Marketing z Twitterem.

O czym pisać, aby zwiększać ilośc fanów?

Istnieją newsy, które obiegają świat. To mogą być Twoje wiadomość.

> marketing z-twitterem-jak-zwiekszac-ilosc-fanow

Twitter ozna­cza suk­ces! Ten dar­mo­wy ser­wis spo­łecz­no­ścio­wy, umoż­li­wia mikro­blo­go­wa­nie na napraw­dę dużą ska­lę! Krótkie wia­do­mo­ści, liczą­ce tyl­ko 140 zna­ków, zawo­jo­wa­ły sieć i bar­dzo szyb­ko sta­ły się plat­for­mą wymia­ny infor­ma­cji, tak­że tych biz­ne­so­wych. Każdy marzą­cy o suk­ce­sie han­dlo­wiec, powi­nien znać moż­li­wo­ści, jakie daje mu Twitter. W tym kom­plet­nym prze­wod­ni­ku, opi­su­je­my wszyst­ko to, co powi­nie­neś wie­dzieć o doła­do­wy­aniu mar­ke­tin­gu przy uży­ciu Twittera.


Krótkie wprowadzenie dla Twitterowych żółtodziobów...

Rzadko kie­dy moż­na obser­wo­wać tak spek­ta­ku­lar­ny pod­bój Internetu i mediów, jak w przy­pad­ku Twittera. Choć moda na “ćwier­ka­nie” przy­by­ła do Polski z opóź­nie­niem, to szyb­ko uda­ło jej się zdo­mi­no­wać rodzi­mą sieć. Sekret suk­ce­su tkwi w ogra­ni­czo­nej dłu­go­ści wia­do­mo­ści, dzię­ki cze­mu wypo­wie­dzi są prze­my­śla­ne i tre­ści­we, a sam Twitter stał się naj­bar­dziej aktu­al­nym medium w Internecie.

Jeśli dopie­ro zaczy­na­cie korzy­stać z Twittera i potrze­bu­je­cie kil­ku przy­kła­dów, zacznij­cie od zro­bie­nia nie­wiel­kie­go bada­nia na temat tego, co wasza anglo­ję­zycz­na kon­ku­ren­cja albo kole­dzy z bran­ży, robią z Twitterem. Mogę wam zagwa­ran­to­wać, że ist­nie­je podob­ny blo­ger, wol­ny strze­lec, przed­się­bior­ca, biz­nes lokal­ny czy jakie­go­kol­wiek roz­mia­ru biz­nes, któ­ry czer­pie w peł­ni korzy­ści z Twittera. Można ich zna­leźć wyko­rzy­stu­jąc kata­lo­gi, takie jak Twellow Webfollow.

Powinieneś śle­dzić Owocnych na Twitterze-> Kliknij tutaj.

19% ludzi, śle­dzi mar­ki na Twitterze.(Tweetnij to!)

29% ludzi, prze­twit­to­wu­je infor­ma­cje od firm.(Tweetnij to!)

80% ludzi chce otrzy­my­wać kupo­ny i zniż­ki od firm za pomo­cą spo­łecz­no­ści.(Tweetnij to!)


Jak wiele Twitter marketing oferuje Twojej firmie?

Dużo i jesz­cze wię­cej! Portal spo­łecz­no­ścio­wy przede wszyst­kim skra­ca dystans mię­dzy użyt­kow­ni­ka­mi. Profile biz­ne­so­we mają znacz­nie wię­cej zalet, niż tyl­ko prze­cią­ga­nie inter­nau­tów na stro­ny fir­mo­we. Aktywność na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym spra­wia, że odbior­cy chęt­nie wcho­dzą w dys­ku­sję i inte­re­su­ją się pro­mo­wa­nym pro­duk­tem i sta­ją się żywy­mi amba­sa­do­ra­mi ulu­bio­nych marek. Siłę powta­rza­nia dobrych wie­ści przez fanów, już daw­no doce­ni­li naj­po­tęż­niej­si poli­ty­cy (Barrack ObamaAl Gore), uwiel­bia­ni cele­bry­ci (ColdplayBieber), czy spryt­ny biz­nes (GoogleAmazon).

"To praw­da, że użyt­kow­ni­cy Twittera, nie­chęt­nie śle­dzą fir­my. Jeśli chcesz trak­to­wać go wyłącz­nie jako źró­dło auto­pro­mo­cji, to nie będzie to odpo­wied­nie narzę­dzie dla Ciebie."

Marketing fir­my na Twitterze pozwa­la też łatwiej niż kie­dy­kol­wiek zarzą­dzać repu­ta­cją on-line. Za pomo­cą narzę­dzia HootSuite może­my dostać infor­ma­cje zwrot­ne za każ­dym razem, kie­dy wspo­mi­na­na jest wasza fir­ma, mar­ka, stro­na inter­ne­to­wa, blog czy pro­duk­ty, poprzez prze­pro­wa­dza­nie wyszu­ki­wań według słów klu­czo­wych. W ten spo­sób może­my podzię­ko­wać tym, któ­rzy nas chwa­lą, jak rów­nież szyb­ko zare­ago­wać w przy­pad­ku tych, któ­rzy mają pro­ble­my z obsłu­gą klien­ta albo wygła­sza­ją nega­tyw­ne opi­nie. Zawsze pod­kre­ślam, wła­ści­cie­lom firm, że są na Twitterze, żeby zdo­być sym­pa­tię i uwa­gę jego użyt­kow­ni­ków. Jeśli chcą się nachal­nie rekla­mo­wać, powin­ni wybrać inne narzę­dzie. Zastanawiasz się o czym pisać aby zwięk­szać ilość fanów? Czytaj dalej...

Krok 1: Uwij sobie, cieplutkie firmowe gniazdko.

Potraktuj Twittera jak kul­kę śnie­gu, któ­ra raz wpra­wio­na w ruch, bły­ska­wicz­nie prze­isto­czy się w potęż­ną kulę śnie­go­wą! Konto na Twitterze pro­wa­dzi się w łatwy i przy­jem­ny spo­sób. Najważniejsza jest kon­se­kwen­cja i pomysł. Jeśli wybi­jesz się z sza­re­go tłu­mu, ludzie sami będą chcie­li nawią­zać z Tobą inter­ne­to­wą zna­jo­mość, a Ty w szyb­ki spo­sób dotrzesz do nowych klien­tów. Zanim zacznie­cie szu­kać osób, któ­re mogły­by Was obser­wo­wać, powin­ni­ście spoj­rzeć na swój pro­fil. W szcze­gól­no­ści powin­ni­ście się upew­nić, że macie nastę­pu­ją­ce rze­czy:

Trzy zasady do czerpania korzyści z Twittera

Zdjęcie pro­fi­lo­we.
Nikt nie chce obser­wo­wać logo (chy­ba że jest
dobrze zna­ne). Ludzie chcą zoba­czyć oso­bę, któ­ra stoi za
pro­fi­lem. Media spo­łecz­no­ścio­we pole­ga­ją na
zaan­ga­żo­wa­niu, a ludzie chcą anga­żo­wać się w kon­tak­ty z
inny­mi ludź­mi, a nie fir­ma­mi, czy bota­mi.

Zwięzłe i opi­so­we „bio”.
Otrzymujecie aż 160 zna­ków, by opi­sać
sie­bie i to, co zyska­ją ludzie obser­wu­ją­cy was na Twitterze.
Sprawcie, by było inte­re­su­ją­ce i prze­ko­nu­ją­ce.

Dopasowany wzór tła.
Gdy ktoś po raz pierw­szy wcho­dzi na wasz
pro­fil na Twitterze, powi­nien widzieć wzór, któ­ry odzwier­cie­dla
waszą mar­kę.

Krok 2: Zaproś gości, będzie weselej. Im więcej, tym lepiej...

W twit­te­rze, tak jak w innych mediach spo­łecz­no­ścio­wych rów­nież cho­dzi o to, aby to co mamy do powie­dze­nia tra­fia­ło do jak naj­więk­szej ilo­ści ludzi. Więc jak ich zna­leźć? I jak prze­ko­nać ich, by was obser­wo­wa­li?

Dostosuj wygląd profilu do firmy

Najlepiej dzię­ki wła­snym przed­się­wzię­ciom w Sieci. Czy macie
stro­nę inter­ne­to­wą, new­slet­ter e-mailo­wy albo inny spo­sób, by
on-line dzie­lić się lin­ka­mi z inny­mi ludź­mi? Więc upew­nij­cie
się, że wszę­dzie wsta­wi­li­ście link do kon­ta na Twitterze; w
stop­ce e-mailo­wej, pod­pi­sie na forum, a nawet w innych
pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych (na przy­kład na Facebooku).


Dobrym spo­so­bem na zdo­by­cie więk­szej licz­by obser­wu­ją­cych,
szcze­gól­nie dzię­ki blo­gom, jest wyko­rzy­sta­nie przy­ci­sku
retwe­et. Bonus jest taki, że gdy stwo­rzy­my przy­cisk, pole­ca­my
dzię­ki nie­mu swo­je kon­to na Twitterze, gdy ktoś udo­stęp­nia nasz
post.

"Ludzie chęt­niej zaczy­na­ją obser­wo­wać te oso­by, któ­re są już obser­wo­wa­ne przez wie­le innych osób."

Niektórzy lubią roz­po­czy­nać zdo­by­wa­nie nowych obser­wu­ją­cych, dzię­ki zasto­so­wa­niu poli­ty­ki odwza­jem­nia­nia się. Po pro­stu szu­ka­my ludzi, któ­rych współ­czyn­nik obser­wu­ją­cych i obser­wo­wa­nych jest bli­ski 1:1 i zaczy­na­ją ich śle­dzić. Zwykle za pomo­cą wbu­do­wa­nej apli­ka­cji on-line.

Dziel się linkiem do swojego profilu na Twitterze

Wspaniałe miej­sca do poszu­ki­wań: Wpiszcie sło­wo klu­czo­we, a
zoba­czy­cie użyt­kow­ni­ków wraz z ich licz­bą obser­wu­ją­cych i
obser­wo­wa­nych. Połączcie TwitterCounter ze swo­im kon­tem na
Twitterze i zacznij­cie obser­wo­wać tych użyt­kow­ni­ków
bez­po­śred­nio.

Zastanawiasz się, jak pisać na Twitterze? Krok 3: Ćwierkaj tak, aby zwiększyć ilość fanów.

O czym pisać na twit­te­rze, aby zwięk­szyć ilość fanów. Teraz, gdy macie już obser­wu­ją­cych, kolej­nym kro­kiem jest roz­po­czę­cie inte­rak­cji z nimi! Twitter ozna­cza sta­łą komu­ni­ka­cję, nawet w cza­sie rze­czy­wi­stym, dla­te­go spam na wstę­pie jest na stra­co­nej pozy­cji. To od użyt­kow­ni­ków zale­ży, czy będą chcie­li śle­dzić pro­fil fir­my i komu­ni­ko­wać się z nią za pomo­cą krót­kich komu­ni­ka­tów. Dlatego tak waż­ne jest, aby nie sku­piać się na sobie, tyl­ko ofe­ro­wać czy­tel­ni­kom uży­tecz­ne z ich punk­tu widze­nia mate­ria­ły. Mogą być to spe­cja­li­stycz­ne bran­żo­we tek­sty, obra­zy lub fil­my video.

"Istnieje wie­le spo­so­bów, by zdo­być jakich­kol­wiek obser­wu­ją­cych. Kluczem jest zdo­by­cie obser­wu­ją­cych, któ­rzy mają szan­sę stać się klien­ta­mi."

TwitterCounter Search - research słów kluczowych

Wiadomości bez­po­śred­nie.

Użytkownicy Twittera albo je kocha­ją, albo ich nie­na­wi­dzą,
ponie­waż wie­le z nich jest postrze­ga­nych jako spam.

Obserwując innych ludzi, zoba­czy­cie przy­kła­dy dobrych i złych
spo­so­bów wysy­ła­nia wia­do­mo­ści bez­po­śred­nich. Te złe to
slo­ga­ny rekla­mo­we pro­duk­tów i usług prze­ka­zy­wa­ne pro­sto z
mostu i ludzie, któ­rzy chcą, byśmy zapi­sa­li się do ich listy
mailin­go­wej (zwy­kle kusząc dar­mo­wym e-bookiem).

