Strony edukacyjne

Przykłady witryn dobrze i źle wyszkolonych.

Poznaj świetne przykłady stron politechnik, akademii i uniwersytetów.

> przyklady projektow-stron-edukacyjnych

Najważniejszym zada­niem witryn uczel­ni powin­no być to, aby prze­ka­zać dużą ilość infor­ma­cji w jak naj­prost­szej i naj­bar­dziej przy­stęp­nej for­mie. Z regu­ły mają one do speł­nie­nia dzie­siąt­ki celów. Muszą dostar­czyć nie­zbęd­nych infor­ma­cji stu­den­tom (zarów­no nowym, obec­nym, jak i absol­wen­tom) i nie­rzad­ko pra­cow­ni­kom nauko­wym. Zobacz jak powin­na wyglą­dać pro­jekt gra­ficz­ny wzo­ro­wej stro­ny uczel­ni oraz poznaj te, któ­re z pew­no­ścią odstra­szą kan­dy­da­tów na stu­dia.

Dobry projekt strony szkoły, jest dziś ważny jak nigdy.

Czego uczą nas naj­lep­sze pro­jek­ty gra­ficz­ne, uczel­nia­nych stron? Tego, że stu­den­tów trze­ba sza­no­wać, doce­niać a cza­sem nawet roz­piesz­czać. Skończyły się cza­sy, w któ­rych dziw­ni przed­sta­wi­cie­le nauki, uwa­ża­li, że trze­ba ich gnę­bić, stre­so­wać i poni­żać.

Istnieje kil­ka nie­mal dosko­na­łych pro­jek­tów gra­ficz­nych stron, któ­re przy­cią­ga­ją swo­ją funk­cjo­nal­no­ścią i spo­so­bem pre­zen­to­wa­nia infor­ma­cji. Jednak zde­cy­do­wa­na więk­szość repre­zen­tu­je to, co wszy­scy zda­ją się dostrze­gać od daw­na. Szkoły, prze­sta­ły nadą­żać za postę­pem. Zwłaszcza w Polsce, któ­rej poświę­ci­li­śmy dru­gą poło­wę tego arty­ku­łu. Poniżej znaj­dziesz kil­ka naj­praw­dziw­szych pere­łek, któ­re dosko­na­le speł­nia­ją wszel­kie wymo­gi nowo­cze­snej stro­ny uczel­ni wyż­szej.

10 przykładów stron szkół, godnych naśladowania.

Boston University

Genialne połą­cze­nie przej­rzy­sto­ści i cie­ka­we­go wyglą­du. Dlaczego w Polsce stro­ny inter­ne­to­we szkół wyż­szych nie mogą tak wyglą­dać? Strona jest nie­sa­mo­wi­cie funk­cjo­nal­na i do tego świet­nie wyglą­da. Śmiało może­my stwier­dzić, że tak powin­na wyglą­dać każ­da witry­na uczel­ni wyż­szej. Proszę tyl­ko prze­czy­tać tytu­ły i głów­ne “zaraź­li­we” nagłów­ki z życia uczel­ni. Prawda, że życie było­by prost­sze i pięk­niej­sze? Zapraszam do Boston University.

Bates College

Pogrubiony nagłó­wek i sza­blon bazu­ją­cy na siat­ce bar­dzo dobrze współ­gra­ją na stro­nie Bates College. W nagłów­ku zosta­ła umiesz­czo­na cie­ka­wa foto­gra­fia rekla­mo­wa. Świetny spo­sób na przy­cią­gnię­cie nowych stu­den­tów, bo kto nie chciał­by dołą­czyć do ska­czą­cych?

strona uczelni Boston University

University of Nebraska-Lincoln

Prosty sche­mat kolo­rów i czy­sty układ sza­blo­nu, opar­ty na siat­ce spra­wia, że stro­na inter­ne­to­wa Uniwersytetu Nebraska-Lincoln wyda­je się być bar­dzo dopra­co­wa­na. Urzeka rów­nież jej wyra­fi­no­wa­ny wygląd. Wszystko jest tutaj bar­dzo schlud­ne i przej­rzy­ste. Na pew­no nikt nie będzie narze­kać na jej funk­cjo­nal­ność.

projekt strony Bates College

Washtenaw Community College

Strona Washtenaw Community College wyróż­nia się wiel­ki­mi, ręcz­nie ryso­wa­ny­mi ele­men­ta­mi oraz uni­kal­nym wyglą­dem i kolo­ry­sty­ką. Wiele osób jed­nak ma zastrze­że­nia co do funk­cjo­nal­no­ści i przej­rzy­sto­ści tego pro­jek­tu. Np. nie­wie­le osób wie, że napi­sy po lewej stro­nie są ele­men­ta­mi nawi­ga­cji i moż­na w nie klik­nąć.

witryna edukacyjna University of Nebraska-Lincoln

Nebraska Wesleyan University

Strona szko­ły Nebraska Wesleyan University jest jed­ną z naj­le­piej wyglą­da­ją­cych stron uczel­ni. Wyróżnia się fan­ta­stycz­nym tłem i dosko­na­łą typo­gra­fią. Witryna napraw­dę robi wra­że­nie i budzi uzna­nie wśród wie­lu użyt­kow­ni­ków. Jednak sam wygląd to nie wszyst­ko i wie­lu z nich narze­ka na jej funk­cjo­nal­ność.

