątrz, jak i na zewnątrz por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych, oto kil­ka z nich:

Zaproś ludzi z listy mailin­go­wej. Zachęć ich, by dołą­czy­li do two­jej fan page. W wia­do­mo­ści opisz stro­nę. Upewnij się, że w new­slet­te­rze widać nowe logo.

 Umieszczaj lin­ki gdzie tyl­ko możesz. Zamiast pro­mo­wać w mailu swój pry­wat­ny pro­fil, pro­muj stro­nę dołą­cza­jąc link do każ­de­go maila. Zostawiaj link gdzie tyl­ko możesz, zarów­no w sie­ci, jak i poza nią, na przy­kład na wizy­tów­ce.

Spraw, by ludzie tago­wa­li zdję­cia. Jeżeli orga­ni­zu­jesz jakieś impre­zy, doku­men­tuj je na foto­gra­fiach, by potem móc je umie­ścić na stro­nie. Zachęć ludzi do tago­wa­nia, to spra­wi, iż będą bar­dziej zaan­ga­żo­wa­ni w to, co ofe­ru­jesz.

Umieść na stro­nie wid­ge­ty. Wybierz jed­ne z naj­now­szych wty­czek (social plu­gin) i umieść je na swo­jej stro­nie i blo­gu. Jedna z nich Like Box poma­ga uatrak­cyj­nić stro­nę. Dzięki temu zoba­czysz ile osób lubi, komen­tu­je i dzie­li się lin­kiem do niej.

Więcej pomy­słów znaj­dziesz w naszych arty­ku­łach doty­czą­cych
poszcze­gól­nych plat­form spo­łecz­no­ścio­wych.

Dobry ambasador. Sekretna broń, najsilniejszych marek.

Dobry lider jest ambasadorem marki

Lider dzia­ła jak magnes – znajdź ludzi, któ­rzy cie­szą się
popu­lar­no­ścią i sza­cun­kiem na Facebooku.
Jeżeli uda Ci się
spra­wić, aby to oni pole­ci­li Cię zna­jo­mym, to możesz być pew­ny,
że wie­lu ludzi tra­fi do Ciebie szyb­ciej, niż sądzisz.


Jeżeli zwięk­sze­nie ruchu na Twojej stro­nie będzie zasłu­gą
lide­rów, to pomyśl nad jakąś spe­cjal­ną ofer­tą pro­mo­cyj­ną
tyl­ko dla nich. Dzięki temu zyskasz ich lojal­ność oraz
odwdzię­czysz się za pomoc. Wybieraj odpo­wied­nich amba­sa­do­rów,
bo to z nimi ludzie będą koja­rzyć mar­kę.


Czasem, wystar­czy kil­ka słów na Temat two­je­go biz­ne­su
napi­sa­nych przez ludzi za któ­ry­mi podą­ża­ją milio­ny fanów, aby
tysią­ce z nich polu­bi­ło Twoją mar­kę.

Kupowanie nowych fanów. Wady, zalety i legalność...

Kupno fanów jest naj­szyb­szym spo­so­bem na zwięk­sze­nie ruchu na Facebooku i nie ma co się dzi­wić, że roz­wój por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go przy­cią­gnął ludzi, któ­rzy chcą na nim zaro­bić. Zdobycie dużej ilo­ści fanów to nie wszyst­ko. Musisz zda­wać sobie spra­wę, że tacy fani na Facebooku nie będą „pra­co­wa­li” na Twój suk­ces. Ważna jest ich jakość, któ­ra prze­ło­ży się na wyso­ką efek­tyw­ność. Kupieni Fani, nie mają żad­ne­go wpły­wu na pozy­cję w ran­kin­gach.

"Algorytmy, por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych dobrze wie­dzą, któ­rzy użyt­kow­ni­cy są praw­dzi­wi."

Jak to dzia­ła? Na popu­lar­nych ser­wi­sach aukcyj­nych moż­na kupić pakie­ty fanów, któ­rych pro­fi­le będą żywy­mi rekla­ma­mi Twojej stro­ny. Dostaniesz mię­dzy­na­ro­do­wy ruch, w posta­ci botów, fanów obsłu­gi­wa­nych przez kom­pu­ter. Zupełnie bez war­to­ści­woych, jeśli cho­dzi o korzy­ści ze spo­łecz­ne­go mar­ke­tin­gu.

Przykłady stron oferujących kupno fanów

Google, odro­bi­ło lek­cję z face­bo­oko­we­go cha­osu i nie­spój­no­ści. Google konse­kwent­nie inte­gru­je wszyst­kie swo­je usłu­gi w jed­ną spój­ną całość. Mapy Google , Gmail, YouTube, Picasa czy Dokumenty Google będą nie­dłu­go jed­nym spój­nym pro­duk­tem, któ­ry zaofe­ru­je użyt­kow­ni­ko­wi to cze­go Face­bo­ok nie będzie potra­fił.

Facebook kry­ty­ko­wa­ny jest przede wszyst­kim za nad­miar infor­ma­cji, i za to, że nie ofe­ru­je użyt­kow­ni­ko­wi nicze­go nowe­go. Pod kie­run­kiem Facebooka pada­ją zarzu­ty, że w sumie niczym spe­cjal­nym się nie wyróż­nia. Podążając kry­tycz­nym tokiem myśle­nia, Facebook sku­pia­jąc w sobie tyle “złych” rze­czy, mógł­by bar­dzo łatwo stra­cić swo­ich użyt­kow­ni­ków, jeże­li oka­za­ło­by się, iż wyspe­cja­li­zo­wa­ne narzę­dzia i ser­wi­sy, któ­re sku­pia­ją się na poje­dyn­czym celu, osią­ga­ją lep­sze rezul­ta­ty.

A jakie jest Twoje zda­nie na temat przy­szło­ści mediów spo­łecz­no­ścio­wych? Będzie mi miło poznać Twoją opi­nię w komen­ta­rzach na samym dole tej stro­ny. Tymczasem powi­nie­neś śle­dzić nas na Facebook - Kliknij tutaj.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie