Projekty opakowań Windows i Office.

Microsoft (nie)zawsze prezentował się tak dobrze jak dziś.

Historia firmy Microsoft opowiadana pudełkami.

> projektowanie graficzne > opakowania windows-i-office-historia-firmy-microsoft

Pro­jek­towanie opakowa­nia dla opro­gramowa­nia, rzadko kiedy prz­er­adza się we wzór godny naślad­owa­nia. Najwięk­sze dziecko Microsoftu — Win­dows, trady­cyjnie już miał tak kiep­skie oprawy, że powstały nawet żarty na ten temat. Jed­nak w miarę jak świat pro­gramów kom­put­erowych dojrze­wał, w Microsof­cie zaczęły pojaw­iać się przykłady naprawdę świet­nych pudełek. Podob­nie było również z Office’em. Poz­na­j­cie his­to­ryczną, już opowieść o brzy­d­kim jakim jest jedna znajwięk­szych firm świata.

Uwielbiane przez wszystkich historie od zera do bohatera.

W jaki sposób opakowa­nia firmy Win­dows przeszły przemi­anę, od zera do bohat­era? Prezen­tację pier­wszej wer­sji Win­dowsa firmy Microsoft przeprowad­zono w listopadzie 1985. Była to graficzna nakładka na MS-DOS, która pow­stała jako odpowiedź na ros­nącą pop­u­larność graficznych inter­fe­jsów użytkown­ika, takich jakie prezen­towały np. kom­put­ery Mac­in­tosh.

Nakładka, a później sys­tem oper­a­cyjny Win­dows po pewnym cza­sie zdomi­nowała świa­towy rynek kom­put­erów oso­bistych. Zebral­iśmy wszys­tkie zdję­cia przed­staw­ia­jące opakowa­nia dla każdej wer­sji Win­dowsa, począwszy od 1.0 z 1985 roku do Win­dowsa 7. Jak wygląda marketing Microsoft? Zobacz­cie to sami.

Czy wiesz, że…

W 2010 roku
Win­dows obchodził
swoje ćwierćwiecze? Tak, tak. Ten staruszek,
jest jeszcze przed
trzy­dzi­estką.

25 lat historii Microsoft, opowiadanej przez opakowania.

Win­dows 1.0 i pier­wsze logo programu komputerowego. Pro­jekt pudelka Win­dows 1.0 nastaw­iony był głównie na środowiska biz­ne­sowe i zaw­ierał stare logo Microsoftu z grana­towym tłem.

Win­dows 2
(wer­sja 286 i 386)
- zmienione logo. Dwie nowe wersje dla dwóch wariantów komputerów osobistych również nie były zbyt ciekawe. Ale wprowadzono typowe dla stylu lat 80 logo w formie okna i zdjęcia nowego kolorowego pulpitu systemowego.

Win­dows 3.0
– przy­ciem­niona
kolorystyka.Wciąż na dyskietkach 5.25” cala. Win­dows 3.0 jest nazy­wany teraz “środowiskiem graficznym” — wciąż uruchami­anym jako nakładka na MSDOS. Czy aby jed­nak wygląd tego Win­dowsa nie jest zbyt ciemny?

Win­dows 3.1 – czyste linie i nowe logo (okno w formie flagi)Ach, o wiele lep­iej. Prz­er­aża­jąco najlep­sze opakowanie na przełomie dwudzi­estu lat. 3.1 zade­bi­u­tował w 1992 roku i wraz z Group­works był ogrom­nym sukce­sem. Czyst­sze pole pro­jektu (choć to dzi­wne, ponieważ zas­tosowano czcionkę pajęczą)i zupełnie nowe logo w formie flagi.

Win­dows 95 – więcej mocy i zabawyZarówno z pod­wyższe­niem poprzeczki w kwestii sys­temów oper­a­cyjnych Microsoft wszys­t­kich nas zaskoczył samym opakowaniem. Praw­dopodob­nie narzekanie na to, że Microsoft umieszcza zbyt dużo infor­ma­cji na swoich opakowa­ni­ach zaczęło się od tego sys­temu. Win­dows 95 w dal­szym ciągu był dys­try­buowany na dyskietkach.

Win­dows NT — wer­sja biz­ne­sowaZori­en­towany biz­ne­sowo NT był pier­wszą w pełni 32-bitową wer­sją Win­dowsa i zbu­dował fun­da­menty pod Win­dowsy, które uży­wamy dzisiaj. Wszys­tkie “domowe” wer­sje po Win­dows Me (zaczy­na­jąc od Win­dowsa XP) bazowały na bardziej sta­bil­nym i bez­piecznym kodzie sys­temu NT.

Win­dows 98 -
lep­iej dzi­ała,
lep­iej graUlep­szona wer­sja pudełka z sys­temu 95, ale łagod­niejsza dla oka. Niestety jed­nak kon­tyn­uowała trend umieszcza­nia zbyt wielu infor­ma­cji na pudełku. Pudełko było tak podobne do wer­sji Win­dows 95, że Microsoft musiał na niej dodać nakle­jkę “NOWAWERSJA!”.

Win­dows 2000 -
najnud­niejsze
pudełko sys­temu
Win­dowsPowrotem opakowa­nia do koloru białego Microsoft chciał wró­cić do pod­staw. Szkoda, bo sys­tem Win­dows 2000 był naprawdę dobry.

Win­dows Me -
straszne opakowanie, straszny sys­temWin­dows Me był ulep­szoną wer­sją Win­dows 98 z paroma dodatkami z Win­dowsa 2000 i zori­en­towanym bardziej na mul­ti­me­dia. Wyszła z tego niezła szmira, a pudełko było po prostu straszne.

Win­dows XP -
zielony i niebieskiNiekrzyk­liwe opakowanie Win­dowsa XP było ogrom­nym skok­iem jakoś­ciowym w moich oczach. Miało ono prze­myślany pro­jekt i dawało jasno do zrozu­mienia z jaka wer­sją sys­temu mamy do czynienia (Home lub Pro­fes­sional), nie to co Win­dows Vista.

Win­dows Vista — plas­tik fan­tastik

Nick White na blogu Win­dowsa ogłosił nowe opakowa­nia dla Visty i Office 2007. “Opakowa­nia zostały popraw­ione i mamy nadzieję, że zapowiadają wspani­ałe przeży­cia czeka­jące na Was, w momen­cie gdy je otworzy­cie”. Jak ma się do tego ochrona środowiska? Dlaczego Microsoft skierował się ku plas­tikowemu projektowi?

Win­dows 7 -
sprzedaje się samPlastikowe opakowanie chroniące płytę z Windows 7 jest lżejsze i poddające sie recyklingowi. Opakowanie jest 37% lżejsze od swojego poprzednika i jego wynik ekonometrii jest mniejszy o 50% od poprzednika". Nie jest źle, ale byłoby o wiele lepiej, gdyby nie było w ogóle plastiku w tym opakowaniu.

Design Microsoft Office, czyli ćwierćwiecze
jednego z najpopularniejszych programów użytkowych.

1983 — pier­wsza
wer­sja Ms WordWrze­sień. Pier­wsza wer­sja Microsoft Word 1.0 dla MS-DOS zostaje wydana. Jest to pier­wszy edy­tor tek­stu, wyko­rzys­tu­jący w znacznym stop­niu mysz kom­put­erową. W 1985 — pow­staje też nowy Word dla Mac­in­tosha i MS-DOS

1986 — Ms Works
dla Mac­in­toshaWrze­sień. Microsoft wypuszcza Microsoft Works na Mac­in­toshy, w całkowicie nowych pro­jek­tach opakowań. Zestaw który zaw­iera: edy­tor tek­stowy, arkusz kalku­la­cyjny, bazę danych, komu­nikację oraz możli­wość rysowa­nia w jed­nym pro­gramie

Październik. Microsoft Word 3.0 na Mac­in­toshy (nie było wer­sji 2.0) i Word 3.0 dla DOS wydane.

1989 —
Office na pły­cieOpakowanie zaw­iera Word 4.0, Excel2.2 i Pow­er­Point 2.01. Te wydanie jest dużym krok­iem w kierunku inte­gracji tych aplikacji pod jedną nazwą Office. Po drodze wiele ważnych wydarzeń jak:
1987 — pier­wszy Pow­er­Point
Lip­iec. Microsoft Corp. prze­j­muje Fore­thought, firmę która stała za późniejszym Pow­er­Pointem 1.0, płacąc za nia 1.4 miliona dolarów. 1988 — drugi Pow­er­Point.

1990 Pow­er­Point w kolorze

W nowym opakowa­niu wydano Pow­er­Point 2.0 for Win­dows. Wer­sja dla Win­dowsa jest dostępna w kolorze. Październik. Office 1.0 for Win­dows zostaje wydany i zaw­iera Excel 2.0, Word 2.1 oraz Pow­er­Point 2.0. Microsoft zostaje pier­wszą pry­watną firmą kom­put­erową, piszącą opro­gramowanie, która przekracza mil­iard dolarów w sprzedaży w ciągu jed­nego roku i ma obroty rzędu 1.18 mld. $

Office 3.0 w mis­tr­zowskiej sza­cie graficznej.

1992 Sier­pień. Office 3.0 dla Win­dows zostaje wydane w opakowa­niu o imponu­jącej este­tyce. Zaw­iera dopiero co wydany Microsoft Pow­er­Point 3.0, Microsoft Word for Win­dows 2.0 i Microsoft Excel 4.0 Listopad. Nowy, w pełni rela­cyjny sys­tem zarządza­nia, baza danych, udostęp­nia trans­par­entny dostęp do danych, narzędzia sprawd­zone pod kątem użyteczności i solidny cykl wydawniczy.

1995 — 30 mln.
użytkown­ikówSier­pień. Office 95 jest pier­wszym paki­etem 32-bitowych aplikacji, dostęp­nych dla sys­temu Win­dows 95. Jest to pier­wszy raz, kiedy wszys­tkie pro­dukty są na tym samym poziomie roz­woju. Jest to również pier­wszy raz kiedy pro­dukty z rodziny Microsoft Office dzielą ten sam cykl zarówno roz­wo­jowy, jak i wydan­iowy.

Do końca roku ponad 30 mil­ionów osób na całym świecie używa Microsoft Excel, czyniąc go najbardziej pop­u­larnym arkuszem kalku­la­cyjnym wszech cza­sów, dając śred­nio 5 nowych użytkown­ików Microsoft Excel co min­utę od wyda­nia pier­wszej jego wer­sji w 1985 roku.

Sty­czeń 1997
Zostaje wydany Out­look 97 .Sty­czeń. Microsoft Out­look 97 mający nazwę kodową “Ren i Stimpy” zostaje wydany.Sty­czeń 1998 — Out­look 98. Office 98 - Edy­cja dla Mac­in­tosh jest pier­wszą edy­cją w pełni inte­gru­jącą łat­wość użytkowa­nia inteligent­nych aplikacji z sieciową funkcjon­al­noś­cią dla klien­tów, posi­ada­ją­cych kom­put­ery Mac­in­tosh. Office 98 zaw­iera Word 98, Excel 98, Pow­er­Point 98 oraz Out­look Express. Marzec. Out­look 98 ogłos­zony i sprawd­zony pod kątem użyteczności i solidny cykl wydawniczy.

Marzec 2000 -
Zostaje wydany Access 2000.Jego głównymi cechami są: “data access pages”, całkowicie nowa tech­nolo­gia umożli­wia­jąca łącze­nie stron HTML z danymi z bazy danych oraz udostęp­ni­a­jąca architek­turę klient/serwer (umożli­wia­jąc inte­gracje z Microsoft SQL Server).

Czer­wiec. Microsoft Office 2000 wydany. Zabiera użytkown­ików poza ich biurko i przynosi niespo­tykaną do tej pory inte­grację sieci z paki­etem biurowym.

2001 — Microsoft Office XP

Marzec. Microsoft Office Share­Point Por­tal Server 2001 zostaje wydany. Udostęp­nia on sposób infor­mowa­nia i tworzenia kor­po­ra­cyjnych por­tali z zarządzaniem doku­men­tami, indek­sami kar­totek w przed­siębiorstwie i funkcjon­al­noś­cią pracy zespołowej.
Maj. Microsoft Office XP zostaje wydany z obiet­nicą “odblokowa­nia” ukry­tej wiedzy i uwol­nie­niem nowej fali pro­duk­ty­wności.

2007 — nowy ksz­tałt opakowa­nia, nowe logo i koniec z puz­zlamiSty­czeń. Microsoft Office 2007 jest dostępny dla kon­sumen­tów. Zaw­iera uak­tu­al­niony inter­fejs użytkown­ika z dodatkiem tzw. “wstążki” oraz Office Share­Point Server 2007.

2010 — pier­wsza wer­sja 64-bitowa.
W radośnie tęc­zowych opakowa­ni­ach.Najnowsza edy­cja Office ze sta­jni Microsoftu została wydana w czer­wcu 2010 roku. Jest to pier­wsza edy­cja, która została wydana w edy­c­jach 32– i 64-bitowych.

Prawo błękitnego oceanu. Pierwszy bierze wszystko.

Microsoft bezwied­nie wyko­rzys­tał odwieczne prawo strategii błękitnego oceanu.
Na rynku, na którym nie ma jeszcze dojrza­łej konkurencji, pier­wszy bierze dosłownie wszys­tko. “Nawet jeżeli, pro­jekty graficzne jego opakowań wyglą­dają fatal­nie.”
Taka sytu­acja spraw­iła, że właś­ci­ciel, Bill Gates przez bardzo długi okres czasu, był najbogatszym człowiekiem na ziemi. Nie masz szczęś­cia “pły­wać w niebieskim oceanie” pozbaw­ionym konkurencji i chci­ałbyś rozpocząć roz­mowę o Twoich włas­nych pro­jek­tach opakowań. po prostu daj nam o tym znać — kliknij tu.