Copywriting - teksty
Uczta dla oczu i wyobraźni
Branding - Marka i logo
Światowe symbole perfekcji
Design - Projektowanie i DTP
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
Nasze
usługi:

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

PPC Marketing

Skuteczne reklamy internetowe rozliczenia za klik

Bądź widoczny dzięki
serwisom Google
AdWords

Spis treści:

Gdybyś wysta­wił rekla­mę w gaze­cie, pła­cił­byś za jej czas uka­zy­wa­nia się, bez moż­li­wo­ści moni­to­ro­wa­nia sku­tecz­no­ści. W przy­pad­ku rekla­my inter­ne­to­wej typu PPC pła­cisz dopie­ro wte­dy, gdy ktoś klik­nie w Twoją rekla­mę, a nie jedy­nie go ją zoba­czy. Reklama inter­ne­to­wa może być sku­tecz­na i przy­no­sić duże zyski bez nad­wy­rę­ża­nia budże­tu i cięż­kiej pra­cy. Omawiamy pod­sta­wo­we zagad­nie­nia reklam PPC, oraz pod­po­wia­da­my jak stwo­rzyć kam­pa­nię, któ­ra wygra z kon­ku­ren­cją.

PPC marketing w wersji dla początkujących. Poznaj rodzaje reklam internetowych na wagę złota.

„Pay per click” (płać za klik­nię­cie) jest jed­ną z form rekla­my inter­ne­to­wej, któ­ra pole­ga na płat­no­ści za klik­nię­cie, a nie za jej wyświe­tle­nie. Dlaczego jest lep­sza od rekla­my tra­dy­cyj­nej? Na bie­żą­co możesz więc, śle­dzić efek­ty kam­pa­nii rekla­mo­wej oraz mody­fi­ko­wać je, jeże­li coś nie idzie według pla­nu.

W tym arty­ku­le dowiesz się, po pierw­sze: jak usta­lić cele i prze­dział finan­so­wy, za któ­ry opła­ca Ci się kupo­wać rekla­my. Po dru­gie pod­po­wie­my Ci jak napi­sać sku­tecz­ny nagłó­wek, oraz dopi­sać efek­tyw­ną treść rekla­mo­wą. I po trze­cie pomo­że­my Ci tak testo­wać rekla­my, aby z dnia na dzień były coraz bar­dziej efek­tyw­ne.

Jak zwiększyć skuteczność reklam internetowych? Po pierwsze: Ustal cele i oblicz koszt konwersji.

Nie będziesz w sta­nie wyty­czyć opty­mal­nej tra­sy, jeśli nie usta­lisz dokąd się wybie­rasz. Zastanawiasz się, jak zwięk­szyć efek­tyw­ność kam­pa­nii rekla­mo­wych? Ustalenie celu to pierw­sze zada­nie, tak­że pod­czas pra­cy z kam­pa­nią rekla­mo­wą w inter­ne­cie, bez wzglę­du na rodzaj rekla­my inter­ne­to­wej. Jednym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów suk­ce­su PPC jest bid mana­ge­ment – zarzą­dza­nie staw­ka­mi, a jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów zarzą­dza­nia staw­ka­mi jest zna­jo­mość dopusz­czal­ne­go limi­tu kosz­tów kon­wer­sji (ang. Allowable Cost Per Conversion – ACPCon), czy­li tego, jak wie­le może­my wydać, by zyskać nowe­go klien­ta.

"Z począt­ku możesz nie znać dobrze kosz­tu kon­wer­sji, więc przyj­mij taką sumę, któ­rą opła­ca­ło by Ci się wydać, aby przy­cią­gnąć nowe­go klien­ta."

Koszt kon­wer­sji (CPCon) to nie wyso­kość staw­ki dla danej rekla­my.

CPCon to war­tość wyko­rzy­sty­wa­na do obli­cza­nia tego, jak wyso­ką staw­kę nale­ży usta­lić dla kon­kret­nej rekla­my. Aby obli­czyć mak­sy­mal­ną dopusz­czal­ną staw­kę, nale­ży podzie­lić CPCon przez licz­bę klik­nięć potrzeb­ną do osią­gnię­cia kon­wer­sji. Koszt kon­wer­sji = Ogólny koszt rekla­my / licz­ba kon­wer­sji.


Obliczanie kosztu konwersji sprzedawanych produktów

Obliczmy koszt kon­wer­sji dla “nama­cal­nych” pro­duk­tów.

Jeśli nasza stro­na jest stro­ną typu e-com­mer­ce, (czy­li peł­ni funk­cję skle­pu inter­ne­to­we­go z fizycz­ny­mi pro­duk­ta­mi) obli­cze­nie dopusz­czal­ne­go kosz­tu kon­wer­sji może być bar­dzo pro­ste:

Wzór na obliczenie marży znając wartość zamówienia

Znając tę war­tość musi­my usta­lić, jaką część mar­ży chce­my prze­zna­czyć na uzy­ska­nie zamó­wie­nia. To naj­bar­dziej pod­sta­wo­wy spo­sób usta­le­nia dopusz­czal­ne­go kosz­tu kon­wer­sji, któ­ry moż­na wyko­rzy­stać do obli­cza­nia odpo­wied­niej staw­ki w kam­pa­niach pay-per-click. Jeśli chcesz zacho­wać się praw­dzi­wy pro­fe­sjo­na­li­sta, i zwięk­szyć zysk z inwe­sty­cji na tyle moc­no na ile to moż­li­we, roz­waż poniż­sze czyn­ni­ki, by dopa­so­wać kwo­tę.

Wykresy kołowe jako sposób analizy PPC

Wartość życio­wa klien­ta – naj­praw­do­po­dob­niej okre­ślo­na ilość
nowych klien­tów, któ­rych zyska­my dzię­ki pay-per-click zosta­nie
klien­ta­mi powra­ca­ją­cy­mi. Rzućmy okiem na histo­rię zamó­wień,
by zoba­czyć, jaki odse­tek nowych klien­tów zosta­je klien­ta­mi
powra­ca­ją­cy­mi. Ustalmy śred­nią war­tość życio­wą klien­ta,
uśred­nia­jąc ilość pie­nię­dzy, jaką wyda­je każ­dy klient w cią­gu
roku lub dwóch, zamiast tyl­ko ana­li­zo­wać każ­de zamó­wie­nie.
Zastanówmy się nad obli­cze­niem dopusz­czal­ne­go kosz­tu
kon­wer­sji na pod­sta­wie war­to­ści życio­wej klien­ta, a nie
war­to­ści zamó­wie­nia; śred­nią war­tość zamó­wie­nia nale­ży
zastą­pić śred­nią war­to­ścią życio­wą zamó­wień.


Powracający odwie­dza­ją­cy – pomi­mo, że klient może poja­wić się na
stro­nie dzię­ki rekla­mie PPC, może nie doko­nać zaku­pu pod­czas
pierw­szej wizy­ty – albo nawet przez kil­ka mie­się­cy po niej.
Spójrzmy na sta­ty­sty­ki, by usta­lić, jaki jest wskaź­nik
powra­ca­ją­cych odwie­dza­ją­cych, i jak dużo cza­su mija zanim
prze­cięt­ny odwie­dza­ją­cy powró­ci na naszą stro­nę. Wykorzystajmy
te infor­ma­cje obli­cza­jąc dopusz­czal­ny koszt kon­wer­sji.

Sprzedaże off-line – wie­lu deta­li­stów inter­ne­to­wych pro­wa­dzi rów­nież sprze­da­że off-line. Określony odse­tek ludzi, któ­rzy odwie­dza­ją naszą stro­nę, doko­nu­je zaku­pu off-line: przez tele­fon albo w muro­wa­nym skle­pie. Jeśli wyda­je się nam, że takie zacho­wa­nie doty­czy naszych klien­tów, dosto­suj­my śred­nią war­tość zamó­wie­nia, by to uwzględ­nić.

Koszt produktów nienamacalnych czyli usług

Obliczmy koszt kon­wer­sji dla “nienama­cal­nych” pro­duk­tów.

Najpierw musi­my wybrać cel lub war­tość, któ­rą uzna­my za wskaź­nik tego, że jeden odwie­dza­ją­cy jest bar­dziej zain­te­re­so­wa­ny naszą usłu­gą niż inny. Tym wskaź­ni­kiem może być pobra­nie bia­łej księ­gi, wypeł­nie­nie for­mu­la­rza albo po pro­stu zagłę­bie­nie się w witry­nę dalej niż stro­na głów­na. Następnie nale­ży roz­wa­żyć nastę­pu­ją­ce kwe­stie. Jak bar­dzo praw­do­po­dob­ne jest, że ktoś, kto osią­gnął dany cel, zosta­nie klien­tem? Jak wie­le zyska nasza fir­ma, jeśli ta oso­ba zosta­nie klien­tem? Jeśli uwa­ża­my, że 1% wszyst­kich ludzi, któ­rzy osią­ga­ją cel, zosta­nie klien­ta­mi i jeśli osią­gnie­my 100 zł zysku dzię­ki każ­dej sprze­da­ży usłu­gi, to dopusz­czal­ny koszt kon­wer­sji wynie­sie 1 zł.

"Jeśli nasza fir­ma ofe­ru­je usłu­gi, a nie goto­we pro­duk­ty, obli­cze­nie dopusz­czal­ne­go kosz­tu kon­wer­sji może być trud­niej­sze, jed­nak nie nie­moż­li­we."

Wykorzystajmy te dane, by obli­czyć, jaka powin­na być staw­ka dla rekla­my, któ­ra pro­wa­dzi do celu. Ustalenie dopusz­czal­ne­go kosz­tu kon­wer­sji i wyko­rzy­sta­nie tej licz­by do usta­le­nia odpo­wied­niej staw­ki pomo­że nam usta­lić, któ­re z naszych reklam są naj­bar­dziej sku­tecz­ne i gene­ru­ją naj­wię­cej zysków. Pomoże to tak­że utrzy­mać dodat­ni zwrot z inwe­sty­cji, a nawet zwięk­szyć ten wskaź­nik.

Po drugie: Słowa kluczowe i ich kluczowe znaczenie.

Wyobraź sobie klien­ta, któ­ry szu­ka w Internecie tego, co możesz mu zaofe­ro­wać. Jakich słów by użył, gdy­by mógł wpi­sać je w okien­ko wyszu­ki­war­ki? Wartości słów klu­czo­wych jest nie­oce­nio­na, a ich opra­co­wa­nie tyl­ko pozor­nie wyda­je się pro­stym zada­niem: muszą one traf­nie opi­sy­wać rekla­mo­wa­ny pro­dukt, ale tak, żeby nie pokry­wa­ły się ze sło­wa­mi klu­czo­wy­mi, przy któ­rych nie chce­my się wyświe­tlać. Jeżeli sprze­da­je­my wóz­ki widło­we, bez sen­su jest wyświe­tlać się przy wóz­kach dzie­cię­cych.

Słowa klu­czo­we muszą bez­po­śred­nio odno­sić się do dzia­łal­no­ści, któ­rą się rekla­mu­je. Duża kon­ku­ren­cja na ryn­ku PPC wyma­ga dokład­nej ana­li­zy, dla­te­go coraz czę­ściej mar­ke­tin­gow­cy wybie­ra­ją sło­wa spe­cja­li­stycz­ne, a nie jed­no ogól­ne. Są one nie tyl­ko tań­sze, ale też przy­no­szą więk­sze zyski.

Jeżeli nie wiesz, jakich słów klu­czo­wych użyć, możesz prze­pro­wa­dzić bada­nie wśród rodzi­ny i zna­jo­mych. Zapytaj się ludzi, z czym koja­rzy im się two­ja dzia­łal­ność i jak, w kil­ku sło­wach, by ją opi­sa­li. Prościej będzie jed­nak spraw­dzić, na co zde­cy­do­wa­ła się Twoja kon­ku­ren­cja. A naj­lep­szym spo­so­bem będzie sko­rzy­sta­nie z pomo­cy jed­ne­go z pro­gra­mów.

Cztery koła zębate

Program, który pomoże Ci dobrać mistrzow­skie sło­wa klu­czo­we.

Google Keyword Planner - strona tytułowa

Narzędzie pro­po­zy­cji słów klu­czo­wych od Google:

Korzyści: Pokazuje tren­dy w wyszu­ki­wa­niu z ostat­nich 12
mie­się­cy, Może prze­ana­li­zo­wać stro­nę lub witry­nę dla
auto­ma­tycz­nie pro­po­no­wa­nych słów klu­czo­wych, Przeszukuje
naj­więk­szą bazę użyt­kow­ni­ków i dzię­ki temu może zapro­po­no­wać
dogłęb­nie prze­ana­li­zo­wa­ne sło­wa klu­czo­we, Podaje
sza­cun­ko­we kosz­ty, poziom kon­ku­ren­cyj­no­ści i suge­ru­je
poten­cjal­ne nega­tyw­ne sło­wa klu­czo­we, Łatwo wyeks­por­to­wać
listę jako arkusz w for­ma­cie XLS.