Najlepiej zro­bisz jeśli po pro­stu podzię­ku­jesz im za to, że Cię zaob­ser­wo­wa­li albo spy­tasz, cze­go chcie­li­by się od Ciebie dowie­dzieć dzię­ki Twitterowi. To dru­gie może być szcze­gól­nie przy­dat­ne, jeśli chcesz dowie­dzieć się od obser­wu­ją­cych, jakie­go rodza­ju twe­ety będą ich inte­re­so­wać.

"Istnieje wie­le spo­so­bów, by zdo­być jakich­kol­wiek obser­wu­ją­cych. Kluczem jest zdo­by­cie obser­wu­ją­cych, któ­rzy mają szan­sę stać się klien­ta­mi."

Najlepszym spo­so­bem wysy­ła­nia wia­do­mo­ści bez­po­śred­nich jest sper­so­na­li­zo­wa­nie każ­dej z nich. Jednak, gdy zacznie­my zdo­by­wać dzie­siąt­ki nowych obser­wu­ją­cych każ­de­go dnia, to oczy­wi­ście sta­nie się nie­ma­łym pro­ble­mem. Tutaj wła­śnie poja­wia się auto­ma­ty­za­cja.

Pisz przemyślane wiadomości

Darmowe ser­wi­sy, takie jak Social Oomph, pozwa­la­ją na
zare­je­stro­wa­nie kon­ta na Twitterze i auto­ma­tycz­ne wysy­ła­nie
bez­po­śred­nich wia­do­mo­ści. Moją naj­więk­szą radą jest to, by
pamię­tać o nie zarzu­ca­niu obser­wu­ją­cych slo­ga­na­mi od razu i
ZAWSZE sta­rać się odpo­wia­dać im oso­bi­ście, jeśli odpo­wie­dzą na
naszą wia­do­mość.

„Promoted Tweets” opanowało Google!

To było kwe­stią cza­su, że Twitter nawią­że współ­pra­cę z naj­słyn­niej­szą wyszu­ki­war­ką. Niewykorzystanie moż­li­wo­ści, jakie daje ta fuzja gigan­tów było­by wiel­kim mar­no­traw­stwem! Na szczę­ście Ty już wiesz, że Twitter + Google = suk­ces!

Sprawa jest bar­dzo pro­sta: Reklamodawca pła­ci Twitterowi za pro­mo­cję jego wia­do­mo­ści w wybra­nych miej­scach na por­ta­lu, np. na górze wyni­ków wyszu­ki­wa­nia. W rezul­ta­cie Twoje komu­ni­ka­ty mają szan­sę dotrzeć do wie­lu użyt­kow­ni­ków por­ta­lu. A wła­śnie na tym Ci naj­bar­dziej zale­ży, jeśli masz napraw­dę coś fascy­nu­ją­ce­go do powie­dze­nia.

Co dla Ciebie ozna­cza­ją „pro­mo­wa­ne ćwierk­nię­cia”? Przede wszyst­kim poja­wisz się w naj­więk­szej wyszu­ki­war­ce oraz Twoje kon­to na Twitterze połą­czy się z popu­lar­nym sys­te­mem AdWords, któ­ry jest klu­czem do suk­ce­su w Internecie. Skorzysta tak­że na tym pozy­cjo­no­wa­nie Twojej rekla­my w Googlu, ponie­waż pro­mo­wa­ne na Twitterze lin­ki będą wyświe­tla­ły się na samej górze!

Połączenie Twitter marketingu i emaila to świetne rezultaty!

Jeszcze kil­ka lat temu spe­cja­li­ści od rekla­my nie przy­pusz­cza­li, jak bar­dzo por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we zdo­mi­nu­ją mar­ke­ting. Wielu z nich bało się, że nowe for­my komu­ni­ka­cji wyprą te tra­dy­cyj­ne, takie jak e-mail mar­ke­ting. Okazało się, że te dwa zja­wi­ska nie tyl­ko się nie wyklu­cza­ją, ale świet­nie ze sobą współ­pra­cu­ją, zwięk­sza­jąc efek­tyw­ność rekla­my!

