Inteligentne strony internetowe

Zobacz przyszłość projektowania w sieci

> nowoczesne inteligentne-strony-www

Inteligentne stro­ny inter­ne­to­we wyzna­cza­ją nowe stan­dar­dy pro­jek­to­wa­nia w sie­ci. Są intu­icyj­ne, prak­tycz­ne i nie­wia­ry­god­nie efek­tyw­ne. Być może jesz­cze dziś Twoja kon­ku­ren­cja mar­nu­je pie­nią­dze na budo­wa­nie zwy­kłej stro­ny www. Tworzonej w opar­ciu o śre­dnio­wiecz­ne idee sto­so­wa­ne w dru­ku. Archaiczne spi­sy tre­ści i mapy stron. Jeśli roz­glą­dasz się za nowo­cze­sną stro­ną i czy­tasz ten tekst, to masz wię­cej szczę­ścia niż oni. Za chwi­lę dowiesz się jak pod­nieść poprzecz­kę i dostar­czyć klien­tom oświad­czeń, któ­re przy­no­szą zyski dziś i będą przy­no­sić jutro.

Inteligentne strony to przełomowa idea, która pcha współczesny internet naprzód.

Tu nie cho­dzi o lep­szy pro­jekt, tyl­ko o pro­jekt bar­dziej inte­li­gent­ny. Niedługo po powsta­niu inter­ne­tu, prze­wi­ja­nie stro­ny uwa­ża­ne było z faux pas – brzyd­ki rodzaj inte­rak­cji, któ­ry nale­ża­ło zmi­ni­ma­li­zo­wać.

Dziś wszech­obec­ność mobil­nych urzą­dzeń z ekra­na­mi doty­ko­wy­mi i sta­ły wzrost roz­dziel­czo­ści ekra­nów zarów­no w urzą­dze­niach mobil­nych, jak i tra­dy­cyj­nych lap­to­pach i kom­pu­te­rach sta­cjo­nar­nych spra­wia­ją, że prze­wi­ja­nie jest sku­tecz­nym i intu­icyj­nym spo­so­bem nawi­ga­cji w inter­ne­cie.

"Tak, jak dobry sprze­daw­ca pod­cho­dzi do nas, nawet jeśli chce­my tyl­ko popa­trzeć, tak stro­ny doce­lo­we nie­ustan­nie usi­łu­ją wzbu­dzić wła­ści­wą reak­cję Twoich klien­tów."

Dzięki temu zwięk­szy­ła się tak­że akcep­to­wal­na dłu­gość stro­ny napa­ko­wa­nej infor­ma­cja­mi, ponie­waż pro­jek­tan­ci eks­pe­ry­men­tu­ją, two­rząc poje­dyn­cze stro­ny w celu opo­wie­dze­nia wcią­ga­ją­cej histo­rii za pomo­cą zawar­tych na nich tre­ści.

Dlaczego design bez podstron jest przyszłością sieci?

Tradycyjne stro­ny popeł­nia­ją całą serię grze­chów. Są jak gadu­ły
na przy­ję­ciu; zale­wa­ją pod­ko­lo­ro­wa­ny­mi infor­ma­cja­mi
każ­de­go, kto znaj­dzie się w zasię­gu gło­su, nie inte­re­su­jąc
się w ogó­le oso­bą, któ­ra się przy­słu­chu­je (albo, jak to czę­sto
bywa, słu­cha tyl­ko jed­nym uchem). Musisz zdać sobie spra­wę, że
ludzie w sie­ci nie będą mar­no­wać nawet minu­ty na spę­dza­nie
cza­su w nud­nym towa­rzy­stwie, kie­dy jed­no klik­nię­cie dalej
znaj­du­je się znacz­nie lep­sza rze­czy­wi­stość.


Inteligentne, nowo­cze­sne stro­ny www, bazu­ją na współ­cze­snych
instynk­tach zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ków w sie­ci, po to, by
wywo­łać reak­cje emo­cjo­nal­ne i sprze­da­żo­we. Właściwe emo­cje
moż­na dziś wywo­łać poprzez inte­rak­cje, któ­re zaska­ku­ją i
zachwy­ca­ją użyt­kow­ni­ków, a tak­że two­rzą cha­rak­ter i
kon­tekst opo­wie­ści. Kontakt z użyt­kow­ni­ka­mi na pozio­mie
instynk­tow­nym spra­wia, że takie stro­ny napraw­dę anga­żu­ją
użyt­kow­ni­ków, kreu­ją poczu­cie bli­sko­ści, pro­wo­ku­ją do
powtór­nej wizy­ty, a przed wszyst­kim wywo­łu­ją kon­wer­sję i
zachę­ca­ją do dzie­le­nia się doświad­cze­nia­mi ze zna­jo­my­mi.

A,B,C inteligentnych stron internetowych.

Strona Kamaz czyli design bez podstron

Zwięzłość i pro­sto­ta to pod­sta­wo­wy wymóg, sku­tecz­nych tre­ści inter­ne­to­wych. Zmniejsza się pre­sja tra­dy­cyj­ne­go pozio­me­go paska nawi­ga­cji, ponie­waż nie musi on już mie­ścić wiel­kiej licz­by pod­stron. Paski nawi­ga­cji słu­żą teraz do kie­ro­wa­nia użyt­kow­ni­ków w głąb, do opo­wie­ści znaj­du­ją­cej się na stro­nie głów­nej.

“Ograniczenie histo­rii do jed­nej stro­ny poma­ga zacho­wać płyn­ność wra­żeń i chro­ni klu­czo­we tre­ści przed prze­ocze­niem dzię­ki line­ar­ne­mu cha­rak­te­ro­wi pre­zen­ta­cji tre­ści."

Nawigacja przez narrację

Dzięki szyb­kie­mu połą­cze­niu inter­ne­to­we­mu i użyt­kow­ni­kom przy­zwy­cza­jo­nym do dłu­gie­go prze­wi­ja­nia stron w apli­ka­cjach mobil­nych, struk­tu­ra stro­ny bez pod­stron zni­ka z pierw­sze­go pla­nu i pozwa­la odwie­dza­ją­cym cie­szyć się płyn­no­ścią i zre­ali­zo­wać swo­je cele.

Nawigacja przez narrację na stronie Surfland

Zawarcie war­to­ścio­wych meta­for i boga­tych inte­rak­cji w line­ar­nej ścież­ce dłu­giej prze­wi­ja­nej stro­ny to świet­ny spo­sób na zaan­ga­żo­wa­nie użyt­kow­ni­ków w histo­rię. Ludzie zwy­kle nie radzą sobie zbyt dobrze z nie­pew­no­ścią, więc pro­ste meta­fo­ry wple­cio­ne w struk­tu­rę dłu­giej stro­ny pomo­gą zapo­wie­dzieć użyt­kow­ni­ko­wi, cze­go może się spo­dzie­wać po dro­dze. Szczypta inte­rak­tyw­no­ści na tych stro­nach przy­po­mi­na dobry zwy­czaj zatrzy­my­wa­nia się w tra­sie, by roz­pro­sto­wać nogi – te men­tal­ne prze­rwy spra­wią, że użyt­kow­ni­cy będą cią­gle sku­pie­ni, i dzię­ki nim będą kon­ty­nu­ować podróż wypo­czę­ci. Promuj, więc zaan­ga­żo­wa­nie za pomo­cą meta­for i inte­rak­cji.


Zaangażowanie, metafory, interakcje

Każdy, kto pod­czas pró­by zapa­mię­ta­nia nume­ru tele­fo­nu musiał słu­chać loso­wych liczb wykrzy­ki­wa­nych w żar­cie przez bra­ta lub sio­strę, wie, że ludz­ki mózg może prze­cho­wać w pamię­ci krót­ko­trwa­łej od sied­miu do dzie­wię­ciu infor­ma­cji naraz. Tradycyjne stro­ny z wie­lo­ma oddziel­ny­mi stro­na­mi dzie­lą tre­ści, przez co bar­dziej obcią­ża­ją pamięć krót­ko­trwa­łą użyt­kow­ni­ka, któ­ry pró­bu­je połą­czyć czę­ści wia­do­mo­ści w jed­ną całość.

“Zebranie tre­ści w jed­no doświad­cze­nie pozwa­la użyt­kow­ni­kom podą­żać za jed­nym wąt­kiem, spra­wia­jąc, że łatwiej jest je zro­zu­mieć i zapa­mię­tać."

Długie prze­wi­ja­ne stro­ny to wspa­nia­ły spo­sób prze­ka­zy­wa­nia histo­rii, a dzię­ki odpo­wied­nie­mu wyko­na­niu może­my popchnąć użyt­kow­ni­ków w kie­run­ku głów­ne­go celu – czy będzie to poda­nie swo­ich danych, zakup pro­duk­tu, czy choć­by zro­zu­mie­nie idei, któ­rą chce­my się podzie­lić.

Design bez podstron, to przyszłosć sieci. - 7 Powodów!