Minusy: To narzę­dzie jest dobrze zin­te­gro­wa­ne z sys­te­mem
AdWords, więc jeśli kon­ku­ren­cja ma choć­by naj­mniej­sze poję­cie,
powin­na okre­ślać staw­ki dla tych haseł, Wyszukiwarki mogą
poka­zy­wać sło­wa klu­czo­we, któ­re zapew­nia­ją naj­wyż­sze ceny,
a nie naj­więk­sze wyni­ki wyszu­ki­wa­nia, Obliczenia są bar­dzo
pobież­ne.

Po trzecie: Treści i nagłówki.

A - Nagłówki

Od nagłów­ka zale­ży „być albo nie być” rekla­my PPC. Dobrze prze­my­śla­ny tytuł zwięk­sza sku­tecz­ność kam­pa­nii o wie­le bar­dziej, niż jej pozo­sta­łe czę­ści.

Musi jed­nak być tak skon­stru­owa­ny, by klien­ci zaczę­li się z nim iden­ty­fi­ko­wać.

Dobre roz­wią­za­nie: wstaw do nagłów­ka sło­wa klu­czo­we, dzię­ki temu rekla­ma przy­cią­gnie jesz­cze więk­szą uwa­gę inter­nau­tów.

Jeszcze lep­sze roz­wią­za­nie: oprócz słów klu­czo­wych war­to dodać sło­wo „magnes” - dar­mo­wy, np.: dar­mo­wa prze­sył­ka albo pierw­sze 3 lek­cje języ­ka angiel­skie­go za dar­mo. Kiedy wie­le firm pro­po­nu­je to samo, trze­ba prze­chy­trzyć kon­ku­ren­cję i zasto­so­wać spryt­ne roz­wią­za­nie, któ­re zwró­ci uwa­gę użyt­kow­ni­ka i zapew­ni rekla­mie PPC lep­sze pozy­cjo­no­wa­nie. Najlepiej zapo­znaj się z naszym arty­ku­łem doty­czą­cym two­rze­nia efek­tyw­nych nagłów­ków.

Masz jakie­goś asa w ręka­wie? Napisz o nim! Takich firm jak Twoja, w Internecie mogą być tysią­ce, więc skup się na tym, co cię wyróż­nia. Napisz o tym! I to w taki spo­sób, żeby inter­nau­ta poczuł, że tyl­ko ty możesz im to zaofe­ro­wać. Jeżeli wyróż­nia­ją cię niskie ceny, to koniecz­nie o tym napisz! Promocje i raba­ty dzia­ła­ją na poten­cjal­nych klien­tów, jak przy­nę­ta, któ­rej mało kto jest się w sta­nie oprzeć. Takie komu­ni­ka­ty dadzą inter­nau­cie powód do klik­nię­cia wła­śnie w twój link.B - Treści

Gdy nagłó­wek zej­dzie nam już z dro­gi, może­my ode­tchnąć z ulgą – teraz mamy całe kil­ka­dzie­siąt zna­ków, nad któ­ry­mi może­my pra­co­wać, by napi­sać głów­ną część prze­sła­nia rekla­my. Niestety, gdy fak­tycz­nie zasią­dzie­my do pisa­nia rekla­my, praw­do­po­dob­nie odkry­je­my, że ta licz­ba zna­ków to nawet w przy­bli­że­niu nie jest licz­bą, któ­rej potrze­bu­je­my!

Z powo­du tych ogra­ni­czeń treść rekla­my PPC musi być jak naj­bar­dziej zwię­zła i wcią­ga­ją­ca. Zachęcenie kogoś do klik­nię­cia w naszą stro­nę w tak nie­wiel­kiej licz­bie zna­ków może być wyzwa­niem, ale może­my zwięk­szyć swo­je szan­se na suk­ces, sto­su­jąc stan­dar­do­we zatwier­dzo­ne stra­te­gie.

Umieśćmy w tre­ści rekla­my infor­ma­cję o wyprze­da­ży lub pro­mo­cji.

Bez wzglę­du na bran­żę, ludzie uwiel­bia­ją oszczę­dzać, co spra­wia, że umiesz­cze­nie kon­kret­nych danych na temat wyprze­da­ży w tre­ści rekla­my jest potęż­nym spo­so­bem na przy­cią­gnię­cie uwa­gi.

Dodajmy do rekla­my wezwa­nie do dzia­ła­nia (call-to-action).

Nie ocze­kuj­my, że czy­ta­ją­cy sami zło­żą wszyst­kie ele­men­ty ukła­dan­ki! Zamiast tego, usuń­my nie­ja­sno­ści, mówiąc czy­tel­ni­kom, cze­go od nich chce­my, umiesz­cza­jąc fra­zy, jak np. „Zrób to teraz”, „Otrzymaj dar­mo­wą wyce­nę już dziś” lub „Zapisz się teraz”.

Skup się na korzy­ściach, nie cechach.

Ta stan­dar­do­wa rada copyw­ri­te­rów ma zasto­so­wa­nie w przy­pad­ku reklam PPC, a tak­że wszyst­kich innych rodza­jów copyw­ri­tin­gu. Zamiast mówić czy­tel­ni­kom, co kon­kret­nie otrzy­ma­ją, powiedz­my im, jak wie­le sko­rzy­sta­ją, i co zyska­ją dzię­ki współ­pra­cy z nami. Wykonanie tego w tak ogra­ni­czo­nej ilo­ści miej­sca może być trud­ne, ale jeśli zro­bi­my to dobrze, sku­pie­nie się na korzy­ściach może być nie­zwy­kle zaj­mu­ją­ce!

Dzień powszedni: Testy, testy, testy.

Chcesz osią­gnąć jak naj­lep­sze rezul­ta­ty? - Testuj, testuj i jesz­cze raz testuj.

Musisz cały czas moni­to­ro­wać sku­tecz­ność oraz trzy­mać rękę na pul­sie – kon­ku­ren­cja nie śpi. Nie tyl­ko powi­nie­neś badać swo­je lin­ki PPC, ale tak­że przy­glą­dać się, jak radzą sobie rekla­my kon­ku­ren­cyj­ne. Jeżeli one się zmie­nia­ją, zasta­nów się, czy i two­jej fir­mie nie przy­da­ła­by się jakaś cie­ka­wa inno­wa­cja.

Nie daj się zwieść suk­ce­som - dziś ty jesteś na szy­cie, jutro ktoś inny może zająć two­je miej­sce!

Jak testo­wać sku­tecz­ność rekla­my PPC?

Reklamy inter­ne­to­we rzą­dzą się swo­imi pra­wa, a dość krót­ka obec­ność na ryn­ku, w porów­na­niu z tra­dy­cyj­ny­mi media­mi, nie do koń­ca pozwo­li­ła zgłę­bić ich moż­li­wo­ści, ale jed­no jest pew­ne: testo­wa­nie reklam PPC może zdzia­łać cuda. To dla­te­go jest ono tak waż­ne, a co wię­cej, łatwe i mało skom­pli­ko­wa­ne. Przyjrzyjmy się, jak testo­wa­nie wyglą­da w przy­pad­ku wyszu­ki­war­ki Google w sys­te­mie AdWords według zasa­dy A/B test.

A/B test – na czym pole­ga i dla­cze­go jest tak waż­ny?

Działanie meto­dy A/B test jest bar­dzo łatwe: porów­nu­je się dwa wybra­ne ele­men­ty z rekla­my i wybie­ra ten bar­dziej efek­tyw­ny. Badać moż­na cały tekst, a tak­że jego poszcze­gól­ne czę­ści, np. tyl­ko tytuł lub pierw­szy aka­pit tek­stu rekla­mo­we­go.

Uwaga: Testowanie nale­ży prze­pro­wa­dzać przez cały rok o róż­nych porach dnia i nocy. Musisz też pamię­tać, że rynek inter­ne­to­wy zmie­nia się w trak­cie roku i te rekla­my, któ­re kli­ka­ją się przed Wielkanocą, nie będą cie­szyć się tą samą popu­lar­no­ścią przed Bożym Narodzeniem. Obserwuj zatem zmie­nia­ją­ce się tren­dy na ryn­ku i dosto­so­wuj się do nich!

Wskazówki, o których zawsze warto pamiętać.

Jeśli zale­ży ci na zwięk­sze­niu efek­tyw­no­ści rekla­my PPC musisz wie­dzieć, że nawet jeśli klik­nie w dobrze widocz­ne­go lin­ka, to może się oka­zać, że zawar­tość stro­ny, jej skom­pli­ko­wa­na budo­wa czy dłu­gi czas łado­wa­nia, mogą go sku­tecz­nie znie­chę­cić i zmu­sić do opusz­cze­nia adre­su. Dlatego war­to pamię­tać, że efek­tyw­na kam­pa­nia PPC to nie tyl­ko chwy­tli­we sło­wa klu­czo­we i wyso­kie pozy­cjo­no­wa­nie w wyszu­ki­war­kach, ale tak­że dobrze prze­my­śla­ne przed­się­wzię­cie nasta­wio­ne na zysk i dłu­go­trwa­ły roz­wój. Poznaj deta­le, któ­re jesz­cze bar­dziej zwięk­szą efek­tyw­ność Twojej rekla­my.

Dlaczego ludzie nie klikają w reklamy?
Główne czynniki - zaufanie, spam, śledzenie i wirusy

Bądź reali­stą: nie prze­sa­dzaj w rekla­mie i nie obie­cuj cudów.
Jeżeli ponie­sie cię fan­ta­zja, to możesz być pew­ny, że duża część
inter­nau­tów nie potrak­tu­je two­ich słów poważ­nie.

Zamieść ter­min przy­dat­no­ści: Zamiast „Oryginalne lap­to­py
nie­zwy­kle tanio”, użyj „Tylko do koń­ca mie­sią­ca lap­to­py o
poło­wę taniej!”

Bądź wia­ry­god­ny: Zamieść w rekla­mie zapew­nie­nie, że klien­ci
mogą liczyć np. na rocz­ną gwa­ran­cję czy zwrot pie­nię­dzy w
prze­cią­gu dwóch tygo­dni. Reklamacje i zwro­ty gwa­ran­tu­je
klien­tom pol­skie pra­wo, ale nie wszy­scy zda­ją sobie z tego
spra­wę – pokaż, że jesteś eks­per­tem i znasz się na tym, co
robisz.

Nie kopiuj reklam: błę­dem jest prze­ko­na­nie, że kopio­wa­nie
naj­le­piej pozy­cjo­no­wa­nych reklam pozy­tyw­nie wpły­nie na
efek­tyw­ność i twój wize­ru­nek. O ile dopusz­czal­ne jest
inspi­ro­wa­nie się kon­ku­ren­cją, to spi­sy­wa­nie „sło­wo w
sło­wo” tre­ści spra­wi, że Google nie zoba­czy two­jej rekla­my i
wrzu­ci ją w czar­ną otchłań Internetu bez moż­li­wo­ści powro­tu.

Pisz popraw­nie: jeże­li w sło­wo klu­czo­we wkrad­nie się błąd,
możesz być pew­ny, że sta­nie się ono bez­u­ży­tecz­ne. W koń­cu ile
osób wpi­su­je błęd­ne hasła do wyszu­ki­war­ki i jakie jest
praw­do­po­do­bień­stwo, że wasze błęd­ne wyra­zy się pokry­ją?

Pamiętaj o dobrym adre­sie. Długość adre­su URL rów­nież jest
decy­du­ją­ca w przy­pad­ku efek­tyw­no­ści. Zasada jest jed­na: im
krót­szy i mniej skom­pli­ko­wa­ny, tym lepiej, gdyż adres two­jej
stro­ny sam w sobie jest dar­mo­wą rekla­mą. Warto tak­że korzy­stać
z przed­rost­ka „www” oraz dużych liter. Zamiast www.twojafirma.pl,
zasto­suj www.TwojaFirma.pl.

Uważaj: jeże­li inter­nau­ta klik­nie w twój link, to jesz­cze nie
zna­czy, że sko­rzy­sta z tego, co pro­po­nu­jesz. Jeżeli two­ja
stro­na będzie mało czy­tel­na lub użyt­kow­nik będzie musiał na
wła­sną rękę prze­szu­ki­wać jej zawar­tość w celu zna­le­zie­nia
odpo­wie­dzi, to już teraz możesz być pew­ny, że nawet naj­le­piej
skon­stru­owa­na rekla­ma PPC nie­wie­le pomo­że w osią­ga­niu
efek­tyw­no­ści. Warto, prze­stu­dio­wać nasz arty­kuł na temat
kon­wer­sji.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie