Nawet 200% w 90 dni. – Zapiszesz się?

5 kroków do zwiększenia subskrypcji.

Prawdziwa historia ludzi, którzy codzień zdobywają tysiące subskrybentów.

> jak zwiekszyc-ilosc-subskrybcji-na-email

Wszyscy wie­my, że pozo­sta­wa­nie w sta­łym kon­tak­cie z odwie­dza­ją­cy­mi nasze stro­ny inter­ne­to­we, prę­dzej czy póź­niej zamie­nia się w biz­nes. Jednak nie­wie­lu z nas wie, jak się do tego zabrać. W tym arty­ku­le pre­zen­tu­je­my 10 pro­stych i sku­tecz­nych spo­so­bów, któ­re pomo­gą Ci zwięk­szyć ilość zapi­sów do Twojej sub­skryp­cji i uczy­ni tę czyn­ność prost­szą w obsłu­dze. Ps: Nie powta­rzaj tego niko­mu, ale to tak­że jeden z naj­więk­szych sekre­tów poma­ga­ją­cych zwięk­szyć ilo­ści użyt­kow­ni­ków, któ­rzy powra­ca­ją na Twoje stro­ny.

Subskrypcje i spektrum korzyści wynikające z ich wdrażania.

Większość stron zawie­ra dwa sło­wa, któ­re prze­ko­nu­ją użyt­kow­ni­ków do dzia­ła­nia. Używają go, bez celu, tyl­ko dla­te­go, że inne stro­ny też go uży­wa­ją. Wiesz co to za sło­wa? Zapisz się.

A czy wiesz jaki poten­cjał pły­nie z ich wyko­rzy­sty­wa­nia? Subskrybowanie w świe­cie inter­ne­tu to rodzaj mar­ke­tin­gu za przy­zwo­le­niem (z ang. per­mis­sion mar­ke­ting.) Jest to wyra­że­nie zgo­dy się na otrzy­my­wa­nie wia­do­mo­ści eMail lub dosta­wa­nie komu­ni­ka­tów z kana­łów RSS, a tak­że twit­ter lub blip. W odróż­nie­niu od spa­mu, użyt­kow­nik spo­dzie­wa się wia­do­mo­ści od nas. Sam mecha­nizm sub­skryp­cji moż­na zde­fi­nio­wać jako ele­ment stro­ny, któ­ry słu­ży do popie­ra­nia adre­sów inter­ne­to­wych od użyt­kow­ni­ków. To tyle jeśli cho­dzi o nud­ną teo­rię. Teraz zaj­mij­my się przy­jem­ną prak­ty­ką.

Jak zwiększyć ilość subskrypcji na newsletter? 5 prostych kroków do zwiększenia ilości subskrybentów.

Jeśli chcesz aby użyt­kow­ni­cy odwie­dza­ją­cy Twoje stro­ny inter­ne­to­we, tłum­nie korzy­sta­li z tej usłu­gi, musisz zre­ali­zo­wać w spo­sób abso­lut­nie oczy­wi­sty dwa cele. Przedstawić nie­zwy­kłe korzy­ści wyni­ka­ją­ce z pod­ję­cia sub­skryp­cji oraz zapew­nić, że nie jest to bar­dzo bez­piecz­ne i nie zaj­mie wię­cej niż kil­ka sekund. Aby zro­bić to dobrze sko­rzy­staj z poniż­szej listy 5 pro­stych kro­ków do zwięk­sze­nia sub­skryp­cji na new­slet­ter bądź kanał RSS - Jeśli zasta­na­wiasz się czym jest RSS, prze­czy­taj ten arty­kuł.

Oferuj łapówki i używaj "wirusowych" prezentów.

Spokojnie, to nic nie­le­gal­ne­go. To „etycz­na łapów­ka” w posta­ci dar­mo­wych e-booków, ksią­żek, zni­żek czy zapro­szeń. Zazwyczaj dzia­ła to tyl­ko z sub­skryp­cja­mi ema­ilo­wy­mi, połą­czo­ny­mi z auto­re­spon­de­ra­mi.

Stwórz dedykowane dla subskrybentów strony. Stronę docelową, tzw.Landing Page. Zadbaj także o podstronę o sobie.

Stwórz stro­nę, któ­ra będzie dedy­ko­wa­na wyłącz­nie nakła­nia­niu do sub­skryp­cji i kie­ruj ruch do niej z Twojego blo­gaAdWordsów czy jakie­go­kol­wiek inne­go źró­dła. Możesz nawet utwo­rzyć dla tej stro­ny uni­kal­ny adres URL i dodać do niej stra­te­gie etycz­ne­go prze­kup­stwa, aby zwięk­szyć ilość zapi­sów. Warto abyś w tym miej­scu zapo­znał się z arty­ku­łem wła­śnie na temat “Tworzenia sku­tecz­nych Landing Pages

Gdy znaj­du­je­my blog, któ­ry wyda­je się nas inte­re­so­wać, jed­ną z pierw­szych rze­czy, któ­ra pozwa­la nam zade­cy­do­wać czy chce­my go zasub­skry­bo­wać, jest poszu­ki­wa­nie infor­ma­cji ogól­nych o blo­gu i o tym, kto go pisze.

Podstrony takie jak "O mnie/O blogu/O nas" są dosko­na­łym spo­so­bem na usa­tys­fak­cjo­no­wa­nie i zacie­ka­wie­nie poten­cjal­nych odwie­dza­ją­cych.

Te pod­stro­ny sta­no­wią tak­że wspa­nia­łą oka­zję na do stwo­rze­nia pew­ne­go rodza­ju łącz­ni­ka z nowy­mi oso­ba­mi na Twoim blo­gu, na "sprze­da­nie" sie­bie i poda­nie powo­dów, dla któ­rych ludzie powin­ni czy­tać Twoje tek­sty.

Networking - Zostań użytkownikiem podobnych stron i blogów w internecie.

Jest to chy­ba naj­bar­dziej zna­na stra­te­gia uzy­ski­wa­nia abo­nen­tów i ruchu na stro­nie. Nie wierć dziur w brzu­chach innych blo­ge­rów w zamian za lin­ki, ponie­waż to rzad­ko kie­dy dzia­ła. Znajdź spo­sób aby pomoc im w czymś, a póź­niej ewen­tu­al­nie prze­rodź tę wstęp­ną wdzięcz­ność w biz­ne­so­wą rela­cję, a nawet w przy­jaźń. Za wszyst­ki­mi blo­ga­mi sto­ją ludzie i oni rów­nież odpo­wia­da­ją dobrą wolą, jak ludzie w świe­cie offli­ne.

Pisz na forum, a potem wystartuj z własnym podcastem.

Jest to wypró­bo­wa­na i sku­tecz­na tech­ni­ka, sto­so­wa­na od zawsze. Aktywne uczest­nic­two na forach, któ­re są waż­ne dla Twojej niszy, jest bar­dzo sku­tecz­ne. Często służ pomo­cą. Ludzie zauwa­żą, że jesteś bar­dzo pomoc­ny i chęt­nie zapo­zna­ją się z tym, co jesz­cze masz im do zaofe­ro­wa­nia na stro­nie lub blo­gu.

Rozpocznij pod­cast powią­za­ny z two­ją tema­ty­ką, umieść go w roż­nych pod­ca­sto­wych kata­lo­gach. Wspominaj w nim za każ­dym razem o Twoim blo­gu. Spróbuj prze­pro­wa­dzić też wywia­dy ze zna­ny­mi oso­ba­mi, powią­za­ny­mi z Twoją dzie­dzi­ną zain­te­re­so­wań. Nie tyl­ko dzię­ki temu otwo­rzysz nowy kanał pro­mo­cyj­ny, ale udo­stęp­nisz rów­nież dodat­ko­wą, bonu­so­wą zawar­tość, któ­ra może być uży­ta w kam­pa­nii etycz­ne­go prze­kup­stwa dla nowych sub­skry­ben­tów.

Korzystanie z Twojej subskrypcji musi być proste i oczywiste.

Zrób opcję sub­skryp­cji, wyraź­nie rzu­ca­ją­cą się w oczy, zaofe­ruj sub­skryp­cję za pomo­cą e-maili, jako alter­na­ty­wa dla RSS, a dodat­ko­wo suge­ruj sub­skry­bo­wa­nie w każ­dym wpi­sie na blo­gu (na koń­cu tre­ści wpi­su).

Niektóre napraw­dę cie­ka­we witry­ny i blo­gi mają ukry­te opcje sub­skryp­cji. Zdarza się, że umiesz­cza­ją je nawet na dole stro­ny. Przeglądarki pozwa­la­ją klik­nąć w iko­nę RSS w pasku adre­su, aby zasub­skry­bo­wać stro­nę. Niestety, duża część użyt­kow­ni­ków nie wie o tym, że mogą to zro­bić lub korzy­sta­ją ze sta­rych prze­glą­da­rek.

Rozumiemy, że nie­któ­rzy blog­ge­rzy pra­gną odro­bi­nę wię­cej pry­wat­no­ści i chcą ogra­ni­czyć admi­ni­stra­cję ich blo­ga­mi poprzez utrud­nie­nie kon­tak­tu z sobą. Ale w ten spo­sób nie tyl­ko fil­tru­ją nie­chcia­ne kon­tak­ty, ale tak­że uza­sad­nio­ne ofer­ty poten­cjal­ne­go part­ner­stwa.

Opcja kon­tak­tu nie musi zawie­rać Twojego adre­su e-mail. Możesz stwo­rzyć for­mu­larz kon­tak­to­wy, podać namia­ry na swój twi­ster lub kon­to do por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go, któ­ry umoż­li­wia roz­mo­wę przez czat.

Teoria w praktyce - poznaj, prawdziwą historię krok po kroku. Jedna blogerka i trzy tysiące subskrybentów w niecałe 90 dni.

Celestine Chua pozwo­li­ła nam podzie­lić się histo­rią swo­je­go suk­ce­su, któ­ra opi­sa­ła dokład­nie na blo­gu Daily Blog Tips. W kwiet­niu tego roku jej blog Personal Excellence miał 1790 sub­skry­ben­tów. W maju powstał dokład­ny plan pod­nie­sie­nia tej licz­by dwu­krot­nie.

Szczegółowe dane doty­czą­ce przy­ro­stu ilo­ści sub­skry­ben­tów tydzień po tygo­dniu.

6 najważniejszych kroków, które przyciągnęły dwa razy więcej subskrybentów niż początkowo zawierała baza.

Celestine podzie­li­ła na począt­ku ilość sub­skryp­cji na mie­sią­ce, a póź­niej zaczę­ła dzie­lić je na tygo­dnio­we zada­nia. Przed roz­po­czę­ciem każ­de­go tygo­dnia pro­jek­to­wa­ła plan dzia­łań, zawie­ra­ją­cy wyraź­ne kro­ki, co powin­na zro­bić, aby osią­gnąć tygo­dnio­we cele. Następnie, pod koniec tygo­dnia, prze­glą­da­ła swo­je wyni­ki, aby zoba­czyć, co zadzia­ła­ło, a co nie i jak prze­pro­jek­to­wać plan na przy­szły tydzień.

Używaj licz­by sub­skry­bu­ja­cych (za pomo­cą RSS lub pocz­ty e-mail) jako klu­czo­wej war­to­ści do bada­nia wyni­ków (możesz użyć innych para­me­trów jeśli chcesz, ilość sub­skry­ben­tów jest jed­nak naj­czę­ściej sto­so­wa­ną i solid­ną mia­rą dla blo­gów).

Pisz dużo gościnnych wpisów, na innych blogach.

Gościnne wpi­sy mia­ły naj­więk­szy wpływ na wzrost ruchu na stro­nie w cią­gu ostat­nich 3 mie­się­cy. Nie były przy­pad­ko­we, krót­kie posty - na każ­dy z nich poświę­ci­ła spo­ro cza­su i zawie­ra­ły one śred­nio 2000 słów (naj­dłuż­szy z nich to ponad 3000 słów). Jak zwięk­szyć ruch poprzez gościn­ne wpi­sy?

