Copywriting - teksty
Uczta dla oczu i wyobraźni
Branding - Marka i logo
Światowe symbole perfekcji
Design - Projektowanie i DTP
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
Nasze
usługi:

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

12 ciekawych stron ze słodkościami.

Tak dobre, że będziesz miał ochotę je zjeść.

Oceń sobie światowe
przykłady witryn
konfekcjonerii i
restauracji. Smacznego!

Spis treści:

Czy kie­dy­kol­wiek, mia­łeś ocho­tę pożreć swój moni­tor? Jeśli nigdy, nie było Tobie dane doświad­czyć tego uczu­cia, to przed­sta­wia­my Ci listę dwu­na­stu, naszym zda­niem, wyjąt­ko­wych wzo­rów i przy­kła­dów stron dla restau­ra­cji i kon­fek­cjo­ne­rii. Jeśli chcesz spra­wić, aby Twoja stro­na rów­nież była porzą­da­na przez ser­ca (i żołąd­ki), to koniecz­nie prze­czy­taj ten arty­kuł.


Prosty przepis na najbardziej apetyczne strony na świecie.

Po pierw­sze foto­gra­fie, war­te wię­cej niż tysiąc słów. W związ­ku z tym, że tema­tem prze­wod­nim jest jedze­nie (a przy­naj­mniej być powin­no), to nie ist­nie­ją (Moim zda­niem) lep­sze spo­so­by wizu­ali­za­cji, niż poka­za­nie pięk­nych zdjęć jedze­nia. Dobrej jako­ści foto­gra­fie, zawsze bro­nią się same. Wystarczy pod­kre­ślić je smacz­ną kolo­ry­sty­ką. I okra­sić sło­wa­mi wzbu­dza­ją­cy­mi pożą­da­nie i ape­tyt.

Warto zatrzy­mać się na chwil­kę przy każ­dej ze stron, aby zoba­czyć, że taka kom­bi­na­cja ide­al­nie ze sobą współ­gra. Bez wzglę­du na pre­zen­to­wa­ną mar­kę.

Chcesz stworzyć własną, czekoladę?

Nawet jeśli nie lubisz cze­ko­la­dy, ta stro­na ma wiel­ką szan­se to zmie­nić. Umożliwia ona wyko­na­nie aż 30 miliar­dów kom­bi­na­cji róż­nych sma­ków cze­ko­lad. Niemożliwością jest, żebyś nie polu­bił któ­rejś z nich. Za pośred­nic­twem tej stro­ny może­my wybrać ulu­bio­ną bazę cze­ko­la­do­wą oraz ponad 100 rodza­jów owo­ców, orze­chów, ziół i cukier­ków. Czyż to nie brzmi prze­pysz­nie?

strona Chocomize z własną czekoladą

Ciekawa strona z Australijskiej tradycji cukierniczej.

Haigh's - australijska produkcja czekolady

Jeszcze fastfood, czy już zdrowy posiłek?

Witryna Picfresh z szybkimi posiłkami

Żaden fast­fo­od nie jest w sta­nie zachę­cić Cię do zje­dze­nia?
Strona picfresh.com.au zapew­ne zmie­ni Twoje zda­nie.
Pic Fresh
czy­li fast­fo­od uda­ją­cy zdro­wy posi­łek. Design dosko­na­le
pod­kre­śla rze­ko­mą lek­kość pro­duk­tów. I na pierw­szy rzut oka
czu­je­my, że dali­śmy się nabrać. Naprawdę wzma­ga się w nas ocho­ta
na jed­ną z tych szyb­kich prze­ką­sek, któ­re tak powo­li
zmie­nia­ją się przed moimi ocza­mi na stro­nie głów­nej. Świetne
zdję­cia mogą zdzia­łać cuda.

Kolejny przykład strony, pięknej fabryki czekolady.

Strona fabryki czekolady Chocri

Kolejny kre­ator cze­ko­lad. Design stro­ny przy­jem­ny, jed­nak
niczym nie­wy­róż­nia­ją­cy się od innych.
Z witry­ny korzy­sta się
w pro­sty i intu­icyj­ny spo­sób. Po wcze­śniej­szym zapo­zna­niu się
z Chocomize.com, asor­ty­ment Createmychocolate.com nie robi na nas
więk­sze­go wra­że­nia. Jednak pro­jekt gra­ficz­ny, podo­ba Mi się
znacz­nie bar­dziej od kon­ku­ren­cji.

Ciekawe strony supermarketu w zdrowej oprawie.

Strona irlandzkiego supermarketu Organic

Jest to witry­na irlandz­kie­go super­mar­ke­tu. Sklep inter­ne­to­wy
z żyw­no­ścią orga­nicz­ną. Najbardziej mul­ti­me­dial­na z
wszyst­kich pozo­sta­łych. Tłem stro­ny jest zie­lo­na tra­wa.
Centralna część witry­ny osa­dzo­na jest już nie na tra­wie, a czymś,
co przy­po­mi­na żyzną zie­mię, na któ­rej moż­na siać lub sadzić.


W gór­nej czę­ści tej cie­ka­wej stro­ny umiesz­czo­na jest
nie­ustan­nie dzia­ła­ją­ca pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na,
przed­sta­wia­ją­ca sklep i klien­tów, któ­rzy się po nim
poru­sza­ją. Naprawdę dobrze to wyglą­da.

Ciekawe strony z dziełami kulinarnej sztuki.

Godiva - strona ze sztuką kulinarną

Mmm… Otwieramy stro­nę i co od razu rzu­ca się w oczy? Małe dzie­ła
kuli­nar­nej sztu­ki.


Gdy prze­no­szę się dal­sze zaka­mar­ki witry­ny, zachwy­cam się
prze­róż­ny­mi pra­li­na­mi, ich bogac­twem kształ­tów i pre­cy­zją w
wyko­na­niu. Do każ­dej z nich dołą­czo­ne jest rów­nie gustow­ne
opa­ko­wa­nie. Strona sama w sobie jest raczej pro­sta, głów­ną rolę
odgry­wa­ją na niej pro­fe­sjo­nal­ne zdję­cia, któ­re ma się ocho­tę
zjeść.

Gratka dla fanów chrupiącego bekonu.

Witryna lokalu gastronomicznego

Coś dla fanów soczy­stej woło­wi­ny i chru­pią­ce­go beko­nu. Na
stro­nie głów­nej przed­sta­wio­ne są naj­now­sze pro­po­zy­cje z
ofer­ty Back Yard Burgers


Kolorystyka stro­ny utrzy­ma­na jest w bar­wach czar­no-ogni­stych.
Daje to dosko­na­ły efekt, pod­kre­śla­ją­cy cha­rak­ter
pre­zen­to­wa­ne­go, w więk­szo­ści gril­lo­wa­ne­go, jedze­nia.

Czekolada, która nie wysusza skóry jak mydło?!

Najnowsze czekoladki firmy Dove

Jedna z naj­smacz­niej­szych inter­ne­to­wych witryn
cze­ko­la­do­wych.
Po wej­ściu uru­cha­mia się rekla­ma fil­mo­wa,
przed­sta­wia­ją­ca naj­now­sze cze­ko­lad­ki fir­my Dove. Na górze
tej cie­ka­wej stro­ny przed­sta­wio­ne jest cze­ko­la­do­we logo
mar­ki Dove, gdzie ma się wra­że­nie jak­by z lite­ry „D” za chwi­lę
mia­ła skap­nąć kro­pla cze­ko­la­dy. Umieszczone jest ono na tle,
przed­sta­wia­ją­cym płyn­ną cze­ko­la­dę, na wzór falu­ją­ce­go na
wie­trze jedwa­biu. Co tu dużo mówić – jest baaar­dzo
cze­ko­la­do­wo.

Kuchnia naszej ukochanej babci, nareszcie w Internecie!

Strona reklamująca kuchnię pani Marie Catrib

Witryna restau­ra­cji i skle­pu pani Marie Catrib, to przy­kład
cie­ka­wej stro­ny , któ­ra powa­la kon­ku­ren­cję.
Marie
pro­po­nu­je kuch­nię bez­glu­te­no­wą i wege­ta­riań­ską. Nawet
kanap­ki pani Marii wyko­ny­wa­ne są z chle­ba domo­wej robo­ty. Poza
świet­ny­mi zdję­cia­mi, kli­ma­tu doda­ją rów­nież dokład­ne opi­sy
wszyst­kich potraw. Witryna bar­dzo dobrze odda­je atmos­fe­rę
swoj­skiej, kuch­ni domo­wej. Czuć, że potra­wy Marii
przy­go­to­wy­wa­ne są z ser­cem. Brawo.

Na zakończenie, słodki akcent z Polski.

Jako bonus – coś dla lokal­nych patrio­tów. Mimo że Wedel od jakie­goś cza­su jest wła­sno­ścią fir­my Cadbury, lubi­my o nim myśleć, jako o „naszym, pol­skim”. Strona Wedla pre­zen­tu­je się bar­dzo przy­jem­nie, w prze­ci­wień­stwie do więk­szo­ści pol­skich witryn. Brawo, Wedel… ehm, bra­wo Cadbury!

Profesjonalna strona marki Wedel

A któ­ra ze stron naj­bar­dziej podo­ba­ła się Tobie?

Być może nie ma jej w powyż­szym zesta­wie­niu, a powin­na była się tu zna­leźć. Podziel się swo­im zda­niem w komen­ta­rzach na samym dole tej stro­ny. Dziękuję.


Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie