Polscy eksperci od pozycjonowania

Firmy i ludzie, których warto śledzić w tym roku.

Oto najcenniejsze porady, jakie można otrzymać rozpoczynając działania SEO.

> eksperci seo-ludzie-od-pozycjonowania-stron

Jeśli wła­śnie ukoń­czy­łeś pra­cę nad nową stro­ną i zaczy­nasz odkry­wać mecha­ni­kę pozy­cjo­no­wa­nia, w wyszu­ki­war­kach nie mogłeś tra­fić lepiej!

Zaprosiliśmy praw­dzi­we gwiaz­dy pol­skiej sce­ny SEO do podzie­le­nia się naj­cen­niej­szą pora­dą, któ­rą powi­nien otrzy­mać począt­ku­ją­cy przed­się­bior­ca inter­ne­to­wy. Najpierw zdo­bądź dar­mo­wą wie­dzę, za któ­rą wiel­kie fir­my pła­cą im wiel­kie pie­nią­dze, a potem zacznij śle­dzić każ­de­go z nich!

6 Wspaniałych. Zwykli ludzie i niezwykłe umiejętności.

Wielu ludzi z bran­ży okre­śla rok 2013 rokiem dywer­sy­fi­ka­cji. Względne bez­pie­czeń­stwo i odpor­ność na kary ozna­cza­ją dywer­sy­fi­ka­cję dosłow­nie wszyst­kie­go – źró­deł lin­ków, rodza­ju lin­ków, ancho­rów itp., itd.

Poprosiliśmy więc popro­si­li­śmy przy­ja­ciół

i cenio­nych przez nas ludzi z bran­ży o to, aby w pro­stych myślach spró­bo­wa­li zapro­wa­dzić począt­ku­ją­cym choć tro­chę ładu w tym całym cha­osie.

Nie narzu­ca­li­śmy tema­tu, a jed­nak wypo­wie­dzi uzu­peł­ni­ły się same.

Choć przy­ję­li­śmy alfa­be­tycz­ną hie­rar­chię, to każ­da z tych myśli jest napraw­dę waż­na. To zaawan­so­wa­ny arty­kuł, dla począt­ku­ją­cych odbior­ców. Nie popeł­nij więc błę­du i nie prze­czy­taj go jed­nym tchem! Warto zatrzy­mać się na chwil­ke przy każ­dej z tych myśli, gdyż pomi­mo pro­steg brzmie­nia są one wyni­kiem doświad­cze­nia zbie­ra­ne­go przez dłu­gie lata. Gdybym to ja miał dziś roz­po­cząć przy­go­dę z pozy­cjo­no­wa­niem, zaczął­bym wła­śnie od słu­cha­nia tych ludzi. Powodzenia!

Łukasz Borchmann – Rainfox

Bądź kry­tycz­nym pio­nie­rem.

Bez wzglę­du na to, jakie auto­ry­te­ty sto­ją za danym poglą­dem –
zwe­ry­fi­kuj go oso­bi­ście.

Wokół pozy­cjo­no­wa­nia naro­sło wie­le mitów, któ­rych ist­nie­niu
sprzy­ja nie­do­sko­na­ła meto­do­lo­gia testów oraz trzy­ma­nie ich
szcze­gó­łów w tajem­ni­cy, unie­moż­li­wia­ją­ce powtó­rze­nie i
zwe­ry­fi­ko­wa­nie bada­nia.

Poglądy opar­te wyłącz­nie na prze­czu­ciu i logi­ce pozo­staw
bran­żom, w któ­rych war­to­ścio­wej wie­dzy nie uzy­sku­je się
meto­dą inży­nie­rii wstecz­nej. Techniki bazu­ją­ce na spraw­dzo­nym
przez sie­bie kon­cep­cie wyko­rzy­staj do wypra­co­wa­nia nowych,
wła­snych.

I pamię­taj nigdy, prze­nig­dy...
Nie zapo­mi­naj o sta­ty­stycz­nie praw­do­po­dob­nej ilo­ści cha­osu, ponie­waż w warun­kach rze­czy­wi­stych nie zda­rza­ją się sytu­acje ide­al­ne.


Piotr Cichosz – Shpyo

Optymalizacja stro­ny to nie jed­no­ra­zo­wa akcja

Wiele osób myśli, że jak zmie­ni tytuł stro­ny, doda opis stro­ny w
meta tagach do obraz­ków wrzu­ci odpo­wied­ni tekst do alt i
title, wrzu­ci kil­ka Hx, to będzie cała opty­ma­li­za­cja stro­ny,
któ­ra zagwa­ran­tu­je pierw­szą pozy­cję. Tak nie­ste­ty nie jest.

Optymalizacja stro­ny to nie jest jed­no­ra­zo­wy strzał. Przypomina
raczej pod­ry­wa­nie faj­niej dzioł­chy, o któ­rej wzglę­dy musisz
się sta­rać. Trzeba kom­bi­no­wać, co się sta­nie jak zro­bię tak, a
co, jak w inny spo­sób. Cały czas trze­ba się sta­rać.

I pamię­taj nigdy, prze­nig­dy...
Nie opty­ma­li­zuj stro­ny dla sztu­ki. Optymalizację robi się pod kon­kret­ne sło­wa klu­czo­wa. Chcesz pode­rwać tą dziew­czy­nę, czy tyl­ko do niej wzdy­chać?

Karol Dziedzic

Piotr Cichosz - Shpyo

Dobry link to ten, któ­ry oprócz zwięk­sze­nia ruchu na Twojej
stro­nie przy­czy­ni się do wzro­stu kon­wer­sji!

Na lin­ki musisz zasłu­żyć, poka­zu­jąc, że jesteś eks­per­tem w
swo­jej bran­ży oraz two­rząc świet­ny con­tent.

I pamię­taj nigdy, prze­nig­dy...
Nie ufaj fir­mie, któ­ra nie chce poka­zać Ci, jakie lin­ki dla Ciebie pozy­sku­je, ani co dokład­nie dla Ciebie robi w sie­ci!

Paweł Gontarek – Zgred

Karol Dziedzic

Pozycjonowanie jest niczym wino ... im star­sze, tym lep­sze!

Pozycjonowanie to wyzwa­nie dla cier­pli­wo­ści. Mówi się „tem­pus
fugit, aeter­ni­tas manet” - czas ucie­ka, wiecz­ność pozo­sta­je - i
ta wła­śnie wiecz­ność jest celem dla pozy­cjo­ne­ra. Właściwie
dobra­na, opra­co­wa­na i wdro­żo­na stra­te­gia pozy­cjo­no­wa­nia
stro­ny połą­czo­na z cier­pli­wym budo­wa­niem pozy­cji powo­du­je,
że ser­wis klien­ta będzie dosko­na­le widocz­ny w wyszu­ki­war­kach.
Będzie tam „na wiecz­ność”.

I pamię­taj nigdy, prze­nig­dy...
Nigdy nie popa­daj w ruty­nę ... (bo ruty­na dopad­nie Ciebie)

Paweł Rabinek – xRadar

Paweł Gontarek – Zgred

Dobre pozy­cjo­no­wa­nie musi przy­no­sić korzyść, a nie tyl­ko
wyso­kie pozy­cje

Dobór odpo­wied­nich fraz do pozy­cjo­no­wa­nia - to jest począ­tek
całe­go pro­ce­su i wie­le firm popeł­nia tutaj błąd. Będąc nawet na
naj­wyż­szych pozy­cjach, ale na nie­wła­ści­we fra­zy,
pozy­cjo­no­wa­nie nie przy­nie­sie fir­mie real­nych korzy­ści poza
wąt­pli­wą satys­fak­cją.

Wybierając fra­zy do pozy­cjo­no­wa­nia, czy to samo­dziel­nie czy z
pomo­cą agen­cji SEO, nale­ży zasta­no­wić się dokład­nie nad dwo­ma
aspek­ta­mi: w jakim celu pozy­cjo­nu­ję stro­nę oraz czy
użyt­kow­nik znaj­dzie u mnie to, cze­go szu­kał.

Cel – określ jasno, co chcesz osią­gnąć. Czy potrze­bu­jesz więk­szej sprze­da­ży (sklep inter­ne­to­wy), nowych zamó­wień (stro­na fir­mo­wa), a może potrzeb­ny jest więk­szy ruch (blog, por­tal)? Użytkownik – czy po wpi­sa­niu fra­zy i wej­ściu na Twoją stro­nę, fak­tycz­nie znaj­dzie to cze­go szu­kał? Od tych dwóch rze­czy: cel i użyt­kow­nik, zacznij dobór fraz lub roz­mo­wę z agen­cją SEO.

I pamię­taj nigdy, prze­nig­dy...
Nie zaprze­sta­waj pozy­cjo­no­wa­nia – kon­ku­ren­cja nie śpi!

Łukasz Rajzer

Paweł Rabinek – xRadar

Nie wybie­raj SEO przez pry­zmat ceny, lecz zain­te­re­so­wa­nia Twoim
biz­ne­sem.

Podstawą dla każ­de­go przed­się­bior­cy szu­ka­ją­ce­go pro­fi­tów w
inter­ne­cie powin­no być zro­zu­mie­nie mecha­ni­zmów rzą­dzą­cych
zacho­wa­nia­mi inter­nau­tów i wyszu­ki­wa­rek. Niby to dużo, ale i
tak naj­więk­szy kło­pot spra­wia wybór tych, któ­rzy zamie­nia­ją
wyszu­ki­war­ki w nie­za­wod­nych han­dlow­ców pra­cu­ją­cych bez
prze­rwy w każ­dej sekun­dzie całe­go roku.

"Decydując się na mar­ke­ting wyszu­ki­war­ko­wy dla
swo­je­go biz­ne­su, na pew­no chce­my osią­gnąć kon­kret­ne cele."

Tu radził­bym nie wybie­rać SEO przez pry­zmat ceny, lecz zain­te­re­so­wa­nia Twoim biz­ne­sem. Uważam, że dobry SEO powi­nien Cię wyspo­wia­dać i poznać moż­li­wie wszyst­kie tajem­ni­ce Twojej dzia­łal­no­ści, powi­nien znać pla­ny roz­wo­ju i wie­dzieć co chcesz robić jutro, za mie­siąc czy w 2015 roku. To pozwo­li roz­po­cząć budo­wa­nie wła­ści­wej stra­te­gii obec­no­ści w sie­ci – zauwa­żal­nej, sku­tecz­nej i trwa­łej.

I pamię­taj nigdy, prze­nig­dy...
Nie prze­sta­waj udo­sko­na­lać swo­jej stra­te­gii obec­no­ści w inter­ne­cie, bo ten ewo­lu­uje w każ­dej sekun­dzie.

Pierwsza zasada SEO: nie polegaj wyłącznie na SEO!

W dzi­siej­szych cza­sach każ­da fir­ma, któ­ra nie ma kulo­od­por­ne­go pla­nu awa­ryj­ne­go na wypa­dek wypad­nię­cia z indek­sów, powin­na czuć się zagro­żo­na. Gdybym to ja miał dać Ci ama­tor­ską pora­dę jako wła­ści­ciel biz­ne­su, zapro­po­no­wał­bym Ci, abyś sku­pił się na tym co umiesz robić naj­le­piej, powie­rza­jąc kwe­stie SEO wła­ści­wym oso­bom. Oczywiście możesz robić to sam, ale musisz pamię­tać, jaka jest natu­ra tej dzie­dzi­ny.

Pozycjonowania nie moż­na się nauczyć raz a dobrze. Można tyl­ko się go uczyć.

Dlatego przed­się­bior­cą inter­ne­to­wym pozo­sta­ją dwa wyj­ścia. Albo wstę­pu­ją do klu­bu, godząc się na wiecz­nie dez­akak­tu­ali­zu­ją­cą się naukę, albo znaj­du­ją wła­ści­wych part­ne­rów do dzia­ła­nia. Bez wzglę­du na to, któ­rą dro­gę wybie­rzesz, na Twoim miej­scu podą­żał­bym za każ­dym z Tych ludzi.