Jak to zro­bić? Wystarczy umie­ścić w wysy­ła­nych new­slet­te­rach lin­ki do Twojego pro­fi­lu na Twitterze. Jedno klik­nię­cie w odno­śnik prze­nie­sie inter­nau­tów na mikro­blo­ga i pozwo­li śle­dzić im naj­ak­tu­al­niej­sze wia­do­mo­ści o Twojej fir­mie. Użytkownicy szcze­gól­nie będą zain­te­re­so­wa­ni, jeże­li na pro­fi­lu będziesz ogła­szał kon­kur­sy lub pro­mo­cje. Takie akcje dzia­ła­ją na nich, jak magnes; wręcz będą wycze­ki­wać kolej­nych komu­ni­ka­tów od Ciebie!

Rezultaty Cię zasko­czą. Jeśli Twój new­slet­ter zwró­ci na sie­bie uwa­gę nie tyl­ko przy­dat­ną tre­ścią, ale np. będzie tak zabaw­ny, że jego adre­sa­ci posta­no­wią prze­słać go dalej. Stąd już bli­ska dro­ga do mar­ke­tin­gu wiru­so­we­go, któ­ry rów­nież może być sku­tecz­nym narzę­dziem pro­mo­cji. Użytkownik Twittera klik­nie w lin­ka, któ­ry chwi­lę póź­niej „zawi­śnie” na jego pro­fi­lu. Informację od Ciebie będą mogli zoba­czyć jego zna­jo­mi oraz goście, więc pomyśl, do jak wie­lu osób dotrze Twój komu­ni­kat!


Monitoruj sieć, jak branżowi profesjonaliści.

Wyszukiwanie na Twitterze to potęż­ne narzę­dzie, dzię­ki któ­re­mu moż­na obser­wo­wać wszyst­kie twe­ety zawie­ra­ją­ce okre­ślo­ne sło­wo klu­czo­we. Jeśli na przy­kład sprze­da­je­cie czę­ści samo­cho­do­we, może­cie usta­wić wyszu­ki­wa­nie w HootSuite z fra­zą klu­czo­wą „naj­lep­szy tłu­mik?”, by zoba­czyć, czy ktoś nie posto­wał pyta­nia o tym, ze szu­ka naj­lep­sze­go tłu­mi­ka. Jeśli pro­wa­dzi­cie blog kuli­nar­ny, może­cie usta­wić wyszu­ki­wa­nie na „prze­pis na cia­stecz­ka?”, by zoba­czyć, kto pyta o prze­pis na cia­stecz­ka.

"Nie ma skró­tów w budo­wa­niu spo­łecz­no­ści. Musisz cięż­ko pra­co­wać i two­rzyć wła­sny ruch, kom­ple­tu­ją­ce jed­ne­go obser­wu­ją­ce­go po dru­gim."

Możecie wyko­rzy­stać tak­że wyszu­ki­wa­nie zaawan­so­wa­ne w Twitterze, by uzy­skać jesz­cze bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, jak na przy­kład, kto użył okre­ślo­ne­go sło­wa klu­czo­we­go w pro­mie­niu 25 km od okre­ślo­ne­go miej­sca. W obu przy­pad­kach może­cie sko­rzy­stać z odpo­wie­dzi @nazwaużytkownika i udo­stęp­nić link do swo­jej stro­ny inter­ne­to­wej, gdzie dostęp­ne są infor­ma­cje z odpo­wie­dzią na zada­ne pyta­nie.


Warto śle­dzić nas na Twitterze Kliknij tutaj.

Oczywiście to tyl­ko jeden ze spo­so­bów patrze­nia na wiel­ki świat twe­eto­wa­nia. A jakie są Twoje doświad­cze­nia z Tweetowaniem? Będzie mi nie­zmier­nie miło usły­szeć Twój głos w komen­ta­rzach i Tweetnięcie tej pra­cy dalej, kli­ka­jąc ten link.