Nie każ mi myśleć!

O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych.

NAJWAŻNIEJSZE
NOTATKI Z KSIĄŻKI:

Autor: Steve Krug

> nie kaz-mi-myslec

Używaj kon­wen­cjo­nal­nych zwro­tów tak, by ludzie nie musie­li myśleć nawet przez mili­se­kun­dę. – Steve Krug napi­sał książ­kę, któ­ra sta­ła się lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą dla wszyst­kich, któ­rzy two­rzą stro­ny inter­ne­to­we.

Najpierw celuj w oczy­wi­sto­ści.

Jeśli to zawie­dzie, dru­gim naj­lep­szym wybo­rem powin­no być to, co rozu­mie się samo przez sie­bie.

Postaraj się, żeby nie trze­ba było nicze­go wyja­śniać.

Pamiętaj, że ludzie szyb­ko skanują/zerkają na stro­nę, by szyb­ko zna­leźć to co potrze­bu­ją. Nie czy­ta­ją wszyst­kie­go.


1. Stwórz wyraź­ną wizu­al­ną hie­rar­chię.

2. Wykorzystuj kon­wen­cje.

3. Strona to ści­śle okre­ślo­ny obszar.

4. Niech będzie oczy­wi­ste, w co moż­na klik­nąć.

5. Zminimalizuj zakłó­ce­nia.


Pomiń nie­po­trzeb­ne sło­wa. Unikaj rado­sne­go gada­nia i instruk­cji.

Jeśli już robisz zakład­ki, muszą być praw­dzi­we: pierw­szo­pla­no­wy kolor ma być zwią­za­ny zawar­to­ścią, a nie­wy­bra­ne zakład­ki zazna­czo­ne przez pod­kre­śle­nie.

Nawigacja poma­ga uka­zać kon­tekst two­jej ofer­ty. Nawigacja jest klu­czo­wa, ale pod­stro­ny i pod-pod­stro­ny są rów­nie waż­ne. Nie igno­ruj tego. Nawigacja okrusz­ko­wa może pomóc, powin­na wyglą­dać tak: Główna > Podstrona > Pod-pod­stro­na > Tutaj. Niech jed­nak okrusz­ki chle­ba nie będą jedy­nym spo­so­bem nawi­ga­cji, a ostat­nia kate­go­ria nie powin­na dublo­wać się jako nagłó­wek stro­ny.

Informacja „tu jesteś” powin­na być jasna.

Logo w każ­dym miej­scu prze­kie­ro­wu­je do stro­ny głów­nej.

Słowo, w któ­re klik­nie użyt­kow­nik powin­no być tytu­łem stro­ny, na któ­rą tra­fi.


KAŻDA PODSTRONA POWINNA NATYCHMIAST ODPOWIADAĆ NA TE PYTANIA (nale­ży zało­żyć, że ktoś wła­śnie się obu­dził i patrzy na jakąś pod­stro­nę):

- Co to za stro­na?

- Na jakiej jestem pod­stro­nie?

- Jaki jest głów­ny podział sek­cji na tej stro­nie?

- Jakie mam moż­li­wo­ści na tym pozio­mie?

- Gdzie w tym wszyst­kim jestem ja?

- Jak mogę wyszu­ki­wać?


STRONA GŁÓWNA MUSI:

- okre­ślać stro­nę i jej misję

- odpo­wia­dać na pyta­nie: gdzie zaczy­nam?

- poka­zy­wać hie­rar­chię

- mieć opcję wyszu­ki­wa­nia

- kusić (jak okład­ka maga­zy­nu, zachę­ca­ją­ca do obej­rze­nia zawar­to­ści)

- mieć aktu­al­ną zawar­tość

- zawie­rać ofer­ty

- zawie­rać skró­ty do popu­lar­nych ele­men­tów

- zawie­rać infor­ma­cję o reje­stra­cji / logo­wa­niu / poka­zy­wać, czy ktoś jest zalo­go­wa­ny („Witaj ponow­nie, Dave!”)

- mieć łatwe do zna­le­zie­nia to, „cze­go szu­kam”

- ale tak­że to, „cze­go nie szu­kam”: eks­cy­tu­ją­ce rze­czy, o któ­rych użyt­kow­ni­cy nie wie­dzie­li


JAK TO WPROWADZIĆ:

Slogan obok iden­ty­fi­ka­to­ra (logo) stro­ny. 6-8 słów. Konkrety. Znaczące i jasne.

Tekst powi­tal­ny w gór­nej czę­ści. 1-2 zda­nia. Ważne sło­wa pogru­bio­ne.

- Przetestuj to.


WSKAZÓWKI DO TESTÓW:

Wystarczą 3-4 oso­by. Zapłać im 50 dola­rów za godzi­nę. Nagraj ruch kur­so­ra na ekra­nie. Poproś, by gło­śno myśle­li. Powiedz, że nie są w sta­nie zro­bić nicze­go złe­go.

Jeśli powie­dzą coś ogól­ne­go, zapy­taj o szcze­gó­ły. Jeśli powie­dzą „podo­ba mi się”, zapy­taj, co im się podo­ba. Zrób to samo jeśli im się nie podo­ba.

Ukryj stro­nę, dopó­ki nie będą zaczy­nać. W momen­cie, gdy zoba­czą stro­nę głów­ną, zapy­taj „Co to jest? Na co chcesz klik­nąć?”


Oprzyj się poku­sie doda­wa­nia rze­czy, żeby roz­wią­zać pro­ble­my.

To rzad­ko jest dobre roz­wią­za­nie.