● Pisz gościn­ne posty na dużych, zna­nych blo­gach

● Wybieraj stro­ny tema­tycz­nie podob­ne do Twoich

● Staraj się, aby Twoje gościn­ne wpi­sy były naj­lep­szej jako­ści

● Swoim tema­tem pokryj zagad­nie­nia pasu­ją­ce do Twojego jak i gościn­ne­go blo­gu

● Umieść odno­śnik do sub­skryp­cji na stro­nie z infor­ma­cją o auto­rze

Oferuj bodźce, które zachęcają do subskrybowania

Jeśli chcesz roz­wi­jać swo­ją sub­skryp­cję liczyć, musisz dać czy­tel­ni­kom moty­wa­cję do niej. Celestine pole­ca uży­wa­nie dar­mo­wych ebo­oków i pro­duk­tów infor­ma­cyj­nych jako zachę­ty. W kwiet­niu Celestine stwo­rzy­ła dar­mo­we ebo­oki ze swo­ją naj­bar­dziej popu­lar­ny­mi wpi­sa­mi. Zajęło jej tro­chę cza­su to, aby je w cie­ka­wy spo­sób zapre­zen­to­wać, sfor­ma­to­wać w postać ebo­oka, ale bar­dzo się to opła­ci­ło.

Blog stats - skuteczność zdobywania subskrybcji

Kiedy Celestine w trze­cim tygo­dniu kwiet­nia uru­cho­mi­ła dar­mo­wy
ebo­ok, mia­ła ponad 600 nowych sub­skry­ben­tów, przy czym
wcze­śniej tygo­dnio­wo mia­ła ich 200.

Pamiętaj, aby Twoja zachę­ta do sub­skry­bo­wa­nia była powią­za­na z
tym, co Twój blog ma do zaofe­ro­wa­nia oraz z potrze­ba­mi Twoich
poten­cjal­nych sub­skry­ben­tów.

Umieść link do swojej subskrypcji w widocznym miejscu

Odnośnik do Twojej sub­skryp­cji powi­nien być dobrze widocz­ne i łatwo dostęp­ny. Niektórzy blo­ge­rzy umiesz­cza­ją link RSS w trud­nych do zna­le­zie­nia miej­scach. Bez sen­su.

W bar­dzo zaśmie­co­nym śro­do­wi­sku inter­ne­to­wym, gdzie ludzie mają niską kon­cen­tra­cję uwa­gi, powi­nie­neś chcieć, aby Twoja sub­skryp­cja była łatwa do odna­le­zie­nia.

Najlepszym miej­scem na umiesz­cze­nie iko­ny sub­skryp­cji jest pra­wy, gór­ny róg stro­ny. Jeżeli umie­ścisz zachę­tę, ade­kwat­nie w środ­ku tre­ści tak­że zwięk­szysz jego sku­tecz­ność.

Praktykuj nawyki najlepszych blogerów.

Przyglądając się solo­wym publi­cy­stom, za któ­ry­mi podą­ża­ją legio­ny wiel­bi­cie­li, moż­na wyod­ręb­nić wspól­ne cechy ich pisa­nia, bez wzglę­du na to, jaki temat podej­mu­ją.

Oferta dla subskrybentów

● Są żywym przy­kła­dem tego, co wyzna­ją i o czym piszą

● Dostarczają jak naj­lep­szych war­to­ści w każ­dym arty­ku­le

● Zmieniają życia innych za pomo­cą tego, co piszą

● Pracują cię­żej, niż ich kon­ku­ren­ci

● Nigdy nie osia­da­ją na lau­rach

● Nie boją się odsło­nić

● Piszą praw­dę

Zapisz się już teraz i rozpocznij nowy etap swojego eBiznesu!

Oczywiście ist­nie­je wie­le innych, dosko­na­łych spo­so­bów na zwięk­sze­nie sub­skryp­cji.

Techniki, któ­re przy­to­czy­łam nie repre­zen­tu­ją peł­nej gamy moż­li­wo­ści. Jeśli odkry­je­my spo­sób, któ­ry przy­sło­ni wszyst­kie inne, możesz być pew­ny, że poin­for­mu­je­my Cię o tym. Wystarczy, że zosta­wisz swo­je­go maila w for­mu­la­rzu poni­żej. Jeżeli znasz inne dosko­na­łe i spraw­dzo­ne spo­so­by, będzie mi miło, jeśli zechcesz podzie­lić się nimi w komen­ta­rzach na dole tej stro­ny.