strona uczelni Washtenaw Community College

Emily Carr University of Art & Design

Emily Carr University of Art & Design zachwy­ca pięk­nym mini­ma­li­stycz­nym wyglą­dem, na któ­rą skła­da się czy­sta typo­gra­fia pomiesz­cza­na z wyra­zi­sty­mi, kolo­ro­wy­mi akcen­ta­mi. Nowoczesny, mini­ma­li­stycz­ny design dosko­na­le wspie­ra pro­stą nawi­ga­cję witry­ny.

witryna uniwersytetu Nebraska Wesleyan University

Bennington College

Strony edu­ka­cyj­ne Bennington College wyko­rzy­stu­je uni­kal­ny układ ele­men­tów i cie­ka­wy design. Witryna sama w sobie wyglą­da bar­dzo faj­nie i przy­cią­ga oko, ale nie­ste­ty, stro­na nie jest zbyt funk­cjo­nal­na i prak­tycz­na. Bennigton College stwo­rzył coś nowe­go, ale nie­ste­ty mało przy­dat­ne­go w uży­ciu.

nowoczesna witryna Emily Carr University of Art & Design

Lenoir-Rhyne University

Lenoir-Rhyne University sku­pia się na czy­stym, mini­ma­li­stycz­nym ukła­dzie ele­men­tów. Jednak, śmia­łym prze­ła­ma­niem tego mini­ma­li­zmu jest pokaz slaj­dów w nagłów­ku. Bardzo przy­jem­na stro­na o pro­stej nawi­ga­cji.

Bennington College z ciekawym układem strony

Zobacz, jak wyglądają 3 najlepsze projekty stron w Polsce.

Strona Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strony edu­ka­cyj­ne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wyglą­dem przy­po­mi­na wyróż­nio­ne przez nas witry­ny z poprzed­nie­go roz­dzia­łu. Przyjemna dla oka, jasny podział infor­ma­cji, pro­sta nawi­ga­cja. Dodatkowym atu­tem jest tutaj sto­no­wa­na kolo­ry­sty­ka.

minimalistyczna strona Lenoir-Rhyne University

Strona Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Strona Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ujmu­je mini­ma­li­zmem w dobrym wyda­niu. Stonowana i ciem­na kolo­ry­sty­ka, dosko­na­le prze­ła­ma­na żywy­mi, nie­wiel­ki­mi ele­men­ta­mi daje bar­dzo cie­ka­wy i ory­gi­nal­ny efekt. Ponadto stro­na jest bar­dzo funk­cjo­nal­na i pro­sta w nawi­ga­cji. Taka sztu­ka nam się podo­ba.

witryna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strona Politechniki Wrocławskiej.

Politechnika Wrocławska wyko­rzy­sta­ła cie­ka­wy pomysł, ujed­no­li­ca­jąc wszyst­kie stro­ny poszcze­gól­nych wydzia­łów. Każda z nich wyróż­nia się jedy­nie nie­co odmien­ną kolo­ry­sty­ką. Zestandaryzowany wygląd stro­ny i mini­ma­li­stycz­ny design spra­wia­ją, że nawi­ga­cja na wszyst­kich stro­nach Politechniki Wrocławskiej jest nie­zwy­kle pro­sta, a sama witry­na wyjąt­ko­wo funk­cjo­nal­na.

minimalistyczna strona Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Strona internetowa ASP, która oblała egzaminy z estetyki.

Niestety, duża część stron inter­ne­to­wych uczel­ni wyż­szych jest strasz­nie zapro­jek­to­wa­na. Albo wyglą­da­ją jak­by ktoś je stwo­rzył 15 lat temu i o nich zapo­mniał, albo są tak prze­ła­do­wa­ne infor­ma­cja­mi, że cięż­ko jest na nich cokol­wiek zna­leźć. Nie odstra­szaj­cie swo­ich stu­den­tów.

Jednym z takich odstra­sza­ją­cych two­rów jest stro­na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Niestety, nie moż­na jej nazwać pięk­ną sztu­ką. Ciekawym jest, że to wła­śnie edu­ka­cja arty­stycz­na sygnu­je się taką nie­do­pra­co­wa­ną i, mówiąc kolo­kwial­nie, brzyd­ką witry­ną.

strona Politechniki Wrocławskiej

UPDATE 18.04: Jest wielka nadzieja!

Chciałem podzię­ko­wać Krzysztofowi, za infor­ma­cję, że Łódzka Akademia Sztuk Pięknych wła­śnie odzy­skał swój honor! - To budzi wiel­kie nadzie­je! Nowa stro­na jest już na przy­zwo­itym pozio­mie. Choć, jak na sztu­ki pięk­ne nie powa­la to i tak wiel­kie bra­wa.

strona internetowa ASP w Łodzi

Oczywiście to tyl­ko jeden z punk­tów widze­nia, a dosko­na­łe stro­ny poja­wia­ją się cały czas. Jeżeli temat inte­re­su­je Cię głę­biej, lub chcesz podzie­lić się wła­sną opi­nią, zapra­szam do komen­ta­rzy na samym dole tej stro­ny.