Dlaczego two­rzy­my stro­ny inter­ne­to­we? By komu­ni­ko­wać się z naszą obec­ną i przy­szłą spo­łecz­no­ścią. Ta spo­łecz­ność to klien­ci i klien­ci poten­cjal­ni, fani i part­ne­rzy. W każ­dym z tych przy­pad­ków, mamy osią­gnąć pewien cel, coś, co nie­mal zawsze wyma­ga okre­ślo­ne­go dzia­ła­nia ze stro­ny użyt­kow­ni­ka. Poznaj 7 powo­dów dla, któ­rych inte­li­gent­ne stro­ny są przy­szło­ścią sie­ci.

1. Skłaniają użytkowników do działania, dzięki historii.

Lepsze zrozumienie

Dlaczego two­rzy­my stro­ny inter­ne­to­we? By komu­ni­ko­wać się z
naszą obec­ną i przy­szłą spo­łecz­no­ścią. Ta spo­łecz­ność to
klien­ci i klien­ci poten­cjal­ni, fani i part­ne­rzy. W każ­dym z
tych przy­pad­ków, mamy osią­gnąć pewien cel, coś, co nie­mal zawsze
wyma­ga okre­ślo­ne­go dzia­ła­nia ze stro­ny użyt­kow­ni­ka. Poznaj
7 powo­dów dla, któ­rych inte­li­gent­ne stro­ny są przy­szło­scią
sie­ci.


Gdy lądu­je­my na stro­nie bez pod­stron od razu zanu­rza­my się we
wstę­pie do wspa­nia­łej histo­rii. Maksymalnie uprosz­czo­ny
pro­jekt nie narzu­ca się odwie­dza­ją­cym, a histo­ria, któ­rą
chce­my opo­wie­dzieć jest w cen­trum uwa­gi przez całą podróż
użyt­kow­ni­ka po stro­nie. Wszystko, co znaj­du­je się na stro­nie,
to począ­tek dobrze zapro­jek­to­wa­nej histo­rii, a jedy­ne, co musi
robić odwie­dza­ją­cy, to podą­żać jej tokiem w naj­bar­dziej
natu­ral­ny i intu­icyj­ny spo­sób w sie­ci – prze­wi­ja­jąc w dół.

Ta pro­sta czyn­ność spra­wia, że doświad­cza­my wra­że­nia
płyn­no­ści, pozba­wio­ne­go poszu­ki­wań lin­ków czy jakich­kol­wiek
innych zaga­dek typu znajdź i klik­nij. I ponie­waż taki for­mat
zmu­sza wła­ści­cie­la stro­ny do zmiesz­cze­nia swo­jej wizji na
jed­nej stro­nie, ogól­ny prze­kaz jest zwy­kle dużo bar­dziej
przej­rzy­sty i sil­niej­szy, niż gdy­by był roz­sia­ny pomię­dzy
stro­ną głów­ną, stro­ną „o nas”, stro­ną z misją, paskiem bocz­nym
itd.

2. Są płynne, intuicyjne i łatwe do przyswojenia.

Skuteczne stro­ny muszą być intu­icyj­ne. W typo­wych sta­ty­sty­kach przed­sta­wia­ne są dane histo­rycz­ne. Zestawienie suro­wych liczb bez kon­tek­stu zapew­nia infor­ma­cje, któ­re nale­ży zin­ter­pre­to­wać, aby móc wpro­wa­dzić zmia­ny nie­zbęd­ne do popra­wy dzia­ła­nia stro­ny. Te dane czę­sto są przy­czy­ną więk­szej licz­by pytań niż odpo­wie­dzi i nie poda­ją żad­nych roz­wią­zań na temat tego, jak popra­wić wydaj­ność.

“Inteligentne stro­ny, któ­re posia­da­ją cel, są inne, ponie­waż z góry wia­do­mo, co powin­no się na nich dziać – reali­za­cja celów!"

Punkty kon­tro­l­ne umiesz­czo­ne na dro­dze odwie­dza­ją­ce­go zapew­nia­ją wgląd i suge­ru­ją roz­wią­za­nia w celu popra­wie­nia wyni­ków. W prze­ci­wień­stwie do stan­dar­do­wych danych sta­ty­stycz­nych stron inter­ne­to­wych, któ­re sta­no­wią odręb­ne jed­nost­ki, inte­li­gent­ne stro­ny są peł­ne zaawan­so­wa­nych narzę­dzi ana­li­tycz­nych, któ­re pozwa­la­ją wła­ści­cie­lo­wi stro­ny roz­po­znać, co napraw­dę się na niej dzie­je. Analiza klik­nięć (heat­map), ana­li­za kohort, ana­li­za jako­ścio­wa, test A/B – to wszyst­ko stan­dard. Inteligentne stro­ny, by zasłu­żyć na swo­ją nazwę, muszą być na tyle inte­li­gent­ne, by zapew­niać pro­ak­tyw­ny wgląd, któ­ry pomo­że w popra­wie wyni­ków.

3. Są instynktowne i oddziałują na emocje.

Dzięki cią­głym ulep­sze­niom w tech­no­lo­giach i rewo­lu­cyj­nym sil­ni­kom HTML5, CSS3 i JavaScripcie jeste­śmy w sta­nie wpleść ele­men­ty inte­rak­tyw­ne w histo­rię, by zachę­cić, zachwy­cić i prze­ko­nać odwie­dza­ją­cych na pozio­mie „instynk­tów”, cze­go nie dało­by się osią­gnąć za pomo­cą listy fak­tów. Otwierające się drzwi, ram­ki, któ­re się obra­ca­ją i zwi­ja­ją, przy­ci­ski, któ­re są kre­atyw­nie ani­mo­wa­ne. To rodza­je inte­rak­cji „folii bąbel­ko­wej”, któ­re zapew­nia­ją satys­fak­cjo­nu­ją­cą tek­stu­rę i kon­tekst emo­cjo­nal­ny opo­wia­da­nej przez nas histo­rii.

To oczy­wi­ście łączy się z moim kolej­nym argu­men­tem. Gdy design nie tyl­ko ład­nie wyglą­da, ale rze­czy­wi­ście wywie­ra dobre wra­że­nie, może­my stwo­rzyć uza­leż­nia­ją­ce pętle infor­ma­cji zwrot­nej, któ­re zachę­ca­ją do kon­kret­nych dzia­łań „dla zaba­wy”. Gdy te przy­jem­ne dzia­ła­nia czy mikro doświad­cze­nia (jak na przy­kład klik­nię­cie w okre­ślo­ny przy­cisk) są zbu­do­wa­ne wokół call to action, wskaź­ni­ki kon­wer­sji rosną wraz z zado­wo­le­niem użyt­kow­ni­ków.4. Powoduje wyższe wskaźniki konwersji.

Witryna CUK skłaniająca do działania

Żaden z powyż­szych argu­men­tów nie miał­by sen­su, gdy­by ich
skut­kiem nie były wyż­sze wskaź­ni­ki kon­wer­sji. Oczywiście
pięk­no, design i dobra histo­ria są wspa­nia­łe same w sobie,
jed­nak w kon­tek­ście two­rze­nia stron inter­ne­to­wych,
naj­więk­sze zna­cze­nie ma jeden wskaź­nik: kon­wer­sja.

Każda stro­na, któ­rą two­rzy­my, powin­na mieć swój głów­ny cel. Może
to być gene­ro­wa­nie leadów sprze­da­żo­wych, roz­wój
spo­łecz­no­ści inter­ne­to­wej, pro­mo­wa­nie oso­by lub pro­duk­tu,
wyż­sza licz­ba pobrań danych, sprze­daż więk­szej ilo­ści
pro­duk­tów i usług.

To są rze­czy, w któ­rych naj­le­piej spraw­dza­ją się stro­ny bez
pod­stron. Prosty, bez­po­śred­ni pro­jekt połą­czo­ny ze świet­ną
histo­rią i instynk­tow­ny­mi inte­rak­cja­mi popy­cha
odwie­dza­ją­cych wzdłuż poje­dyn­czej ścież­ki pro­wa­dzą­cej do
osta­tecz­ne­go celu. Jest bar­dziej skon­cen­tro­wa­ny niż
stan­dar­do­we stro­ny i bar­dziej ele­ganc­ki niż zwy­kła stro­na
głów­na. Dane poka­zu­ją, że raz za razem, takie stro­ny spraw­dza­ją
się naj­le­piej.

5. Iteracja jest łatwiejsza, szybsza i skuteczniejsza.

Projekt bez pod­stron nie tyl­ko wywo­łu­je lep­szą kon­wer­sję, ale tak­że spra­wia, że zmia­ny wpro­wa­dza­ne na pod­sta­wie sta­ty­styk i opi­nii użyt­kow­ni­ków są łatwiej­sze, szyb­sze i sku­tecz­niej­sze. Łatwiejsze i szyb­sze, ponie­waż zaj­mu­je­my się tyl­ko jed­ną stro­ną. Nie musi­my robić dobre­go wra­że­nia na kil­ku stro­nach, mamy już jed­ną zwię­złą i potęż­ną histo­rię na jed­nej stro­nie. Teraz wszyst­ko, co musi­my zro­bić, to dosto­so­wa­nie kon­kret­nych szcze­gó­łów i inte­rak­cji, któ­re stwo­rzy­li­śmy, by były jesz­cze bar­dziej zado­wa­la­ją­ce.

6. Zmniejsza wskaźniki odrzuceń i zachęca do udostępniania.

Dzięki wszyst­kim ele­men­tom wymie­nio­nym powy­żej, wskaź­ni­ki odrzu­ceń na stro­nach bez pod­stron są zwy­kle niż­sze. Dzieje się tak dla­te­go, że użyt­kow­ni­cy nie muszą robić zbyt wie­le i nie są zdez­o­rien­to­wa­ni. Istnieje tyl­ko odwie­dza­ją­cy, dobra histo­ria i głów­ny cel, dla któ­re­go stro­na zosta­ła stwo­rzo­na. Jeśli histo­ria i płyn­ność są sku­tecz­ne, wskaź­ni­ki odrzu­ceń będą to odzwier­cie­dlać, zachę­ca­jąc odwie­dza­ją­cych do dłuż­szej wizy­ty.

“Trudno jest udo­stęp­nić komuś całą stan­dar­do­wą stro­nę; jej ogrom spra­wia, że odwie­dza­ją­cy sku­pia­ją się na tym, co im się podo­ba naj­bar­dziej i udo­stęp­nia­ją innym tyl­ko ten frag­ment."

Jeszcze gorzej jest ze stro­na­mi doce­lo­wy­mi. Udostępnianie stro­ny doce­lo­wej jest w złym guście, ponie­waż to oczy­wi­ste, że cho­dzi nam tyl­ko o ich pie­nią­dze i/lub dane. Jednak udo­stęp­nie­nie zaj­mu­ją­cej histo­rii i dobre­go wra­że­nia – to prze­cież robi­my codzien­nie, dzie­li­my się tym, co jest wyda­je się nam fascy­nu­ją­ce i może zain­te­re­so­wać innych ludzi. W ten spo­sób pro­jekt stro­ny bez pod­stron ofe­ru­je uni­ka­to­wy spo­sób popchnię­cia odwie­dza­ją­cych (a tak­że tych, któ­rym udo­stęp­nia­na jest stro­na) do sku­tecz­ne­go kana­łu sprze­da­żo­we­go, któ­ry napraw­dę im się spodo­ba.

7. Można sobie na nią pozwolić.

Wreszcie docho­dzi­my do naj­waż­niej­sze­go argu­men­tu: cena. Stworzenie pięk­nej stro­ny dosto­so­wa­nej do indy­wi­du­al­nych potrzeb było dotych­czas dość kosz­tow­nym przed­się­wzię­ciem, zarów­no dla przed­się­bior­ców, jak i klien­tów indy­wi­du­al­nych. Nie roz­cho­dzi­ło się o tysią­ce zło­tych, ale o dzie­siąt­ki tysię­cy. Na szczę­ście, dzię­ki desi­gno­wi bez pod­stron, już tak nie jest.

Dzięki takim usłu­gom jak stro­ny inte­li­gent­ne pięk­na stro­na bez pod­stron może powstać w cią­gu zale­d­wie mie­sią­ca za cenę poni­żej 10.000 zło­tych. Coś, co trud­no było­by osią­gnąć w innym wypad­ku, szcze­gól­nie uwzględ­nia­jąc też inne korzy­ści, któ­re wymie­ni­łem powy­żej.

Dzięki pro­jek­to­wi bez pod­stron może­my rze­czy­wi­ście po raz pierw­szy zoba­czyć, jak upo­wszech­nia­ją się pięk­ne i efek­tyw­ne pro­jek­ty stron inter­ne­to­wych. To spra­wia, że każ­dy może mieć stro­nę, któ­ra dobrze dzia­ła, wyglą­da wspa­nia­le i osią­ga wyni­ki.

6 Wspaniałych przy­kła­dów. Nowoczesne stro­ny, któ­re koniecz­nie musisz odwie­dzić.

Przykład storny www z wysoką konwersją

To wła­śnie zestaw powo­dów, dla któ­rych pro­jek­ty bez pod­stron są przy­szło­ścią sie­ci. Jeśli inte­re­su­je Cię stwo­rze­nie inte­li­gent­nej stro­ny po pro­stu daj nam o tym znać. Zadzwoń 660 970 980, lub napisz stu­dio mał­pa owocni.pl