12 ciekawych stron ze słodkościami.

Tak dobre, że będziesz miał ochotę je zjeść.

Oceń sobie światowe przykłady witryn konfekcjonerii i restauracji. Smacznego!

> przyklady ciekawych-stron-internetowych-ze-slodkosciami

Czy kie­dy­kol­wiek, mia­łeś ocho­tę pożreć swój moni­tor? Jeśli nigdy, nie było Tobie dane doświad­czyć tego uczu­cia, to przed­sta­wia­my Ci listę dwu­na­stu, naszym zda­niem, wyjąt­ko­wych wzo­rów i przy­kła­dów stron dla restau­ra­cji i kon­fek­cjo­ne­rii. Jeśli chcesz spra­wić, aby Twoja stro­na rów­nież była porzą­da­na przez ser­ca (i żołąd­ki), to koniecz­nie prze­czy­taj ten arty­kuł.


Prosty przepis na najbardziej apetyczne strony na świecie.

Po pierw­sze foto­gra­fie, war­te wię­cej niż tysiąc słów. W związ­ku z tym, że tema­tem prze­wod­nim jest jedze­nie (a przy­naj­mniej być powin­no), to nie ist­nie­ją (Moim zda­niem) lep­sze spo­so­by wizu­ali­za­cji, niż poka­za­nie pięk­nych zdjęć jedze­nia. Dobrej jako­ści foto­gra­fie, zawsze bro­nią się same. Wystarczy pod­kre­ślić je smacz­ną kolo­ry­sty­ką. I okra­sić sło­wa­mi wzbu­dza­ją­cy­mi pożą­da­nie i ape­tyt.

Warto zatrzy­mać się na chwil­kę przy każ­dej ze stron, aby zoba­czyć, że taka kom­bi­na­cja ide­al­nie ze sobą współ­gra. Bez wzglę­du na pre­zen­to­wa­ną mar­kę.

Chcesz stworzyć własną, czekoladę?

Nawet jeśli nie lubisz cze­ko­la­dy, ta stro­na ma wiel­ką szan­se to zmie­nić. Umożliwia ona wyko­na­nie aż 30 miliar­dów kom­bi­na­cji róż­nych sma­ków cze­ko­lad. Niemożliwością jest, żebyś nie polu­bił któ­rejś z nich. Za pośred­nic­twem tej stro­ny może­my wybrać ulu­bio­ną bazę cze­ko­la­do­wą oraz ponad 100 rodza­jów owo­ców, orze­chów, ziół i cukier­ków. Czyż to nie brzmi prze­pysz­nie?

Ciekawa strona z Australijskiej tradycji cukierniczej.

strona Chocomize z własną czekoladą

Jeszcze fastfood, czy już zdrowy posiłek?

Haigh's - australijska produkcja czekolady

Żaden fast­fo­od nie jest w sta­nie zachę­cić Cię do zje­dze­nia?
Strona picfresh.com.au zapew­ne zmie­ni Twoje zda­nie. Pic Fresh
czy­li fast­fo­od uda­ją­cy zdro­wy posi­łek. Design dosko­na­le
pod­kre­śla rze­ko­mą lek­kość pro­duk­tów. I na pierw­szy rzut oka
czu­je­my, że dali­śmy się nabrać. Naprawdę wzma­ga się w nas ocho­ta
na jed­ną z tych szyb­kich prze­ką­sek, któ­re tak powo­li
zmie­nia­ją się przed moimi ocza­mi na stro­nie głów­nej. Świetne
zdję­cia mogą zdzia­łać cuda.

Kolejny przykład strony, pięknej fabryki czekolady.

Witryna Picfresh z szybkimi posiłkami

Kolejny kre­ator cze­ko­lad. Design stro­ny przy­jem­ny, jed­nak
niczym nie­wy­róż­nia­ją­cy się od innych. Z witry­ny korzy­sta się
w pro­sty i intu­icyj­ny spo­sób. Po wcze­śniej­szym zapo­zna­niu się
z Chocomize.com, asor­ty­ment Createmychocolate.com nie robi na nas
więk­sze­go wra­że­nia. Jednak pro­jekt gra­ficz­ny, podo­ba Mi się
znacz­nie bar­dziej od kon­ku­ren­cji.

Ciekawe strony supermarketu w zdrowej oprawie.

Strona fabryki czekolady Chocri

Jest to witry­na irlandz­kie­go super­mar­ke­tu. Sklep inter­ne­to­wy
z żyw­no­ścią orga­nicz­ną. Najbardziej mul­ti­me­dial­na z
wszyst­kich pozo­sta­łych. Tłem stro­ny jest zie­lo­na tra­wa.
Centralna część witry­ny osa­dzo­na jest już nie na tra­wie, a czymś,
co przy­po­mi­na żyzną zie­mię, na któ­rej moż­na siać lub sadzić.


W gór­nej czę­ści tej cie­ka­wej stro­ny umiesz­czo­na jest
nie­ustan­nie dzia­ła­ją­ca pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na,
przed­sta­wia­ją­ca sklep i klien­tów, któ­rzy się po nim
poru­sza­ją. Naprawdę dobrze to wyglą­da.

Ciekawe strony z dziełami kulinarnej sztuki.

Strona irlandzkiego supermarketu Organic

Mmm… Otwieramy stro­nę i co od razu rzu­ca się w oczy? Małe dzie­ła
kuli­nar­nej sztu­ki.


Gdy prze­no­szę się dal­sze zaka­mar­ki witry­ny, zachwy­cam się
prze­róż­ny­mi pra­li­na­mi, ich bogac­twem kształ­tów i pre­cy­zją w
wyko­na­niu. Do każ­dej z nich dołą­czo­ne jest rów­nie gustow­ne
opa­ko­wa­nie. Strona sama w sobie jest raczej pro­sta, głów­ną rolę
odgry­wa­ją na niej pro­fe­sjo­nal­ne zdję­cia, któ­re ma się ocho­tę
zjeść.

Gratka dla fanów chrupiącego bekonu.

Godiva - strona ze sztuką kulinarną

Coś dla fanów soczy­stej woło­wi­ny i chru­pią­ce­go beko­nu. Na
stro­nie głów­nej przed­sta­wio­ne są naj­now­sze pro­po­zy­cje z
ofer­ty Back Yard Burgers


Kolorystyka stro­ny utrzy­ma­na jest w bar­wach czar­no-ogni­stych.
Daje to dosko­na­ły efekt, pod­kre­śla­ją­cy cha­rak­ter
pre­zen­to­wa­ne­go, w więk­szo­ści gril­lo­wa­ne­go, jedze­nia.

Czekolada, która nie wysusza skóry jak mydło?!

Witryna lokalu gastronomicznego

Jedna z naj­smacz­niej­szych inter­ne­to­wych witryn
cze­ko­la­do­wych. Po wej­ściu uru­cha­mia się rekla­ma fil­mo­wa,
przed­sta­wia­ją­ca naj­now­sze cze­ko­lad­ki fir­my Dove. Na górze
tej cie­ka­wej stro­ny przed­sta­wio­ne jest cze­ko­la­do­we logo
mar­ki Dove, gdzie ma się wra­że­nie jak­by z lite­ry „D” za chwi­lę
mia­ła skap­nąć kro­pla cze­ko­la­dy. Umieszczone jest ono na tle,
przed­sta­wia­ją­cym płyn­ną cze­ko­la­dę, na wzór falu­ją­ce­go na
wie­trze jedwa­biu. Co tu dużo mówić – jest baaar­dzo
cze­ko­la­do­wo.

Kuchnia naszej ukochanej babci, nareszcie w Internecie!

Najnowsze czekoladki firmy Dove

Witryna restau­ra­cji i skle­pu pani Marie Catrib, to przy­kład
cie­ka­wej stro­ny , któ­ra powa­la kon­ku­ren­cję. Marie
pro­po­nu­je kuch­nię bez­glu­te­no­wą i wege­ta­riań­ską. Nawet
kanap­ki pani Marii wyko­ny­wa­ne są z chle­ba domo­wej robo­ty. Poza
świet­ny­mi zdję­cia­mi, kli­ma­tu doda­ją rów­nież dokład­ne opi­sy
wszyst­kich potraw. Witryna bar­dzo dobrze odda­je atmos­fe­rę
swoj­skiej, kuch­ni domo­wej. Czuć, że potra­wy Marii
przy­go­to­wy­wa­ne są z ser­cem. Brawo.

Na zakończenie, słodki akcent z Polski.

Jako bonus – coś dla lokal­nych patrio­tów. Mimo że Wedel od jakie­goś cza­su jest wła­sno­ścią fir­my Cadbury, lubi­my o nim myśleć, jako o „naszym, pol­skim”. Strona Wedla pre­zen­tu­je się bar­dzo przy­jem­nie, w prze­ci­wień­stwie do więk­szo­ści pol­skich witryn. Brawo, Wedel… ehm, bra­wo Cadbury!

Strona reklamująca kuchnię pani Marie Catrib

A któ­ra ze stron naj­bar­dziej podo­ba­ła się Tobie?

Być może nie ma jej w powyż­szym zesta­wie­niu, a powin­na była się tu zna­leźć. Podziel się swo­im zda­niem w komen­ta­rzach na samym dole tej stro­ny. Dziękuję.